Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22.04.2009 r. w sprawie pomocy finansowej udzielanej pracodawcom prowadzącym zakłady pracy chronionej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 Dz. U. z 2009 r. nr 70, poz. 603
 zmieniony przez
zmiany w:
Uwaga od redakcji:
Rozporządzenie utraciło moc z dniem 1.01.2015 r.
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Na podstawie art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. nr 14, poz. 92, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

  1) szczegółowe warunki i tryb postępowania w sprawach udzielania pracodawcom prowadzącym zakłady pracy chronionej, zwanym dalej "pracodawcami", ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zwanego dalej "Funduszem":

   a) dofinansowania w wysokości do 50% oprocentowania zaciągniętych kredytów bankowych, pod warunkiem wykorzystania tych kredytów na cele związane z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych, zwanego dalej "dofinansowaniem",

   b) zwrotu kosztów:

    - budowy lub rozbudowy obiektów i pomieszczeń zakładu,

    - transportowych,

    - administracyjnych,

   zwanego dalej "refundacją";

  2) terminy składania oraz rozpatrywania wniosku o dofinansowanie lub wniosku o refundację, zwanych dalej "wnioskiem";

  3) sposób i tryb sporządzania informacji o wykorzystaniu środków.

§ 2. 1. Dofinansowanie może być udzielone pracodawcy, który zawarł umowy kredytowe z bankiem, oraz złoży wniosek, jeżeli:

  1) łączna kwota zaciągniętych kredytów nie przekracza kwoty odpowiadającej sumie:

   a) iloczynu 55.000 zł i liczby pracowników niepełnosprawnych o znacznym stopniu niepełnosprawności w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, na których rehabilitację zawodową lub społeczną zostały lub zostaną przeznaczone środki pochodzące z zaciągniętych kredytów,

   b) iloczynu 35.000 zł i liczby pracowników niepełnosprawnych o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, na których rehabilitację zawodową lub społeczną zostały lub zostaną przeznaczone środki pochodzące z zaciągniętych kredytów,

   c) iloczynu 25.000 zł i liczby pracowników niepełnosprawnych o lekkim stopniu niepełnosprawności w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, na których rehabilitację zawodową lub społeczną zostały lub zostaną przeznaczone środki pochodzące z zaciągniętych kredytów;

  2) średnia stopa oprocentowania kredytów nie przekracza sumy rocznej stopy procentowej trzymiesięcznych pożyczek udzielonych w walucie polskiej na warszawskim międzybankowym rynku finansowym, notowanej przez agencję informacyjną (stopa WIBOR trzymiesięczny), i marży o stałej stopie procentowej, wynoszącej nie więcej niż 1,5 punktu procentowego, obowiązującej w dniu poprzedzającym dzień złożenia wniosku.

2. Dofinansowanie obejmuje odsetki od kredytów zaciągniętych w roku, w którym złożono wniosek, oraz kredytów zaciągniętych przez pracodawcę w poprzednich latach, stanowiących jego zobowiązanie.

3. Dofinansowanie może być udzielone od dnia zawarcia umowy kredytu lub zawarcia aneksu do tej umowy, jeżeli wniosek został złożony do Funduszu w terminie 30 dni od dnia zawarcia przez pracodawcę umowy kredytu lub zawarcia aneksu do tej umowy.

4. W przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w ust. 3, dofinansowania udziela się od dnia wpływu kompletnego wniosku do Funduszu.

5. Dofinansowanie może być udzielone na okres 12 miesięcy, nie dłużej jednak niż do końca roku kalendarzowego, w którym złożono wniosek.

6. Dofinansowania nie udziela się do oprocentowania kredytów:

  1) przeznaczonych na:

   a) zakup nieruchomości, z wyjątkiem nieruchomości przeznaczonych na prowadzenie tego zakładu,

   b) finansowanie inwestycji pod wynajem,

   c) zakup samochodów osobowych,

   d) wydatki lub przedsięwzięcia w części sfinansowanej ze środków publicznych;

  2) których zabezpieczeniem jest lokata na rachunku bankowym pracodawcy;

  3) spłaconych przed dniem złożenia wniosku.

