Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12.04.2019 r. w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2019 r. poz. 745

Na podstawie art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1114, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa:

  1) szczegółowy sposób wydawania, zmiany oraz cofania zezwoleń:

   a) na prowadzenie składu podatkowego,

   b) na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca,

   c) na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego,

   d) na wyprowadzanie wyrobów akcyzowych z cudzego składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy przez podatnika, o którym mowa w art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, zwanej dalej "ustawą",

   e) na prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący,

   f) na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający,

   g) na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca;

  2) wzory wniosków o wydanie zezwoleń, o których mowa w pkt 1, a także sposób dokumentowania spełnienia warunków, od których uzależnione jest wydanie danego zezwolenia.

§ 2. 1. Wniosek o wydanie zezwoleń, o których mowa w § 1 pkt 1, składa się wraz z zawartymi w tym wniosku oświadczeniami oraz wymaganymi dokumentami dotyczącymi spełnienia warunków, od których uzależnione jest wydanie danego zezwolenia.

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, powinny być dołączone w oryginale lub uwierzytelnionej kopii oraz zawierać dane aktualne w dniu składania wniosku o wydanie zezwolenia.

3. Dokumenty, o których mowa w:

  1) § 5 ust. 1 pkt 3 oraz § 6 ust. 1 pkt 1, nie mogą być sporządzone wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku;

  2) § 5 ust. 1 pkt 4, nie mogą być sporządzone wcześniej niż miesiąc przed dniem złożenia wniosku.

4. Dokumentów, o których mowa w ust. 1, nie dołącza się, jeżeli:

  1) właściwy naczelnik urzędu skarbowego, do którego składany jest wniosek o wydanie zezwolenia, dysponuje tymi dokumentami i dane w nich zawarte są aktualne, z zastrzeżeniem ust. 3, lub

  2) dane zawarte w dokumentach znajdują się w prowadzonych przez podmioty publiczne bazach danych, do których dostęp ma właściwy naczelnik urzędu skarbowego.

§ 3. 1. Wniosek o zmianę zezwoleń, o których mowa w § 1 pkt 1, składa się wraz z dokumentami wymaganymi do wydania zezwolenia, które dotyczą zmiany. Przepisy § 2 ust. 2 i 4 stosuje się odpowiednio.

2. Podmiot ubiegający się o zmianę zezwoleń, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a, b, f i g, w zakresie będącej przedmiotem dotychczasowej działalności grupy wyrobów akcyzowych wymienionej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy wskazuje rodzaje wyrobów akcyzowych, które będą przedmiotem jego działalności po zmianie zezwolenia, zgodnie z opisami zawartymi w zestawieniach zawartych we wnioskach o wydanie tych zezwoleń. W przypadku gdy przedmiotem działalności podmiotu po zmianie zezwolenia będą wyroby inne niż ujęte w zestawieniach zawartych we wnioskach o wydanie zezwoleń, należy opisać rodzaje tych wyrobów i wskazać ich klasyfikację w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN).

§ 4. 1. W przypadku zezwoleń, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a-f, wydanych na czas oznaczony wniosek o wydanie zezwolenia na kolejny okres stanowi wniosek o zmianę zezwolenia, jeżeli został złożony nie później niż 3 miesiące przed upływem terminu ważności zezwolenia.

2. Jeżeli dokumenty dołączone do wniosku o wydanie zezwolenia na czas oznaczony utraciły swoją ważność, do wniosku o wydanie zezwolenia na kolejny okres dołącza się aktualne dokumenty, a w przypadku zezwolenia, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. c, dodatkowo oświadczenie, o którym mowa w art. 81 ust. 3 ustawy.

3. Wniosek złożony po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, stanowi wniosek o wydanie nowego zezwolenia.

Rozdział 2

Zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego

§ 5. 1. Do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego należy dołączyć:

  1) dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT);

  2) dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z miejsca, w którym ma być prowadzony skład podatkowy, zawierający adres i numer ewidencyjny działki, na której znajdować się ma skład podatkowy;

  3) zaświadczenie wydane przez właściwy oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu przez wnioskodawcę z zapłatą składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne;

  4) informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności osób kierujących działalnością wnioskodawcy za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe;

  5) dokumenty, wymagane na podstawie przepisów odrębnych, związane z działalnością wykonywaną w składzie podatkowym lub rodzajem wyrobów akcyzowych, w szczególności wymagane koncesje lub zezwolenia, chyba że ich wydanie na podstawie przepisów odrębnych uwarunkowane jest obowiązkiem posiadania zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego;

  6) dokumenty mające znaczenie dla przeprowadzania kontroli celno-skarbowej, określone w przepisach odrębnych, które powinny zostać dołączone do zgłoszenia, o którym mowa w art. 108 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 508, z późn. zm.);

  7) oświadczenie, o którym mowa w art. 48 ust. 4 lub 4d ustawy, w przypadkach, o których mowa w art. 48 ust. 3 pkt 1, 1a, 2 i 4 lub ust. 4a ustawy.

