Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.03.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu powoływania oraz odwoływania członków Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a także szczegółowych zasad działania Rady Nadzorczej i szkolenia jej członków oraz wysokości ich wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Rady

Tekst pierwotny: Dz. U. z 1998 r. nr 45, poz. 276
Dz. U. z 2003 r. nr 173, poz. 1677
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2003.10.21 - bieżąca
 uwzględniający ww. zmiany

Na podstawie art. 50 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. nr 123, poz. 776 i nr 160, poz. 1082) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, zwany dalej "Pełnomocnikiem", zamieszcza informacje o terminie zgłaszania kandydatów na członków Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zwanej dalej "Radą Nadzorczą", w trzech dziennikach o zasięgu ogólnopolskim o najwyższym nakładzie.

2. Podmioty, o których mowa w art. 50 ust. 2 pkt 1a i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zwanej dalej "ustawą", zgłaszają po jednym kandydacie na członków Rady Nadzorczej.

3. W celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Pełnomocnik występuje do podmiotów uprawnionych do posiadania przedstawiciela w Radzie Nadzorczej o zgłoszenie kandydatów.

4. Członkowie Rady Nadzorczej powinni legitymować się odpowiednimi dokumentami stwierdzającymi ukończenie kursu dla kandydatów na członków rad nadzorczych.

§ 2. 1. Wniosek o odwołanie członka Rady Nadzorczej, skierowany do Pełnomocnika, powinien być przekazany ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego wraz z opinią Pełnomocnika w terminie 7 dni od daty wpływu.

2. Odwołanie członka Rady Nadzorczej przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego następuje w formie pisemnej w terminie 14 dni od przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 1, lub wniosku Pełnomocnika.

3. W celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Pełnomocnik występuje z wnioskiem o powołanie członka Rady Nadzorczej w terminie 30 dni od daty odwołania.

§ 3. 1. Rada Nadzorcza rozstrzyga w sprawach należących do jej zadań na posiedzeniach, z zastrzeżeniem § 4.

2. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia nie rzadziej niż raz na kwartał.

3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów członków obecnych na posiedzeniu, z zastrzeżeniem § 4. W przypadku równej liczby oddanych głosów decyduje głos Prezesa Rady Nadzorczej, zwanego dalej "Prezesem".

4. Uchwałę uważa się za ważną, jeśli głosowanie odbywało się w obecności co najmniej 4 członków Rady Nadzorczej oraz Prezesa, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. Uchwały dotyczące zatwierdzenia projektu planu działalności i projektu planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zwanego dalej "Funduszem", oraz zatwierdzenia sprawozdania z działalności i realizacji planu finansowego Funduszu uważa się za ważne, jeżeli głosowanie odbyło się w obecności co najmniej 5 członków Rady Nadzorczej oraz Prezesa.

§ 4. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Prezesa, uchwały, z wyłączeniem uchwał, o których mowa w § 3 ust. 5, mogą być podejmowane bez odbycia posiedzenia, przez głosowanie pisemne. Dla ważności uchwały wymagana jest bezwzględna większość głosów całego składu Rady Nadzorczej.

§ 5. 1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Prezes z własnej inicjatywy lub na wiosek co najmniej 4 członków Rady Nadzorczej.

2. Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy Prezes.

3. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.

4. Protokół posiedzenia zawiera:

  1) numer, datę, miejsce i czas trwania posiedzenia,

  2) porządek obrad,

  3) imiona i nazwiska uczestników posiedzenia,

  4) imiona i nazwiska osób zabierających głos wraz ze streszczeniem ich wypowiedzi,

  5) podjęte ustalenia oraz uchwały wraz z wynikiem głosowania,

  6) inne sprawy, których zaprotokołowanie poleci przewodniczący posiedzenia.

5. Do protokołu załącza się teksty podjętych uchwał.

6. Uchwały Rady Nadzorczej podpisuje Prezes.

7. Protokół posiedzenia Rady Nadzorczej podpisują protokolant, Prezes i członkowie Rady Nadzorczej obecni na posiedzeniu.

§ 6. Szczegółowy tryb pracy Rady Nadzorczej określa uchwalony przez nią regulamin.

§ 7. Członek Rady Nadzorczej uczestniczy w szkoleniach organizowanych dla członków Rady Nadzorczej w celu zdobycia lub pogłębienia wiedzy niezbędnej dla realizacji zadań Rady Nadzorczej.

§ 8. 1. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej wynagrodzenie ze środków Funduszu w kwocie 250 złotych za jedno posiedzenie, niezależnie od czasu jego trwania.

2. Członkom Rady Nadzorczej przysługują w okresie pełnienia funkcji, pokrywane ze środków Funduszu, diety i inne należności z tytułu podróży służbowych związanych z wykonywaniem zadań członka Rady - na zasadach określonych w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.*)

___________________
*) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 10.04.1998 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60