Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Ustawa z dnia 18.11.2020 r. o doręczeniach elektronicznych

Ustawa z dnia 18.11.2020 r. o doręczeniach elektronicznych

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2020 r. poz. 2320
Wyświetl późniejsze wersje
 zmieniony przez
zmiany w:
Rozdział 8

Przepisy przejściowe, dostosowujące i przepis końcowy

Art. 147. 1. Doręczenie korespondencji nadanej przez podmiot publiczny posiadający elektroniczną skrzynkę podawczą w ePUAP do innego podmiotu publicznego posiadającego elektroniczną skrzynkę podawczą w ePUAP jest równoważne w skutkach prawnych z doręczeniem przy wykorzystaniu publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego do dnia 30 września 2029 r.

2. Doręczenie korespondencji nadanej przez osobę fizyczną lub podmiot niebędący podmiotem publicznym, będące użytkownikami konta w ePUAP, do podmiotu publicznego posiadającego elektroniczną skrzynkę podawczą w ePUAP, w ramach usługi udostępnianej w ePUAP, jest równoważne w skutkach prawnych z doręczeniem przy wykorzystaniu publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego, do czasu zaistnienia obowiązku stosowania niniejszej ustawy, o którym mowa w art. 155, przez ten podmiot publiczny.

3. Doręczenie korespondencji nadanej przez podmiot publiczny posiadający elektroniczną skrzynkę podawczą w ePUAP do osoby fizycznej lub podmiotu niebędącego podmiotem publicznym, o których mowa w ust. 2, stanowiącej odpowiedź na podanie albo wniosek złożone w ramach usługi udostępnionej w ePUAP, jest równoważne w skutkach prawnych z doręczeniem przy wykorzystaniu publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego.

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1-3, urzędowe poświadczenie odbioru, o którym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy zmienianej w art. 105, jest równoważne dowodowi otrzymania, o którym mowa w art. 41.

Art. 148. 1. Zgromadzona w ePUAP korespondencja jest dostępna dla posiadacza konta użytkownika lub elektronicznej skrzynki podawczej w ePUAP w sposób umożliwiający jej przeglądanie, kopiowanie i usuwanie do dnia 30 września 2029 r.

2. Po upływie terminu określonego w ust. 1 minister właściwy do spraw informatyzacji usuwa z ePUAP konta użytkownika i elektroniczne skrzynki podawcze wraz z ich zawartością.

Art. 149. 1. Do dnia 31 grudnia 2025 r. obowiązki operatora wyznaczonego wynikające z niniejszej ustawy zostają powierzone operatorowi wyznaczonemu, o którym mowa w art. 3 pkt 13 ustawy zmienianej w art. 122.

2. W przypadku:

  1) uporczywego naruszania przez operatora wyznaczonego warunków świadczenia publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub warunków świadczenia publicznej usługi hybrydowej lub

  2) rażąco wysokiego kosztu świadczenia usług, o których mowa w pkt 1

- minister właściwy do spraw informatyzacji w drodze decyzji administracyjnej może powierzyć świadczenie tych usług innemu podmiotowi nie dłużej niż na okres do dnia 31 grudnia 2025 r., biorąc pod uwagę sprawną realizację publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej.

Art. 150. Operator wyznaczony przedkłada Prezesowi UKE projekt pierwszego:

  1) cennika, o którym mowa w art. 52 ust. 6, do dnia 30 kwietnia 2021 r.;

  2) regulaminu świadczenia publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej, o którym mowa w art. 54 ust. 3, do dnia 30 kwietnia 2021 r.

Art. 151. 1. Podmioty niepubliczne wpisane do rejestru, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 83, przed dniem 1 października 2021 r. obowiązane są do zrealizowania obowiązku, o którym mowa w art. 9, przed dniem 1 października 2022 r.