7. Jeżeli kwota kredytu przekracza kwotę ustaloną zgodnie z ust. 1 pkt 1, dofinansowanie może być przyznane pracodawcy w kwocie nieprzekraczającej 50% kwoty oprocentowania kredytu w wysokości ustalonej zgodnie z ust. 1 pkt 1.

8. W przypadku gdy stopa oprocentowania kredytu jest wyższa od stopy ustalonej zgodnie z ust. 1 pkt 2, dofinansowanie ustala się w wysokości do 50% oprocentowania ustalonego na poziomie nieprzekraczającym stopy ustalonej zgodnie z ust. 1 pkt 2.

Istniejące wersje czasowe § 3
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2009 r. nr 70, poz. 603
2014.06.30
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 3. Dofinansowanie jest udzielane jako pomoc de minimis spełniająca warunki określone w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1) albo we właściwych przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury.

§ 4. 1. Refundacja może być udzielona wyłącznie w odniesieniu do dodatkowych kosztów pracodawcy bezpośrednio wynikających z zatrudnienia osób niepełnosprawnych, pod warunkiem udokumentowania osiągania wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 50%, obliczonego zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, i złożenia wniosku.

2. Refundacją mogą być objęte koszty, o których mowa w ust. 1, poniesione przez pracodawcę w okresie od dnia 1 stycznia roku, którego dotyczy wniosek, nie wcześniej jednak niż po dniu złożenia tego wniosku.

§ 5. 1. W przypadku kosztów budowy lub rozbudowy obiektów i pomieszczeń zakładu, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. b tiret pierwsze, kosztami kwalifikującymi się do objęcia refundacją są udokumentowane koszty zakupu materiałów oraz koszty robót budowlanych, w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego, w zakresie dotyczącym potrzeb osób niepełnosprawnych.

2. Wartość zakupu materiałów oraz koszty robót budowlanych, o których mowa w ust. 1, pomniejsza się o wartość takich samych materiałów lub robót budowlanych, które zostałyby zakupione, wykonane lub sfinansowane w związku z dostosowaniem pomieszczeń do potrzeb osób niebędących osobami niepełnosprawnymi oraz budową i rozbudową pomieszczeń zakładu.

§ 6. 1. W przypadku kosztów transportowych, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. b tiret drugie, kosztami kwalifikującymi się do objęcia refundacją są udokumentowane koszty:

  1) zakupu, obowiązkowego ubezpieczenia oraz eksploatacji środka transportu przeznaczonego i wykorzystywanego do przewozu pracowników niepełnosprawnych, skonstruowanego lub trwale przystosowanego do przewozu co najmniej dziewięciu osób, łącznie z kierowcą, w szczególności przystosowanego do transportu osób niepełnosprawnych;

  2) zakupu usług transportowych w zakresie dowożenia do pracy i z pracy osób niepełnosprawnych.

2. W celu udokumentowania poniesionych kosztów transportowych pracodawca przedstawia:

  1) kartę eksploatacji środków transportu oraz ewidencję zużycia paliwa w odniesieniu do kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 1;

  2) imienną listę pracowników korzystających ze środka transportu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, lub z usług, o których mowa w ust. 1 pkt 2.

§ 7. 1. W przypadku kosztów administracyjnych, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. b tiret trzecie, kosztami kwalifikującymi się do objęcia refundacją są udokumentowane dodatkowe koszty zatrudnienia pracowników obsługujących realizację uprawnień pracowników niepełnosprawnych oraz pracodawców, wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także wykonanie obowiązków sprawozdawczych pracodawcy bezpośrednio związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych.

