Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » 

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 11.10.2005 r. w sprawie wzorów półrocznych informacji o pracodawcach zwolnionych z wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub zobowiązanych do tych wpłat oraz sposobu ich przekazywania

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2005 r. nr 214, poz. 1811

Na podstawie art. 49d ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. nr 123, poz. 776, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zwany dalej "Prezesem Zarządu Funduszu", składa Pełnomocnikowi Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych półroczną informację o pracodawcach zwolnionych z wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub zobowiązanych do tych wpłat, zwaną dalej "informacją INF-F", której wzór jest określony w załączniku do rozporządzenia.

2. Informację INF-F Prezes Zarządu Funduszu przedstawia w formie dokumentu pisemnego.

3. Prezes Zarządu Funduszu dołącza do informacji INF-F półroczną informację o pracodawcach zwolnionych z wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub zobowiązanych do tych wpłat, zwaną dalej "informacją INF-F-P".

4. Informację INF-F-P Prezes Zarządu Funduszu przedstawia w formie dokumentu elektronicznego zawierającego zbiór rekordów szczegółowych przystosowanych do przetwarzania dla celów statystycznej analizy danych.

§ 2. Przepisy § 1 ust. 3 i 4 stosuje się począwszy od informacji składanych za I półrocze 2006 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.*)

_____________________
*) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 28.10.2005 r.

Załącznik

INF-F. Półroczna informacja o pracodawcach zwolnionych z wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz o pracodawcach zobowiązanych do tych wpłat

WZÓR
Kliknij, aby powiększyć obraz

Kliknij, aby powiększyć obraz
Kliknij, aby powiększyć obraz

Załącznik

Załącznik do informacji INF-F.
INF-F-P Półroczna informacja o pracodawcach zwolnionych z wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub zobowiązanych do tych wpłat - struktura rekordu szczegółowego

