Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30.08.2010 r.
w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie
podatku akcyzowego1)

 Dz. U. z 2010 r. nr 159, poz. 1071
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wersje poprzedzające
 Dz. U. z 2014 r. poz. 767
Uwaga od redakcji:
Rozporządzenie utraciło moc z dniem 1.01.2016 r.

Na podstawie art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa:

  1) szczegółowy sposób wydawania oraz cofania zezwoleń:

   a) na prowadzenie składu podatkowego,

   b) na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca,

   c) na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca,

   d) na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego,

   e) na prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący,

   f) na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający,

   g) wyprowadzenia;

  2) wzory wniosków o wydanie zezwoleń, o których mowa w pkt 1, a także sposób dokumentowania spełnienia warunków, od których uzależnione jest wydanie danego zezwolenia.

§ 2. 1. Podmiot ubiegający się o wydanie zezwoleń, o których mowa w § 1 pkt 1, składa do właściwego naczelnika urzędu celnego odpowiednio wypełniony wniosek wraz z wymaganymi dokumentami.

2. Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

3. Wzór wniosku o wydanie rolnikowi zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, w którym zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1164 oraz z 2014 r. poz. 457), zwaną dalej "ustawą o biokomponentach i biopaliwach ciekłych", będą wykonywane wyłącznie czynności polegające na wytwarzaniu na własny użytek estru lub czystego oleju roślinnego, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 lit. c tej ustawy, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

4. Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

5. Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

6. Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

7. Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.

8. Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.

9. Wzór wniosku o wydanie zezwolenia wyprowadzenia określa załącznik nr 8 do rozporządzenia.

10. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, powinny być dołączone w oryginale lub uwierzytelnionej kopii oraz zawierać dane aktualne w dniu składania wniosku o wydanie zezwolenia.

11. Dokumenty, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 5 lit. a, nie mogą być sporządzone wcześniej niż na 1 miesiąc przed dniem złożenia wniosku.

12. Dokumenty, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 5 lit. b oraz § 4 ust. 1 pkt 1, nie mogą być sporządzone wcześniej niż na 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku.

Rozdział 2

Zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego

§ 3. 1. Do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego należy dołączyć:

  1) dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT);

  2) dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z miejsca, w którym ma być prowadzony skład podatkowy, zawierający adres i numer ewidencyjny działki, na której znajdować się ma skład podatkowy;

  3) zaświadczenie o nadaniu statystycznego numeru identyfikacyjnego REGON;

  4) potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego podatnika podatku akcyzowego;

  5) zaświadczenie wydane przez:

   a) właściwego naczelnika urzędu skarbowego o niezaleganiu przez wnioskodawcę w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,

   b) właściwy dla siedziby lub miejsca zamieszkania oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu przez wnioskodawcę z zapłatą składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne;

  6) informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności osób kierujących działalnością wnioskodawcy za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe;

  7) oświadczenie wnioskodawcy, że nie jest wobec niego prowadzone postępowanie egzekucyjne, likwidacyjne lub upadłościowe, z wyłączeniem postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu;

  8) odpis z rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;

  9) oświadczenie wnioskodawcy, że w miejscu lub pomieszczeniu, w którym ma być prowadzony skład podatkowy, nie jest prowadzony inny skład podatkowy oraz że miejsce to lub pomieszczenie spełnia warunki do prowadzenia działalności gospodarczej, wymagane przez Państwową Inspekcję Sanitarną, Inspekcję Ochrony Środowiska, Państwową Straż Pożarną oraz Państwową Inspekcję Pracy;

  10) inne dokumenty, wymagane na podstawie przepisów odrębnych, związane z działalnością wykonywaną w składzie podatkowym lub rodzajem wyrobów akcyzowych, w szczególności wymagane koncesje lub zezwolenia, chyba że ich wydanie na podstawie przepisów odrębnych uwarunkowane jest obowiązkiem posiadania zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego;

  11) szczegółowy plan składu podatkowego z określeniem powierzchni oraz opisem sposobu odgrodzenia i zabezpieczenia miejsca magazynowania wyrobów akcyzowych w składzie podatkowym; w przypadku, o którym mowa w art. 48 ust. 3 pkt 3 i 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, zwanej dalej "ustawą", należy również wskazać pojemność magazynową;

  12) projekt regulaminu funkcjonowania składu podatkowego;

