Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13.08.2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-20131)

 Dz. U. z 2008 r. nr 153, poz. 956

Uwaga od redakcji:
Rozporządzenie utraciło moc z dniem 30.03.2013 r.

Na podstawie art. 6b ust. 10 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. nr 42, poz. 275 oraz z 2008 r. nr 116, poz. 730 i 732) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. 1. Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, zwaną dalej "Agencją", pomocy finansowej w ramach następujących działań ósmej osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013:

  1) 8.1. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej;

  2) 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.

2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pomocy finansowej:

  1) udzielanej na działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich Unii Europejskiej, bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności eksportowej, przy czym pomoc obejmująca pokrycie kosztów uczestnictwa w targach i wystawach, badań lub usług doradczych z zakresu wprowadzenia nowego lub istniejącego produktu na nowy rynek nie stanowi pomocy publicznej na działalność związaną z wywozem;

  2) uwarunkowanej pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy.

3. Pomoc finansowa nie może być udzielona przedsiębiorcy:

  1) spełniającemu kryteria przedsiębiorcy w trudnej sytuacji ekonomicznej, określone w przepisach wspólnotowych dotyczących pomocy publicznej*) lub znajdującemu się w okresie restrukturyzacji przeprowadzanej z wykorzystaniem pomocy publicznej;

   ____________________
   *) Kryteria te są określone w pkt 9-11 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004, str. 2).

  2) na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej, uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem.

4. Pomoc finansowa jest udzielana w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego, zwanego dalej "wsparciem", przeznaczonego na pokrycie części wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

§ 2. 1. Wsparcie w ramach działań:

  1) 8.1. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej,

  2) 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, w zakresie wydatków związanych z promocją wdrożonych rozwiązań i informacją o udziale finansowym środków budżetu Unii Europejskiej w realizowanym projekcie oraz wydatków na wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu objętego wsparciem

- stanowi pomoc de minimis i jest udzielane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5).

2. Wsparcie w ramach działania 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, w zakresie nowych inwestycji, stanowi pomoc publiczną i jest udzielane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1628/2006 z dnia 24 października 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do regionalnej pomocy inwestycyjnej (Dz. Urz. UE L 302 z 01.11.2006, str. 29).

3. Wsparcie w ramach działania 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, w zakresie doradztwa, stanowi pomoc publiczną i jest udzielane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001, str. 33; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 2, str. 141, z późn. zm.).

4. Wsparcie w ramach działania 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, w zakresie szkoleń, stanowi pomoc publiczną i jest udzielane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 68/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy szkoleniowej (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001, str. 20; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 2, str. 128, z późn. zm.).

§ 3. 1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

  1) B2B (Business-to-Business) - należy przez to rozumieć relację usługową oraz klasę systemów teleinformatycznych przeznaczonych do automatycznej komunikacji handlowej (wymiany danych) oraz koordynacji działań między przedsiębiorcami, stanowiące niezbędne ogniwo procesów biznesowych tych przedsiębiorców, dotyczące różnego rodzaju współpracy między tymi przedsiębiorcami, w tym również w modelu wirtualnego przedsiębiorstwa, z zastosowaniem e-usług;

  2) dniu zakończenia realizacji projektu - należy przez to rozumieć dzień złożenia wniosku o płatność końcową;

  3) e-usłudze - należy przez to rozumieć usługę świadczoną w sposób częściowo lub całkowicie zautomatyzowany przez technologię informacyjną, za pomocą systemów teleinformatycznych w publicznych sieciach telekomunikacyjnych, na indywidualne żądanie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron w tej samej lokalizacji i wymagającą niewielkiego udziału człowieka po stronie usługodawcy;

  4) intensywności wsparcia - należy przez to rozumieć stosunek wartości pomocy wyrażonej w ekwiwalencie dotacji brutto do wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

  5) leasingu - należy przez to rozumieć leasing w rozumieniu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, włączonych do porządku prawnego Unii Europejskiej rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1725/2003 z dnia 29 września 2003 r. przyjmującym określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 261 z 13.10.2003, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 32, str. 4, z późn. zm.);

  6) nowej inwestycji - należy przez to rozumieć inwestycję w środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne związaną z tworzeniem nowego przedsiębiorstwa, rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów lub z zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego oraz procesu organizacyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie;

  7) pracowniku w gorszym położeniu - należy przez to rozumieć pracownika, o którym mowa w art. 2 lit. g rozporządzenia wymienionego w § 2 ust. 4;

