Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Podatek VAT »  Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28.05.2018 ...

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28.05.2018 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące1)

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2018 r. poz. 1206
Rozdział 5

Kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać kasy w zakresie ich pracy

§ 32. 1. Kasa, która pracuje w trybie fiskalnym, umożliwia pracę na co najmniej dwóch poziomach dostępu - dla użytkownika oraz w trybie serwisowym.

2. Tryb serwisowy jest uruchamiany w przypadku obsługi lokalnej i po uzyskaniu dostępu do konstrukcji wewnętrznej kasy.

3. Kasa rejestruje przegląd techniczny, o którym mowa w § 19 pkt 3 lit. a tiret dziesiąte, jako zdarzenie po uruchomieniu trybu serwisowego.

4. Kasa, która pracuje w trybie niefiskalnym, nie emituje dokumentów fiskalnych oraz nie wykonuje zapisów w pamięci fiskalnej.

5. W trybie niefiskalnym kasa zapewnia przekaz danych wyłącznie w celu sprawdzenia jego poprawności.

§ 33. 1. Kasa emituje wyłącznie dokumenty zdefiniowane w programie pracy kasy.

2. Wszystkie dokumenty emitowane przez kasę w postaci papierowej i elektronicznej są tworzone jako nieprzerwany ciąg czynności polegający na ich zapisie, odpowiednio w pamięci chronionej i pamięci fiskalnej, z wyłączeniem raportów fiskalnych okresowych, raportów fiskalnych zdarzeń oraz dokumentów stanowiących odczyt zawartości pamięci chronionej lub pamięci fiskalnej.

3. Wszystkie dokumenty emitowane przez kasę zawierają niepowtarzalny kolejny numer dokumentu, z wyłączeniem raportów fiskalnych okresowych, raportów fiskalnych zdarzeń oraz innych dokumentów stanowiących odczyt zawartości pamięci chronionej lub pamięci fiskalnej.

4. Kolejny numer dokumentu nie może być ustawiany podczas pracy kasy w sposób dowolny, z wyłączeniem sytuacji awaryjnych powodujących utratę ciągłości numeracji, po ustąpieniu których numeracja rozpoczyna się od numeru "1".

5. Sposób numeracji paragonów fiskalnych:

  1) może być ciągły w całym okresie pracy kasy albo ciągły w okresie jednej doby i po wykonaniu raportu fiskalnego dobowego rozpoczyna się od numeru "1";

  2) jest ustawiany jednokrotnie podczas fiskalizacji kasy i nie może być zmieniany w trybie fiskalnym przez użytkownika lub serwis kasy.

6. Podczas wydruku postaci papierowej dokumentów kasa sporządza pełne nieprzerwane wydruki, przy czym w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej kasa uniemożliwia powtarzanie wydruku, z wyjątkiem możliwości powtarzania ostatniej linii wydruku. Postać elektroniczna dokumentu nie może zawierać powtórzenia linii.

§ 34. 1. Podczas włączania kasa wykonuje co najmniej następujące czynności:

  1) sprawdzenie zgodności wersji programu pracy kasy i programu pamięci fiskalnej przez wyznaczenie sumy kontrolnej z ich zawartości oraz sprawdzanie z ostatnią wartością zapisaną w pamięci fiskalnej;

  2) wyświetlenie na wyświetlaczu wersji programu pracy kasy oraz wyniku sprawdzenia, o którym mowa w pkt 1, w sposób widoczny dla użytkownika;

  3) sprawdzenie, na żądanie, powiązania pamięci fiskalnej i pamięci chronionej przez weryfikację podpisów cyfrowych z zawartości zapisanych w pamięci chronionej raportów fiskalnych dobowych, a następnie porównanie ich z odpowiadającymi im podpisami cyfrowymi zapisanymi w pamięci fiskalnej;

  4) sprawdzenie niezmienności danych w pamięci fiskalnej.

2. W przypadku negatywnego wyniku sprawdzeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3 lub 4, kasa ulega zablokowaniu w sposób umożliwiający usunięcie blokady wyłącznie w trybie serwisowym.