2. Kwota refundacji kosztów administracyjnych nie może przekroczyć kwoty kosztów płacy pracowników, o których mowa w ust. 1, należnej za czas faktycznego wykonywania dodatkowych czynności, które nie zostałyby poniesione w przypadku, gdyby pracodawca zatrudniał wyłącznie pracowników niebędących osobami niepełnosprawnymi.

Istniejące wersje czasowe § 8
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2009 r. nr 70, poz. 603
2014.06.30
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 8. Refundacja jest udzielana jako pomoc publiczna na rekompensatę dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych spełniająca warunki określone we właściwych przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących wyłączeń blokowych.

Istniejące wersje czasowe § 9
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2009 r. nr 70, poz. 603
2014.06.30
uchylony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 9. (uchylony)

Istniejące wersje czasowe § 10
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2009 r. nr 70, poz. 603
2014.06.30
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 10. 1. Pracodawca składa do Funduszu wniosek o:

  1) dofinansowanie na dany rok kalendarzowy - w terminie do dnia 15 listopada tego roku;

  2) refundację:

   a) w 2009 r. - w terminie do dnia 30 listopada 2009 r.,

   b) w latach następnych - w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok, którego dotyczy refundacja.

2. W przypadku pracodawców, którzy uzyskali status zakładu pracy chronionej w danym roku kalendarzowym, wniosek o refundację na ten rok składa się w terminie do dnia 30 listopada tego roku.

3. W przypadku pracodawców, którzy uzyskali status zakładu pracy chronionej po dniu 1 listopada danego roku kalendarzowego, termin, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b, przedłuża się do dnia 31 stycznia roku następnego.

4. Wniosek zawiera:

  1) nazwę pracodawcy;

  2) adres siedziby lub miejsca zamieszkania pracodawcy;

  3) adres do korespondencji pracodawcy, jeżeli jest inny niż adres określony w pkt 2;

  4) imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania pracodawcy w sprawie;

  5) numer telefonu i faksu pracodawcy;

  6) adres poczty elektronicznej pracodawcy;

  7) numery NIP i PKD pracodawcy;

  8) nazwę banku i numer rachunku bankowego pracodawcy;

  9) dane dotyczące wnioskowanej pomocy:

   a) podstawę prawną udzielenia pomocy,

   b) wnioskowaną kwotę pomocy ogółem,

   c) formę zabezpieczenia zwrotu pomocy.

5. Do wniosku dołącza się:

  1) kserokopie:

   a) dokumentów potwierdzających dane, o których mowa w ust. 4 pkt 1, 2 i 7,

   b) aktualnej decyzji o nadaniu statusu zakładu pracy chronionej;

  2) oświadczenie pracodawcy o:

   a) posiadaniu lub nieposiadaniu w dniu złożenia wniosku:

    - zaległości w zobowiązaniach wobec Funduszu,

    - nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych,

   b) zaleganiu lub niezaleganiu w dniu złożenia wniosku z:

    - wypłacaniem w terminie wynagrodzeń pracownikom lub

    - opłacaniem w terminie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub innych danin publicznych,

   c) ogłoszeniu lub nieogłoszeniu w stosunku do niego upadłości lub rozpoczęcia jego likwidacji,

   d) (uchylona)

   e) karalności lub niekaralności w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. nr 88, poz. 553, z późn. zrn.);

  3) informację o przeciętnych miesięcznych stanach zatrudnienia:

   a) ogółem,

   b) osób niepełnosprawnych ogółem oraz w podziale na stopnie niepełnosprawności - ustalonych odrębnie dla każdego z 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz o średnim kwartalnym stanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych obliczonym na podstawie tych stanów zatrudnienia.