  8) produkcie cyfrowym - należy przez to rozumieć plik zawierający informację zapisaną w postaci cyfrowej, będącą przedmiotem działalności gospodarczej lub publicznej;

  9) szkoleniu ogólnym - należy przez to rozumieć szkolenie, o którym mowa w art. 2 lit. e rozporządzenia wymienionego w § 2 ust. 4;

  10) szkoleniu specjalistycznym - należy przez to rozumieć szkolenie, o którym mowa w art. 2 lit. d rozporządzenia wymienionego w § 2 ust. 4;

  11) środkach trwałych - należy przez to rozumieć środki trwałe, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694, z późn. zm.4));

  12) usłudze hostingu - należy przez to rozumieć udostępnianie klientowi sprzętu informatycznego za pośrednictwem łączy dzierżawionych;

  13) wartościach niematerialnych i prawnych - należy przez to rozumieć wartości niematerialne i prawne, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 14 ustawy wymienionej w pkt 11;

  14) wydatkach kwalifikujących się do objęcia wsparciem - należy przez to rozumieć wydatki określone w rozporządzeniu, faktycznie poniesione i udokumentowane, bezpośrednio związane z projektem i niezbędne do jego realizacji, pomniejszone o naliczony podatek od towarów i usług z wyjątkiem, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podmiotom, o których mowa w § 4 ust. 2 i § 9 ust. 2, nie przysługuje prawo do jego zwrotu lub odliczenia od należnego podatku od towarów i usług.

2. Wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem poniesione w walucie obcej przelicza się na walutę polską po kursie sprzedaży zastosowanym przez bank dokonujący płatności w dniu jej dokonania. W przypadku gdy kurs z dnia dokonania płatności jest wyższy od kursu z dnia zaksięgowania dokumentu księgowego, kwota wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem jest pomniejszana o ujemne różnice kursowe.

Rozdział 2

Szczegółowe przeznaczenie i warunki udzielania mikroprzedsiębiorcom lub małym przedsiębiorcom wsparcia na działalność gospodarczą w dziedzinie gospodarki elektronicznej w ramach działania 8.1. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

§ 4. 1. Agencja może udzielić wsparcia na działalność gospodarczą w dziedzinie gospodarki elektronicznej z przeznaczeniem na realizację projektów polegających na świadczeniu e-usługi lub wytworzeniu produktów cyfrowych niezbędnych do świadczenia tej usługi.

2. Wsparcie, o którym mowa w ust. 1, może być udzielone jednokrotnie mikroprzedsiębiorcy lub małemu przedsiębiorcy, który spełnia łącznie następujące warunki:

  1) prowadzi działalność gospodarczą i ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku osoby fizycznej - miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  2) złożył wniosek o udzielenie wsparcia przed upływem pierwszego roku prowadzenia działalności gospodarczej, licząc od dnia wpisu przedsiębiorcy do Krajowego Rejestru Sądowego albo Ewidencji Działalności Gospodarczej;

  3) złożył wniosek o udzielenie wsparcia przed rozpoczęciem realizacji projektu;

  4) zobowiązał się do utrzymania trwałości projektu objętego wsparciem w województwie, w którym został zrealizowany, przez okres co najmniej 3 lat od dnia zakończenia realizacji projektu.

3. Wymóg utrzymania trwałości projektu nie wpływa na możliwość wprowadzania w projekcie uzasadnionych ekonomicznie modyfikacji w zakresie świadczonych usług i ich głównych odbiorców.

§ 5. 1. Wsparcie, o którym mowa w § 4 ust. 1, nie może być udzielone na działalność gospodarczą:

  1) prowadzoną w sektorze rybołówstwa i akwakultury w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. WE L 17 z 21.01.2000, str. 22; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 4, t. 4, str. 198);

  2) związaną z produkcją pierwotną produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (Dz. Urz. UE C 321 E z 29.12.2006, str. 37);

  3) związaną z przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, jeżeli:

   a) wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości tych produktów zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez podmioty gospodarcze objęte pomocą,

   b) przyznanie pomocy zależy od przekazania jej w części lub w całości producentom surowców;

  4) prowadzoną w sektorze górnictwa węgla w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 1407/2002 z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego (Dz. Urz. WE L 205 z 02.08.2002, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 2, str. 170, z późn. zm.).

