Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Akcyza »  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24.12.2019 r. w ...

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24.12.2019 r. w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2019 r. poz. 2534
Rozdział 5

Szczegółowy zakres danych, które powinny znajdować się w ewidencji wyrobów akcyzowych w składzie podatkowym

§ 22. Ewidencja, o której mowa w art. 138a ust. 1 ustawy, prowadzona w formie papierowej, składa się z odrębnych części zawierających zestawienia danych, które dotyczą:

  1) wyrobów akcyzowych objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy, innych niż wyroby energetyczne magazynowane w jednym zbiorniku z wyrobami o innych statusach;

  2) wyrobów akcyzowych, od których została zapłacona akcyza, innych niż wyroby energetyczne magazynowane w jednym zbiorniku z wyrobami o innych statusach;

  3) wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, innych niż wyroby energetyczne magazynowane w jednym zbiorniku z wyrobami o innych statusach;

  4) wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy, innych niż zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie;

  5) wyrobów akcyzowych, w przypadku których wyprowadzenie ze składu podatkowego powoduje zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy i obowiązek zapłaty akcyzy;

  6) wyrobów akcyzowych opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, o których mowa w art. 89 ust. 2 ustawy, znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, innych niż wyroby energetyczne magazynowane w jednym zbiorniku z wyrobami o innych statusach;

  7) wyrobów energetycznych o różnych statusach magazynowanych w jednym zbiorniku;

  8) suszu tytoniowego;

  9) wyrobów akcyzowych wymienionych w art. 103 ust. 5aa ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), których wytwarzanie lub którymi obrót wymaga uzyskania koncesji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.), nabywanych wewnątrzwspólnotowo na rzecz innego podmiotu.

§ 23. Część ewidencji, dotycząca wyrobów akcyzowych objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy, innych niż wyroby energetyczne magazynowane w jednym zbiorniku z wyrobami o innych statusach, składa się z zestawień danych dotyczących wyrobów akcyzowych:

  1) wprowadzonych do składu podatkowego, z wyłączeniem wprowadzonych wyłącznie w celu dokonania przeładunku, obejmujących:

   a) nazwy wyrobów akcyzowych wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN) oraz informacje o naniesionych na te wyroby znakach akcyzy lub ich znakowaniu i barwieniu,

   b) ilości wyrobów akcyzowych w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy opodatkowania, a w przypadku piwa liczbę hektolitrów gotowego wyrobu,

   c) datę wprowadzenia wyrobów akcyzowych do składu podatkowego,

   d) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz numer identyfikacyjny, w szczególności numer identyfikacji podatkowej (NIP), właściciela wyrobów akcyzowych, innego niż podmiot prowadzący skład podatkowy,

   e) numer referencyjny e-AD, a jeżeli System jest niedostępny - lokalny numer referencyjny umieszczony w dokumencie zastępującym e-AD, albo numer identyfikacyjny dokumentu handlowego, w przypadku wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, na podstawie którego wyroby akcyzowe zostały wprowadzone do składu podatkowego,

   f) kwotę podatku akcyzowego, której pobór został zawieszony;

  2) przeładowywanych w składzie podatkowym, obejmujących:

   a) nazwy przeładowywanych wyrobów akcyzowych wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN) oraz informacje o naniesionych na te wyroby znakach akcyzy lub ich znakowaniu i barwieniu,

   b) ilości wyrobów akcyzowych w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy opodatkowania, a w przypadku piwa liczbę hektolitrów gotowego wyrobu,

   c) daty: wprowadzenia wyrobów akcyzowych do składu podatkowego, dokonania przeładunku oraz wyprowadzenia wyrobów akcyzowych ze składu podatkowego,

   d) dane identyfikacyjne środka transportu, z którego wyroby akcyzowe zostały przeładowane, oraz środka transportu, na który wyroby akcyzowe zostały przeładowane,

   e) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz numer identyfikacyjny, w szczególności numer identyfikacji podatkowej (NIP), właściciela wyrobów akcyzowych, innego niż podmiot prowadzący skład podatkowy,

   f) numer referencyjny e-AD, a jeżeli System jest niedostępny - lokalny numer referencyjny umieszczony w dokumencie zastępującym e-AD, albo numer identyfikacyjny dokumentu handlowego, w przypadku wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, na podstawie którego wyroby akcyzowe zostały wprowadzone do składu podatkowego,

   g) kwotę podatku akcyzowego, której pobór został zawieszony;

