Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » 

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27.10.2016 r. w sprawie Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2016 r. poz. 1783

Na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. poz. 721, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

  1) tryb powoływania członków Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych, zwanej dalej "Radą";

  2) organizację i tryb działania Rady oraz zasady uczestnictwa w jej pracach przedstawicieli organów administracji publicznej, organizacji pozarządowych niereprezentowanych w Radzie i przedstawicieli wojewódzkich oraz powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych;

  3) terminy zgłaszania kandydatów na członków Rady.

§ 2. 1. W celu powołania członków Rady, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 lit. a i b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zwanej dalej "ustawą", minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, zwany dalej "Ministrem", informuje odpowiednio organy administracji rządowej, sekretarza strony samorządowej w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz reprezentatywne organizacje pracodawców i reprezentatywne organizacje związkowe o przystąpieniu do procedury wyłaniania kandydatów na członków Rady.

2. Informację, o której mowa w ust. 1, umieszcza się na stronie internetowej urzędu obsługującego Ministra oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra.

3. Zgłoszenie kandydata następuje za jego zgodą i zawiera informacje w zakresie kwalifikacji przydatnych do wykonywania zadań członka Rady.

4. Zgłoszenie kandydata następuje w terminie 21 dni od dnia zamieszczenia informacji, o której mowa w ust. 1, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra.

§ 3. 1. W celu powołania członków Rady będących przedstawicielami organizacji pozarządowych, związków i porozumień organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy, Minister umieszcza na stronie internetowej urzędu obsługującego Ministra oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra ogłoszenie o przystąpieniu do procedury wyłaniania kandydatów na członków Rady.

2. Ogłoszenie zawiera:

  1) zaproszenie do zgłoszenia kandydatów na członków Rady;

  2) informację o treści zgłoszenia;

  3) termin, o którym mowa w ust. 6, i miejsce złożenia zgłoszenia.

3. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, zawiera:

  1) opis rodzaju i zakresu działalności organizacji pozarządowej, związku i porozumienia organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych uzasadniający udział przedstawicieli tych podmiotów w składzie Rady;

  2) wniosek prezentujący kandydata, określający jego kwalifikacje przydatne do wykonywania zadań członka Rady oraz pełnioną funkcję;

  3) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie;

  4) służbowy adres poczty elektronicznej kandydata, a w przypadku jego braku - inny adres poczty elektronicznej, o ile go posiada.

4. Zgłoszenie zawiera również oświadczenie co najmniej 15 organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych lub co najmniej 3 związków i porozumień organizacji zrzeszających co najmniej 5 organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych popierające kandydata na członka Rady.

5. Do zgłoszenia dołącza się dokumenty potwierdzające rodzaj i zakres prowadzonej działalności, o której mowa w ust. 3 pkt 1.

6. Zgłoszenie kandydata następuje w terminie 21 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia, o którym mowa w ust. 1, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra.

7. Zgłoszenia złożone po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

§ 4. 1. Wyboru kandydatów na członków Rady dokonuje Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, zwany dalej "Pełnomocnikiem", mając na względzie zakres działań i charakter działalności Rady oraz zapewnienie reprezentatywności grup osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

2. Pełnomocnik składa do Ministra wniosek o powołanie członków Rady, z załączoną imienną listą wybranych kandydatów.

§ 5. 1. W przypadku odwołania lub śmierci członka Rady Minister uzupełnia skład Rady w czasie trwania jej kadencji.

2. Uzupełnienia składu Rady dokonuje się w trybie określonym odpowiednio w § 2-4.

§ 6. Uzupełnienie Rady o przedstawicieli, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy, następuje po zgłoszeniu przez reprezentatywną organizację pracodawców lub reprezentatywną organizację związkową kandydata na członka Rady. Przepis § 2 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 7. 1. Rada obraduje na posiedzeniach.

2. Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady.

3. W przypadku niepodjęcia uchwały, o której mowa w ust. 2, przedstawiciele organów administracji rządowej, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pracodawców i organizacji związkowych, a także organizacji pozarządowych, związków i porozumień organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy, prezentują na posiedzeniu stanowisko podmiotów reprezentowanych przez nich w Radzie.

4. Posiedzenia Rady odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

5. Uchwały Rady między posiedzeniami są podejmowane w trybie obiegowym.

§ 8. 1. Pracami Rady kieruje przewodniczący wybrany spośród członków Rady zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

2. W przypadku nieobecności przewodniczącego Rady pracami Rady kieruje wyznaczony przez niego spośród członków Rady przedstawiciel.

3. Do zadań przewodniczącego Rady należy:

  1) przewodniczenie posiedzeniom Rady;

  2) organizowanie prac Rady;

  3) współpraca z Pełnomocnikiem w zakresie ustalania harmonogramu prac Rady, w szczególności przez ustalenie terminów i programów kolejnych posiedzeń Rady;

  4) reprezentowanie Rady między jej posiedzeniami;

  5) występowanie na zewnątrz w sprawach dotyczących działalności Rady.

§ 9. 1. W przypadku zapraszania przez Radę przedstawicieli organizacji pozarządowych niereprezentowanych w Radzie, zajmujących się problematyką osób niepełnosprawnych, w szczególności zrzeszających osoby niepełnosprawne, uwzględniana jest potrzeba zapewnienia reprezentatywności grup osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

2. Osobom zaproszonym do udziału w pracach Rady nie przysługuje prawo do udziału w głosowaniu nad uchwałami.

§ 10. 1. Rada może powoływać stałe oraz doraźne zespoły problemowe, zwane dalej "zespołami problemowymi".

2. Uchwała o powołaniu zespołu problemowego określa zadania zespołu oraz jego skład.

§ 11. 1. W skład zespołów problemowych wchodzą członkowie Rady.

2. Pierwsze posiedzenie zespołu problemowego jest zwoływane przez przewodniczącego Rady.

3. Posiedzeniu zespołu problemowego przewodniczy jego przewodniczący, którym jest członek Rady wybrany przez członków zespołu problemowego.

§ 12. 1. Posiedzenie zespołu problemowego zwołuje jego przewodniczący.

2. Posiedzenie zespołu problemowego może zostać zwołane na wniosek przewodniczącego Rady lub członka zespołu w przypadku konieczności pilnego zajęcia stanowiska.

3. Przewodniczący zespołu problemowego, po uzgodnieniu z członkami zespołu, może wystąpić z wnioskiem do Rady o powołanie eksperta.

§ 13. Zespół problemowy zajmuje stanowisko zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków zespołu problemowego.

§ 14. 1. Z posiedzeń Rady i zespołów problemowych sporządza się protokół.

2. Protokół posiedzenia Rady podpisują przewodniczący Rady oraz wyznaczony przez niego spośród członków Rady protokolant.

3. Protokół posiedzenia zespołu problemowego podpisują przewodniczący oraz wyznaczony przez niego spośród członków zespołu protokolant.

§ 15. Rada uchwala regulamin Rady oraz regulaminy zespołów problemowych.

§ 16. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2016 r.*)

__________________
*) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.11.2007 r. w sprawie sposobu i trybu działania Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. poz. 1695), które traci moc z dniem 1.11.2016 r. w związku z wejściem w życie art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 19.07.2016 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1336).

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60