Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6.06.2000 r. w sprawie sposobu tworzenia, działania i finansowania specjalistycznych ośrodków szkoleniowo-rehabilitacyjnych oraz trybu sprawowania nadzoru nad ich działalnością

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2000 r. nr 51, poz. 613

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. nr 123, poz. 776, nr 160, poz. 1082, z 1998 r. nr 99, poz. 628, nr 106, poz. 668, nr 137, poz. 887, nr 156, poz. 1019 i nr 162, poz. 1118 i 1126 oraz z 1999 r. nr 49, poz. 486, nr 90, poz. 1001, nr 95, poz. 1101 i nr 111, poz. 1280) zarządza się, co następuje:

§ 1. Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne, zwane dalej "specjalistycznymi ośrodkami", są wyodrębnionymi organizacyjnie jednostkami, które są tworzone i likwidowane, w zależności od ich zasięgu terytorialnego, przez starostę lub marszałka województwa, zwanego dalej "marszałkiem".

§ 2. Specjalistyczne ośrodki mogą być tworzone:

  1) w nowych obiektach przygotowanych do realizacji zadań specjalistycznego ośrodka,

  2) w obiektach działających placówek szkoleniowych lub innych obiektach, jeśli mogą być one dostosowane do potrzeb realizacji zadań specjalistycznego ośrodka.

§ 3. Zadania określone w art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. nr 123, poz. 776 i nr 160, poz. 1082, z 1998 r. nr 99, poz. 628, nr 106, poz. 668, nr 137, poz. 887, nr 156, poz. 1019 i nr 162, poz. 1118 i 1126 oraz z 1999 r. nr 49, poz. 486, nr 90, poz. 1001, nr 95, poz. 1101 i nr 111, poz. 1280), zwanej dalej "ustawą", specjalistyczny ośrodek realizuje poprzez następujące działania:

  1) zorganizowanie i prowadzenie bazy socjalnej zapewniającej uczestnikom szkolenia zakwaterowanie i wyżywienie,

  2) zorganizowanie i prowadzenie bazy dydaktycznej, a w szczególności przez:

   a) odpowiednie wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych we właściwe pomoce niezbędne do teoretycznej i praktycznej nauki zawodu,

   b) opracowanie i ciągłe aktualizowanie programów, metod i form organizacyjnych prowadzonych szkoleń,

   c) zapewnienie odpowiedniej kadry dydaktycznej,

   d) prowadzenie szkoleń skorelowanych z potrzebami rynku pracy,

  3) zorganizowanie bazy diagnostycznej, umożliwiającej dokonywanie kompleksowej oceny predyspozycji psychofizycznych w aspekcie możliwości zawodowych osób niepełnosprawnych przy zapewnieniu dla realizacji tych zadań doświadczonych lekarzy, psychologów i doradców zawodowych,

  4) zapewnienie odpowiedniej kadry i właściwych warunków dla prowadzenia rehabilitacji leczniczej i społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności osób niepełnosprawnych.

§ 4. 1. Specjalistyczny ośrodek jest placówką czasowego pobytu.

2. Czas trwania szkolenia zawodowego wynosi dla uczestnika nie więcej niż 30 godzin tygodniowo i 6 godzin dziennie.

3. Czas trwania zajęć rehabilitacyjnych wynosi nie więcej niż 15 godzin tygodniowo i 3 godziny dziennie zgodnie z indywidualnym programem rehabilitacji.

4. Program indywidualnej rehabilitacji ustalają służby medyczno-rehabilitacyjne specjalistycznego ośrodka dla każdej osoby niepełnosprawnej. Program powinien określać w szczególności formy i przewidywany zakres rehabilitacji oraz osoby odpowiedzialne za realizację tego programu.

5. Specjalistyczny ośrodek zapewnia warunki niezbędne do:

  1) pełnej realizacji programu szkolenia zgodnie z wymaganiami określonymi na podstawie przepisów odrębnych,

  2) uzyskania dokumentu potwierdzającego ukończenie kształcenia, dokształcania, doskonalenia lub posiadane kwalifikacje zawodowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi,

  3) rehabilitacji medycznej i społecznej.

6. Czas szkolenia osoby niepełnosprawnej w specjalistycznym ośrodku uzależniony jest od rodzaju szkolenia, jednak nie może być dłuższy niż 36 miesięcy.