  3) zużytych do wyprodukowania w składzie podatkowym innych wyrobów, obejmujących:

   a) nazwy wyrobów akcyzowych zużytych oraz wyrobów z nich wyprodukowanych wraz z kodami Nomenklatury Scalonej (CN) tych wyrobów oraz informacje o naniesionych na te wyroby znakach akcyzy lub ich znakowaniu i barwieniu,

   b) ilości wyrobów akcyzowych zużytych do wyprodukowania innych wyrobów w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy opodatkowania, a w przypadku piwa liczbę hektolitrów gotowego wyrobu,

   c) datę zużycia wyrobów akcyzowych do wyprodukowania w składzie podatkowym innych wyrobów,

   d) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz numer identyfikacyjny, w szczególności numer identyfikacji podatkowej (NIP), właściciela wyrobów akcyzowych wyprodukowanych, innego niż podmiot prowadzący skład podatkowy,

   e) kwotę podatku akcyzowego od wyrobów akcyzowych zużytych, której pobór został zawieszony;

  4) wyprodukowanych w składzie podatkowym, obejmujących:

   a) nazwy wyprodukowanych wyrobów akcyzowych wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN) oraz informacje o naniesionych na te wyroby znakach akcyzy lub ich znakowaniu i barwieniu,

   b) ilości wyprodukowanych wyrobów akcyzowych w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy opodatkowania, a w przypadku piwa liczbę hektolitrów gotowego wyrobu,

   c) datę wyprodukowania wyrobów akcyzowych w składzie podatkowym,

   d) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz numer identyfikacyjny, w szczególności numer identyfikacji podatkowej (NIP), właściciela wyprodukowanych wyrobów akcyzowych, innego niż podmiot prowadzący skład podatkowy,

   e) kwotę podatku akcyzowego, której pobór został zawieszony;

  5) magazynowanych w składzie podatkowym, z wyłączeniem wyrobów akcyzowych przeładowywanych w składzie podatkowym, obejmujących:

   a) nazwy magazynowanych wyrobów akcyzowych wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN) oraz informacje o naniesionych na te wyroby znakach akcyzy lub ich znakowaniu i barwieniu,

   b) ilości magazynowanych wyrobów akcyzowych w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy opodatkowania, a w przypadku piwa liczbę hektolitrów gotowego wyrobu,

   c) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz numer identyfikacyjny, w szczególności numer identyfikacji podatkowej (NIP), właściciela wyrobów akcyzowych, innego niż podmiot prowadzący skład podatkowy,

   d) określenie miejsca w składzie podatkowym, w którym wyroby akcyzowe się znajdują,

   e) kwotę podatku akcyzowego od magazynowanych wyrobów akcyzowych, której pobór został zawieszony;

  6) wyprowadzonych ze składu podatkowego z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy przez podmiot prowadzący skład podatkowy, z wyłączeniem wyprowadzanych po przeładunku, obejmujących:

   a) nazwy wyprowadzonych wyrobów akcyzowych wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN) oraz informacje o naniesionych na te wyroby znakach akcyzy lub ich znakowaniu i barwieniu,

   b) ilości wyprowadzonych wyrobów akcyzowych w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy opodatkowania, a w przypadku piwa liczbę hektolitrów gotowego wyrobu,

   c) datę wyprowadzenia wyrobów akcyzowych ze składu podatkowego,

   d) numer referencyjny e-AD, a jeżeli System jest niedostępny - lokalny numer referencyjny umieszczony w dokumencie zastępującym e-AD, albo numer identyfikacyjny dokumentu handlowego, w przypadku wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, na podstawie którego wyroby akcyzowe zostały wyprowadzone ze składu podatkowego,

   e) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz numer identyfikacyjny, w szczególności numer identyfikacji podatkowej (NIP), właściciela wyrobów akcyzowych, innego niż podmiot prowadzący skład podatkowy,

   f) kwotę podatku akcyzowego, której pobór został zawieszony;