§ 35. 1. Kasa zapewnia wykonanie fiskalizacji kasy obejmującej:

  1) przekazanie klucza publicznego kasy;

  2) zgłoszenie żądania fiskalizacji kasy;

  3) odebranie numeru ewidencyjnego;

  4) nieodwracalny zapis w rejestrze zdarzeń pamięci fiskalnej faktu, daty i czasu fiskalizacji kasy;

  5) inicjalizację pracy pamięci fiskalnej i pamięci chronionej oraz jednoznaczne nieodwracalne powiązanie tych pamięci;

  6) zerowanie wszystkich liczników kasy;

  7) niepowtarzalny i nieodwracalny zapis w pamięci fiskalnej numeru identyfikacji podatkowej (NIP) podatnika oraz zapis numeru ewidencyjnego;

  8) zapisanie w pamięci chronionej numeru ewidencyjnego;

  9) zapisanie kategorii kasy w pamięci fiskalnej, jeżeli program pracy kasy umożliwia w kasie łączenie różnych kategorii kas, o których mowa w § 5 ust. 1;

  10) wykonanie raportu fiskalnego fiskalizacji kasy;

  11) zgłoszenie faktu fiskalizacji kasy przez wysłanie raportu fiskalnego fiskalizacji;

  12) pobranie i zapisanie w pamięci chronionej harmonogramu przekazu danych.

2. Fiskalizacja kasy odbywa się wyłącznie po zainstalowaniu w kasie pamięci fiskalnej zawierającej zapisany numer unikatowy kasy oraz pamięci chronionej niezawierającej danych.

3. Fiskalizacja kasy jest możliwa wyłącznie w trybie serwisowym.

4. W przypadku ponownej fiskalizacji kasy po wymianie pamięci fiskalnej numer ewidencyjny jest przekazywany wraz ze zgłoszeniem żądania fiskalizacji, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.

5. Ponowna fiskalizacja kasy, o której mowa w ust. 4, stanowi jednocześnie przekazanie informacji o wymianie pamięci fiskalnej.

§ 36. Po zakończeniu fiskalizacji kasy kasa uniemożliwia:

  1) rejestrowanie zwrotu towarów lub usług;

  2) stornowanie pozycji niewystępujących w bieżącym paragonie fiskalnym lub fakturze;

  3) dokonywanie sprzedaży lub korekt wartościowych i liczbowych paragonu fiskalnego powodujących w ich wyniku ujemną wartość sprzedaży dla dowolnej stawki podatku i sprzedaży zwolnionej od podatku;

  4) dokonywanie korekt oraz anulowanie paragonu fiskalnego lub faktury po ich akceptacji;

  5) dokonywanie sprzedaży towarów lub usług, których nazwy nie są przypisane do zaprogramowanych w kasie stawek podatku, w tym zaprogramowanych jako zwolnione od podatku lub niepodlegające opodatkowaniu;

  6) zerowanie rejestrów dobowej sprzedaży w innym przypadku niż w związku z wykonaniem raportu fiskalnego dobowego lub zerowaniem pamięci operacyjnej;

  7) pracę w innym trybie niż tryb fiskalny;

  8) zerowanie liczników zdarzeń.

§ 37. 1. Kasa podczas pracy blokuje możliwość rejestracji sprzedaży w przypadku:

  1) wystąpienia błędu weryfikacji danych;

  2) zapełnienia pamięci fiskalnej lub pamięci chronionej;

  3) awarii lub odłączenia pamięci fiskalnej lub pamięci chronionej;

  4) braku papieru;

  5) odłączenia drukarki kasy;

  6) odłączenia wyświetlacza dla nabywcy, przeznaczonego do odczytu przez nabywcę danych o sprzedaży w kasach wyposażonych w to urządzenie;

  7) nieprzekazania klucza publicznego kasy w przypadku jego wymiany, za pomocą protokołu komunikacyjnego, o którym mowa w § 42 ust. 1, do zewnętrznego systemu teleinformatycznego.

2. Blokada możliwości rejestracji sprzedaży w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 lub 5-7, jest usuwana wyłącznie w trybie serwisowym lub automatycznie przez kasę, po usunięciu lub ustąpieniu przyczyny jej wystąpienia.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, blokada możliwości rejestracji sprzedaży jest usuwana przez użytkownika kasy.

