Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Podatek VAT »  Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28.05.2018 ...

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28.05.2018 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące1)

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2018 r. poz. 1206
Rozdział 4

Kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać kasy w zakresie emitowanych przez nie dokumentów

§ 23. 1. Kasa emituje paragony fiskalne w postaci papierowej i elektronicznej zawierające co najmniej kolejno pozycje:

  1) element graficzny, o ile występuje;

  2) imię i nazwisko lub nazwę podatnika, adres punktu sprzedaży, a dla sprzedaży prowadzonej w miejscach niestałych - adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika;

  3) numer rejestracyjny i numer boczny taksówki - dla kasy, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 lit. a;

  4) numer identyfikacji podatkowej (NIP) podatnika;

  5) kolejny numer dokumentu;

  6) oznaczenie "PARAGON FISKALNY";

  7) blok danych biletowych dla kas biletowych, mogących występować przemiennie z pozycjami transakcji, o których mowa w pkt 9, zawierający kolejne pozycje, w tym co najmniej:

   a) oznaczenie "BILET" lub "OPŁATA DODATKOWA",

   b) rodzaj biletu,

   c) tytuł ulgi - w przypadku biletu ulgowego,

   d) numer kursu - w przypadku biletu jednorazowego,

   e) nazwę przystanku początkowego i końcowego lub zakres ważności lub okres ważności biletu,

   f) imię i nazwisko posiadacza biletu - w przypadku biletów okresowych imiennych;

  8) blok danych kursu dla kas, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 lit. a, zawierający kolejne pozycje sprzedaży, w tym co najmniej:

   a) czas rozpoczęcia oraz zakończenia kursu,

   b) przebytą w kursie drogę,

   c) oznaczenie "OPŁATA POCZĄTKOWA",

   d) wartość opłaty początkowej kursu z oznaczeniem literowym stawki podatku, zwolnienie od podatku lub oznaczenie "NIEPODLEGAJĄCA OPODATKOWANIU",

   e) opis kolejnych taryf, na których był rejestrowany kurs, cenę danej taryfy za 1 kilometr oraz za 1 godzinę,

   f) liczbę jednostek taryfowych zarejestrowanych w danej taryfie,

   g) cenę jednostki taryfowej,

   h) wartość sumaryczną jednostek taryfowych,

   i) oznaczenie literowe stawki podatku, zwolnienie od podatku lub oznaczenie "NIEPODLEGAJĄCA OPODATKOWANIU",

   j) oznaczenie "DOPŁATA", o ile występuje,

   k) liczbę jednostek dopłaty, o ile występuje,

   l) cenę jednostki dopłaty, o ile występuje,

   m) wartość sumaryczną dopłaty, o ile występuje, z oznaczeniem literowym stawki podatku albo oznaczenie "NIEPODLEGAJĄCA OPODATKOWANIU",

   n) zamiast danych, o których mowa w lit. c-m, w przypadku stosowania ceny umownej występuje blok danych zawierający co najmniej:

    - oznaczenie "CENA UMOWNA",

    - wartość ceny umownej za kurs,

   o) oznaczenie literowe stawki podatku albo zwolnienie od podatku albo oznaczenie "NIEPODLEGAJĄCA OPODATKOWANIU";

  9) blok danych z pozycjami transakcji zawierający w szczególności:

   a) kolejne pozycje sprzedaży zawierające co najmniej:

    - nazwę towaru lub usługi pozwalające na jednoznaczną ich identyfikację,

    - ilość towaru lub usługi,

    - jednostkę miary, o ile występuje,

    - cenę jednostkową towaru lub usługi,

    - wartość sumaryczną towaru lub usługi,

    - oznaczenie literowe stawki podatku, zwolnienie od podatku lub bez oznaczenia w przypadku sprzedaży niepodlegającej opodatkowaniu - dla kas biletowych,

    - opis towaru lub usługi, mogący zawierać elementy tekstowe, kody kreskowe, kody dwuwymiarowe, o ile występuje; dla postaci elektronicznej kody graficzne są zapisywane w postaci tekstowej,

