Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Podatek VAT »  Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia ...

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12.09.2021 r. w sprawie wymagań technicznych dla kas rejestrujących1)

 Dz. U. z 2021 r. poz. 1759
2023.03.16 - bieżąca
 zmieniony przez
zmiany w:

Uwaga od redakcji:
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Rozdział 8

Rodzaje danych zawartych we wniosku o wydanie potwierdzenia oraz rodzaje dokumentów i urządzeń niezbędnych do wydania potwierdzenia

§ 53. 1. Wniosek o wydanie potwierdzenia zawiera:

  1) imię i nazwisko lub nazwę producenta oraz adres jego miejsca zamieszkania lub siedziby;

  2) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt 1;

  3) oświadczenie producenta, że każda kasa wprowadzana do obrotu będzie identyczna technicznie, funkcjonalnie i programowo z kasą wzorcową poddaną badaniom, która otrzymała potwierdzenie oraz spełnia wszystkie funkcje i wymagania techniczne dla kas;

  4) dane identyfikujące kasę, w tym nazwę, typ i model kasy, o ile występują;

  5) podpis producenta albo osoby lub osób reprezentujących producenta.

  2. Wniosek o wydanie potwierdzenia, o którym mowa w § 56 ust. 2, zawiera:

  1) imię i nazwisko lub nazwę producenta oraz adres jego miejsca zamieszkania lub siedziby;

  2) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt 1;

  3) dane identyfikujące kasę, w tym nazwę, typ i model kasy, o ile występują;

  4) numer i datę potwierdzenia, o którym mowa w ust. 1, wydanego dla kasy o tej samej nazwie, typie i modelu, o ile występują;

  5) oświadczenie, że w okresie, na który wydano potwierdzenie, o którym mowa w pkt 4, nie nastąpiły zmiany kasy będącej przedmiotem potwierdzenia;

  6) oświadczenie wnioskodawcy, że każda kasa wprowadzana do obrotu będzie identyczna technicznie, funkcjonalnie i programowo z kasą wzorcową poddaną badaniom, która uzyskała potwierdzenie i spełnia wszystkie funkcje i wymagania techniczne dla kas, a także wzór deklaracji dołączanej do każdego egzemplarza kasy, o której mowa w art. 111 ust. 6g pkt 2 ustawy;

  7) podpis producenta albo osoby lub osób reprezentujących producenta.

§ 54. 1. Do wniosku, o którym mowa w § 53 ust. 1, dołącza się:

  1) co najmniej trzy egzemplarze kasy identyczne funkcjonalnie, w tym jeden egzemplarz kasy w obudowie z zainstalowanymi plombami, przy czym jeden stanowiący kasę wzorcową pozostaje w Głównym Urzędzie Miar;

  2) w przypadku kas zawierających opcje konstrukcyjne wymagane jest dostarczenie przynajmniej jednego egzemplarza dla każdej opcji konstrukcyjnej kasy lub kategorii kasy, o której mowa w § 5 ust. 1, z wyłączeniem opcji dotyczących pojemności bazy towarowej;

  3) niezbędne do pracy kasy wyposażenie, takie jak zasilacze, przewody do współpracy z komputerem i zewnętrzne wyświetlacze, a także przewidziane przez producenta dedykowane dodatkowe moduły rozszerzające funkcjonalność kas, takie jak moduły komunikacyjne i czytniki kodów kreskowych;

  4) programy współpracujące z kasą, w tym program do odczytu pamięci, program serwisowy i program umożliwiający sterowanie kasą za pomocą interfejsu komunikacyjnego;

  5) narzędzia serwisowe umożliwiające obsługę kasy w trybie serwisowym;

  6) pamięci fiskalne wraz z powiązanymi z nimi pamięciami chronionymi, w tym dla każdej z kategorii kas, o których mowa w § 5 ust. 1, egzemplarze kas niezbędne do wykonania badań, w szczególności:

   a) po jednym egzemplarzu pamięci zawierających wolne rekordy dla ostatnich możliwych do zapisania:

