Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.11.2007 r. w sprawie sposobu i trybu działania Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych

 Dz. U. z 2007 r. nr 230, poz. 1695

Uwaga od redakcji:
Rozporządzenie utraciło moc z dniem 1.11.2016 r.

Na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. nr 123, poz. 776, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa sposób i tryb działania Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych, zwanej dalej "Radą", w tym jej organizację.

§ 2. Pierwsze posiedzenie nowo powołanej Rady zwołuje Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, zwany dalej "Pełnomocnikiem", w terminie 21 dni od dnia powołania Rady.

§ 3. 1. Nowo powołana Rada na pierwszym posiedzeniu wybiera pięcioosobowe Prezydium, w skład którego wchodzi trzech przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz po jednym przedstawicielu spośród przedstawicieli organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego.

2. Prezydium wybiera na pierwszym posiedzeniu przewodniczącego Rady spośród przedstawicieli organizacji pozarządowych. Przedstawiciel jednostki samorządu terytorialnego pełni funkcję wiceprzewodniczącego Rady, a przedstawiciel organu administracji rządowej - funkcję sekretarza Rady.

3. Po upływie połowy kadencji Rady dotychczasowy jej wiceprzewodniczący pełni funkcję przewodniczącego Rady, a dotychczasowy jej przewodniczący - funkcję wiceprzewodniczącego Rady.

4. W przypadku odwołania członka Prezydium w czasie trwania kadencji Rada uzupełnia skład Prezydium w drodze wyboru. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 4. 1. Pracami Rady kieruje przewodniczący Rady.

2. Przewodniczący Rady reprezentuje Radę na zewnątrz.

3. Do zadań przewodniczącego Rady należy w szczególności:

  1) ustalanie przedmiotu i terminów posiedzeń Rady;

  2) zawiadamianie o terminach posiedzeń Rady i porządku obrad;

  3) przewodniczenie posiedzeniom Rady;

  4) zapraszanie na posiedzenia Rady przedstawicieli organów, organizacji i instytucji niereprezentowanych w Radzie;

  5) inicjowanie i organizowanie prac Rady;

  6) przedkładanie Pełnomocnikowi programu i terminarza posiedzeń Rady.

4. Przewodniczącego Rady, w czasie jego nieobecności, zastępuje wiceprzewodniczący Rady.

§ 5. Rada może powoływać stałe lub doraźne zespoły problemowe w celu opracowania projektu opinii lub stanowiska Rady w określonych sprawach.

§ 6. Przewodniczący Rady wyznacza datę posiedzenia Rady w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia wniosku w tej sprawie.

§ 7. 1. Rada wyraża opinię lub zajmuje stanowisko w formie uchwały, którą podpisuje przewodniczący Rady.

2. Głosowanie jest jawne. Na umotywowany wniosek członka Rady przewodniczący Rady może zarządzić głosowanie tajne.

§ 8. 1. Uchwała może być podjęta, jeżeli na posiedzeniu Rady jest obecnych co najmniej 14 członków Rady, w tym jej przewodniczący lub wiceprzewodniczący.

2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu Rady. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Rady, gdy zastępuje on przewodniczącego w czasie jego nieobecności.

§ 9. 1. Z posiedzenia Rady sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący albo wiceprzewodniczący Rady oraz sekretarz Rady i protokolant.

2. Protokół zawiera w szczególności:

  1) numer protokołu;

  2) datę posiedzenia Rady;

  3) imiona i nazwiska osób biorących udział w posiedzeniu Rady;

  4) porządek obrad;

  5) omówienie przebiegu obrad;

  6) wynik głosowania nad poszczególnymi uchwałami.

3. Do protokołu załącza się uchwały podjęte na posiedzeniu Rady.

4. Członkowie Rady otrzymują protokół z poprzedniego posiedzenia Rady nie później niż na tydzień przed kolejnym posiedzeniem Rady.

5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady następuje w wyniku głosowania na początku kolejnego posiedzenia Rady.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.*)

_______________
*) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 11.12.2007 r.
Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27.07.1998 r. w sprawie organizacji i trybu działania Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych oraz zasad uczestnictwa w jej pracach ekspertów i przedstawicieli organów, organizacji i instytucji, nie reprezentowanych w Radzie, a także wysokości wynagrodzenia członków Rady oraz ekspertów i innych osób nie będących członkami Rady za udział w posiedzeniach Rady (Dz. U. z 1998 r. nr 99, poz. 633).

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60