2. Wsparcie, o którym mowa w § 4 ust. 1, nie może być udzielone:

  1) przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą w zakresie towarowego transportu drogowego na nabycie pojazdów przeznaczonych do takiego transportu;

  2) na projekty mające na celu świadczenie usług poczty elektronicznej, usług związanych z hostingiem oraz usług związanych z rejestracją i utrzymaniem domen internetowych;

  3) na projekty mające na celu obrót handlowy produktami.

3. Wsparcie, o którym mowa w § 4 ust. 1, może być udzielone mikroprzedsiębiorcy lub małemu przedsiębiorcy pod warunkiem, że łącznie z inną pomocą de minimis, otrzymaną w bieżącym roku kalendarzowym oraz w ciągu dwóch poprzednich lat kalendarzowych z różnych źródeł i w różnych formach, nie przekroczy kwoty 200 tysięcy euro, a w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego - 100 tysięcy euro.

§ 6. 1. Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem, o którym mowa w § 4 ust. 1, są wydatki poniesione po dniu złożenia wniosku o udzielenie wsparcia do dnia określonego w umowie o udzielenie wsparcia, jednak nie dłużej niż przez okres 24 miesięcy.

2. Do wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o którym mowa w § 4 ust. 1, zalicza się wydatki na:

  1) zakup usług informatycznych, technicznych, doradczych prowadzących do wytworzenia produktów cyfrowych oraz związanych z przygotowaniem, świadczeniem i aktualizacją e-usługi;

  2) wynagrodzenia brutto wraz z pozapłacowymi kosztami pracy - składkami na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu objętego wsparciem, ponoszone ze środków własnych mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy - płatnika wynagrodzeń i składek;

  3) zakup analiz przygotowawczych, usług księgowych, prawnych, translacyjnych i innych usług eksperckich;

  4) zakup usług pomocniczych, w szczególności transportowych, telekomunikacyjnych, komunalnych lub pocztowych, pod warunkiem że ich stawki odpowiadają powszechnie stosowanym na rynku;

  5) zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych;

  6) najem i eksploatację pomieszczeń;

  7) promocję wdrożonych rozwiązań, dokonywaną drogą elektroniczną i tradycyjną, w tym działania informacyjne i promocyjne o udziale finansowym budżetu Unii Europejskiej w projekcie objętym wsparciem;

  8) nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how, nieopatentowanej wiedzy technicznej, jeżeli wartości te spełniają łącznie następujące warunki:

   a) będą wykorzystywane wyłącznie do celów projektu objętego wsparciem,

   b) będą podlegać amortyzacji zgodnie z odrębnymi przepisami,

   c) będą nabyte od osób trzecich na warunkach rynkowych;

  9) zakup nowych środków trwałych, z wyjątkiem nieruchomości w rozumieniu ustawy, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 11;

  10) zakup używanych środków trwałych, z wyjątkiem nieruchomości w rozumieniu ustawy, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 11, przy czym:

   a) cena używanych środków trwałych nie może przekraczać ich wartości rynkowej określonej na dzień nabycia i jest niższa od ceny podobnych, nowych aktywów,

   b) sprzedający złoży oświadczenie określające zbywcę używanych środków trwałych, miejsce i datę ich zakupu,

   c) w okresie 7 lat poprzedzających datę dokonania zakupu środka trwałego na potrzeby projektu, używane środki trwałe nie zostały nabyte z wykorzystaniem pomocy pochodzącej ze środków publicznych;

  11) raty spłat wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w pkt 8, oraz środków trwałych, o których mowa w pkt 9 i 10, przez korzystającego, należne finansującemu z tytułu umowy leasingu prowadzącej do przeniesienia własności tych wartości lub środków na korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego;

  12) zakup szkoleń specjalistycznych bezpośrednio związanych z uruchomieniem i obsługą e-usługi dla osób zaangażowanych w realizację projektu objętego wsparciem, do wysokości nieprzekraczającej 10% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w pkt 1-11.

3. Cenę nabycia wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych, o których mowa w ust. 2 pkt 8-10, ustala się zgodnie z przepisami o rachunkowości.

§ 7. Wsparcie, o którym mowa w § 4 ust. 1, udzielane mikroprzedsiębiorcy lub małemu przedsiębiorcy w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, podlega sumowaniu z każdą inną pomocą, w tym pomocą de minimis, bez względu na jej formę i źródło pochodzenia, i nie może przekroczyć maksymalnej intensywności wsparcia, określonej dla danego przeznaczenia pomocy w przepisach Unii Europejskiej.

