Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Ustawa z dnia 30.04.2010 r. Przepisy wprowadzające ustawy ...

Ustawa z dnia 30.04.2010 r. Przepisy wprowadzające
ustawy reformujące system nauki

 Dz. U. z 2010 r. nr 96, poz. 620
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wcześniejsze wersje
2012.07.19 - bieżąca
 zmieniony przez
zmiany w:

Uwaga od redakcji:
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Rozdział 7

Przepisy dostosowujące i przejściowe do ustawy o Polskiej Akademii Nauk

Art. 62. Polska Akademia Nauk działająca na podstawie ustawy z dnia 25 kwietnia 1997 r. o Polskiej Akademii Nauk staje się Polską Akademią Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk.

Art. 63. 1. Kadencja organów Polskiej Akademii Nauk i jej placówek naukowych oraz innych jednostek organizacyjnych wygasa z upływem terminów określonych w dotychczasowych przepisach, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Organy instytutów Akademii, których kadencja kończy się przed 30 czerwca 2011 r. wyłaniane są na podstawie dotychczasowych przepisów.

Art. 64. Dotychczasowi członkowie rzeczywiści, zagraniczni i korespondenci stają się członkami Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk.

Art. 65. 1. Wybory członków Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2007-2010 przeprowadza się na podstawie dotychczasowych przepisów.

2. Wybory Prezesa i wiceprezesów Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2011-2014 przeprowadza się na podstawie dotychczasowych przepisów.

3. Prezydium Akademii na kadencję 2011-2014 zostanie wyłonione nie później niż do 30 czerwca 2011 r.

4. Do czasu wyłonienia nowego składu Prezydium Akademii, ale nie później niż do 30 czerwca 2011 r., Prezydium działa w dotychczasowym składzie.

Art. 66. Pierwszy Kanclerz Polskiej Akademii Nauk jest wybierany nie później niż w ciągu 3 miesięcy od rozpoczęcia kadencji organów Polskiej Akademii Nauk w latach 2011-2014.

Art. 67. Pierwsze rady kuratorów zostaną wyłonione nie później niż w ciągu 3 miesięcy od rozpoczęcia kadencji organów Polskiej Akademii Nauk w latach 2011-2014.

Art. 68. Pierwsza kadencja komisji do spraw etyki w nauce kończy się wraz z upływem kadencji organów Akademii przypadającej na lata 2011-2014.

Art. 69. 1. Polska Akademia Nauk, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, pomocnicze placówki naukowe oraz inne jednostki organizacyjne Polskiej Akademii Nauk dostosują swoje statuty i regulaminy organizacyjne do postanowień ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk w terminie 6 miesięcy od dnia jej wejścia w życie.

2. Do czasu ustanowienia nowego statutu lub innych wewnętrznych przepisów, o których mowa w ust. 1, obowiązują dotychczasowe postanowienia ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk.

Art. 70. 1. Prezes Polskiej Akademii Nauk oraz dyrektorzy instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk, w terminie 3 lat od dnia wejścia w życie ustawy, ustalą zasób nieruchomości Polskiej Akademii Nauk i instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk niezbędnych do realizacji zadań określonych w art. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk, oraz przeznaczonych na utworzenie rezerwy, o której mowa w art. 71 ust. 3 tej ustawy.

2. Prezes Polskiej Akademii Nauk oraz dyrektorzy instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk, najpóźniej w terminie 5 lat od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk, sporządzą i podadzą do wiadomości Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw nauki i ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa wykazy nieruchomości przeznaczonych do odpłatnego zbycia albo zrzekną się na rzecz Skarbu Państwa lub gminy nieruchomości, które zostały uznane za zbędne do realizacji zadań Polskiej Akademii Nauk określonych w art. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk oraz przeznaczonych na rezerwę, o której mowa w art. 71 ust. 3 tej ustawy.

Art. 71. 1. Jednostki organizacyjne Polskiej Akademii Nauk nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie ustawy z dnia 25 kwietnia 1997 r. o Polskiej Akademii Nauk z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk mogą działać w ramach Polskiej Akademii Nauk na zasadach określonych w statucie Polskiej Akademii Nauk, z zastrzeżeniem ust. 2-4.

2. Pomocnicze placówki naukowe stają się pomocniczymi jednostkami naukowymi w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk.

3. Placówki naukowe nieposiadające osobowości prawnej mogą ulec przekształceniu. Do przekształceń stosuje się odpowiednio przepisy art. 61-67 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk.

4. Do czasu przekształcenia, placówki naukowe, o których mowa w ust. 3, działają w strukturze Polskiej Akademii Nauk i posiadają status pomocniczych jednostek naukowych w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk.

5. Do pracowników placówek, o których mowa w ust. 4, stosuje się przepisy dotyczące pracowników pomocniczych jednostek naukowych.

Art. 72. 1. Z dniem 1 stycznia 2011 r. Polska Akademia Nauk wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z jednostek, o których mowa w art. 71 ust. 1 niniejszej ustawy.

2. W przypadku likwidacji jednostek, o których mowa w art. 71 ust. 1 niniejszej ustawy, z zastrzeżeniem ust. 3, w 2010 r. przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio.

3. W przypadku połączenia jednostki naukowej nieposiadającej osobowości prawnej z instytutem naukowym Polskiej Akademii Nauk lub jej przekształcenia w instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk wstępują one we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki jednostek, o których mowa w ust. 1.

Art. 73. Polska Akademia Nauk i instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk zachowują udziały i akcje, objęte lub nabyte przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk, w spółkach zarejestrowanych do tego dnia.

Art. 74. Do stosunków pracy nawiązanych przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk stosuje się przepisy tej ustawy, z zastrzeżeniem że:

  1) dotychczasowi profesorowie uzyskują stanowisko profesora zwyczajnego;

  2) dotychczasowi docenci uzyskują stanowisko profesora nadzwyczajnego.

Art. 75. Do maksymalnego okresu zatrudnienia na stanowiskach asystenta lub adiunkta osób, z którymi nawiązano stosunek pracy na tych stanowiskach przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 76. 1. Stosunki pracy osób, o których mowa w art. 95 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk, powstałe przed dniem wejścia w życie tej ustawy ulegają przekształceniu lub rozwiązaniu za wypowiedzeniem w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Stosunki pracy osób podlegających ochronie szczególnej, wynikającej z odrębnych przepisów, ulegają przekształceniu lub rozwiązaniu za wypowiedzeniem po zakończeniu tego okresu.

Art. 77. Świadczenia przysługujące pracownikom naukowym za okres usprawiedliwionej nieobecności w pracy, niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia spowodowanego chorobą zakaźną, rozpoczęty przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk, są rozliczane do czasu ich zakończenia zgodnie z przepisami dotychczas obowiązującymi.

Art. 78. Do spraw dyscyplinarnych wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 79. 1. Do dnia 31 grudnia 2010 r. Prezes Rady Ministrów sprawuje nadzór nad Polską Akademią Nauk w zakresie zgodności działania jej organów z przepisami ustawowymi i statutem Polskiej Akademii Nauk, w tym w zakresie gospodarki finansowej.

2. Do dnia 31 grudnia 2010 r. do gospodarki finansowej prowadzonej przez Polską Akademię Nauk, instytuty, pomocnicze jednostki naukowe i inne jednostki organizacyjne Polskiej Akademii Nauk stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 80. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 12 ust. 3, art. 43, art. 47 ust. 5, art. 67 oraz art. 86 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 9 niniejszej ustawy, zachowują moc do czasu wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 12 ust. 3, art. 49 ust. 5, art. 69, art. 86 i art. 105 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60