§ 5. 1. Specjalistyczny ośrodek prowadzi działalność o charakterze niezarobkowym. Ewentualny dochód ze sprzedaży produktów i usług, wykonanych przez uczestników szkolenia w ramach realizowanego programu szkolenia zawodowego, można przeznaczyć, w porozumieniu z uczestnikami szkolenia, na pokrycie wydatków związanych z ich uczestnictwem w życiu społecznym organizowanym przez specjalistyczny ośrodek.

2. Specjalistycznym ośrodkiem kieruje wyłoniony w drodze konkursu dyrektor, powoływany i odwoływany przez starostę lub marszałka.

3. W celu przeprowadzenia konkursu starosta lub marszałek określa regulamin konkursu oraz powołuje komisję konkursową. Regulamin konkursu oraz skład komisji konkursowej podlega uzgodnieniu z Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, zwanym dalej "Pełnomocnikiem".

4. Specjalistyczny ośrodek działa na podstawie statutu i regulaminu opracowanego przez dyrektora i zatwierdzonego przez starostę lub marszałka.

5. Dyrektor specjalistycznego ośrodka może powołać radę programową jako organ opiniodawczo-doradczy.

§ 6. 1. Wniosek o sfinansowanie kosztów utworzenia i działania specjalistycznego ośrodka, wraz z projektem utworzenia i działania tego ośrodka, starosta lub marszałek składa we właściwym terenowo oddziale Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zwanego dalej "Funduszem".

2. Projekt, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać w szczególności:

  1) oznaczenie obiektu (lokalu) przeznaczonego na specjalistyczny ośrodek - tytuł prawny i adres,

  2) zakres terytorialny działalności specjalistycznego ośrodka,

  3) określenie liczby miejsc dla uczestników szkoleń,

  4) kryteria doboru uczestników szkoleń z uwzględnieniem rodzaju i stopnia ich niepełnosprawności,

  5) kierunki szkolenia zawodowego, zgodne z potrzebami określonymi przez organy zatrudnienia,

  6) proponowaną obsadę etatową pracowników specjalistycznego ośrodka, z wyszczególnieniem stanowisk i wymaganych kwalifikacji,

  7) wskazanie formy rehabilitacji leczniczej i społecznej,

  8) plan pomieszczeń oraz opis przeznaczenia obiektów i lokali z uwzględnieniem ich dostosowania do potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych, wraz z wykazem wyposażenia specjalistycznego ośrodka, niezbędnego w procesie realizacji programu szkolenia,

  9) preliminarz kosztów utworzenia i działalności specjalistycznego ośrodka, zgodny z obowiązującymi zasadami, opracowanymi na podstawie art. 51 ust. 3 pkt 4 ustawy.

3. Fundusz, po weryfikacji kosztów utworzenia i działania specjalistycznego ośrodka oraz po stwierdzeniu zgodności projektu utworzenia i działania specjalistycznego ośrodka z zadaniami określonymi w art. 39 ust. 3 ustawy i działaniami określonymi w § 3, przekazuje Zarządowi Funduszu wniosek wraz z projektem, w terminie 30 dni od dnia jego złożenia przez starostę lub marszałka.

4. Rozpatrzenie przez Zarząd Funduszu kompletnego wniosku i projektu, o których mowa w ust. 3, następuje w terminie 60 dni od dnia jego przekazania przez Fundusz.

5. Zarząd Funduszu pozytywnie rozpatrzony wniosek i projekt, o których mowa w ust. 3, przekazuje do opinii Pełnomocnika. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Pełnomocnika Fundusz zawiera ze starostą lub marszałkiem umowę o sfinansowanie kosztów utworzenia i działania specjalistycznego ośrodka.

6. Umowa, o której mowa w ust. 5, określa w szczególności:

  1) oznaczenie stron umowy,

  2) siedzibę i zakres działalności specjalistycznego ośrodka,

  3) termin rozpoczęcia działalności specjalistycznego ośrodka,

  4) zasięg terenowy działania specjalistycznego ośrodka,

  5) liczbę pracowników specjalistycznego ośrodka, z wyszczególnieniem stanowisk i wymaganych kwalifikacji,

  6) wysokość środków finansowych Funduszu przeznaczonych na utworzenie i działanie specjalistycznego ośrodka, z podziałem na rodzaje kosztów,

  7) sposób finansowania i rozliczania kosztów utworzenia i działania specjalistycznego ośrodka,

  8) ustalenie trybu i terminów przekazywania oddziałowi Funduszu informacji o zakresie i sposobie realizacji umowy,

  9) sposób sprawowania przez Fundusz kontroli działalności specjalistycznego ośrodka pod względem prawidłowości gospodarowania środkami finansowymi Funduszu,

  10) zobowiązanie do zachowania formy pisemnej dla dokonywania zmian w umowie,

  11) ustalenie sposobu wykorzystania wybudowanych obiektów i wyposażenia specjalistycznego ośrodka sfinansowanych ze środków Funduszu - w przypadku jego likwidacji,

  12) warunki i termin wypowiedzenia umowy,

  13) warunki rozwiązania umowy i zasady zwrotu niewykorzystanych środków Funduszu.

