Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Podatek VAT »  Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28.05.2018 ...

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28.05.2018 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące1)

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2018 r. poz. 1206
Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa:

  1) szczegółowe kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz sposób oznaczania pamięci fiskalnej kas rejestrujących numerami unikatowymi, warunki ich przydzielania oraz dokumenty, które powinny być dołączone do kasy rejestrującej przy wprowadzaniu jej do obrotu;

  2) dane, które powinien zawierać wniosek producenta krajowego albo podmiotu dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu kas rejestrujących o wydanie potwierdzenia wymienionego w art. 111 ust. 6b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej "ustawą", jak również rodzaje dokumentów, w tym oświadczeń, oraz kas rejestrujących wzorcowych do badań i innych urządzeń, które mają być przedstawione lub dostarczone wraz z wnioskiem;

  3) okres, na który jest wydawane potwierdzenie, o którym mowa w art. 111 ust. 6b ustawy;

  4) zakres badań kas rejestrujących oraz rodzaje danych zawartych w sprawozdaniu, o którym mowa w art. 111 ust. 6e ustawy.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

  1) algorytmie weryfikującym - rozumie się przez to algorytm stosowany w drukarkach fiskalnych, kontrolujący przypisanie nazw sprzedawanych towarów i usług do stawek podatku od towarów i usług, zwanego dalej "podatkiem", oraz zwolnienia od podatku zgodnie z zasadą, że wartość stawki podatku dla danej nazwy towaru lub usługi nie może być zmieniona na wyższą, jeżeli wcześniej jej wartość została obniżona;

  2) dokumencie fiskalnym - rozumie się przez to dokument w postaci papierowej i w postaci elektronicznej emitowany przez kasę, oznaczony logo fiskalnym oraz numerem unikatowym kasy, obejmujący paragon fiskalny, paragon fiskalny anulowany, raport fiskalny oraz fakturę i fakturę anulowaną;

  3) dokumencie niefiskalnym - rozumie się przez to każdy dokument w postaci papierowej i w postaci elektronicznej emitowany przez kasę, inny niż dokument fiskalny, zawierający oznaczenie "NIEFISKALNY" i niezawierający logo fiskalnego;

  4) dokumencie w postaci elektronicznej - rozumie się przez to zbiór ustrukturyzowanych i uporządkowanych danych z dokumentów fiskalnych i niefiskalnych, zapisywanych w pamięci fiskalnej lub pamięci chronionej;

  5) drukarce kasy - rozumie się przez to urządzenie drukujące wszystkie dokumenty dopuszczone programem pracy kasy do druku przez kasę;

  6) emisji - rozumie się przez to utworzenie i zapis w pamięci fiskalnej lub pamięci chronionej dokumentu w postaci elektronicznej oraz wydruk dokumentu w postaci papierowej na drukarce kasy;

  7) fiskalizacji kasy - rozumie się przez to jednokrotny i niepowtarzalny proces inicjujący pracę pamięci fiskalnej i pamięci chronionej, zakończony wydrukiem raportu fiskalnego fiskalizacji;

  8) interfejsie komunikacyjnym - rozumie się przez to urządzenie komunikacyjne przewodowe lub bezprzewodowe wraz z oprogramowaniem, pracujące pod kontrolą programu pracy kasy, pozwalające co najmniej na wymianę informacji z zewnętrznymi programami i zapewniające przekaz danych oraz podłączenie do kasy urządzeń zewnętrznych i terminala płatniczego;

  9) kasie - rozumie się przez to kasę rejestrującą, ewidencjonującą obrót i kwoty podatku należnego;

  10) logo fiskalnym - rozumie się przez to oznaczenie "PLF" stosowane w przypadku dokumentów fiskalnych w postaci elektronicznej albo symbol graficzny stosowany w przypadku dokumentów fiskalnych w postaci papierowej, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;

  11) module kryptograficznym - rozumie się przez to urządzenie trwale zawarte w kasie, odpowiedzialne za generowanie podpisów cyfrowych dokumentów fiskalnych i niefiskalnych emitowanych przez kasę;