§ 8. 1. Wielkość wsparcia, o którym mowa w § 4 ust. 1, może wynosić do 85% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

2. Wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o którym mowa w § 4 ust. 1, nie może być niższa niż 20 tysięcy złotych i nie może przekroczyć 1 miliona złotych.

3. Mikroprzedsiębiorca lub mały przedsiębiorca otrzymujący wsparcie, o którym mowa w § 4 ust. 1, jest zobowiązany do zapewnienia finansowania projektu w części nieobjętej wsparciem, przy czym co najmniej 15% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem będzie pokryte z jego środków własnych pochodzących z innych źródeł niż pomoc publiczna.

Rozdział 3

Szczegółowe przeznaczenie i warunki udzielania mikroprzedsiębiorcom, małym przedsiębiorcom lub średnim przedsiębiorcom wsparcia na wdrażanie elektronicznego biznesu typu B2B w ramach działania 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

§ 9. 1. Agencja może udzielić wsparcia na wdrażanie elektronicznego biznesu typu B2B z przeznaczeniem na realizację projektów o charakterze technicznym, informatycznym i organizacyjnym, które prowadzą do realizacji procesów biznesowych w formie elektronicznej.

2. Wsparcie, o którym mowa w ust. 1, może być udzielone mikroprzedsiębiorcy, małemu przedsiębiorcy lub średniemu przedsiębiorcy, który spełnia łącznie następujące warunki:

  1) prowadzi działalność gospodarczą i ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku osoby fizycznej - miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  2) dokonuje nowej inwestycji;

  3) zawarł umowy o współpracy z co najmniej dwoma innymi przedsiębiorcami;

  4) planuje rozpoczęcie lub rozwój współpracy w oparciu o rozwiązania elektroniczne, w tym w szczególności przez dostosowanie własnych systemów informatycznych do systemów informatycznych przedsiębiorców, z którymi kooperuje, w celu umożliwienia automatyzacji wymiany informacji między systemami informatycznymi współpracujących przedsiębiorców;

  5) złożył wniosek o udzielenie wsparcia przed rozpoczęciem realizacji projektu;

  6) uzyskał potwierdzenie przed rozpoczęciem realizacji projektu, drogą elektroniczną lub pisemną, że projekt, z zastrzeżeniem szczegółowej weryfikacji wniosku o udzielenie wsparcia, kwalifikuje się do objęcia wsparciem;

  7) zobowiąże się do utrzymania inwestycji w województwie, w którym została zrealizowana, przez okres co najmniej 3 lat od dnia zakończenia realizacji projektu, przy czym nie jest niezgodna z warunkiem utrzymania inwestycji wymiana maszyn lub urządzeń, które z uwagi na szybki postęp technologiczny stają się przestarzałe w tym okresie.

3. Potwierdzenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 6, jest wysyłane przez Agencję lub inny podmiot przez nią upoważniony w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku o udzielenie wsparcia.

4. Potwierdzenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 6, nie stanowi podstawy do wnoszenia roszczeń o udzielenie i wypłatę wsparcia.

5. Wymóg utrzymania trwałości projektu nie wpływa na możliwość wprowadzania w projekcie uzasadnionych ekonomicznie modyfikacji w zakresie wdrożonych rozwiązań B2B.

6. Na uzasadniony wniosek mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy lub średniego przedsiębiorcy Agencja może wyrazić zgodę na przeniesienie inwestycji do innego powiatu w obrębie tego samego województwa przy zachowaniu takiej samej lub wyższej maksymalnej intensywności wsparcia. Przeniesienie inwestycji do innego powiatu nie powoduje zmiany wielkości wsparcia.

§ 10. 1. Wsparcie, o którym mowa w § 9 ust. 1, w części dotyczącej wydatków na nowe inwestycje, doradztwo lub szkolenia nie może być udzielone na działalność gospodarczą:

  1) związaną z produkcją pierwotną, przetwarzaniem oraz wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską;

  2) związaną z wytwarzaniem i obrotem produktami mającymi imitować lub zastępować mleko i przetwory mleczne, o których mowa w art. 3 ust. 2 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 1898/87 z dnia 2 lipca 1987 r. w sprawie ochrony oznaczeń stosowanych w obrocie mlekiem i przetworami mlecznymi (Dz. Urz. WE L 182 z 03.07.1987, str. 36; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 7, str. 247, z późn. zm.);

  3) prowadzoną w sektorze rybołówstwa i akwakultury w rozumieniu rozporządzenia Rady, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1;

  4) prowadzoną w sektorach hutnictwa żelaza i stali oraz włókien syntetycznych w rozumieniu przepisów wspólnotowych dotyczących pomocy publicznej*);

   ____________________
   *) Zakres sektora hutnictwa żelaza i stali został określony w załączniku I do wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2007-2013 (Dz. Urz. UE C 54 z 04.03.2006, str. 13), natomiast zakres sektora włókien syntetycznych w załączniku II do tych wytycznych.