2. Jeżeli przed dniem 1 października 2021 r. do bazy adresów elektronicznych zostały wpisane adresy do doręczeń elektronicznych podmiotów wpisanych do rejestrów, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 lub 2 ustawy zmienianej w art. 83, w dniu 1 października 2021 r. informacja w przedmiocie tych adresów zostanie przekazana automatycznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 58 ust. 1, z bazy adresów elektronicznych do Krajowego Rejestru Sądowego.

Art. 152. 1. Podmioty niepubliczne składające wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej po dniu 30 września 2022 r. są obowiązane do przekazania:

  1) danych niezbędnych do utworzenia adresu do doręczeń w ramach publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego albo

  2) adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z kwalifikowaną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz danych niezbędnych w celu wpisania tego adresu do bazy adresów elektronicznych.

2. Podmioty niepubliczne nieposiadające adresu do doręczeń elektronicznych wpisanego do bazy adresów elektronicznych, wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej do dnia 30 września 2022 r., składające w okresie od dnia 30 września 2025 r. do dnia 30 września 2026 r. wniosek o zmianę wpisu, są obowiązane do:

  1) przekazania danych niezbędnych do utworzenia adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego albo

  2) przekazania adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z kwalifikowaną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego świadczoną przez kwalifikowanego dostawcę oraz danych niezbędnych w celu wpisania tego adresu do bazy adresów elektronicznych, albo

  3) wystąpienia do ministra właściwego do spraw informatyzacji z wnioskiem o utworzenie adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego.

3. Podmioty niepubliczne nieposiadające adresu do doręczeń elektronicznych wpisanego do bazy adresów elektronicznych, wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z wyłączeniem podmiotów, o których mowa w ust. 1 i 2, są obowiązane uzyskać wpis adresu do doręczeń elektronicznych do bazy adresów elektronicznych w terminie do dnia 30 września 2026 r.

4. Jeżeli przed dniem 1 października 2021 r. do bazy adresów elektronicznych zostały wpisane adresy do doręczeń elektronicznych podmiotów wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, po dniu 1 października 2021 r. informacja w przedmiocie tych adresów zostanie przekazana automatycznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego z bazy adresów elektronicznych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub w innej ustrukturyzowanej formie elektronicznej.

Art. 153. 1. Minister właściwy do spraw informatyzacji weryfikuje dane zawarte we wniosku, o którym mowa w art. 15 ust. 1, pod względem ich zgodności z danymi zawartymi w rejestrze PESEL.

2. Weryfikacja, o której mowa w ust. 1, polega na porównaniu przekazanych danych z danymi zawartymi w rejestrze PESEL i jest realizowana zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r. poz. 1397 i 2294 oraz z 2020 r. poz. 695 i 2320).

Art. 154. 1. Zgody na doręczanie pism przez portal podatkowy wyrażane na podstawie art. 3e § 1 ustawy zmienianej w art. 84, w brzmieniu dotychczasowym, stają się zgodami na doręczanie pism przez portal podatkowy, o których mowa w art. 144 § 2 ustawy zmienianej w art. 84, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. W przypadku spraw wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy do doręczania pism przez portal podatkowy w rozumieniu art. 3 pkt 14 ustawy zmienianej w art. 84 stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 155. 1. Organy administracji rządowej oraz jednostki budżetowe obsługujące te organy są obowiązane stosować przepisy ustawy w zakresie doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej od dnia 1 października 2021 r.

2. Organy władzy publicznej inne niż wymienione w ust. 1, w tym organy kontroli państwowej i ochrony prawa, oraz jednostki budżetowe obsługujące te organy są obowiązane stosować przepisy ustawy w zakresie doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej od dnia 1 stycznia 2022 r.

3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego są obowiązane stosować przepisy ustawy w zakresie doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej od dnia 1 stycznia 2022 r.

4. Narodowy Fundusz Zdrowia jest obowiązany stosować przepisy ustawy w zakresie doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej od dnia 1 stycznia 2022 r.

5. Agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej, państwowe fundusze celowe, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, uczelnie publiczne, Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne, państwowe i samorządowe instytucje kultury, inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych są obowiązane stosować przepisy ustawy w zakresie doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej od dnia 1 stycznia 2023 r.

6. Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz związki metropolitalne oraz samorządowe zakłady budżetowe są obowiązane stosować przepisy ustawy w zakresie doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego od dnia 1 stycznia 2024 r., a w zakresie doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej od dnia 1 października 2029 r.

7. Sądy i trybunały, komornicy, prokuratura, organy ścigania i Służba Więzienna są obowiązane stosować przepisy ustawy w zakresie doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej od dnia 1 października 2029 r.

8. Minister Sprawiedliwości, mając na uwadze warunki techniczne i organizacyjne oraz konieczność zapewnienia sprawnego toku postępowania, może określić, w drodze rozporządzenia, terminy, od których w postępowaniach w sprawach z poszczególnych zakresów albo w poszczególnych sądach pismo procesowe będzie można wnosić także na adres do doręczeń elektronicznych sądu, a organy procesowe będą mogły dokonywać doręczeń na adresy do doręczeń elektronicznych wpisane do bazy adresów elektronicznych lub na adresy powiązane z kwalifikowaną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego, za pomocą której wniesiono pismo, jeżeli adres do doręczeń elektronicznych strony albo uczestnika postępowania nie został wpisany do bazy adresów elektronicznych, albo za pokwitowaniem przez operatora wyznaczonego w ramach publicznej usługi hybrydowej.

9. Podmioty publiczne inne niż wymienione w ust. 1-7 są obowiązane stosować przepisy ustawy w zakresie doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej od dnia 1 stycznia 2025 r.

Art. 156. Do podmiotów publicznych w rozumieniu ustawy zmienianej w art. 105, udostępniających elektroniczną skrzynkę podawczą w systemie innym niż ePUAP w okresie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy do dnia poprzedzającego dzień zaistnienia obowiązku jej stosowania, o którym mowa w art. 155, stosuje się art. 157 i art. 158.

Art. 157. 1. W przypadku odebrania dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą podmiotu publicznego, o którym mowa w art. 156, dokument uznaje się za doręczony do tego podmiotu po wystawieniu urzędowego poświadczenia odbioru, które jest automatycznie tworzone i udostępniane nadawcy tego dokumentu przez system teleinformatyczny służący do obsługi doręczeń.

2. Za udostępnienie nadawcy urzędowego poświadczenia odbioru uważa się w szczególności jego przekazanie do pozostającej w dyspozycji odbiorcy poświadczenia skrytki w ramach systemu teleinformatycznego służącego do obsługi doręczeń.

3. Jeżeli nie jest możliwe udostępnienie automatycznie wytworzonego urzędowego poświadczenia odbioru w sposób, o którym mowa w ust. 1, poświadczenie to wysyłane jest na adres elektroniczny wskazany przez nadawcę, w szczególności na:

  1) adres poczty elektronicznej albo

  2) inny adres elektroniczny, pod warunkiem że jest obsługiwany przez system teleinformatyczny służący do obsługi doręczeń.

Art. 158. 1. W okresie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy do dnia poprzedzającego dzień zaistnienia obowiązku jej stosowania, o którym mowa w art. 155, do doręczania przez podmioty publiczne w rozumieniu ustawy zmienianej w art. 105 do podmiotów niebędących podmiotami publicznymi w rozumieniu tej ustawy, dokonywanego w systemie teleinformatycznym organu administracji publicznej, stosuje się art. 39, art. 391, art. 40 § 4 oraz art. 46 § 4-9 ustawy zmienianej w art. 61 w brzmieniu dotychczasowym oraz art. 144a i art. 152a ustawy zmienianej w art. 84 w brzmieniu dotychczasowym.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli podmiot publiczny posiada adres do doręczeń elektronicznych.