§ 38. 1. Kasa zapewnia rejestrację dokonywanych sprzedaży, kończących się każdorazowo emisją paragonu fiskalnego lub faktury, przez:

  1) uniemożliwienie wyświetlania na wyświetlaczu dla nabywcy treści niezwiązanych z realizacją transakcji w trybie rejestracji transakcji, z wyłączeniem obsługi sytuacji awaryjnych i obsługi błędów oraz kas o zastosowaniu specjalnym rozliczających więcej niż jedną transakcję równocześnie;

  2) wprowadzanie kolejnych pozycji paragonu fiskalnego lub faktury jest równoczesne z wygenerowaniem postaci elektronicznej linii dokumentu zawierającej daną pozycję zapisaną w pamięci operacyjnej, bez możliwości usunięcia tej pozycji, i możliwość równoczesnego wydruku tej pozycji;

  3) wyświetlenie narastającej sumy wartości sprzedaży na wyświetlaczu dla nabywcy po wprowadzeniu każdej kolejnej pozycji sprzedaży;

  4) akceptację paragonu fiskalnego lub faktury oraz ich natychmiastowy wydruk, a także zapisanie tego paragonu fiskalnego lub tej faktury w pamięci chronionej;

  5) awaryjne wyjście z trybu rejestracji transakcji, które musi być zakończone wydrukiem dokumentu przerwanego linią oraz z oznaczeniem "TRANSAKCJA ANULOWANA" w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej w trybie rejestracji transakcji.

2. Kasa umożliwia przekaz paragonu fiskalnego lub faktury w postaci elektronicznej, z wykorzystaniem interfejsu komunikacyjnego za pośrednictwem sieci Internet.

§ 39. 1. Kasa zapewnia, aby w paragonach fiskalnych oraz fakturach wartość sprzedaży brutto w danej stawce podatku była wyznaczana przez zsumowanie kwot brutto wszystkich pozycji towarowych i usługowych w danej stawce podatku, a kwoty podatku należnego w danej stawce podatku były obliczane według zasady cen brutto. Wartość sprzedaży brutto dla sprzedaży zwolnionej wyznacza się przez zsumowanie kwot brutto wszystkich pozycji towarowych i usługowych objętych zwolnieniem od podatku. Łączna kwota podatku jest sumą kwot podatku dla poszczególnych stawek podatku, a łączna wartość sprzedaży brutto jest sumą wartości sprzedaży brutto dla poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej od podatku.

2. Kasa zapewnia, aby w raporcie fiskalnym dobowym wartości sprzedaży brutto były obliczane przez zsumowanie wartości sprzedaży brutto, osobno, dla paragonów i faktur za daną dobę sprzedaży w poszczególnych stawkach podatku i sprzedaży zwolnionej od podatku, a kwoty podatku należnego dla poszczególnych stawek podatku były wyliczane według zasady cen brutto. Kwoty netto dla poszczególnych stawek podatku wyznacza się jako różnice wartości sprzedaży brutto i kwot podatku dla poszczególnych stawek podatku. Łączna kwota podatku jest obliczana przez zsumowanie kwot podatku w poszczególnych stawkach podatku łącznie dla paragonów fiskalnych i faktur. Łączna wartość sprzedaży brutto jest sumą wartości sprzedaży brutto dla paragonów fiskalnych i faktur.

3. Kasa zapewnia wykonanie raportu fiskalnego dobowego jako jednej i niepodzielnej czynności, polegającej na emisji tego raportu oraz zapisie odpowiadających mu danych w pamięci fiskalnej.

4. Kasa zapewnia wykonanie raportu fiskalnego okresowego polegającego na odczycie danych z odpowiednich raportów fiskalnych dobowych z pamięci fiskalnej i umieszczeniu ich na wydruku okresowym zgodnym co do zawartości z raportami dobowymi wykonanymi w okresie objętym tym raportem. Ustalanie wartości danych w raporcie fiskalnym okresowym następuje przez sumowanie poszczególnych pozycji raportów fiskalnych dobowych.

5. Kasa zapewnia, aby raporty fiskalne:

  1) okresowe oraz dotyczące zdarzeń nie były zapisywane w pamięci fiskalnej i pamięci chronionej;

  2) okresowe rozliczeniowe i łączne rozliczeniowe na poziomie dla użytkownika mogły być wykonywane wyłącznie po przejściu kasy w tryb tylko do odczytu.

§ 40. 1. W przypadku wystąpienia zdarzenia jest ono rejestrowane przez kasę w postaci elektronicznej niezwłocznie po jego wystąpieniu, a przed wykonaniem następnych czynności kasowych.