2. Podmiot posiadający już zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie innego składu podatkowego dołącza dokumenty określone w ust. 1 pkt 2 oraz 5-7.

3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 6. 1. Do wniosku o wydanie rolnikowi zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, w którym zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1344, 1356 i 1629 oraz z 2019 r. poz. 730) będą wykonywane wyłącznie czynności polegające na wytwarzaniu na własny użytek estru lub czystego oleju roślinnego, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 lit. c tej ustawy, należy dołączyć:

  1) zaświadczenie wydane przez właściwy oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub jednostkę organizacyjną Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o niezaleganiu przez wnioskodawcę z zapłatą składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne;

  2) dokumenty określone w § 5 ust. 1 pkt 2 oraz 4-6.

2. Rolnik posiadający już zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie innego składu podatkowego, o którym mowa w ust. 1, dołącza dokumenty określone w § 5 ust. 1 pkt 2 oraz 5 i 6.

3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 7. 1. Przed wydaniem zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego właściwy naczelnik urzędu skarbowego wzywa wnioskodawcę do złożenia zabezpieczenia akcyzowego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, chyba że wnioskodawca został zwolniony z obowiązku złożenia zabezpieczenia na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy.

2. Na uzasadniony wniosek złożony przez wnioskodawcę przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, właściwy naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć termin wyznaczony do złożenia zabezpieczenia akcyzowego nie dłużej jednak niż o 30 dni.

3. Przed zmianą zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, o której mowa w art. 48 ust. 7 ustawy, w przypadku gdy zmiana zezwolenia powoduje, że po zmianie zezwolenia zabezpieczenie akcyzowe złożone przez podmiot prowadzący skład podatkowy nie zapewni pokrycia w należnej wysokości kwoty zobowiązania podatkowego albo kwoty zobowiązania podatkowego i opłaty paliwowej, właściwy naczelnik urzędu skarbowego wzywa wnioskodawcę do złożenia dodatkowego lub nowego zabezpieczenia akcyzowego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, chyba że wnioskodawca został zwolniony z obowiązku złożenia zabezpieczenia na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 8. 1. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego, przed podjęciem z urzędu decyzji o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, wzywa podmiot prowadzący skład podatkowy do usunięcia stwierdzonych uchybień w określonym terminie, o ile charakter stwierdzonych uchybień pozwala na ich usunięcie.

2. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego, przed wydaniem decyzji o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, może przeprowadzić kontrolę składu podatkowego, w szczególności w zakresie rozliczeń z tytułu podatku akcyzowego oraz aktualnego stanu ilościowego i jakościowego wyrobów akcyzowych znajdujących się w składzie podatkowym.

Rozdział 3

Pozostałe zezwolenia na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego

§ 9. 1. Do wniosku o wydanie zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca należy dołączyć:

  1) plan miejsca odbioru wyrobów akcyzowych;

  2) dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z miejsca odbioru wyrobów akcyzowych;

  3) dokumenty określone w § 5 ust. 1 pkt 1 i 3-6.

2. Podmiot posiadający już zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, do wniosku o wydanie kolejnego zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca dołącza dokumenty określone w ust. 1 pkt 1 i 2 oraz § 5 ust. 1 pkt 5 i 6.

3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 10. 1. Do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego należy dołączyć:

  1) oświadczenie, o którym mowa w art. 81 ust. 3 ustawy;

  2) dokumenty określone w § 5 ust. 1 pkt 1 i 3-5 dotyczące przedstawiciela podatkowego.

2. Podmiot posiadający już zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, do wniosku o wydanie kolejnego zezwolenia na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego dołącza dokumenty określone w ust. 1 pkt 1 oraz § 5 ust. 1 pkt 5.

3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 11. 1. Do wniosku o wydanie zezwolenia, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. d, należy dołączyć:

  1) pisemną zgodę, o której mowa w art. 54 ust. 3 ustawy;

  2) dokumenty określone w § 5 ust. 1 pkt 1 i 3-5.