Art. 159. Tworzy się system teleinformatyczny, o którym mowa w art. 100a ustawy zmienianej w art. 82.

Art. 160. 1. Wezwania, zawiadomienia oraz inne pisma, o których mowa w ustawie zmienianej w art. 82, od których daty doręczenia biegną terminy, można również doręczać na adres do doręczeń elektronicznych.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do doręczania orzeczeń, zarządzeń, aktów oskarżenia, wniosków o wydanie wyroku skazującego, wniosków o rozpoznanie sprawy w postępowaniu przyspieszonym, wniosków o warunkowe umorzenie postępowania oraz wniosków o umorzenie postępowania z powodu niepoczytalności sprawcy i o zastosowanie środka zabezpieczającego.

3. Doręczenia w sposób wskazany w ust. 1 podmiotowi niepublicznemu dokonuje się po uzyskaniu przez organ procesowy jego zgody wyrażonej w tym postępowaniu. Uzyskana zgoda odnosi skutek procesowy tylko przed organem, przed którym została złożona. Przed odebraniem oświadczenia o wyrażeniu zgody albo o braku takiej zgody podmiot ten należy pouczyć o skutkach procesowych wyrażenia zgody albo jej braku.

4. Jeżeli doręczenie jest dokonywane w sposób wskazany w ust. 1, w przypadku braku dowodu otrzymania, o którym mowa w art. 41, pismo uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia wystawienia dowodu wysłania, o którym mowa w art. 40.

5. Do doręczeń dokonywanych w sposób, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się art. 138 ustawy zmienianej w art. 82, jeżeli strona albo osoba niebędąca stroną, której prawa zostały naruszone, wyraziła zgodę na dokonywanie doręczeń na adres do doręczeń elektronicznych.

6. Przepis art. 139 § 1 zdanie pierwsze ustawy zmienianej w art. 82 stosuje się odpowiednio także do strony, która wyraziła zgodę na dokonywanie doręczeń na adres do doręczeń elektronicznych i nie zawiadomiła organu o zmianie tego adresu lub o zaprzestaniu korzystania z niego.

7. Za adres poczty elektronicznej w rozumieniu art. 148a § 1, 3 i 4 ustawy zmienianej w art. 82 uznaje się również adres do doręczeń elektronicznych, jeżeli pokrzywdzony lub świadek wyraził zgodę na dokonywanie doręczeń na ten adres.

Art. 161. 1. Przepisy art. 35a i art. 35c ustawy zmienianej w art. 115 oraz przepisy wydane na podstawie art. 35d ustawy zmienianej w art. 115 mają zastosowanie również do podmiotów realizujących zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych na podstawie umowy zawartej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy z dysponentem części budżetowej lub państwowego funduszu celowego.

2. W przypadku określonym w ust. 1 podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych są obowiązane podjąć działania informacyjne dotyczące tego finansowania lub dofinansowania w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy w sposób dostosowany do charakteru danego zadania. Koszty tych działań są finansowane przez dysponenta części budżetowej lub państwowego funduszu celowego.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się do zrealizowanych zadań finansowanych lub dofinansowanych z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych, o ile nie upłynął okres 5 lat od zakończenia takiego zadania.

Art. 162. Ilekroć w przepisach innych ustaw niż zmieniane w art. 82 i art. 93 mowa jest o odpisie orzeczenia albo zarządzenia, należy przez to rozumieć również kopię orzeczenia albo zarządzenia, o której mowa w art. 100a ustawy zmienianej w art. 82.

Art. 163. 1. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa dla części budżetowej 20 - Gospodarka, będących skutkiem finansowym wejścia w życie ustawy, w poszczególnych latach wynosi:

  1) w 2021 r. - 0,89 mln zł;

  2) w 2022 r. - 2,49 mln zł;

  3) w 2023 r. - 2,41 mln zł;

  4) w 2024 r. - 2,41 mln zł;

  5) w 2025 r. - 2,90 mln zł;

  6) w 2026 r. - 2,90 mln zł;

  7) w 2027 r. - 2,90 mln zł;

  8) w 2028 r. - 2,90 mln zł;

  9) w 2029 r. - 2,90 mln zł;

  10) w 2030 r. - 2,90 mln zł.

2. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa dla części budżetowej 26 - Łączność, będących skutkiem finansowym wejścia w życie ustawy, w poszczególnych latach wynosi:

  1) w 2021 r. - 8,30 mln zł;

  2) w 2022 r. - 38,72 mln zł;

  3) w 2023 r. - 65,00 mln zł;

  4) w 2024 r. - 92,02 mln zł;

  5) w 2025 r. - 110,41 mln zł;

  6) w 2026 r. - 135,67 mln zł;

  7) w 2027 r. - 153,55 mln zł;

  8) w 2028 r. - 171,43 mln zł;

  9) w 2029 r. - 178,59 mln zł;

  10) w 2030 r. - 193,00 mln zł.

3. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa dla części budżetowej 27 - Informatyzacja, będących skutkiem finansowym wejścia w życie ustawy, w poszczególnych latach wynosi:

  1) w 2021 r. - 7,70 mln zł;

  2) w 2022 r. - 14,53 mln zł;

  3) w 2023 r. - 12,76 mln zł;

  4) w 2024 r. - 12,92 mln zł;

  5) w 2025 r. - 13,07 mln zł;

  6) w 2026 r. - 13,22 mln zł;

  7) w 2027 r. - 13,37 mln zł;

  8) w 2028 r. - 13,51 mln zł;

  9) w 2029 r. - 13,64 mln zł;

  10) w 2030 r. - 13,78 mln zł.

4. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa dla części budżetowej 76 - Urząd Komunikacji Elektronicznej, będących skutkiem finansowym wejścia w życie ustawy, w poszczególnych latach wynosi:

  1) w 2021 r. - 0,98 mln zł;

  2) w 2022 r. - 1,58 mln zł;

  3) w 2023 r. - 1,74 mln zł;

  4) w 2024 r. - 1,32 mln zł;

  5) w 2025 r. - 0,90 mln zł;

  6) w 2026 r. - 0,90 mln zł;

  7) w 2027 r. - 0,90 mln zł;

  8) w 2028 r. - 0,90 mln zł;

  9) w 2029 r. - 0,90 mln zł;

  10) w 2030 r. - 0,90 mln zł.

5. W przypadku zagrożenia przekroczeniem lub przekroczenia przyjętych na dany rok budżetowy maksymalnych limitów wydatków, o których mowa w ust. 1-4, zostaną zastosowane mechanizmy korygujące polegające na ograniczeniu:

  1) wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie nadzoru nad operatorem wyznaczonym oraz w zakresie przeprowadzenia konkursu na operatora wyznaczonego;

  2) zakresu standardu lub rezygnacji z zakresu funkcjonalnego oprogramowania przewidzianego do wsparcia publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz publicznej usługi hybrydowej, w tym ograniczeniu kosztów utrzymania i rozwoju;

  3) rocznego poziomu kosztu środków trwałych wchodzących w skład publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego;

  4) zakresu transgranicznej wymiany danych z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 58 ust. 1.

6. W przypadku gdy wielkość wydatków, o których mowa w ust. 1, po trzech kwartałach wyniesie łącznie więcej niż 75% limitu przewidzianego na ten rok, dysponent danej części budżetowej wdraża mechanizm korygujący, o którym mowa w ust. 5, obniżając wielkość wydatków w czwartym kwartale o kwotę przekroczenia i określając zakres ograniczeń dla poszczególnych zadań realizowanych na podstawie ustawy.

7. W przypadku gdy wielkość wydatków, o których mowa w ust. 2, po trzech kwartałach wyniesie łącznie więcej niż 75% limitu przewidzianego na ten rok, dysponent danej części budżetowej wdraża mechanizm korygujący, o którym mowa w ust. 5, obniżając wielkość wydatków w czwartym kwartale o kwotę przekroczenia i określając zakres ograniczeń dla poszczególnych zadań realizowanych na podstawie ustawy.