  13) oświadczenie wnioskodawcy, że nie zostało mu cofnięte, ze względu na naruszenie przepisów prawa, w okresie ostatnich 3 lat, licząc od dnia złożenia wniosku o wydanie zezwolenia, żadne z udzielonych mu zezwoleń, o których mowa w art. 84 ust. 1 ustawy, jak również koncesja lub zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej, ani nie została wydana decyzja o zakazie wykonywania przez niego działalności regulowanej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.), w zakresie wyrobów akcyzowych;

  14) w przypadkach, o których mowa w art. 48 ust. 3 pkt 1, 2 i 4 ustawy, oświadczenie wnioskodawcy o spełnieniu wymogów dotyczących minimalnej wysokości obrotu wyrobami akcyzowymi, a w przypadku wnioskodawcy rozpoczynającego działalność oświadczenie, w którym, zgodnie z art. 48 ust. 4 ustawy, zadeklaruje on osiągnięcie w danym roku minimalnej wysokości obrotu, proporcjonalnie w podziale na kolejne miesiące.

2. Podmiot posiadający już zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego dołącza do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie innego składu podatkowego dokumenty określone w ust. 1 pkt 2, 4-7 i 9-14.

§ 4. 1. Do wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 3, należy dołączyć:

  1) zaświadczenie wydane przez właściwy dla miejsca zamieszkania albo siedziby oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub jednostkę organizacyjną Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o niezaleganiu przez wnioskodawcę z zapłatą składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne;

  2) oświadczenie wnioskodawcy, że nie został wykreślony z rejestru rolników w ciągu ostatnich trzech lat ze względu na naruszenie przepisów ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych;

  3) dokumenty określone w § 3 ust. 1 pkt 2-4, pkt 5 lit. a, pkt 6, 7 i 9 oraz 11-13; dokument, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3, dołącza się, jeżeli rolnikowi został nadany statystyczny numer identyfikacyjny REGON.

2. Jeżeli z wnioskiem występuje grupa producentów rolnych, o której mowa w art. 2 ust. 3 pkt 2 ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, do wniosku należy również dołączyć decyzję marszałka województwa, na podstawie której grupa ta została wpisana do rejestru grup producentów rolnych, o którym mowa w ustawie z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. nr 88, poz. 983, z późn. zm.).

§ 5. Właściwy naczelnik urzędu celnego, po zweryfikowaniu danych zawartych we wniosku i dołączonych do niego dokumentów, dokonuje w obecności wnioskodawcy lub osoby reprezentującej wnioskodawcę oceny miejsca przeznaczonego na prowadzenie składu podatkowego. Z czynności tej sporządza się protokół zawierający w szczególności ustalenia dotyczące lokalizacji, powierzchni, sposobu odgrodzenia miejsca magazynowania wyrobów akcyzowych w składzie podatkowym od innych powierzchni i terenów, sposobu zabezpieczenia tego miejsca oraz opis wyposażenia systemu zabezpieczenia technicznego i biurowego.

§ 6. 1. Przed wydaniem zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego właściwy naczelnik urzędu celnego wzywa wnioskodawcę do złożenia zabezpieczenia akcyzowego w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, chyba że wnioskodawca został zwolniony z obowiązku złożenia zabezpieczenia na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy.

2. Na uzasadniony wniosek złożony przez wnioskodawcę przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, właściwy naczelnik urzędu celnego może przedłużyć termin wyznaczony do złożenia zabezpieczenia akcyzowego, nie dłużej jednak niż o 30 dni.

§ 7. 1. W przypadku zezwolenia wydanego na czas oznaczony wniosek o wydanie zezwolenia na kolejny okres należy złożyć nie później niż na 3 miesiące przed upływem ważności zezwolenia.

2. Wniosek złożony po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, traktuje się jako wniosek o wydanie nowego zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego. Przepisy § 3 i 4 stosuje się odpowiednio.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć dokumenty określone w § 3 ust. 1 pkt 5-7 i 13, a w przypadku zezwolenia, o którym mowa w § 2 ust. 3, dokumenty określone w § 3 ust. 1 pkt 5 lit. a, pkt 6 i 7 oraz § 4 ust. 1 pkt 1.