    - wartość ulgi w przypadku biletu ulgowego - dla kas biletowych,

    - informację o wartości opłaty po uwzględnieniu zniżek i refundacji, o ile występuje - dla kasy, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 lit. b,

    - opust, narzut lub obniżkę do pozycji sprzedaży, o ile występuje,

   b) pozycje opustów, narzutów i obniżki, o ile występują, zawierające co najmniej:

    - oznaczenie "OPUST" lub "NARZUT", lub "OBNIŻKA",

    - wartość opustu, narzutu lub obniżki,

    - nazwę opustu, narzutu lub obniżki, o ile występuje,

    - oznaczenie stawki podatku, której dotyczy opust, narzut lub obniżka, z wyjątkiem opustu, narzutu lub obniżki udzielanych do pozycji sprzedaży, lub do grupy towarów lub usług, lub do całego paragonu,

   c) pozycje rozliczenia zaliczki, o ile występują, zawierające co najmniej:

    - oznaczenie zaliczki,

    - wartość uwzględnionej zaliczki,

    - oznaczenie literowe stawki podatku lub zwolnienie od podatku,

    - sumę do dopłaty po odliczeniu zaliczki, o ile występuje,

   d) pozycje storna - o ile występują, zawierające co najmniej:

    - oznaczenie "STORNO",

    - nazwę i ilość stornowanego towaru lub usługi,

    - kwotę stornowania,

    - oznaczenie stawki podatku stornowanego towaru lub usługi;

  10) łączne wartości udzielonych opustów, narzutów lub obniżek, o ile występują;

  11) łączne wartości sprzedaży brutto w poszczególnych stawkach podatku oraz zwolnienie od podatku po uwzględnieniu opustów, narzutów, obniżek i rozliczeń zaliczek;

  12) kwoty podatku w poszczególnych stawkach z opisem "PTU", oznaczeniem literowym stawki podatku po uwzględnieniu opustów, narzutów, obniżek, rozliczeń, zaliczek i wartością procentową stawki podatku;

  13) łączną kwotę podatku z opisem "SUMA PTU";

  14) łączną wartość sprzedaży niepodlegającej opodatkowaniu, o ile występuje;

  15) łączną wartość sprzedaży brutto z oznaczeniem "SUMA" i z oznaczeniem waluty ewidencyjnej;

  16) rozliczenie opakowań zwrotnych, o ile występuje, zawierające co najmniej:

   a) oznaczenie "OPAKOWANIA ZWROTNE PRZYJĘCIA" lub "OPAKOWANIA ZWROTNE WYDANIA",

   b) nazwę opakowania,

   c) ilość oraz cenę jednostkową opakowania,

   d) łączną wartość przyjętych i wydanych opakowań zwrotnych z oznaczeniem "OPAKOWANIA ZWROTNE SUMA";

  17) informacje dotyczące płatności za sprzedaże ujęte na paragonie, o ile występują, zawierające odpowiednio co najmniej:

   a) oznaczenie "DO ZAPŁATY" lub "DO ZWROTU", lub "CENA" wraz z kwotą należności po uwzględnieniu: 

    - rozliczenia opakowań zwrotnych,

    - zniżek i refundacji - dla kasy, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 lit. b,

    - częściowej lub braku płatności przez nabywcę za bilet - dla kas biletowych,

   b) dla kas biletowych, oznaczenie "BILET BEZPŁATNY" lub "BILETY BEZPŁATNE" przy braku płatności przez nabywcę za bilet;

  18) informacje o przeliczeniu informacyjnym na walutę inną niż ewidencyjna, o ile występuje, zawierające co najmniej:

   a) oznaczenie "PRZELICZENIE INFORMACYJNE",

   b) oznaczenie waluty, na którą następuje przeliczenie,

   c) informację o kursie waluty z dokładnością do 4 cyfr po przecinku,

   d) wartość przeliczenia;