2. Kasa po zarejestrowaniu sprzedaży, a przed wykonaniem raportu fiskalnego dobowego, uniemożliwia wykonanie następujących czynności:

  1) zmiany ustawień daty i czasu;

  2) zmiany stawek podatku;

  3) zmiany waluty ewidencyjnej;

  4) zmiany imienia i nazwiska lub nazwy podatnika, adresu punktu sprzedaży, a dla sprzedaży prowadzonej w miejscach niestałych - adresu siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika;

  5) przejścia w tryb tylko do odczytu;

  6) aktualizacji programu pracy kasy.

3. Kasa zapewnia możliwość zmiany ustawień daty i czasu po wykonaniu raportu dobowego, a przed zarejestrowaniem sprzedaży w dniu następnym, z zastrzeżeniem że:

  1) zmiany wskazań czasu przez użytkownika nie mogą być łącznie większe niż 2 godziny w okresie między wykonaniem raportu fiskalnego dobowego a rozpoczęciem pierwszej sprzedaży;

  2) wprowadzana data nie jest wcześniejsza niż ostatnia zapisana w pamięci fiskalnej;

  3) data i czas są synchronizowane z czasem urzędowym obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej, z częstotliwością wykonywania raportów dobowych za pośrednictwem systemu zapewniającego synchronizację z czasem urzędowym lub na żądanie użytkownika, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1;

  4) wykonanie raportu fiskalnego dobowego nie jest oznaczone datą i czasem wcześniejszymi niż data i czas ostatniego raportu fiskalnego dobowego zapisanego w pamięci fiskalnej.

§ 41. 1. Kasa zapewnia:

  1) weryfikację wprowadzonych nazw towarów lub usług do bazy towarowej lub bazy algorytmu weryfikującego kasy z zastrzeżeniem, że ta sama nazwa towaru lub usługi może wystąpić w bazie tylko raz; towar lub usługa są identyfikowane przez ciąg znaków alfanumerycznych języka polskiego ze znakami kropki, przecinka, procenta i kresek ukośnych, przy czym litery małe i wielkie traktuje się jako te same znaki;

  2) brak możliwości skasowania przez użytkownika z bazy algorytmu weryfikującego przypisania stawek podatku do nazw towarów lub usług - w przypadku drukarek fiskalnych;

  3) blokowanie sprzedaży danego towaru lub usługi, gdy wartość stawki podatku została podwyższona, jeżeli wcześniej była obniżona lub towar lub usługa były zwolnione od podatku - w przypadku drukarek fiskalnych;

  4) wydruk kodu graficznego QR text zgodnego z normą ISO/IEC 18004:2015, zawierającego kolejno odseparowane średnikiem dane obejmujące:

   a) numer unikatowy kasy,

   b) numer identyfikacji podatkowej (NIP) podatnika,

   c) datę sprzedaży,

   d) numer kolejny paragonu,

   e) łączną wartość sprzedaży brutto,

   f) łączną kwotę podatku,

   g) typ formy płatności, o którym mowa w § 23 ust. 1 pkt 19 lit. b.

2. W przypadku programowania zmiany nazwy waluty ewidencyjnej kasa umożliwia zaprogramowanie tej zmiany z wyprzedzeniem, przez określenie daty, godziny i minuty zmiany.

§ 42. 1. Kasa umożliwiająca przekaz danych dokonuje takiego przekazu danych za pomocą protokołu komunikacyjnego, który obejmuje grupy poleceń związanych z:

  1) fiskalizacją kasy;

  2) przekazem danych;

  3) weryfikacją sumy kontrolnej programu pracy kasy;

  4) zmianą harmonogramu przekazu danych;

  5) włączeniem lub wyłączeniem drukowania kodu QR text, o którym mowa w § 41 ust. 1 pkt 4, wraz z możliwością wskazania łącznej wartości sprzedaży brutto, o której mowa w § 23 ust. 1 pkt 15, powyżej której wydruk jest obowiązkowy;

  6) przejściem kasy w tryb tylko do odczytu;

  7) aktualizacją programu pracy kasy;

  8) zmianą zakresu przekazywanych zestawów danych;

  9) pobraniem numeru ewidencyjnego;

  10) przekazaniem informacji o wymianie pamięci fiskalnej lub pamięci chronionej;

  11) przekazaniem klucza publicznego kasy.

2. Do kasy przyporządkowana jest unikalna para kluczy asymetrycznych, z których klucz prywatny jest przechowywany w kasie i wykorzystywany do podpisywania dokumentów fiskalnych i niefiskalnych, a klucz publiczny kasy jest wykorzystywany do weryfikacji tych dokumentów.