7. Strony umowy corocznie określają, w formie załącznika do umowy, wysokość środków finansowych przeznaczonych na działalność specjalistycznego ośrodka.

8. Środki Funduszu określone w umowie, o której mowa w ust. 5, przekazywane są na wskazane w niej konto bankowe specjalistycznego ośrodka.

9. Odsetki naliczane przez bank od środków przekazanych na konto specjalistycznego ośrodka wykazywane są w jego sprawozdaniu finansowym.

10. Zarząd Funduszu, w terminie 30 dni od dnia przyjęcia rozliczenia, o którym mowa w ust. 6 pkt 7, przekazuje specjalistycznemu ośrodkowi środki finansowe na rok następny, pomniejszone o odsetki naliczane przez bank od środków przekazanych przez Fundusz na konto specjalistycznego ośrodka.

§ 7. Prawa i obowiązki stron umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie.

§ 8. 1. Ze środków Funduszu powinny być pokrywane w szczególności następujące koszty utworzenia specjalistycznego ośrodka:

  1) budowy lub adaptacji pomieszczeń przeznaczonych na specjalistyczny ośrodek, w tym projektów budowlanych,

  2) wyposażenia specjalistycznego ośrodka w sprzęt i urządzenia niezbędne do prowadzenia działalności diagnostycznej, szkoleniowej i rehabilitacyjnej oraz do zakwaterowania i wyżywienia uczestników szkolenia,

  3) zakupu środków transportu na potrzeby przewozu osób niepełnosprawnych.

2. Do kosztów utworzenia specjalistycznego ośrodka, o których mowa w ust. 1, mogą być zaliczone koszty poniesione na opracowanie koncepcji i założeń do projektu, o którym mowa w § 6 ust. 2.

3. Ze środków Funduszu powinny być pokrywane w szczególności następujące koszty działalności bieżącej specjalistycznego ośrodka:

  1) wynagrodzenia pracowników wraz z należną od pracodawcy składką od tych wynagrodzeń na ubezpieczenie społeczne, a także składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

  2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wypłaty świadczeń urlopowych dokonywane według zasad określonych w odrębnych przepisach,

  3) koszty materiałów, energii, usług materialnych i niematerialnych, niezbędnych do funkcjonowania specjalistycznego ośrodka,

  4) koszty zakwaterowania i wyżywienia uczestników szkolenia,

  5) koszty ubezpieczenia uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków,

  6) koszty szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników specjalistycznego ośrodka zajmujących się diagnozowaniem, szkoleniem i rehabilitacją,

  7) koszty eksploatacji środków transportu stanowiących własność specjalistycznego ośrodka lub użyczonych na podstawie zawartej umowy,

  8) koszty ubezpieczenia specjalistycznego ośrodka i jego wyposażenia.

§ 9. 1. Nadzór nad działalnością specjalistycznego ośrodka, w zależności od ich zasięgu terytorialnego, sprawuje starosta lub marszałek.

2. W celu umożliwienia sprawowania nadzoru, o którym mowa w ust. 1, dyrektor specjalistycznego ośrodka jest obowiązany w szczególności do:

  1) opracowywania i przedstawiania do zatwierdzenia staroście lub marszałkowi aktualizowanego corocznie programu działalności specjalistycznego ośrodka,

  2) składania staroście lub marszałkowi rocznego sprawozdania z realizacji programu, o którym mowa w pkt 1, do dnia 15 lutego następnego roku,

  3) przedstawiania staroście lub marszałkowi propozycji do planu finansowego na rok następny w terminie do dnia 15 października roku bieżącego,

  4) zawiadamiania okresowo, nie rzadziej niż raz w kwartale, starosty lub marszałka i kierownika właściwego powiatowego urzędu pracy o efektach szkolenia oraz wynikach badań diagnostycznych dotyczących predyspozycji zawodowych uczestników szkolenia.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.*)

_______________
*) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 28.06.2000 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60