  7) wykorzystanych na własny użytek, obejmujących:

   a) nazwy wykorzystanych na własny użytek wyrobów akcyzowych wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN) oraz informacje o naniesionych na te wyroby znakach akcyzy lub ich znakowaniu i barwieniu,

   b) ilości wykorzystanych na własny użytek wyrobów akcyzowych w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy opodatkowania, a w przypadku piwa liczbę hektolitrów gotowego wyrobu,

   c) datę wykorzystania wyrobów akcyzowych na własny użytek,

   d) kwotę podatku akcyzowego od wykorzystanych wyrobów akcyzowych;

  8) zniszczonych, obejmujących:

   a) nazwy zniszczonych wyrobów akcyzowych wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN) oraz informacje o naniesionych na te wyroby znakach akcyzy lub ich znakowaniu i barwieniu,

   b) ilości zniszczonych wyrobów akcyzowych w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy opodatkowania, a w przypadku piwa liczbę hektolitrów gotowego wyrobu,

   c) datę zniszczenia wyrobów akcyzowych,

   d) kwotę podatku akcyzowego, której pobór został zawieszony.

§ 24. Część ewidencji, dotycząca wyrobów akcyzowych, od których została zapłacona akcyza, innych niż wyroby energetyczne magazynowane w jednym zbiorniku z wyrobami o innych statusach, składa się z zestawień danych dotyczących wyrobów akcyzowych:

  1) magazynowanych w składzie podatkowym, obejmujących:

   a) nazwy wyrobów akcyzowych wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN) oraz informacje o naniesionych na te wyroby znakach akcyzy lub ich znakowaniu i barwieniu,

   b) ilości wyrobów akcyzowych w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy opodatkowania, a w przypadku piwa liczbę hektolitrów gotowego wyrobu;

  2) zużytych do wyprodukowania w składzie podatkowym innych wyrobów akcyzowych, obejmujących:

   a) nazwy wyrobów akcyzowych zużytych oraz wyrobów akcyzowych z nich wyprodukowanych wraz z kodami Nomenklatury Scalonej (CN) tych wyrobów oraz informacje o naniesionych na te wyroby znakach akcyzy lub ich znakowaniu i barwieniu,

   b) ilości wyrobów akcyzowych zużytych w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy opodatkowania, a w przypadku piwa liczbę hektolitrów gotowego wyrobu,

   c) datę zużycia wyrobów akcyzowych do wyprodukowania w składzie podatkowym innych wyrobów,

   d) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz numer identyfikacyjny, w szczególności numer identyfikacji podatkowej (NIP), właściciela wyrobów akcyzowych wyprodukowanych, innego niż podmiot prowadzący skład podatkowy;

  3) zwróconych w wyniku reklamacji, o której mowa w art. 83 i art. 83a ustawy, i wykorzystanych do produkcji innych wyrobów akcyzowych albo zniszczonych w składzie podatkowym, obejmujących:

   a) nazwy wyrobów akcyzowych wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN) oraz informacje o naniesionych na te wyroby znakach akcyzy lub ich znakowaniu i barwieniu,

   b) ilości wyrobów akcyzowych w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy opodatkowania, a w przypadku piwa liczbę hektolitrów gotowego wyrobu,

   c) datę wprowadzenia wyrobów akcyzowych do składu podatkowego,

   d) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz numer identyfikacyjny, w szczególności numer identyfikacji podatkowej (NIP), podmiotu, od którego wyroby akcyzowe zostały dostarczone,

   e) kwotę akcyzy zapłaconej od wyrobów,

   f) datę wykorzystania do produkcji innych wyrobów akcyzowych albo datę zniszczenia,

   g) kwotę podatku akcyzowego od wyrobów wyprodukowanych, której pobór został zawieszony.