  12) numerze ewidencyjnym - rozumie się przez to indywidualny i niepowtarzalny numer nadawany kasie podczas fiskalizacji kasy, zapisany w pamięci fiskalnej i pamięci chronionej, umieszczony na obudowie kasy oraz w książce kasy, identyfikujący urządzenie;

  13) numerze unikatowym kasy - rozumie się przez to indywidualny i niepowtarzalny numer nadawany pamięci fiskalnej, identyfikujący jednoznacznie każdą kasę z zainstalowaną w niej pamięcią fiskalną;

  14) pamięci fiskalnej - rozumie się przez to urządzenie trwale zawarte w kasie, zawierające elektroniczny nośnik danych, umożliwiające niezmienialny zapis danych pod kontrolą programu pracy kasy;

  15) pamięci chronionej - rozumie się przez to urządzenie trwale zawarte w kasie, zawierające elektroniczny nośnik danych, umożliwiające zapis i odczyt dokumentów fiskalnych i niefiskalnych emitowanych przez kasę pod bezpośrednią kontrolą programu pracy kasy, w sposób uniemożliwiający ich zmianę bez wykrycia tego zdarzenia podczas weryfikacji zapisów z zawartością pamięci fiskalnej;

  16) pamięci operacyjnej - rozumie się przez to pamięć wielokrotnego zapisu zawartą w kasie, pracującą pod bezpośrednią kontrolą programu pracy kasy, w której są przechowywane dane pochodzące z bieżącej czynności kasowej, do momentu zapisu danych z tej czynności, bezpośrednio po jej zakończeniu, w pamięci fiskalnej lub pamięci chronionej, albo ich usunięcia przez procedurę awaryjnego zerowania pamięci operacyjnej, niedostępną dla użytkownika kasy;

  17) paragonie fiskalnym albo fakturze - rozumie się przez to dokument fiskalny wyemitowany przez kasę dla nabywcy podczas sprzedaży, potwierdzający dokonanie sprzedaży;

  18) paragonie fiskalnym anulowanym albo fakturze anulowanej - rozumie się przez to dokument fiskalny wyemitowany przez kasę podczas sprzedaży, potwierdzający niewykonanie rozpoczętej sprzedaży;

  19) podatniku - rozumie się przez to podatnika podatku od towarów i usług;

  20) podpisie cyfrowym - rozumie się przez to dane dołączone do danych lub ich przekształcenie kryptograficzne w rozumieniu normy ISO 7498-2:1989, które pozwala odbiorcy danych udowodnić pochodzenie danych i zabezpieczyć je przed fałszerstwem;

  21) producencie - rozumie się przez to producenta krajowego lub podmiot dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu kas w celu wprowadzenia ich do obrotu;

  22) producencie krajowym - rozumie się przez to osobę prawną, jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej oraz osobę fizyczną, która w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej wytworzyła dany typ kasy i wprowadza ją do obrotu na terytorium kraju;

  23) programie aplikacyjnym - rozumie się przez to zewnętrzny program współpracujący z programem pracy kasy, sterujący funkcjami kasy;

  24) programie do odczytu pamięci - rozumie się przez to zewnętrzny program umożliwiający bezpośredni i lokalny odczyt oraz weryfikację i prezentację danych z pamięci fiskalnej i pamięci chronionej przez interfejsy komunikacyjne kasy;

  25) programie pamięci fiskalnej - rozumie się przez to program zawarty w pamięci fiskalnej;

  26) programie pracy kasy - rozumie się przez to program odpowiedzialny za realizację funkcji kasy;

  27) przekazie danych - rozumie się przez to transmisję dokumentów i danych zapisanych w kasie do zewnętrznego systemu teleinformatycznego, a także zapewnienie możliwości transmisji do kasy poleceń sterujących i konfigurujących jej działanie w zakresie określonym w rozporządzeniu;

  28) raporcie fiskalnym - rozumie się przez to raport fiskalny dobowy, raport fiskalny fiskalizacji, raport fiskalny okresowy, w tym raport fiskalny miesięczny, raport fiskalny rozliczeniowy oraz łączny raport fiskalny okresowy, łączny raport fiskalny miesięczny i łączny raport fiskalny rozliczeniowy, a także raport fiskalny zdarzeń;