8. W przypadku gdy wielkość wydatków, o których mowa w ust. 3, po trzech kwartałach wyniesie łącznie więcej niż 75% limitu przewidzianego na ten rok, dysponent danej części budżetowej wdraża mechanizm korygujący, o którym mowa w ust. 5, obniżając wielkość wydatków w czwartym kwartale o kwotę przekroczenia i określając zakres ograniczeń dla poszczególnych zadań realizowanych na podstawie ustawy.

9. W przypadku gdy wielkość wydatków, o których mowa w ust. 4, po trzech kwartałach wyniesie łącznie więcej niż 75% limitu przewidzianego na ten rok, dysponent danej części budżetowej wdraża mechanizm korygujący, o którym mowa w ust. 5, obniżając wielkość wydatków w czwartym kwartale o kwotę przekroczenia i określając zakres ograniczeń dla poszczególnych zadań realizowanych na podstawie ustawy.

10. Minister właściwy do spraw gospodarki monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, i dokonuje oceny wykorzystania danego limitu według stanu na koniec każdego kwartału, a w przypadku IV kwartału - według stanu na dzień 20 listopada danego roku.

11. Minister właściwy do spraw łączności monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o którym mowa w ust. 2, i dokonuje oceny wykorzystania danego limitu według stanu na koniec każdego kwartału, a w przypadku IV kwartału - według stanu na dzień 20 listopada danego roku.

12. Minister właściwy do spraw informatyzacji monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o którym mowa w ust. 3, i dokonuje oceny wykorzystania danego limitu według stanu na koniec każdego kwartału, a w przypadku IV kwartału - według stanu na dzień 20 listopada danego roku.

13. Prezes UKE monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o którym mowa w ust. 4, i dokonuje oceny wykorzystania danego limitu według stanu na koniec każdego kwartału, a w przypadku IV kwartału - według stanu na dzień 20 listopada danego roku.

Art. 164. Przepisy art. 153 obowiązują do dnia 31 grudnia 2021 r.

Art. 165. Przepisy art. 160 obowiązują do dnia 30 września 2029 r.

Art. 166. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r., z wyjątkiem:

  1) art. 145 i art. 146, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia;*)

  2) art. 80, art. 115, art. 144 i art. 161, które wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia;*)

  3) art. 96 pkt 18, art. 130, art. 134, art. 149 ust. 1 oraz art. 150, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia;*)

  4) art. 38 ust. 6, art. 50, art. 52 ust. 5-7, art. 54 ust. 1-5 oraz art. 57 ust. 4, które wchodzą w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia;*)

  5) art. 9 ust. 1 pkt 1-8, art. 11 pkt 2, art. 16 ust. 1, art. 18 ust. 2, art. 28 pkt 2 lit. b i c, art. 31, art. 83 oraz art. 141, które wchodzą w życie z dniem 1 października 2021 r.;

  6) art. 122, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r., z wyjątkiem pkt 5, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.;

  7) art. 58 ust. 1 pkt 4 i art. 63, które wchodzą w życie z dniem 1 października 2022 r.;

  8) art. 126 pkt 8, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.;

  9) art. 9 ust. 1 pkt 9, który wchodzi w życie z dniem 1 października 2026 r.;

  10) art. 82 pkt 2, w zakresie dodawanego art. 100b, i art. 159, które wchodzą w życie z dniem 1 października 2028 r.;

  11) art. 82 pkt 1, 2, w zakresie dodawanego art. 100a, i pkt 3-21, art. 93, art. 96 pkt 1-17 i 19, art. 105 oraz art. 162, które wchodzą w życie z dniem 1 października 2029 r.

__________________________
*) Uwaga od redakcji: ustawa została ogłoszona w dniu 22.12.2020 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60