6. Do wniosku o dofinansowanie dołącza się:

  1) potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie zawartych umów kredytowych;

  2) informację z banku, z którym zostały zawarte umowy kredytowe, o wysokości odsetek, jakie pracodawca zapłaci z tytułu zaciągniętych kredytów za okres wskazany we wniosku, za który zostanie naliczone oprocentowanie kredytów do dofinansowania, wraz z informacją o wysokości stopy procentowej przyjętej do wyliczenia odsetek;

  3) informację pracodawcy o przeznaczeniu kredytów i o wysokości kredytów, które mogą zostać objęte dofinansowaniem stosownie do § 2, oraz o okresie, za który zostanie naliczone oprocentowanie kredytów do dofinansowania;

  4) zaświadczenia o pomocy de minimis lub oświadczenie o wysokości tej pomocy, otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy oraz dwa poprzedzające go lata kalendarzowe, albo oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis w tym okresie.

7. Do wniosku o refundację dołącza się informację o wysokości:

  1) kosztów ze wskazaniem rodzajów i kwot kosztów, o których mowa w § 5-7;

  2) otrzymanej pomocy publicznej i pomocy de minimis albo informację o nieotrzymaniu pomocy - w zakresie wynikającym z art. 37 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. nr 59, poz. 404 oraz z 2008 r. nr 93, poz. 585) - w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą.

8. Fundusz może żądać od pracodawcy przedstawienia dodatkowych dokumentów potwierdzających informacje zawarte we wniosku.

§ 11. 1. Fundusz sprawdza wniosek pod względem rachunkowym i formalnym.

2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości we wniosku Fundusz:

  1) informuje pracodawcę o nieprawidłowościach w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku oraz

  2) wzywa do ich usunięcia w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

3. Fundusz, rozpatrując wniosek, bierze pod uwagę:

  1) przewidywane efekty oraz całkowite i jednostkowe koszty realizacji przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane w ramach pomocy;

  2) stopnie niepełnosprawności osób, na których rehabilitację zawodową i społeczną pracodawca zaciągnął kredyt, o którym mowa w § 2 ust. 1 - w przypadku wniosku o dofinansowanie;

  3) wysokość środków Funduszu przeznaczonych na ten cel w danym roku.

§ 12. 1. Fundusz pisemnie informuje pracodawcę o sposobie rozpatrzenia wniosku w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku.

2. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Fundusz informuje pracodawcę o jego rozpatrzeniu, wzywając go do negocjacji warunków umowy.

3. Negocjacje powinny zakończyć się w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

4. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku Fundusz sporządza uzasadnienie.

§ 13. 1. W terminie 14 dni od dnia zakończenia negocjacji Fundusz zawiera umowę z pracodawcą.

2. Umowa zawiera w szczególności:

  1) zobowiązanie Funduszu do:

   a) wypłaty dofinansowania lub refundacji w kwocie ustalonej w wyniku negocjacji,

   b) co najmniej jednokrotnego zweryfikowania prawidłowości realizacji warunków umowy przez pracodawcę w czasie obowiązywania umowy;

  2) zobowiązanie pracodawcy odpowiednio do:

   a) wykorzystania zaciągniętych kredytów zgodnie z przeznaczeniem,

   b) poniesienia kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą w terminach określonych w umowie,

   c) niezmniejszenia średniego kwartalnego stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych, ustalonego stosownie do § 10 ust. 5 pkt 3, o więcej niż 10% w stosunku do średniego kwartalnego stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o którym mowa w tym przepisie, w czasie obowiązywania umowy,

   d) nieposiadania zaległości, o których mowa w § 10 ust. 5 pkt 2 lit. a tiret pierwsze lub lit. b, w czasie obowiązywania umowy,

   e) udokumentowania realizacji umowy na wezwanie Funduszu,

   f) umożliwienia wykonania przez Fundusz czynności, o których mowa w pkt 1 lit. b,

   g) informowania Funduszu o wszelkich zmianach dotyczących realizacji umowy w terminie 7 dni od dnia wystąpienia tych zmian,

   h) rozliczenia otrzymanej pomocy w sposób i terminie określonym w umowie,

   i) zwrotu dofinansowania lub refundacji w przypadku:

    - naruszenia co najmniej jednego z warunków umowy,

    - zbycia środków trwałych objętych refundacją lub utraty statusu zakładu pracy chronionej - w części, która nie została pokryta odpisami amortyzacyjnymi, ustalonymi przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych wynikających z Wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych na dzień zbycia tych środków,

   j) zabezpieczenia zwrotu kwoty refundacji - w formie hipoteki, poręczenia, weksla z poręczeniem wekslowym (aval), gwarancji bankowej, zastawu na prawach lub rzeczach, blokady rachunku bankowego, przelewu wierzytelności na zabezpieczenie lub aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.

