Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.08.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom dotacji celowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
 uwzględniający ww. zmiany
Wyświetl wcześniejsze wersje
2010.06.22 - bieżąca

Uwaga od redakcji:
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Na podstawie art. 47 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. nr 123, poz. 776, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady obliczania i tryb przekazywania gminom dotacji celowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zrekompensowanie utraconych przez gminę dochodów na skutek zwolnień, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zwanej dalej "ustawą".

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

  1) Funduszu - rozumie się przez to Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

  2) utraconych dochodach z tytułu zwolnień - rozumie się przez to kwoty wynikające ze zwolnień, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy, z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od czynności cywilnoprawnych;

  3) kwocie rekompensującej dochody utracone z tytułu zwolnień - rozumie się przez to kwotę dotacji celowej z Funduszu, o której mowa w art. 47 ust. 2 ustawy.

§ 2. Kwotę rekompensującą dochody utracone z tytułu zwolnień stanowi suma kwot wykazanych w poz. 1-4 wniosku gminy, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia.

§ 3. 1. Przekazywanie gminom kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu zwolnień następuje na podstawie ich wniosków składanych do Prezesa Zarządu Funduszu za pośrednictwem właściwych miejscowo oddziałów Funduszu, w terminach:

  1) do dnia 31 lipca roku podatkowego - wykazując przewidywane roczne skutki zwolnień, wynikające z decyzji, dokonanych czynności cywilnoprawnych w formie aktów notarialnych oraz deklaracji i informacji podatkowych na dany rok podatkowy, według stanu na dzień 30 czerwca roku podatkowego, za który sporządzany jest wniosek;

  2) do dnia 25 marca roku następującego po roku podatkowym - wykazując faktyczne roczne skutki zwolnień, wynikające z decyzji, dokonanych czynności cywilnoprawnych w formie aktów notarialnych oraz deklaracji i informacji podatkowych na dany rok podatkowy, według stanu na dzień 31 grudnia roku podatkowego, za który sporządzany jest wniosek.

2. Fundusz sprawdza pod względem rachunkowym i formalnym:

  1) do dnia 10 września - wnioski, o których mowa w ust. 1 pkt 1;

  2) do dnia 15 kwietnia - wnioski, o których mowa w ust. 1 pkt 2.

3. W przypadku stwierdzenia we wniosku braków lub błędów rachunkowych, Fundusz wzywa gminę do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Nieusunięcie braków lub błędów w tym terminie powoduje pozostawienie bez rozpoznania wniosku gminy o wypłatę kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu zwolnień.

§ 4. Prezes Zarządu Funduszu przekazuje gminom kwoty rekompensujące dochody utracone z tytułu zwolnień w terminie:

  1) do dnia 15 października roku podatkowego - w wysokości stanowiącej 50% kwot wykazanych we wniosku, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1;

  2) do dnia 31 maja roku następującego po roku podatkowym - w wysokości kwot wykazanych we wniosku, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, pomniejszonej o wypłacone kwoty rekompensujące dochody utracone z tytułu zwolnień, wypłacone w terminie określonym w pkt 1.

Istniejące wersje czasowe § 5
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2004.08.09
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 5. 1. (utracił moc)

2. Gminie, która złoży wniosek w terminie określonym w § 3 ust. 1 pkt 2, a nie złoży wniosku w terminie określonym w § 3 ust. 1 pkt 1, zostanie przekazana kwota rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień w wysokości wykazanej we wniosku.

3. Gmina ma prawo do złożenia korekty wniosku w terminie 14 dni od dnia wyjścia na jaw okoliczności uzasadniających złożenie korekty, nie później jednak niż w terminie określonym w § 4 pkt 2.

4. (utracił moc)

5. Gminie, która złoży korektę wniosku, z której wynika, że otrzymała kwotę rekompensującą dochody utracone z tytułu zwolnień wyższą od należnej, Prezes Zarządu Funduszu zmniejszy kwotę rekompensującą, zmniejszając lub wstrzymując przekazanie kolejnej kwoty rekompensującej, oraz zobowiąże gminę do zapłaty odsetek od nienależnej kwoty, w wysokości ustalonej jak dla zaległości podatkowych, chyba że gmina dokona wcześniej zwrotu nadmiernie pobranej kwoty rekompensującej wraz z odsetkami w wysokości ustalonej jak dla zaległości podatkowych.

§ 6. Wnioski w sprawie przyznania kwoty rekompensującej za 2003 r. gminy składają po raz pierwszy w terminie do dnia 30 września 2003 r.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.*)

________________
*) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 22.09.2003 r.

Załącznik

Wniosek/korekta wniosku gminy o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Kliknij, aby powiększyć obraz

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60