  19) informacje dotyczące formy i rozliczenia płatności, o ile występuje, zawierające co najmniej:

   a) oznaczenie "ROZLICZENIE PŁATNOŚCI",

   b) typ formy płatności (taki jak "Gotówka", "Karta", "Waluta obca", "Bon", "Czek", "Kredyt", "Przelew", "Voucher", "Mobilna" lub inny),

   c) nazwę formy płatności, o ile występuje,

   d) w przypadku rozliczenia w walucie obcej:

    - oznaczenie waluty,

    - oznaczenie "PRZELICZNIK" wraz z przelicznikiem wskazanym z dokładnością do 4 cyfr po przecinku,

    - wskazanie wartości wpłacanej kwoty w walucie obcej wraz ze wskazaniem równowartości w walucie ewidencyjnej kasy,

   e) wskazanie wartości wpłacanej kwoty,

   f) kwotę reszty z oznaczeniem "RESZTA" lub "WYDANO", z uwzględnieniem typu formy płatności, o którym mowa w lit. b; w przypadku wydawania reszty w walucie obcej przepisy lit. d stosuje się odpowiednio;

  20) blok danych dla kasy, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 lit. e, zawierający co najmniej:

   a) opis "PORT DOCELOWY",

   b) identyfikator portu docelowego,

   c) informacje o portach przesiadkowych, o ile występują, zawierające co najmniej:

    - oznaczenie "PORT PRZESIADKOWY",

    - identyfikator portu przesiadkowego;

  21) numer kolejny paragonu;

  22) numer kasy;

  23) oznaczenie kasjera;

  24) numer identyfikacji podatkowej (NIP) nabywcy, na żądanie nabywcy;

  25) datę i czas zakończenia sprzedaży;

  26) podpis cyfrowy dokumentu złożony przy wykorzystaniu klucza prywatnego kasy - drukowane jest tylko pierwsze 40 cyfr w kodzie szesnastkowym (20 bajtów);

  27) skrót SHA2, wyliczany ze skrótu SHA2 poprzedniego dokumentu fiskalnego posiadającego skrót SHA2 i podpisu cyfrowego bieżącego dokumentu, który nie jest drukowany;

  28) kod graficzny podpisu cyfrowego, o którym mowa w pkt 26, o ile występuje;

  29) logo fiskalne;

  30) numer unikatowy kasy;

  31) definiowaną przez użytkownika treść reklamową i informacyjną, o ile występuje, mogącą zawierać elementy graficzne, pod warunkiem ich zapisu w pamięci chronionej;

  32) kod graficzny QR text zgodny z normą ISO/IEC 18004:2015, zawierający kolejno odseparowane średnikiem dane:

   a) numer unikatowy kasy,

   b) numer identyfikacji podatkowej (NIP) podatnika,

   c) datę sprzedaży,

   d) numer kolejny paragonu,

   e) łączną wartość sprzedaży brutto,

   f) łączną kwotę podatku,

   g) typ formy płatności, o którym mowa w pkt 19 lit. b, 

   h) inne formy płatności.

2. W przypadku rejestracji wyłącznie rozliczenia opakowań zwrotnych wydruk dokumentu niefiskalnego, o którym mowa w § 30, jest dokonywany z uwzględnieniem pozycji, o których mowa w § 23 ust. 1 pkt 16 i 17 lit. a tiret pierwsze.

§ 24. W przypadku przerwania sprzedaży paragon fiskalny lub faktura muszą być przerwane linią z oznaczeniem "TRANSAKCJA ANULOWANA", pod którym umieszczone są pozycje, o których mowa w § 23 ust. 1 pkt 21 i 25-30, dla paragonów fiskalnych, a dla faktur pozycje, o których mowa w § 25 pkt 2 i 5-10.