    - 32 raportów fiskalnych dobowych,

    - 102 pozostałych rodzajów zdarzeń,

    - 11 awaryjnych zerowań pamięci operacyjnej,

    - 2 zmian kluczy publicznych kasy,

    - 5 zmian stawek podatku,

   b) pamięć czystą oraz pamięć umożliwiającą wpisanie numeru fabrycznego kasy,

   c) dwie pamięci do fiskalizacji z tym samym numerem fabrycznym i różnymi numerami unikatowymi,

   d) pamięć zawierającą zapisane dwa numery unikatowe, jeżeli konstrukcja kasy dopuszcza taką możliwość,

   e) pamięć niezawierającą numeru unikatowego,

   f) 8 sztuk czystych pamięci chronionych (bez pamięci fiskalnych),

   g) dla kas, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 lit. a, współpracujących z taksometrami - zestaw 5 czystych pamięci dla każdego z dostarczonych taksometrów;

  7) potwierdzenie umieszczenia w źródle aktualizacji programu pracy kasy do przeprowadzenia testu jego aktualizacji;

  8) program wspomagający rejestrację cyklu transakcji testowych przez zewnętrzne interfejsy komunikacyjne dla drukarek fiskalnych;

  9) wypełnioną kartę kasy;

  10) książkę kasy przeznaczoną dla danego typu kasy, zawierającą informacje o:

   a) typie taksometru współpracującego z kasą, o ile dotyczy,

   b) programie do odczytu pamięci;

  11) instrukcję obsługi;

  12) instrukcję serwisową;

  13) wzory, w postaci elektronicznej, wszystkich dokumentów wystawianych przy użyciu kasy i opis sposobu ich wykonania oraz zestaw poleceń protokołu komunikacyjnego przesyłania danych wywołujących wystawienie dokumentów, o ile występuje;

  14) opis wszystkich poleceń protokołu komunikacyjnego przesyłania danych umożliwiającego programowanie kasy, dodatkowych zaimplementowanych w kasie poleceń protokołu komunikacyjnego współpracy kasy z terminalem płatniczym oraz wszystkich poleceń protokołu komunikacyjnego dla pamięci fiskalnej, przy czym opisy poleceń zawierają również nieudostępniane podatnikowi polecenia wraz z opisem ich przeznaczenia i pełnym przykładem składni;

  15) wykaz rodzajów awarii kasy i sposoby ich usuwania, z wyłączeniem awarii nieusuwalnych:

   a) automatycznie,

   b) przez serwisanta kas,

   c) przez użytkownika kasy;

  16) opis czynności serwisowych, umożliwiających dalszą pracę kasy w przypadku awarii;

  17) sposoby zabezpieczenia kasy i jej podzespołów przed dostępem osób nieuprawnionych wraz z opisem sposobu autoryzacji narzędzi umożliwiających dostęp do trybu serwisowego na wszystkich poziomach dostępu;

  18) opis konstrukcji mechanicznej i elektronicznej zawierający:

   a) opis i schemat blokowy budowy wewnętrznej kasy, układów elektronicznych wraz z ich połączeniami i kierunkiem przepływu danych i sterowania oraz zasady działania poszczególnych modułów funkcjonalnych,

   b) opis funkcjonalny oprogramowania stosowanego w modułach kasy oraz jego identyfikacji,

   c) rysunki techniczne elementów konstrukcji mechanicznej kasy, obudowy i elementów mechanicznych zabezpieczających dostęp do jej konstrukcji oraz elementów mocujących pamięci fiskalnej, w postaci rzutów płaskich, z wyłączeniem rysunków technicznych dotyczących w szczególności przewodów, typowych gniazd i połączeń, wkrętów, nitów oraz klawiszy,

   d) charakterystykę zastosowanych w konstrukcji kasy układów pamięci w sposób zapewniający ich identyfikację, lokalizację w kasie, określenie pojemności oraz zastosowanie, wskazanie liczby możliwych do zapisania w danej pamięci dokumentów i zdarzeń poszczególnych rodzajów, o ile struktura pamięci umożliwia określenie tych wartości,

   e) schematy ideowe kompletne i czytelne w stopniu umożliwiającym analizę zastosowanych rozwiązań układowych oraz schematy montażowe elementów elektronicznych kasy;