3. Umowa, której przedmiotem jest zwrot kosztów, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. b tiret pierwsze, dodatkowo określa:

  1) zakres robót budowlanych i termin ich zakończenia;

  2) termin i sposób odbioru zaadaptowanego, rozbudowanego oraz nowo wybudowanego pomieszczenia.

4. Umowę zawiera się w formie pisemnej. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej.

§ 14. 1. Terminy, o których mowa w § 11 ust. 2 pkt 2, § 13 ust. 2 pkt 2 lit. g i h oraz § 16 ust. 3, przywraca się, jeżeli pracodawca uprawdopodobni, że uchybienie tym terminom nastąpiło bez jego winy.

2. W przypadku niezachowania terminu, o którym mowa w § 11 ust. 2 pkt 2, w tym terminu przywróconego zgodnie z ust. 1, Fundusz informuje pracodawcę o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia.

§ 15. Fundusz:

  1) przekazuje dofinansowanie lub refundację na rachunek bankowy wskazany we wniosku, w terminie 21 dni odpowiednio od dnia przedstawienia przez pracodawcę:

   a) dowodów terminowej zapłaty poszczególnych rat kredytu, którego dotyczy dofinansowanie, wraz z należnymi odsetkami,

   b) dowodu poniesienia kosztów, o których mowa w § 5-7;

  2) informuje pracodawcę o numerze referencyjnym programu pomocowego, na podstawie którego refundacja jest udzielana.

§ 16. 1. Pracodawca, który otrzymał dofinansowanie, składa Funduszowi pisemną informację o wykorzystaniu środków.

2. Informacja powinna zawierać w szczególności:

  1) pełną nazwę i adres pracodawcy, który otrzymał pomoc;

  2) numer identyfikacji podatkowej NIP, o ile taki posiada;

  3) numer identyfikacyjny REGON, o ile taki posiada;

  4) oznaczenie wykonywanej działalności według PKD;

  5) sposób wydatkowania otrzymanego dofinansowania, w tym zgodności z założonym przeznaczeniem;

  6) oświadczenie o wykorzystaniu kredytu zgodnie z przeznaczeniem;

  7) dane, o których mowa w § 10 ust. 5 pkt 3, ustalone odrębnie dla każdego z miesięcy w okresie pomiędzy dniem zawarcia umowy a dniem rozliczenia pomocy określonej w umowie.

3. Informację o wykorzystaniu środków pracodawca składa Funduszowi nie później niż do dnia 15 marca roku następującego po roku, w którym otrzymał dofinansowanie.

§ 17. Pracodawca korzystający z dofinansowania lub refundacji przechowuje dokumentację pozwalającą na sprawdzenie zgodności przyznanej pomocy z przepisami niniejszego rozporządzenia przez okres 10 lat od dnia przyznania pomocy.

Istniejące wersje czasowe § 18
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2009 r. nr 70, poz. 603
2014.06.30
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 18. Rozporządzenie obowiązuje do dnia 30 czerwca 2021 r.

§ 19. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.*)

_________________________
*) Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia utraciło moc rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12.06.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zakładom pracy chronionej pomocy finansowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. nr 125, poz. 1161, z 2004 r. nr 82, poz. 756 i nr 175, poz. 1821 oraz z 2007 r. nr 133, poz. 933) zachowane w mocy na podstawie art. 9 ustawy z dnia 5.12.2008 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. nr 237, poz. 1652).
Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 8.05.2009 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60