§ 25. Kasa może emitować faktury zawierające dane określone w ustawie lub przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, po których występują kolejno pozycje:

  1) element graficzny, o ile występuje;

  2) numer kolejny dokumentu;

  3) numer kasy;

  4) oznaczenie kasjera;

  5) datę i czas wyemitowania faktury;

  6) podpis cyfrowy faktury złożony przy wykorzystaniu klucza prywatnego kasy - drukowane jest tylko pierwsze 40 cyfr w kodzie szesnastkowym (20 bajtów);

  7) skrót SHA2, dla postaci elektronicznej, wyliczany ze skrótu SHA2 poprzedniego dokumentu fiskalnego posiadającego skrót SHA2 i podpisu cyfrowego bieżącej faktury;

  8) kod graficzny podpisu cyfrowego, o którym mowa w pkt 6, o ile występuje;

  9) logo fiskalne;

  10) numer unikatowy kasy;

  11) treść reklamowa i informacyjna określona przez użytkownika, o ile występuje, która może zawierać elementy graficzne, pod warunkiem ich zapisu w pamięci chronionej.

§ 26. Kasa emituje raporty fiskalne dobowe w postaci elektronicznej, a na żądanie użytkownika również w postaci papierowej, zawierające w szczególności kolejno pozycje:

  1) element graficzny, o ile występuje;

  2) imię i nazwisko lub nazwę podatnika, adres punktu sprzedaży, a dla sprzedaży prowadzonej w miejscach niestałych - adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika;

  3) numer identyfikacji podatkowej (NIP) podatnika;

  4) numer kolejny dokumentu;

  5) oznaczenie "RAPORT FISKALNY DOBOWY";

  6) niepowtarzalny numer kolejny raportu fiskalnego dobowego;

  7) oznaczenie daty i czasu rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży objętej raportem fiskalnym dobowym;

  8) bieżące wartości stawek podatku wraz z oznaczeniami literowymi, a w przypadku zmiany stawek podatku poprzedzone oznaczeniem "ZMIANA STAWEK PTU";

  9) osobno dla paragonów i faktur - o ile występują, wartości sprzedaży bez podatku (netto) według poszczególnych stawek podatku, wartości sprzedaży zwolnionej od podatku, kwoty podatku według poszczególnych stawek podatku;

  10) łączną kwotę podatku należnego;

  11) łączną wartość sprzedaży brutto;

  12) dla kas, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 lit. a, i dla kas biletowych łączną wartość sprzedaży niepodlegającej opodatkowaniu;

  13) dla kas, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 lit. b, pozycje zawierające co najmniej:

   a) wartości opłat netto oraz naliczonego podatku w okresie objętym raportem fiskalnym dobowym, odrębnie dla każdej stawki podatku,

   b) łączną kwotę podatku należnego "z opłat",

   c) łączną wartość opłat brutto;

  14) walutę ewidencyjną;

  15) oznaczenie "ZDARZENIA";

  16) oznaczenie "SYTUACJE AWARYJNE" oraz liczbę sytuacji awaryjnych zarejestrowanych w dzienniku zdarzeń, które wystąpiły od wykonania ostatniego raportu fiskalnego dobowego;

  17) oznaczenie "PROGRAMOWANIE" oraz liczbę zdarzeń związanych z programowaniem kasy, z oznaczeniem "L - wykonywane przez użytkownika lub serwis" lub "O - online zgodnie z protokołem komunikacyjnym", które wystąpiły od wykonania ostatniego raportu fiskalnego dobowego;

  18) oznaczenie "ZMIANY W BAZIE" oraz liczbę zmian dla bazy towarowej obejmujących dodanie, zmianę nazwy, usunięcie towaru lub usługi i zmianę przypisanej do nazwy towaru lub usługi stawki podatku oraz zwolnienia od podatku;

  19) oznaczenie "PARAGONY" oraz liczbę paragonów fiskalnych objętych raportem fiskalnym dobowym;

  20) oznaczenie "FAKTURY" oraz liczbę faktur objętych raportem fiskalnym dobowym, o ile występują;

  21) oznaczenie "PARAGONY ANULOWANE" oraz łączną liczbę i wartość paragonów fiskalnych anulowanych, o ile występują;