  19) wykaz oprogramowania kasy wraz z oznaczeniem ich wersji i sum kontrolnych, obejmujący oprogramowanie wewnętrzne kasy i program do odczytu pamięci;

  20) mapę pamięci fiskalnej;

  21) wykaz elementów konstrukcyjnych kasy wraz z opisem ich przeznaczenia, w tym podzespołów realizujących funkcje pamięci operacyjnej, pamięci chronionej, pamięci fiskalnej, zegara czasu rzeczywistego oraz zastosowanych w budowie kasy mikrokontrolerów;

  22) wykaz wszystkich części systemu kasowego wraz ze schematem;

  23) szczegółowy opis sposobu zabezpieczeń pamięci programu pracy kasy i pamięci fiskalnej, wraz z niezbędnymi algorytmami, schematami i kodami źródłowymi oprogramowania, w postaci umożliwiającej weryfikację wymagań dotyczących niezmienności danych w tych pamięciach; opis obejmuje zastosowane w kasie rozwiązania techniczne zapewniające niezmienność i weryfikowalność zapisów w pamięci programu pracy kasy i pamięci fiskalnej; w przypadku gdy skuteczność zastosowanego w kasie zabezpieczenia pamięci programu pracy kasy oraz pamięci fiskalnej jest uzależniona od przebiegu połączeń na płytce drukowanej topologii ścieżek, należy wraz z opisem sposobu zabezpieczeń dostarczyć schematy montażowe ilustrujące przebieg ścieżek połączeniowych;

  24) wykaz urządzeń dodatkowych, z którymi kasa może współdziałać, obejmujący wszystkie przewidziane przez producenta urządzenia zewnętrzne dołączane do kasy;

  25) opis metody zapisywania numeru unikatowego i umieszczenia pamięci fiskalnej w gnieździe podczas produkcji kasy oraz instrukcję wymiany pamięci fiskalnej i pamięci chronionej;

  26) w przypadku kasy, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 lit. a:

   a) wykaz taksometrów współpracujących z kasą,

   b) oświadczenie wnioskodawcy o poprawnej współpracy kasy z taksometrem w warunkach znamionowych użytkowania taksometrów, w tym również deklarowanych przez producenta, dla każdego taksometru wymienionego w wykazie, o którym mowa w lit. a,

   c) kopię certyfikatu badania typu UE lub zatwierdzenia typu dla każdego taksometru wymienionego w wykazie, o którym mowa w lit. a;

  27) informację o wystawieniu dla kasy deklaracji zgodności lub oznakowaniu CE, określonych w odrębnych przepisach;

  28) w przypadku kas, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 lit. a, dodatkowo:

   a) po 2 sztuki każdego z typów taksometrów współpracujących z przedstawioną do badań kasą,

   b) generator impulsów napędu taksometru,

   c) programator taksometru,

   d) zasilacz umożliwiający zewnętrzne zasilanie kasy i taksometru z sieci energetycznej prądu zmiennego o napięciu 230V;

  29) w przypadku kasy biletowej:

   a) oprogramowanie lub narzędzia umożliwiające zaprogramowanie kasy,

   b) zasilacz umożliwiający zewnętrzne zasilanie kasy z sieci energetycznej prądu zmiennego o napięciu 230V;

  30) dodatkowe urządzenia, podzespoły i inne elementy niezbędne do rzetelnej oceny rozwiązań technicznych zastosowanych w konstrukcji kasy.

2. Do wniosku dołącza się opisy działania lub instrukcje obsługi wszystkich urządzeń dołączonych do kasy.

§ 55. W celu wykonania badań kasy, o których mowa w art. 111 ust. 6e ustawy, producent udostępnia do badań wszystkie urządzenia współpracujące z kasą.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60