Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.11.2007 r. w sprawie warunków, sposobu oraz trybu gromadzenia i usuwania danych w ramach Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2007 r. nr 228, poz. 1681

Na podstawie art. 6d ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. nr 123, poz. 776, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki, w tym techniczne i organizacyjne, sposób oraz tryb gromadzenia i usuwania danych w ramach Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności, zwanego dalej "systemem".

§ 2. 1. System jest systemem teleinformatycznym budowanym w ramach standardów określonych przepisami ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. nr 64, poz. 565 oraz z 2006 r. nr 12, poz. 65 i nr 73, poz. 501).

2. Dla przetwarzania danych osobowych w systemie ustala się wysoki poziom bezpieczeństwa.

§ 3. 1. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego zapewnia eksploatację systemu.

2. W systemie użytkuje się 17 baz danych, w tym jedna przeznaczona jest dla Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, zwanego dalej "Pełnomocnikiem", i 16 dla wojewódzkich zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, zwanych dalej "wojewódzkimi zespołami". Każda baza wojewódzkiego zespołu zawiera wydzielone logicznie bazy powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, zwanych dalej "powiatowymi zespołami".

3. W zakresie funkcjonalności system zapewnia:

  1) Pełnomocnikowi - prowadzenie rejestrów szkoleń i kontroli, generowanie sprawozdań, sporządzanie analiz i statystyk, wspomaganie monitoringu procesu orzekania w nadzorowanych przez niego powiatowych i wojewódzkich zespołach i administrowanie systemem;

  2) wojewódzkim zespołom - prowadzenie rejestrów odwołań, orzeczeń, członków wojewódzkiego zespołu, wydatków wojewódzkiego zespołu, szkoleń i kontroli oraz generowanie niezbędnych dokumentów wymaganych w procesie orzekania, okresowe generowanie sprawozdań, wspomaganie monitoringu procesu orzekania w powiatowych zespołach;

  3) powiatowym zespołom - prowadzenie rejestrów wniosków, orzeczeń, odwołań, członków powiatowego zespołu, wydatków powiatowego zespołu oraz legitymacji, generowanie niezbędnych dokumentów wymaganych w procesie orzekania, okresowe generowanie sprawozdań.

§ 4. 1. System umożliwia nadawanie uprawnień użytkownikom, zgodnie z przydzielonymi im poziomami dostępu, według następujących zasad:

  1) poziom I - wprowadzenie danych;

  2) poziom II - wprowadzenie danych i możliwość ich modyfikacji;

  3) poziom III - wprowadzenie, modyfikacja oraz usuwanie danych.

2. Obsługę techniczną nadawania i odbierania uprawnień użytkownikom realizuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

3. System zapewnia weryfikacje wprowadzanych danych pod względem formatu oraz poprawności merytorycznej.

§ 5. 1. System wyposaża się w mechanizmy uwierzytelniania użytkownika oraz kontroli dostępu do przetwarzanych danych.

2. Dla każdego użytkownika rejestrowany jest w systemie odrębny identyfikator i hasło.

3. Bezpośredni dostęp do danych w systemie następuje wyłącznie po wprowadzeniu identyfikatora i hasła użytkownika.

4. Identyfikatora użytkownika nie zmienia się, a po wyrejestrowaniu użytkownika z systemu nie przydziela się go innej osobie.

5. Identyfikator użytkownika, który utracił uprawnienia do dostępu do danych osobowych, należy niezwłocznie wyrejestrować z systemu, unieważnić jego hasło użytkownika oraz podjąć inne działania w celu zapobieżenia dalszemu dostępowi tej osoby do danych.

6. Hasło użytkownika zmieniane jest nie rzadziej niż co 30 dni.

7. Hasło składa się co najmniej z 8 znaków, zawiera małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne.

8. Hasła użytkownika nie udostępnia się również po upływie jego ważności.

§ 6. Osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo danych osobowych zgromadzonych w systemie, w tym w szczególności za przeciwdziałanie dostępowi osób nieuprawnionych do systemu oraz za podejmowanie odpowiednich działań w przypadku wykrycia naruszeń w systemach zabezpieczeń jest administrator danych, zwany dalej "administratorem".