  22) oznaczenie "FAKTURY ANULOWANE" oraz łączną liczbę i wartość faktur anulowanych, o ile występują;

  23) oznaczenie "DOKUMENTY NIEFISKALNE" oraz liczbę dokumentów niefiskalnych wyemitowanych od wykonania ostatniego raportu fiskalnego dobowego;

  24) dla kas biletowych liczbę biletów, z oznaczeniem "NORMALNE" - dla biletów bez ulg i dopłat, z oznaczeniem "ULGOWE Z DOPŁATAMI" - dla biletów objętych dopłatami, z oznaczeniem "ULGOWE BEZ DOPŁAT" - dla biletów ulgowych nieobjętych dopłatami, odpowiednio łącznie dla raportowanego zakresu;

  25) numer kasy;

  26) oznaczenie kasjera;

  27) datę i czas zakończenia raportu fiskalnego dobowego;

  28) podpis cyfrowy raportu fiskalnego dobowego złożony przy wykorzystaniu klucza prywatnego kasy - drukowane jest tylko pierwsze 40 cyfr w kodzie szesnastkowym (20 bajtów);

  29) skrót SHA2, dla postaci elektronicznej, wyliczany ze skrótu SHA2 poprzedniego dokumentu fiskalnego posiadającego skrót SHA2 i podpisu cyfrowego bieżącego raportu fiskalnego dobowego;

  30) kod graficzny podpisu cyfrowego, o którym mowa w pkt 28, o ile występuje;

  31) logo fiskalne;

  32) numer unikatowy kasy.

§ 27. Kasa drukuje raporty fiskalne okresowe, zawierające w szczególności kolejno pozycje:

  1) element graficzny, o ile występuje;

  2) imię i nazwisko lub nazwę podatnika, adres punktu sprzedaży, a dla sprzedaży prowadzonej w miejscach niestałych - adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika;

  3) numer identyfikacji podatkowej (NIP) podatnika;

  4) oznaczenie "RAPORT FISKALNY OKRESOWY" lub "RAPORT FISKALNY MIESIĘCZNY", lub "RAPORT FISKALNY OKRESOWY ROZLICZENIOWY";

  5) datę i czas fiskalizacji kasy, o ile zawiera się w zakresie objętym raportem;

  6) oznaczenie "PRZEGLĄDY TECHNICZNE" i daty wszystkich przeglądów technicznych w okresie objętym raportem, o ile występują;

  7) dla raportów fiskalnych rozliczeniowych datę i czas zamknięcia trybu fiskalnego pracy pamięci fiskalnej;

  8) okres objęty raportowaniem w zakresie daty i czasu oraz numerów raportów fiskalnych dobowych;

  9) pozycje, o których mowa w § 26 pkt 6-14, następujących po sobie fiskalnych raportów dobowych objętych okresem raportowania, z wyłączeniem oznaczeń i wartości stawek podatku, o ile nie zostały zmienione;

  10) oznaczenie "PODSUMOWANIE" albo "ŁĄCZNY RAPORT OKRESOWY", albo "ŁĄCZNY RAPORT MIESIĘCZNY", albo "ŁĄCZNY RAPORT ROZLICZENIOWY";

  11) sumaryczne wartości z pozycji występujących w raportach fiskalnych dobowych objętych okresem raportowania;

  12) osobno dla paragonów fiskalnych i faktur, o ile występują, łączne wartości sprzedaży bez podatku (netto) według poszczególnych stawek podatku, wartości sprzedaży zwolnionej od podatku, kwoty podatku według poszczególnych stawek podatku dla raportowanego okresu, z rozbiciem na poszczególne waluty;

  13) w przypadku zmiany waluty ewidencyjnej, łączną kwotę podatku oraz kwoty podatku według poszczególnych stawek podatku dla każdej waluty w raportowanym okresie;

  14) w przypadku zmiany waluty ewidencyjnej łączną wartość sprzedaży brutto dla każdej waluty w raportowanym okresie;

  15) oznaczenie "ZDARZENIA";