3. Przekaz danych z kasy jest zabezpieczony, pod względem poufności i integralności, w sposób określony w protokole komunikacyjnym, o którym mowa w ust. 1, zgodnie z protokołem TLS w wersji 1.2 lub wyższej, z wykorzystaniem certyfikatów klucza publicznego zgodnie z normą PN-ISO/IEC 9594-8:2006 w standardzie x.509, lub w wyższym standardzie - w przypadku gdy taki standard zostanie określony w tym protokole komunikacyjnym.

4. Wszystkie czynności kryptograficzne zapewniają poufność, integralność i uwierzytelnienie danych i są wykonywane przez moduł kryptograficzny, w którym bezpieczeństwo kryptografii asymetrycznej jest zapewnione zgodnie z normą ISO/IEC 11889-1:2015 w standardzie TPM 2.0 lub w wyższym standardzie.

5. Para kluczy, o których mowa w ust. 2, może być wymieniona wyłącznie w trybie serwisowym.

6. Klucz publiczny, o którym mowa w ust. 2, jest przekazywany przez kasę w postaci zestawu danych podczas fiskalizacji kasy zgodnie z § 35 ust. 1 pkt 1 oraz w przypadku wymiany, o której mowa w ust. 5.

7. Dane, o których mowa w ust. 6:

  1) zawierają:

   a) numer unikatowy kasy,

   b) klucz publiczny, o którym mowa w ust. 2, podpisany podpisem elektronicznym lub pieczęcią elektroniczną producenta;

  2) są zaszyfrowane kluczem publicznym odbiorcy.

8. Szczegółowy format danych, o których mowa w ust. 6, oraz sposób ich przekazywania określa protokół komunikacyjny, o którym mowa w ust. 1.

9. Opis techniczny protokołu komunikacyjnego, o którym mowa w ust. 1, udostępnia minister właściwy do spraw finansów publicznych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego tego ministra. Zmiany opisu technicznego protokołu komunikacyjnego minister właściwy do spraw finansów publicznych udostępnia na co najmniej 180 dni przed dniem jego stosowania.

§ 43. 1. Kasa umożliwiająca przekaz danych, po uruchomieniu, rozpoczyna przekaz danych zgodnie z harmonogramem przekazu danych lub na żądanie użytkownika, wykonując polecenia przekazu danych.

2. Harmonogram przekazu danych jest zdalnie konfigurowany w ustawieniach kasy zgodnie z protokołem komunikacyjnym, o którym mowa w § 42 ust. 1.

3. Kasa przekazuje dane, używając domyślnego harmonogramu przekazu danych nie rzadziej niż co 2 godziny.

4. W przypadku nieprzekazania danych kasa:

  1) umożliwia dalszą rejestrację sprzedaży, sygnalizując w sposób czytelny dla użytkownika przekroczenie zadanego terminu zgodnego z harmonogramem przekazu danych;

  2) podejmuje automatyczne próby kolejnego przekazu danych nie rzadziej niż co 2 godziny pracy kasy.

5. Kasa nie informuje użytkownika o trwającym przekazie danych.

6. Kasa automatycznie przekazuje dane dotyczące raportów fiskalnych dobowych, paragonów fiskalnych, paragonów fiskalnych anulowanych oraz faktur i faktur anulowanych zapisanych od czasu poprzedniego przekazu danych, według zadanego harmonogramu przekazu danych.

7. Kasa wykonuje polecenia przekazania wybranego zestawu danych.

§ 44. 1. Aktualizacja programu pracy kasy jest pobierana wyłącznie ze źródła aktualizacji, zaprogramowanego przez producenta, z zachowaniem mechanizmów bezpieczeństwa uniemożliwiających instalację innego programu.

2. Aktualizację programu pracy kasy:

  1) wykonuje się wyłącznie:

   a) po sprawdzeniu przez kasę jej dostępności,

   b) do pozytywnie zweryfikowanej wersji;

  2) rejestruje się w dzienniku zdarzeń i dokonuje niezwłocznego przekazu danych;

  3) dzieli się na kolejne etapy:

   a) informowania podatnika przez kasę o dostępności aktualizacji,

   b) pobierania aktualizacji programu pracy kasy, z sygnalizacją pobierania, po akceptacji przez podatnika lub w sposób automatyczny, nieprzerywający rejestracji sprzedaży,

   c) weryfikacji poprawnego przekazu pliku aktualizacji,

   d) weryfikacji zgodności pobranego programu pracy kasy z programem pracy kasy wskazanym w potwierdzeniu, o którym mowa w art. 111 ust. 6b ustawy,

   e) instalacji nowej wersji oprogramowania, z sygnalizacją postępu instalacji, po wykonaniu raportu fiskalnego dobowego przez kasę, po akceptacji przez podatnika lub w sposób automatyczny,

   f) zapisu zdarzenia aktualizacji i danych z nią związanych, odpowiednio w pamięci chronionej i pamięci fiskalnej.