§ 8. 1. Właściwy naczelnik urzędu celnego, przed podjęciem z urzędu decyzji o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, wzywa prowadzącego skład podatkowy do usunięcia stwierdzonych uchybień w określonym terminie, o ile charakter stwierdzonych uchybień pozwala na ich usunięcie.

2. Właściwy naczelnik urzędu celnego, przed wydaniem decyzji o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, przeprowadza kontrolę składu podatkowego w zakresie rozliczeń z tytułu podatku akcyzowego oraz aktualnego stanu ilościowego i jakościowego wyrobów akcyzowych znajdujących się w składzie podatkowym.

Rozdział 3

Zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego, na prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący, na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający oraz zezwolenie wyprowadzenia

§ 9. 1. Do wniosku o wydanie zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca należy dołączyć:

  1) plan miejsca odbioru wyrobów akcyzowych;

  2) dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z miejsca odbioru wyrobów akcyzowych;

  3) oświadczenie, że w miejscu lub pomieszczeniu proponowanym przez wnioskodawcę jako miejsce odbioru wyrobów akcyzowych nie znajduje się miejsce odbioru wyrobów akcyzowych innego podmiotu;

  4) dokumenty określone w § 3 ust. 1 pkt 1, 4-7 i 13.

2. Podmiot posiadający już zezwolenie na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca do wniosku o wydanie kolejnego zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca dołącza dokumenty określone w ust. 1 pkt 1-3 i § 3 ust. 1 pkt 4-7 i 13.

3. W przypadku zezwolenia wydanego na czas oznaczony, wniosek o wydanie zezwolenia na kolejny okres należy złożyć nie później niż na 3 miesiące przed upływem ważności zezwolenia, dołączając dokumenty określone w § 3 ust. 1 pkt 5-7 i 13.

4. Wniosek złożony po upływie terminu, o którym mowa w ust. 3, traktuje się jako wniosek o wydanie nowego zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca. Do wniosku takiego należy dołączyć dokumenty określone w ust. 1 pkt 1-3 oraz § 3 ust. 1 pkt 1, 4-7 i 13.

5. Do wydawania oraz cofania zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca stosuje się odpowiednio § 5, 6 i 8.

§ 10. Do wniosku o wydanie zezwolenia na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca należy dołączyć dokumenty określone w § 3 ust. 1 pkt 1, 4-7 i 13. Przepisy § 6 i 8 ust. 1 stosuje się odpowiednio.

§ 11. 1. Do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego należy dołączyć:

  1) oświadczenie, o którym mowa w art. 81 ust. 3 ustawy;

  2) dokumenty określone w § 3 ust. 1 pkt 1, 4-7 i 13.

2. W przypadku zezwolenia wydanego na czas oznaczony wniosek o wydanie zezwolenia na kolejny okres należy złożyć nie później niż na 3 miesiące przed upływem ważności zezwolenia, dołączając dokumenty określone w ust. 1 pkt 1 i § 3 ust. 1 pkt 5-7 i 13.

3. Wniosek złożony po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2, traktuje się jako wniosek o wydanie nowego zezwolenia na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego. Do wniosku takiego należy dołączyć dokumenty określone w ust. 1 pkt 1 oraz § 3 ust. 1 pkt 1, 4-7 i 13.

4. Do wydawania oraz cofania zezwolenia na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego stosuje się odpowiednio § 6 i § 8 ust. 1.

§ 12. 1. Do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący należy dołączyć dokumenty określone w § 3 ust. 1 pkt 1, 4-7 i 13.

2. W przypadku zezwolenia wydanego na czas oznaczony wniosek o wydanie zezwolenia na kolejny okres należy złożyć nie później niż na 3 miesiące przed upływem ważności zezwolenia, dołączając dokumenty określone w § 3 ust. 1 pkt 5-7 i 13.

3. Wniosek złożony po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2, traktuje się jako wniosek o wydanie nowego zezwolenia na prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący. Do wniosku takiego należy dołączyć dokumenty określone w § 3 ust. 1 pkt 1, 4-7 i 13.

4. Do wydawania oraz cofania zezwolenia na prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący stosuje się odpowiednio § 6 i § 8 ust. 1.

§ 13. 1. Do wniosku o wydanie zezwolenia na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający należy dołączyć dokumenty określone w § 3 ust. 1 pkt 1, 4-7 i 13.

