Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Podatek VAT »  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23.04.2004 r. w ...

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23.04.2004 r. w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług siłom zbrojnym, wielonarodowym kwaterom i dowództwom oraz ich personelowi cywilnemu

Tekst pierwotny: Dz. U. z 2004 r. nr 89, poz. 850
Dz. U. z 2006 r. nr 73, poz. 505
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
 uwzględniający ww. zmiany

Uwaga od redakcji:
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Rozporządzenie utraciło moc z dniem 27.01.2012 r.

Rozdział 3a

Przypadki i tryb zwrotu podatku Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy

§ 13a. 1. Zwrot podatku, z zastrzeżeniem ust. 2, przysługuje:

  1) Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy - z tytułu nabycia na terytorium kraju towarów i usług przeznaczonych na użytek służbowy Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy oraz towarów przeznaczonych na zaopatrzenie barów, mes i kantyn Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy zlokalizowanych na jego terenie, o ile zaopatrzenie to jest niezbędne do ich działalności;

  2) osobom upoważnionym z tytułu nabycia towarów i usług na terytorium kraju, w ilościach niewskazujących na przeznaczenie handlowe, z zachowaniem następujących norm ilościowych:

   a) samochód osobowy - 2 sztuki na trzy lata,

   b) pozostałe pojazdy - w miarę uzasadnionych potrzeb.

2. W przypadku nabycia samochodów osobowych lub innych pojazdów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zwrot podatku przysługuje osobom upoważnionym w odniesieniu do dwóch sztuk samochodu osobowego lub innego pojazdu nie częściej niż raz na trzy lata.

3. Zwrot podatku z tytułu nabycia samochodów lub innych pojazdów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, przysługuje pod warunkiem, że samochody te lub inne pojazdy nie zostaną odstąpione podmiotom innym niż wymienione w ust. 1, przez okres 3 lat od dnia ich nabycia.

§ 13b. Zwrot podatku zawartego w cenach towarów lub usług nabytych przez Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy oraz przez osoby upoważnione obejmuje kwotę podatku określoną w fakturze.

§ 13c. 1. Dokumentem stanowiącym podstawę do obliczenia podatku podlegającego zwrotowi Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy oraz osobom upoważnionym jest faktura wystawiona przy zakupie towarów lub usług, potwierdzająca ich nabycie przez Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy lub osoby upoważnione.

2. Faktura wystawiana jest w trzech egzemplarzach.

3. Oryginał faktury wraz z jedną kopią otrzymuje nabywca.

§ 13d. 1. Wniosek w sprawie zwrotu podatku przekazywany jest przez Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy Naczelnikowi Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy.

2. Wniosek w sprawie zwrotu podatku powinien określać:

  1) kwotę podatku, o której zwrot ubiega się Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy oraz osoby upoważnione, z wyszczególnieniem kwoty podatku związanego z nabyciem towarów lub usług na cele Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy oraz cele prywatne osób upoważnionych;

  2) numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot podatku.

3. Do wniosku dołącza się następujące dokumenty:

  1) wykaz towarów i usług nabytych przez Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy, z wyszczególnieniem towarów przeznaczonych na zaopatrzenie barów, mes i kantyn Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy zlokalizowanych na jego terenie;

  2) listę osób upoważnionych, którym przysługuje zwrot podatku z tytułu nabycia towarów lub usług na cele prywatne, wraz z wykazem poszczególnych towarów lub usług oraz kwot podatku przypadających do zwrotu;

  3) oryginały faktur, z których wynikają wnioskowane kwoty zwrotu podatku, z zastrzeżeniem pkt 4;

  4) uwierzytelnione kserokopie faktur, jeżeli oryginały tych faktur zostały dołączone do wniosku o zwrot podatku akcyzowego.

4. Wnioski składane są za okresy kwartalne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po kwartale, za który składany jest wniosek, przy uwzględnieniu kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych w danym kwartale.

§ 13e. 1. Zwrotu podatku dokonuje Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy w Bydgoszczy w złotych polskich na rachunek bankowy wskazany we wniosku, o którym mowa w § 13d ust. 1, w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania.

2. W razie powstania uzasadnionych wątpliwości dotyczących sporządzonego wniosku lub dołączonych do niego dokumentów, wniosek wraz z załączonymi kwestionowanymi dokumentami przekazywany jest Ministrowi Obrony Narodowej do zaopiniowania. Przekazując wniosek wraz z kwestionowanymi dokumentami do zaopiniowania Ministrowi Obrony Narodowej należy wskazać przyczyny, z powodu których złożony wniosek lub dokumenty poddaje się w wątpliwość.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, zwrot podatku może nastąpić w terminie późniejszym niż określony w ust. 1 według kwot faktycznie uznanych, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania opinii organu, o którym mowa w ust. 2. Od kwot zwróconych w terminie późniejszym nie przysługują odsetki za zwłokę.

4. Po rozpatrzeniu wniosku każdy oryginał faktury, z którego wynikają kwoty podatku do zwrotu, podlega ostemplowaniu pieczęcią urzędu skarbowego oraz przedziurkowaniu, w celu uniknięcia ponownego jej użycia.

5. Po dokonaniu zwrotu podatku Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy w Bydgoszczy zwraca ostemplowane oraz przedziurkowane oryginały faktur Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy.

§ 13f. 1. Jeżeli towar zostaje zwrócony, a Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy lub osoby upoważnione żądają zwrotu zapłaconej ceny, sprzedawca zwraca należność pod warunkiem otrzymania kopii faktury. O dokonanym zwrocie sprzedawca informuje Naczelnika Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy, przekazując równocześnie otrzymaną od Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy lub osób upoważnionych kopię faktury.

2. Jeżeli zwrot należności, o której mowa w ust. 1, nastąpił:

  1) po dokonaniu, zgodnie z § 13e, zwrotu kwoty podatku wynikającej z tej faktury lub

  2) przed dokonaniem zwrotu kwoty podatku, jeżeli informację o dokonanym zwrocie tej należności urząd skarbowy otrzymuje po dokonaniu zwrotu kwoty podatku

- kwotę zwrotu podatku za następny okres pomniejsza się o tę kwotę.

3. W przypadku gdy Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy lub osoby upoważnione nie występują o zwrot podatku za następny okres (okresy), kwotę podatku wynikającą z faktury, o której mowa w ust. 2, zwraca się do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy nie później niż w terminie 6 miesięcy od otrzymania zwrotu kwoty podatku, o której mowa w § 13e.

§ 13g. Zwrot podatku, o którym mowa w § 13a-13f, nie dotyczy kwot podatku, które zostały zwrócone na podstawie odrębnych przepisów.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60