  5) prowadzoną w sektorze górnictwa węgla w rozumieniu rozporządzenia Rady, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 4;

  6) prowadzoną w sektorze budownictwa okrętowego.

2. Do wsparcia, o którym mowa w § 9 ust. 1, w części dotyczącej wydatków związanych z promocją wdrożonych rozwiązań i informacją o udziale finansowym środków budżetu Unii Europejskiej w realizowanym projekcie oraz wydatków na wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu objętego wsparciem stosuje się § 5 ust. 1 i 3.

3. Wsparcie, o którym mowa w § 9 ust. 1, udzielane mikroprzedsiębiorcy, małemu przedsiębiorcy lub średniemu przedsiębiorcy w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, podlega sumowaniu z każdą inną pomocą, w tym pomocą de minimis, bez względu na jej formę i źródło pochodzenia, i nie może przekroczyć maksymalnej intensywności wsparcia określonej dla danego przeznaczenia pomocy w przepisach Unii Europejskiej.

4. Wsparcie, o którym mowa w § 9 ust. 1, w części dotyczącej wydatków na nowe inwestycje podlega indywidualnej notyfikacji Komisji Europejskiej w przypadkach określonych w art. 7 lit. e rozporządzenia Komisji, o którym mowa w § 2 ust. 2.

5. Wsparcie, o którym mowa w § 9 ust. 1, w części dotyczącej wydatków na doradztwo podlega indywidualnej notyfikacji Komisji Europejskiej w przypadkach określonych w art. 6 rozporządzenia Komisji, o którym mowa w § 2 ust. 3.

6. Wsparcie, o którym mowa w § 9 ust. 1, w części dotyczącej wydatków na szkolenia podlega indywidualnej notyfikacji Komisji Europejskiej w przypadkach określonych w art. 5 rozporządzenia Komisji, o którym mowa w § 2 ust. 4.

§ 11. 1. Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem, o którym mowa w § 9 ust. 1, są wydatki poniesione w okresie wskazanym w umowie o udzielenie wsparcia, jednak nie wcześniej niż w dniu następującym po dniu otrzymania potwierdzenia, o którym mowa w § 9 ust. 2 pkt 6, i nie dłużej niż przez okres 24 miesięcy.

2. Do wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o którym mowa w § 9 ust. 1, zalicza się wydatki na:

  1) nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how, nieopatentowanej wiedzy technicznej, w szczególności oprogramowania niezbędnego do wdrożenia rozwiązania elektronicznego biznesu typu B2B, jeżeli wartości te spełniają łącznie następujące warunki:

   a) będą wykorzystywane wyłącznie do celów projektu objętego wsparciem,

   b) będą podlegać amortyzacji zgodnie z odrębnymi przepisami,

   c) będą nabyte od osób trzecich na warunkach rynkowych,

   d) będą stanowić aktywa oraz pozostaną własnością przedsiębiorcy, który otrzymał wsparcie, przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia realizacji projektu;

  2) zakup nowych środków trwałych, z wyjątkiem nieruchomości w rozumieniu ustawy, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 11;

  3) zakup używanych środków trwałych, z wyjątkiem nieruchomości w rozumieniu ustawy, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 11, przy czym:

   a) cena używanych środków trwałych nie może przekraczać ich wartości rynkowej określonej na dzień nabycia i jest niższa od ceny podobnych, nowych aktywów,

   b) sprzedający złoży oświadczenie określające zbywcę używanych środków trwałych, miejsce i datę ich zakupu,

   c) w okresie 7 lat poprzedzających datę dokonania zakupu środka trwałego na potrzeby projektu, używane środki trwałe nie zostały nabyte z wykorzystaniem pomocy pochodzącej ze środków publicznych;