3. Aktualizacja programu pracy kasy nie może powodować zmiany danych zapisanych w pamięci fiskalnej i pamięci chronionej, z wyłączeniem dopisywania nowej sumy kontrolnej programu pracy kasy.

4. W przypadku niepowodzenia aktualizacji kasa zapewnia powrót do ostatniej wersji programu pracy kasy.

5. Podczas komunikacji ze źródłem aktualizacji przepis § 42 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 45. 1. Kasa, z wyłączeniem drukarek fiskalnych, współpracuje z zewnętrznym terminalem płatniczym za pomocą protokołu komunikacyjnego współpracy kasy z zewnętrznym terminalem płatniczym, który obejmuje grupy poleceń związanych z:

  1) czynnościami inicjowanymi przez kasę i wykonywanymi przez terminal płatniczy, w szczególności transakcją płatniczą;

  2) czynnościami inicjowanymi przez terminal płatniczy i wykonywanymi przez kasę, w szczególności wydrukiem potwierdzenia transakcji płatniczej oraz raportów, związanych z działaniem terminala płatniczego;

  3) innymi czynnościami, w szczególności w zakresie nawiązywania i utrzymania współpracy pomiędzy urządzeniami oraz informowaniem o niedostępności czynności wykonywanych przez kasę albo terminal płatniczy.

2. Opis techniczny protokołu komunikacyjnego, o którym mowa w ust. 1, określa polecenia podczas współpracy kasy z terminalem płatniczym.

3. Kasa udostępnia zewnętrznemu terminalowi płatniczemu, pod kontrolą programu pracy kasy, wyłącznie elementy konstrukcyjne kasy, o których mowa w § 6 pkt 8, 10 i 11.

4. Kasa nie wykonuje poleceń protokołu komunikacyjnego, o którym mowa w ust. 1, w zakresie:

  1) drukowania na drukarce kasy dokumentów fiskalnych;

  2) programowania kasy z terminala płatniczego, z wyłączeniem elementów graficznych;

  3) ingerencji terminala płatniczego w przekaz danych określony protokołem komunikacyjnym, o którym mowa w § 42 ust. 1.

5. Opis techniczny protokołu komunikacyjnego, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw gospodarki udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego tego ministra. Zmiany opisu technicznego protokołu komunikacyjnego minister właściwy do spraw gospodarki udostępnia na co najmniej 180 dni przed dniem jego stosowania.

§ 46. 1. Kasa umożliwia przejście w tryb tylko do odczytu:

  1) w trybie serwisowym przez wykonanie łącznego raportu rozliczeniowego lub raportu rozliczeniowego albo

  2) automatycznie w przypadku zapełnienia pamięci fiskalnej i po wykonaniu raportu fiskalnego dobowego.

2. Kasa sygnalizuje w sposób czytelny dla użytkownika zapis każdego z ostatnich możliwych do wykonania:

  1) 30 raportów fiskalnych dobowych;

  2) 10 zerowań awaryjnych pamięci operacyjnej;

  3) 100 pozostałych rodzajów zdarzeń.

3. Kasa zapewnia rezerwę pamięci fiskalnej niezbędną do zarejestrowania zakończenia pracy w trybie fiskalnym.

4. Kasa umożliwiająca przekaz danych przekazuje dane o zakończeniu pracy w trybie fiskalnym, w sposób określony protokołem komunikacyjnym, o którym mowa w § 42 ust. 1.

§ 47. Wszystkie napisy dotyczące rejestrowanych transakcji i opisy w dokumentach fiskalnych emitowanych przez kasę są dokonywane w języku polskim.

§ 48. Kasa nie może wykonywać funkcji, które prowadzą do nieprawidłowej ewidencji obrotu oraz nieprawidłowego wyliczania kwot podatku należnego.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60