2. W przypadku zezwolenia wydanego na czas oznaczony wniosek o wydanie zezwolenia na kolejny okres należy złożyć nie później niż na 3 miesiące przed upływem ważności zezwolenia, dołączając dokumenty określone w § 3 ust. 1 pkt 5-7 i 13.

3. Wniosek złożony po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2, traktuje się jako wniosek o wydanie nowego zezwolenia na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający. Do wniosku takiego należy dołączyć dokumenty określone w § 3 ust. 1 pkt 1, 4-7 i 13.

4. Do wydawania oraz cofania zezwolenia na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający stosuje się odpowiednio § 6 i § 8 ust. 1.

§ 14. 1. Do wniosku o wydanie zezwolenia wyprowadzenia należy dołączyć:

  1) pisemną zgodę, o której mowa w art. 54 ust. 3 ustawy;

  2) dokumenty określone w § 3 ust. 1 pkt 1, 4-7 i 13.

2. W przypadku zezwolenia wydanego na czas oznaczony wniosek o wydanie zezwolenia na kolejny okres należy złożyć nie później niż na 3 miesiące przed upływem ważności zezwolenia, dołączając dokumenty określone w ust. 1 pkt 1 i § 3 ust. 1 pkt 5-7 i 13.

3. Wniosek złożony po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2, traktuje się jako wniosek o wydanie nowego zezwolenia wyprowadzenia. Do wniosku takiego należy dołączyć dokumenty określone w ust. 1 pkt 1 i § 3 ust. 1 pkt 1, 4-7 i 13.

4. Do wydawania oraz cofania zezwolenia wyprowadzenia stosuje się odpowiednio § 6 i § 8 ust. 1.

Rozdział 4

Przepisy końcowe

§ 15. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego (Dz. U. nr 32, poz. 241).

§ 16. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2010 r.

_________________
1) Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy Rady 2008/118/WE z dnia 16.12.2008 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego, uchylającej dyrektywę 92/12/EWG (Dz. Urz. UE L 9 z 14.01.2009, str. 12, z późn. zm.).

Istniejące wersje czasowe zał. nr 1
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 159, poz. 1071
2013.01.01
zmieniony przez
2014.06.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 767
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 1

 
Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego
Załącznik nr 2

Wniosek o wydanie rolnikowi zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, w którym zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1164, z późn. zm.) będą wykonywane wyłącznie czynności polegające na wytwarzaniu na własny użytek estru lub czystego oleju roślinnego, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 lit. c tej ustawy

Wniosek o wydanie rolnikowi zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, w którym zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1164, z późn. zm.) będą wykonywane wyłącznie czynności polegające na wytwarzaniu na własny użytek estru lub czystego oleju roślinnego, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 lit. c tej ustawy

Wniosek o wydanie rolnikowi zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, w którym zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1164, z późn. zm.) będą wykonywane wyłącznie czynności polegające na wytwarzaniu na własny użytek estru lub czystego oleju roślinnego, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 lit. c tej ustawy

Wniosek o wydanie rolnikowi zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, w którym zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1164, z późn. zm.) będą wykonywane wyłącznie czynności polegające na wytwarzaniu na własny użytek estru lub czystego oleju roślinnego, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 lit. c tej ustawy
Istniejące wersje czasowe zał. nr 3
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 159, poz. 1071
2013.01.01
zmieniony przez
2014.06.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 767
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 3

 
Wniosek o wydanie zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca

Wniosek o wydanie zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca

Wniosek o wydanie zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca

Wniosek o wydanie zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca
Istniejące wersje czasowe zał. nr 4
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 159, poz. 1071
2013.01.01
zmieniony przez
2014.06.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 767
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 4

 
Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca

Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca

Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca

Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca
Załącznik nr 5

Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego

Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego

Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego
Załącznik nr 6

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący
Istniejące wersje czasowe zał. nr 7
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 159, poz. 1071
2013.01.01
zmieniony przez
2014.06.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 767
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 7

 
Wniosek o wydanie zezwolenia na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający

Wniosek o wydanie zezwolenia na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający

Wniosek o wydanie zezwolenia na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający

Wniosek o wydanie zezwolenia na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający
Załącznik nr 8

Wniosek o wydanie zezwolenia wyprowadzenia

Wniosek o wydanie zezwolenia wyprowadzenia

Wniosek o wydanie zezwolenia wyprowadzenia
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60