  16) oznaczenie "SYTUACJE AWARYJNE" oraz liczbę sytuacji awaryjnych zarejestrowanych w dzienniku zdarzeń łącznie dla raportowanego okresu;

  17) oznaczenie "PROGRAMOWANIE" oraz liczbę zdarzeń związanych z programowaniem kasy, z oznaczeniem "L - wykonane przez użytkownika lub serwis" lub "O - online zgodnie z protokołem komunikacyjnym", łącznie dla raportowanego okresu;

  18) oznaczenie "ZMIANY W BAZIE" oraz liczbę zmian dla bazy towarowej obejmujących dodanie, zmianę nazwy, usunięcie towaru lub usługi i zmianę przypisanej do nazwy towaru lub usługi stawki podatku oraz zwolnienia od podatku, łącznie dla raportowanego okresu;

  19) oznaczenie "PARAGONY" oraz liczbę paragonów fiskalnych dla raportowanego okresu;

  20) oznaczenie "FAKTURY" oraz liczbę faktur dla raportowanego okresu, o ile występują;

  21) oznaczenie "PARAGONY ANULOWANE" oraz liczbę i wartość paragonów anulowanych dla raportowanego okresu, o ile występują;

  22) oznaczenie "FAKTURY ANULOWANE" oraz łączną liczbę i wartość faktur anulowanych dla raportowanego okresu, o ile występują;

  23) oznaczenie "DOKUMENTY NIEFISKALNE" oraz liczbę wyemitowanych dokumentów niefiskalnych łącznie dla raportowanego okresu;

  24) dla kasy biletowej, liczbę biletów, z oznaczeniem "NORMALNE" - dla biletów bez ulg i dopłat, z oznaczeniem "ULGOWE Z DOPŁATAMI" - dla biletów objętych dopłatami, z oznaczeniem "ULGOWE BEZ DOPŁAT" - dla biletów ulgowych nieobjętych dopłatami, odpowiednio łącznie dla raportowanego okresu;

  25) numer kasy;

  26) oznaczenie kasjera;

  27) datę i czas zakończenia raportu okresowego;

  28) logo fiskalne;

  29) numer unikatowy kasy.

§ 28. Kasa drukuje łączne raporty fiskalne okresowe zawierające w szczególności kolejno pozycje:

  1) dane, o których mowa w § 27 pkt 1-3;

  2) oznaczenie "ŁĄCZNY RAPORT FISKALNY OKRESOWY" albo "ŁĄCZNY RAPORT MIESIĘCZNY", albo "ŁĄCZNY RAPORT ROZLICZENIOWY";

  3) dane, o których mowa w § 27 pkt 6-8 i 11-29.

§ 29. Kasa drukuje raporty fiskalne dotyczące zdarzeń, o których mowa w § 19 pkt 3, zawierające w szczególności kolejno pozycje:

  1) element graficzny, o ile występuje;

  2) imię i nazwisko lub nazwę podatnika, adres punktu sprzedaży, a dla sprzedaży prowadzonej w miejscach niestałych - adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika;

  3) numer identyfikacji podatkowej (NIP) podatnika;

  4) oznaczenie "RAPORT ZDARZEŃ";

  5) oznaczenie:

   a) dotyczące rodzaju raportowanych zdarzeń - w przypadku raportowania zdarzeń wybranego rodzaju albo

   b) "ŁĄCZNY" - w przypadku raportowania wszystkich zdarzeń z wybranego okresu;

  6) okres objęty raportowaniem w zakresie daty i czasu oraz numerów raportów fiskalnych dobowych;

  7) opis zdarzenia obejmujący identyfikację rodzaju zdarzenia, datę i czas zdarzenia oraz wartości zaprogramowane w wyniku zdarzenia, o ile występują;

  8) datę i czas zakończenia raportu fiskalnego zdarzeń;

  9) logo fiskalne;

  10) numer unikatowy kasy.