WZÓR

Lp.1)
Nazwa pola
Opis pola
Format2)
1
SDATA
Okres sprawozdawczy (RRRRMM) - dane z poz. 11 odpowiednio INF-1, DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II, DEK-II-a lub DEK-W
N
2
NPFRON
Numer w rejestrze PFRON; NIP; PKD - dane z poz. 1, 3 i 4 odpowiednio INF-1-Z lub DEK-Z
X
3
NIP
N
4
PKD
N
5
NAZWA
Pełna nazwa podmiotu - dane z poz. 5 odpowiednio INF-1-Z lub DEK-Z
A
6
WOJEWÓDZTWO
Województwo; powiat - dane z poz. 6 i 7 odpowiednio INF-1-Z lub DEK-Z
N
7
POWIAT
N
8
DATAREJ
Data zarejestrowania działalności (RRRRMMDD) - dane odpowiednio z poz. 35 INF-1-Z lub poz. 33 DEK-Z
N
9
FP
Forma prawna działalności; forma własności - dane odpowiednio z poz. 37 i 38 INF-1-Z lub poz. 35 i 36 DEK-Z
N
10
FW
N
11
STATPOD
Podstawa uzyskania lub utraty statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej; rodzaj decyzji zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej; data wydania decyzji (RRRRMMDD); znak decyzji; data uzyskania/utraty statusu (RRRRMMDD) - dane odpowiednio z poz. 42-46 INF-1-Z lub poz. 37-41 DEK-Z
A
12
DECRODZ
N
13
DECDAT
N
14
DECZN
X
15
STATDAT
N
16
ZOGE
Zatrudnienie ogółem w etatach; zatrudnienie osób niepełnosprawnych w etatach; zatrudnienie osób niepełnosprawnych o znacznym stopniu niepełnosprawności, u których stwierdzono szczególne schorzenia, w etatach; zatrudnienie pozostałych osób niepełnosprawnych o znacznym stopniu niepełnosprawności w etatach; zatrudnienie osób niepełnosprawnych o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, u których stwierdzono szczególne schorzenia, w etatach; zatrudnienie pozostałych osób niepełnosprawnych o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w etatach; zatrudnienie osób niepełnosprawnych o lekkim stopniu niepełnosprawności w etatach - dane odpowiednio z: poz. 13-19 DEK-I-0, DEK-I-a lub DEK-I-b lub poz. 14-20 INF-1
N
17
ZONE
N
18
ZONZSE
N
19
ZONZRE
N
20
ZONUSE
N
21
ZONURE
N
22
ZONLE
N
23
KOGO
Uczniowie, wychowankowie, studenci ogółem (w osobach); uczniowie, wychowankowie, studenci - osoby niepełnosprawne (w osobach); uczniowie, wychowankowie, studenci - osoby niepełnosprawne o znacznym stopniu niepełnosprawności, u których stwierdzono szczególne schorzenia (w osobach); uczniowie, wychowankowie, studenci - osoby niepełnosprawne o znacznym stopniu niepełnosprawności (w osobach); uczniowie, wychowankowie, studenci - osoby niepełnosprawne o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, u których stwierdzono szczególne schorzenia (w osobach); uczniowie, wychowankowie, studenci - osoby niepełnosprawne o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (w osobach); uczniowie, wychowankowie, studenci - osoby niepełnosprawne o lekkim stopniu niepełnosprawności (w osobach) - dane odpowiednio z: poz. 20-26 DEK-I-b lub poz. 22-28 INF-1
N
24
KONO
N
25
KONZSO
N
26
KONZRO
N
27
KONUSO
N
28
KONURO
N
29
KONLO
N
30
ZOGO
Zatrudnienie ogółem (w osobach); zatrudnienie osób niepełnosprawnych (w osobach); zatrudnienie osób niepełnosprawnych o znacznym stopniu niepełnosprawności, u których stwierdzono szczególne schorzenia (w osobach); zatrudnienie pozostałych osób niepełnosprawnych o znacznym stopniu niepełnosprawności (w osobach); zatrudnienie osób niepełnosprawnych o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, u których stwierdzono szczególne schorzenia (w osobach); zatrudnienie pozostałych osób niepełnosprawnych o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (w osobach); zatrudnienie osób niepełnosprawnych o lekkim stopniu niepełnosprawności (w osobach) - dane odpowiednio z: poz. 31-37 DEK-I-0, DEK-I-a lub INF-1 lub poz. 40-46 DEK-I-b
N
31
ZONO
N
32
ZONZSO
N
33
ZONZRO
N
34
ZONUSO
N
35
ZONURO
N
36
ZONLO
N
37
OBNST
Ulgi uzyskane przed 1 stycznia 1999 r. - dane odpowiednio z poz. 26 DEK-I-0 i DEK-I-a lub poz. 35 DEK-I-b
N
38
WPLNAL10
Wpłata należna; kwota obniżenia wykorzystana; podstawa złagodzenia obowiązku wpłat; kwota objęta złagodzeniem obowiązku wpłat; kwota do  zapłaty - dane z poz. 22, 23, 27, 29 i 30 DEK-I-0
N
39
OBNWYK10
N
40
ZLAGPODST10
N
41
ZLAGILE10
N
42
DOZAPL10
N
43
WPLNAL1A
Wpłata należna; kwota obniżenia wykorzystana; podstawa złagodzenia obowiązku wpłat; kwota objęta złagodzeniem obowiązku wpłat; kwota do zapłaty - dane z poz. 22, 23, 27, 29 i 30 DEK-I-a
N
44
OBNWYK1A
N
45
ZLAGPODST1A
N
46
ZLAGILE1A
N
47
DOZAPL1A
N
48
WPLNAL1B
Wpłata należna; kwota obniżenia wykorzystana; podstawa złagodzenia obowiązku wpłat; kwota objęta złagodzeniem obowiązku wpłat; kwota do zapłaty - dane z poz. 31, 32, 36, 38 i 39 DEK-I-b
N
49
OBNWYK1B
N
50
ZLAGPODST1B
N
51
ZLAGILE1B
N
52
DOZAPL1B
N
53
WPLNAL238
Wpłata należna z tytułu zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych; wpłata należna z tytułu pozostałych zwolnień; podstawa złagodzenia obowiązku wpłat; kwota objęta złagodzeniem obowiązku wpłat; kwota do zapłaty - dane z: poz. 14, 16, 18, 20 i 21 DEK-II
N
54
WPLNAL231
N
55
ZLAGPODST2
X
56
ZLAGILE2
N
57
DOZAPL2
N
58
WPLNAL2A4
Wpłata należna na podstawie art. 33 ust. 4a ustawy; wpłata należna na podstawie art. 33 ust. 7 i 7a ustawy - dane z poz. 14 i 16
N
59
WPLNAL2A7
N
60
DOZAPL2A
Kwota do zapłaty; kwota objęta złagodzeniem obowiązku wpłat; podstawa złagodzenia obowiązku wpłat
N
61
ZLAGILE2A
N
62
ZLAGPODST2A
X
63
PRZYCZYNA
Przyczyna utraty zdolności do pracy na dotychczasowym stanowisku pracy; wpłata należna na podstawie art. 23 ustawy - dane z poz. 13 i 18 DEK-W
A
64
WPLNALW
N

_______________
1) Rekord informacji składa się z 64 pól. Wszystkie pola numeryczne powinny być dosunięte do prawej strony. W polach tych nie występują liczby ujemne oraz nie ma separatora dziesiętnego. Wszystkie pola typu data są w formacie RRRRMMDD lub RRRRMM. Wszystkie pola znakowe powinny być dosunięte do lewej strony.

2) Przyjęte w załączniku oznaczenia: N - znaki z zakresu 0-9, A - znaki z zakresu A-Ż, X - znaki z zakresu 0-9 i A-Ż.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60