§ 7. W celu zabezpieczenia danych osobowych zgromadzonych w systemie administrator:

  1) opracowuje instrukcję, określającą sposób zarządzania systemem z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa informacji, zawierającą w szczególności:

   a) procedury nadawania użytkownikom systemu uprawnień do przetwarzania danych i rejestrowania tych uprawnień w systemie oraz wskazanie osoby odpowiedzialnej za wykonywanie tych czynności,

   b) metody i środki uwierzytelniania oraz procedury związane z ich zarządzaniem i użytkowaniem,

   c) procedury rozpoczęcia, zawieszenia i zakończenia pracy przeznaczone dla użytkowników systemu,

   d) procedury tworzenia kopii zapasowych zbiorów danych oraz programów i narzędzi programowych służących do ich przetwarzania,

   e) sposób, miejsce i okres przechowywania elektronicznych nośników informacji zawierających dane osobowe oraz kopii zapasowych, o których mowa w lit. d,

   f) sposób zabezpieczenia systemu przed działalnością oprogramowania, którego celem jest uzyskanie nieuprawnionego dostępu do systemu,

   g) procedury wykonywania przeglądów i konserwacji systemu oraz nośników informacji służących do przetwarzania danych;

  2) identyfikuje i analizuje zagrożenia i ryzyko, na które może być narażone przetwarzanie danych zgromadzonych w systemie;

  3) określa potrzeby w zakresie zabezpieczenia systemu;

  4) określa sposoby zabezpieczenia danych osobowych adekwatnie do zagrożeń i ryzyka;

  5) monitoruje działanie zabezpieczeń wdrożonych w celu ochrony danych osobowych i ich przetwarzania;

  6) wykrywa i reaguje na przypadki naruszenia bezpieczeństwa danych zgromadzonych w systemie.

§ 8. 1. Dane osobowe przetwarzane w systemie zabezpiecza się przez wykonanie kopii zapasowych zbiorów danych oraz programów służących do przetwarzania danych.

2. Kopie zapasowe należy:

  1) przechowywać w miejscach zabezpieczających je przed nieuprawnionym przejęciem, modyfikacją, uszkodzeniem lub zniszczeniem;

  2) niezwłocznie usuwać po ustaniu ich użyteczności.

§ 9. System zabezpiecza się w szczególności przed:

  1) działaniem oprogramowania, którego celem jest uzyskanie nieuprawnionego dostępu do systemu;

  2) utratą danych spowodowaną awarią zasilania lub zakłóceniami w sieci zasilającej.

§ 10. 1. Pomieszczenia lub części pomieszczeń, tworzące obszar, w którym przetwarzane są dane osobowe, wyposaża się w zabezpieczenia techniczne uniemożliwiające utratę zbiorów danych osobowych oraz zabezpieczenia chroniące przed dostępem do nich osób nieuprawnionych, wykorzystaniem przez osoby nieuprawnione, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2. Przebywanie osób nieuprawnionych w pomieszczeniach, o których mowa w ust. 1, jest dopuszczalne za zgodą administratora lub w obecności osoby uprawnionej do przetwarzania danych osobowych.

§ 11. 1. System chroni się przed zagrożeniami pochodzącymi z sieci publicznej poprzez wdrożenie fizycznych oraz logicznych zabezpieczeń chroniących przed nieuprawnionym dostępem.

2. Logiczne zabezpieczenia, o których mowa w ust. 1, obejmują:

  1) kontrolę przepływu informacji pomiędzy systemem a siecią publiczną;

  2) kontrolę działań inicjowanych z sieci publicznej i systemu.

3. Dla danych przesyłanych w sieci publicznej stosuje się środki kryptograficznej ochrony.

§ 12. 1. Dla każdej osoby, której dane są przetwarzane w systemie, system zapewnia spójne odnotowanie:

  1) daty wprowadzenia pierwszych i kolejnych danych tej osoby;

  2) identyfikatora użytkownika wprowadzającego dane;

  3) informacji komu, kiedy, w jakim zakresie i przez kogo zostały udostępnione dane zgromadzone w systemie.

2. Odnotowanie informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, następuje automatycznie po zatwierdzeniu przez użytkownika operacji wprowadzenia danych.

3. Dla każdej osoby, której dane osobowe są przetwarzane w systemie, system zapewnia sporządzenie i wydrukowanie raportu zawierającego w powszechnie zrozumiałej formie informacje, o których mowa w ust. 1.

§ 13. Urządzenia lub elektroniczne nośniki informacji, zawierające dane osobowe, przeznaczone do naprawy, pozbawia się wcześniej zapisu tych danych w sposób uniemożliwiający ich odzyskanie albo naprawia się je pod nadzorem osoby upoważnionej przez administratora.

§ 14. Urządzenia lub elektroniczne nośniki informacji, zawierające dane osobowe, przeznaczone do usunięcia z systemu, pozbawia się zapisu tych danych, a w przypadku gdy nie jest to możliwe, uszkadza w sposób uniemożliwiający ich odczytanie.

§ 15. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.*)

___________________
*) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 7.12.2007 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60