§ 30. Kasa emituje dokumenty niefiskalne w postaci papierowej i elektronicznej lub tylko w postaci elektronicznej, zawierające kolejno pozycje:

  1) element graficzny, o ile występuje;

  2) imię i nazwisko lub nazwę podatnika, adres punktu sprzedaży, a dla sprzedaży prowadzonej w miejscach niestałych - adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika; w przypadku gdy dokument jest emitowany bezpośrednio po paragonie fiskalnym lub fakturze, pozycja jest opcjonalna;

  3) numer identyfikacji podatkowej (NIP) podatnika;

  4) numer kolejny dokumentu;

  5) oznaczenie "NIEFISKALNY";

  6) oznaczenie "WYDRUK Z TERMINALA PŁATNICZEGO", o ile jest to wynik współpracy kasy z terminalem płatniczym;

  7) zawartość tekstową dokumentu niefiskalnego mogącą zawierać elementy graficzne, w tym kody kreskowe i dwuwymiarowe, o ile występują; elementy graficzne zapisuje się w pamięci chronionej, a kody kreskowe i dwuwymiarowe dla postaci elektronicznej zapisuje się w postaci tekstowej;

  8) oznaczenie "NIEFISKALNY";

  9) numer kasy;

  10) oznaczenie kasjera;

  11) datę i czas zakończenia dokumentu niefiskalnego;

  12) podpis cyfrowy dokumentu niefiskalnego złożony przy wykorzystaniu klucza prywatnego kasy - drukowane jest tylko pierwsze 40 cyfr w kodzie szesnastkowym (20 bajtów);

  13) kod graficzny podpisu cyfrowego, o którym mowa w pkt 12, o ile występuje;

  14) numer unikatowy kasy;

  15) określoną przez użytkownika treść reklamową i informacyjną, o ile występują, które mogą zawierać elementy graficzne, pod warunkiem ich zapisu w pamięci chronionej.

§ 31. Kasa emituje raport fiskalny fiskalizacji zawierający kolejno pozycje:

  1) element graficzny, o ile występuje;

  2) imię i nazwisko lub nazwę podatnika, adres punktu sprzedaży, a dla sprzedaży prowadzonej w miejscach niestałych - adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika;

  3) numer identyfikacji podatkowej (NIP) podatnika;

  4) numer kolejny dokumentu;

  5) oznaczenie "RAPORT FISKALNY FISKALIZACJI";

  6) oznaczenie "FISKALIZACJA" oraz datę i czas fiskalizacji kasy;

  7) oznaczenie "STAWKI PTU" oraz bieżące wartości stawek podatku wraz z oznaczeniami literowymi;

  8) informację o kategorii kasy, o której mowa w § 5 ust. 1;

  9) informację o ustawionym sposobie numeracji paragonów fiskalnych - ciągły w całym okresie pracy kasy albo ciągły w okresie jednej doby;

  10) numer ewidencyjny;

  11) numer fabryczny kasy;

  12) numer pamięci chronionej powiązanej z pamięcią fiskalną;

  13) typ i model (nazwę) kasy;

  14) oznaczenie wersji programu pracy kasy;

  15) wskazanie właściwego naczelnika urzędu skarbowego;

  16) numer identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotu prowadzącego serwis danej kasy;

  17) imię i nazwisko serwisanta dokonującego fiskalizacji danej kasy wraz z numerem jego identyfikatora;

  18) walutę ewidencyjną;

  19) numer kasy;

  20) oznaczenie kasjera;

  21) datę i czas zakończenia raportu fiskalnego fiskalizacji;

  22) podpis cyfrowy raportu fiskalnego fiskalizacji złożony przy wykorzystaniu klucza prywatnego kasy - drukowane jest tylko pierwsze 40 cyfr w kodzie szesnastkowym (20 bajtów);

  23) skrót SHA2, dla postaci elektronicznej, wyliczany z podpisu cyfrowego bieżącego raportu fiskalnego fiskalizacji;

  24) kod graficzny podpisu cyfrowego, o którym mowa w pkt 22, o ile występuje;

  25) logo fiskalne;

  26) numer unikatowy kasy.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60