2. Podmiot posiadający już zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, do wniosku o wydanie kolejnego zezwolenia dołącza dokumenty określone w ust. 1 pkt 1 oraz w § 5 ust. 1 pkt 5.

3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

§ 12. 1. Do wniosku o wydanie zezwolenia:

  1) na prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący,

  2) na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający,

  3) na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca

- należy dołączyć dokumenty określone w § 5 ust. 1 pkt 1 i 3-5.

2. Wzór wniosku, o którym mowa w:

  1) ust. 1 pkt 1, określa załącznik nr 6 do rozporządzenia;

  2) ust. 1 pkt 2, określa załącznik nr 7 do rozporządzenia;

  3) ust. 1 pkt 3, określa załącznik nr 8 do rozporządzenia.

§ 13. Do wydawania, zmiany oraz cofania zezwoleń, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. b-g, stosuje się odpowiednio § 7 i § 8 ust. 1.

Rozdział 4

Przepis końcowy

§ 14. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2019 r.*)

____________________
*) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 21.12.2015 r. w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1714 oraz z 2018 r. poz. 1043), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 12.12.2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 137 i 2404).

Załącznik nr 1

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego

Załącznik nr 2

Wniosek o wydanie rolnikowi zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, w którym zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1344, z późn. zm.) będą wykonywane wyłącznie czynności polegające na wytwarzaniu na własny użytek estru lub czystego oleju roślinnego, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 lit. c tej ustawy

Wniosek o wydanie rolnikowi zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, w którym zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1344, z późn. zm.) będą wykonywane wyłącznie czynności polegające na wytwarzaniu na własny użytek estru lub czystego oleju roślinnego, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 lit. c tej ustawy

Wniosek o wydanie rolnikowi zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, w którym zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1344, z późn. zm.) będą wykonywane wyłącznie czynności polegające na wytwarzaniu na własny użytek estru lub czystego oleju roślinnego, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 lit. c tej ustawy

Wniosek o wydanie rolnikowi zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, w którym zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1344, z późn. zm.) będą wykonywane wyłącznie czynności polegające na wytwarzaniu na własny użytek estru lub czystego oleju roślinnego, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 lit. c tej ustawy

Wniosek o wydanie rolnikowi zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, w którym zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1344, z późn. zm.) będą wykonywane wyłącznie czynności polegające na wytwarzaniu na własny użytek estru lub czystego oleju roślinnego, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 lit. c tej ustawy

Wniosek o wydanie rolnikowi zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, w którym zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1344, z późn. zm.) będą wykonywane wyłącznie czynności polegające na wytwarzaniu na własny użytek estru lub czystego oleju roślinnego, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 lit. c tej ustawy

Wniosek o wydanie rolnikowi zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, w którym zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1344, z późn. zm.) będą wykonywane wyłącznie czynności polegające na wytwarzaniu na własny użytek estru lub czystego oleju roślinnego, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 lit. c tej ustawy

Załącznik nr 3

Wniosek o wydanie zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca

Wniosek o wydanie zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca

Wniosek o wydanie zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca

Wniosek o wydanie zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca

Wniosek o wydanie zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca

Wniosek o wydanie zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca

Wniosek o wydanie zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca

Wniosek o wydanie zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca

Załącznik nr 4

Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego

Wniosek wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego

Wniosek wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego

Wniosek wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego

Wniosek wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego

Wniosek wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego

Wniosek wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego

Załącznik nr 5

Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprowadzanie wyrobów akcyzowych z cudzego składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy przez podatnika, o którym mowa w art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym

Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprowadzanie wyrobów akcyzowych z cudzego składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy przez podatnika, o którym mowa w art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym

Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprowadzanie wyrobów akcyzowych z cudzego składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy przez podatnika, o którym mowa w art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym

Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprowadzanie wyrobów akcyzowych z cudzego składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy przez podatnika, o którym mowa w art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym

Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprowadzanie wyrobów akcyzowych z cudzego składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy przez podatnika, o którym mowa w art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym

Załącznik nr 6

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący

Załącznik nr 7

Wniosek o wydanie zezwolenia na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający

Wniosek o wydanie zezwolenia na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający

Wniosek o wydanie zezwolenia na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający

Wniosek o wydanie zezwolenia na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający

Wniosek o wydanie zezwolenia na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający

Wniosek o wydanie zezwolenia na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający

Wniosek o wydanie zezwolenia na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający

Wniosek o wydanie zezwolenia na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający

Załącznik nr 8

Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca

Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca

Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca

Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca

Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca

Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca

Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60