  29) skrócie SHA2 - rozumie się przez to skrót kryptograficzny o długości 256 bitów generowany przy wykorzystaniu algorytmu kryptograficznego z rodziny SHA2, zgodnego z normą ISO/IEC 10118-3:2004, umieszczony na emitowanych przez kasę dokumentach fiskalnych;

  30) sumie kontrolnej - rozumie się przez to unikalny ciąg znaków wyznaczony z zawartości programu za pomocą algorytmu zgodnego z normą ISO/IEC 10118-3:2004;

  31) trybie fiskalnym - rozumie się przez to tryb pracy kasy obejmujący nieprzerwany okres od zakończenia procesu fiskalizacji kasy do wykonania raportu fiskalnego rozliczeniowego albo łącznego raportu fiskalnego rozliczeniowego;

  32) trybie serwisowym - rozumie się przez to tryb pracy kasy dostępny wyłącznie dla serwisu kasy po usunięciu plomby, o której mowa w § 7;

  33) trybie tylko do odczytu - rozumie się przez to tryb, w którym jest możliwy odczyt danych z pamięci fiskalnej lub pamięci chronionej zapisanych w okresie poprzedzającym przejście kasy w tryb tylko do odczytu oraz jest niemożliwy zapis kolejnych danych w pamięci fiskalnej lub pamięci chronionej, a także jest niemożliwa zmiana tego trybu na inny;

  34) zdarzeniu - rozumie się przez to zdarzenie występujące podczas pracy kasy, rejestrowane w pamięci fiskalnej lub pamięci chronionej, mające znaczenie dla prawidłowości ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego oraz prawidłowej pracy kasy wymienione w § 19 pkt 3.

§ 3. Kasa jest urządzeniem samodzielnym lub może stanowić część systemu kasowego.

§ 4. Kasy, ze względu na konstrukcję, dzieli się na następujące rodzaje:

  1) kasy autonomiczne - kasy z wbudowaną bazą danych o towarach i usługach, zwaną dalej "bazą towarową", z możliwością jej zmiany, niewymagające programu aplikacyjnego do obsługi kasy;

  2) drukarki fiskalne - kasy sterowane przez interfejs komunikacyjny za pomocą programu aplikacyjnego, które zamiast bazy towarowej zawierają algorytm weryfikujący zmiany stawek podatku przypisanych do nazw towarów lub usług.

§ 5. 1. Kasy, ze względu na przeznaczenie dla danego rodzaju sprzedaży lub sposób ewidencji tej sprzedaży, dzieli się na następujące kategorie:

  1) kasy ogólne - kasy przeznaczone do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego w sposób niewymagający stosowania specjalnych funkcji i rozwiązań konstrukcyjnych;

  2) kasy o zastosowaniu specjalnym - kasy, których konstrukcja i program pracy kasy uwzględniają szczególne zastosowanie tych kas i odpowiadają szczególnym kryteriom i warunkom technicznym określonym w rozporządzeniu, związanym ze szczególnymi formami obrotu lub sprzedaży określonych towarów i usług lub potrzebą współpracy kasy z innymi urządzeniami niezbędnymi do stosowania w danym rodzaju działalności, obejmujące kasy:

   a) przeznaczone do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu usług przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami,

   b) przeznaczone do prowadzenia ewidencji przy sprzedaży leków, z funkcją rozliczania recept refundowanych,

   c) przeznaczone do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu usług w zakresie transportu pasażerskiego, zwane dalej "kasami biletowymi",

   d) rozliczające więcej niż jedną transakcję równocześnie,

   e) przeznaczone do prowadzenia ewidencji przy sprzedaży towarów i usług w wolnych obszarach celnych lub składach celnych,

   f) zainstalowane w urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów i usług.

2. W kasie mogą być łączone różne kategorie kas, o których mowa w ust. 1, o ile kasa odpowiada kryteriom i warunkom technicznym określonym w rozporządzeniu dla danej kategorii.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60