  4) raty spłat wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w pkt 1, oraz środków trwałych, o których mowa w pkt 2 i 3, przez korzystającego, należne finansującemu z tytułu umowy leasingu prowadzącej do przeniesienia własności tych wartości lub środków na korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego;

  5) zakup analiz przygotowawczych oraz usług doradczych o charakterze informatycznym, technicznym, wdrożeniowym, prawnym i innych usług eksperckich związanych z projektem, w szczególności w zakresie re-inżynierii procesów biznesowych, reorganizacji przedsiębiorstw, wydzielania funkcji, wydzielania zadań oraz tworzenia wirtualnych przedsiębiorstw, świadczonych przez podmioty zewnętrzne, przy czym usługi te nie mogą stanowić elementu stałej lub okresowej działalności przedsiębiorcy lub być związane z bieżącymi wydatkami operacyjnymi;

  6) promocję wdrożonych rozwiązań, dokonywaną drogą elektroniczną i tradycyjną, w tym działania informacyjne i promocyjne o udziale finansowym budżetu Unii Europejskiej w realizowanym projekcie objętym wsparciem;

  7) wynagrodzenia brutto wraz z pozapłacowymi kosztami pracy - składkami na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu objętego wsparciem, ponoszone ze środków własnych mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy lub średniego przedsiębiorcy - płatnika wynagrodzeń i składek, do wysokości nieprzekraczającej 10% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w pkt 1-6;

  8) zakup szkoleń specjalistycznych niezbędnych do wdrożenia rozwiązania elektronicznego biznesu typu B2B dla osób zaangażowanych w realizację projektu objętego wsparciem, do wysokości nieprzekraczającej 10% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w pkt 1-7, w tym wydatki na:

   a) kadrę szkoleniową,

   b) podróże kadry szkoleniowej i osób szkolonych,

   c) inne wydatki bieżące, w tym wydatki na materiały i dostawy,

   d) amortyzację narzędzi i wyposażenia wyłącznie w zakresie, w jakim są one wykorzystywane do realizacji szkolenia,

   e) doradztwo w zakresie, w jakim dotyczy realizowanego szkolenia,

   f) wynagrodzenia uczestników szkoleń, wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, obliczone za czas ich faktycznego uczestnictwa w szkoleniu, do wysokości sumy kwot pozostałych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem określonych w lit. a-e.

3. Cenę nabycia wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3, ustala się zgodnie z przepisami o rachunkowości.

4. W przypadku mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy lub średniego przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w sektorze transportu do wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem nie zalicza się wydatków na zakup środków transportu.

5. Wydatki, o których mowa w ust. 2 pkt 1-4, będą finansowane zgodnie z rozporządzeniem Komisji, o którym mowa w § 2 ust. 2; wydatki, o których mowa w ust. 2 pkt 5, będą finansowane zgodnie z rozporządzeniem Komisji, o którym mowa w § 2 ust. 3; wydatki, o których mowa w ust. 2 pkt 6 i 7, będą finansowane zgodnie z rozporządzeniem, o którym mowa w § 2 ust. 1; wydatki, o których mowa w ust. 2 pkt 8, będą finansowane zgodnie z rozporządzeniem Komisji, o którym mowa w § 2 ust. 4.

§ 12. Wsparcie, o którym mowa w § 9 ust. 1, w części dotyczącej wydatków na promocję wdrożonych rozwiązań i informację o udziale finansowym środków budżetu Unii Europejskiej w realizowanym projekcie oraz wydatków na wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu objętego wsparciem jest udzielane do wysokości 85% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem poniesionych w tym zakresie.

§ 13. 1. Wsparcie, o którym mowa w § 9 ust. 1, w części dotyczącej wydatków na nowe inwestycje, z zastrzeżeniem ust. 2, nie może przekroczyć:

  1) 60% dla średnich przedsiębiorców i 70% dla mikroprzedsiębiorców lub małych przedsiębiorców na obszarach należących do województw: lubelskiego, podkarpackiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, opolskiego, małopolskiego, lubuskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego;

  2) 50% dla średnich przedsiębiorców i 60% dla mikroprzedsiębiorców lub małych przedsiębiorców na obszarach należących do województw: śląskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, a w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. - na obszarze należącym do województwa mazowieckiego, z wyłączeniem miasta stołecznego Warszawy;

  3) 40% dla średnich przedsiębiorców i 50% dla mikroprzedsiębiorców lub małych przedsiębiorców na obszarze należącym do miasta stołecznego Warszawy, a w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. - na obszarze należącym do województwa mazowieckiego.

2. Intensywność wsparcia, o której mowa w ust. 1, obniża się o 10 punktów procentowych w przypadku średniego przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w sektorze transportu i o 20 punktów procentowych w przypadku mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w sektorze transportu.

§ 14. Wsparcie, o którym mowa w § 9 ust. 1, w części dotyczącej wydatków na doradztwo nie może przekroczyć 50% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w zakresie wydatków poniesionych na doradztwo.

§ 15. 1. Wsparcie, o którym mowa w § 9 ust. 1, w części dotyczącej wydatków na szkolenia nie może przekroczyć 45% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w zakresie wydatków poniesionych na szkolenia.

2. Intensywność wsparcia, określoną w ust. 1, zwiększa się o 10 punktów procentowych, jeżeli szkolenie jest przeznaczone dla pracowników w gorszym położeniu.

3. W przypadku gdy:

  1) szkolenie zawiera elementy szkolenia specjalistycznego i szkolenia ogólnego, których nie można rozdzielić w celu wyliczenia wielkości wsparcia, o którym mowa w ust. 1, lub

  2) ogólny lub specjalistyczny charakter szkolenia nie może być ustalony

- stosuje się intensywność wsparcia przewidzianą dla szkolenia specjalistycznego, o której mowa w ust. 1.

§ 16. 1. W przypadku gdy projekt, o którym mowa w § 9 ust. 1, stanowi element innego projektu spełniającego warunki określone w art. 2 ust. 1 lit. g rozporządzenia wymienionego w § 2 ust. 2, maksymalną wartość wsparcia udzielanego na realizację projektu inwestycyjnego ustala się zgodnie z wzorem określonym w § 4 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej (Dz. U. nr 190, poz. 1402).

2. Kwota wsparcia na projekt, o którym mowa w § 9 ust. 1, nie może być niższa niż 20 tysięcy złotych i nie może przekroczyć 2 milionów złotych.

3. Mikroprzedsiębiorca, mały przedsiębiorca lub średni przedsiębiorca otrzymujący wsparcie, o którym mowa w § 9 ust. 1, zapewnia finansowanie projektu w części nieobjętej wsparciem ze środków własnych pochodzących z innych źródeł niż pomoc publiczna.

Rozdział 4

Tryb udzielania wsparcia na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej

§ 17. 1. Agencja w celu wyłonienia projektów do wsparcia ogłasza na swojej stronie internetowej konkurs, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. nr 140, poz. 984).

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, określa:

  1) rodzaj projektów podlegających wsparciu;

  2) rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o wsparcie;

  3) kwotę środków przeznaczonych na wsparcie projektów;

  4) poziom wsparcia projektów, o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;

  5) maksymalną kwotę wsparcia projektu, o ile została ona ustalona;

  6) kryteria wyboru projektów;

  7) termin rozstrzygnięcia konkursu;

  8) wzór wniosku o udzielenie wsparcia;

  9) termin, miejsce i sposób składania wniosków o udzielenie wsparcia;

  10) wzór umowy o udzielenie wsparcia.

3. Agencja w dniu ogłoszenia konkursu zamieszcza w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim lub regionalnym informację o konkursie, zawierającą co najmniej elementy określone w ust. 2 pkt 1-3 oraz wskazanie adresu strony internetowej, na której zamieszczono ogłoszenie o konkursie.

4. Agencja udziela wsparcia, na podstawie oceny dokonanej zgodnie z obowiązującymi kryteriami, według kolejności wpływu kompletnych wniosków o udzielenie wsparcia do Agencji.

5. Agencja ogłasza na swojej stronie internetowej listę projektów wyłonionych do wsparcia oraz pisemnie informuje każdego z wnioskodawców o wynikach rozpatrzenia jego wniosku.

§ 18. Do postępowania w sprawie udzielenia wsparcia stosuje się art. 29 ust. 4, art. 30 oraz art. 37 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Rozdział 5

Przepisy końcowe

§ 19. Pomoc może być udzielana do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 20. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.*)

__________________
*) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 22.08.2008 r.

__________________

1) Tekst Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 został zaakceptowany decyzją Komisji Europejskiej nr K(2007) z dnia 1 października 2007 r. w sprawie przyjęcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach pomocy wspólnotowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem "konwergencja" w Polsce oraz przyjęty uchwałą Rady Ministrów z dnia 30 października 2007 r. w sprawie przyjęcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60