§ 25. Część ewidencji, dotycząca wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, innych niż wyroby energetyczne magazynowane w jednym zbiorniku z wyrobami o innych statusach, składa się z zestawień danych dotyczących wyrobów akcyzowych:

  1) wprowadzonych do składu podatkowego, obejmujących:

   a) nazwy wyrobów akcyzowych wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN) oraz informację o ich znakowaniu i barwieniu,

   b) ilości wyrobów akcyzowych w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy opodatkowania, a w przypadku określenia w e-DD albo dokumencie zastępującym e-DD ilości gazu płynnego dostarczanego do podmiotu zużywającego w litrach - ilości tego gazu w litrach, pod warunkiem podania parametrów przeliczenia masy na objętość,

   c) numer referencyjny e-DD, a jeżeli System jest niedostępny - lokalny numer referencyjny umieszczony w dokumencie zastępującym e-DD, na podstawie których wyroby zwolnione zostały przemieszczone do składu podatkowego,

   d) datę wprowadzenia wyrobów do składu podatkowego;

  2) zużytych do wyprodukowania w składzie podatkowym innych wyrobów, obejmujących:

   a) nazwy wyrobów akcyzowych zużytych oraz wyrobów z nich wyprodukowanych wraz z kodami Nomenklatury Scalonej (CN) tych wyrobów oraz informację o ich znakowaniu i barwieniu,

   b) ilości zużytych wyrobów akcyzowych w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy opodatkowania, a w przypadku określenia w e-DD albo dokumencie zastępującym e-DD ilości gazu płynnego dostarczanego do podmiotu zużywającego w litrach - ilości tego gazu w litrach, pod warunkiem podania parametrów przeliczenia masy na objętość,

   c) datę zużycia wyrobów akcyzowych do wyprodukowania w składzie podatkowym innych wyrobów,

   d) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz numer identyfikacyjny, w szczególności numer identyfikacji podatkowej (NIP), właściciela wyrobów akcyzowych wyprodukowanych, innego niż podmiot prowadzący skład podatkowy;

  3) magazynowanych w składzie podatkowym, obejmujących:

   a) nazwy magazynowanych wyrobów akcyzowych wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN) oraz informację o ich znakowaniu i barwieniu,

   b) ilości magazynowanych wyrobów akcyzowych w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy opodatkowania, a w przypadku określenia w e-DD albo dokumencie zastępującym e-DD ilości gazu płynnego dostarczanego do podmiotu zużywającego w litrach - ilości tego gazu w litrach, pod warunkiem podania parametrów przeliczenia masy na objętość,

   c) określenie miejsca w składzie podatkowym, w którym wyroby się znajdują,

   d) kwotę akcyzy, która przypadałaby do zapłaty, gdyby wyroby nie były zwolnione od akcyzy;

  4) wyprowadzonych ze składu podatkowego, obejmujących:

   a) nazwy wyprowadzonych wyrobów akcyzowych wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN) oraz informację o ich znakowaniu i barwieniu,

   b) ilości wyprowadzonych wyrobów akcyzowych w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy opodatkowania, a w przypadku określenia w e-DD albo dokumencie zastępującym e-DD ilości gazu płynnego dostarczanego do podmiotu zużywającego w litrach - ilości tego gazu w litrach, pod warunkiem podania parametrów przeliczenia masy na objętość,

   c) datę wyprowadzenia wyrobów akcyzowych,

   d) numer referencyjny e-DD, a jeżeli System jest niedostępny - lokalny numer referencyjny umieszczony w dokumencie zastępującym e-DD, na podstawie których wyroby akcyzowe zwolnione zostały wysłane;

  5) wykorzystanych na własny użytek w składzie podatkowym, obejmujących:

   a) nazwy wykorzystanych na własny użytek wyrobów akcyzowych wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN) oraz informację o ich znakowaniu i barwieniu,

   b) ilości wykorzystanych na własny użytek wyrobów akcyzowych w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy opodatkowania, a w przypadku określenia w e-DD albo dokumencie zastępującym e-DD ilości gazu płynnego dostarczanego do podmiotu zużywającego w litrach - ilości tego gazu w litrach, pod warunkiem podania parametrów przeliczenia masy na objętość,

   c) datę wykorzystania wyrobów akcyzowych na własny użytek;

  6) zniszczonych, obejmujących:

   a) nazwy zniszczonych wyrobów akcyzowych wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN) oraz informację o ich znakowaniu i barwieniu,

   b) ilości zniszczonych wyrobów akcyzowych w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy opodatkowania, a w przypadku określenia w e-DD albo dokumencie zastępującym e-DD ilości gazu płynnego dostarczanego do podmiotu zużywającego w litrach - ilości tego gazu w litrach, pod warunkiem podania parametrów przeliczenia masy na objętość,

   c) datę zniszczenia.

§ 26. Część ewidencji, dotycząca wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy, innych niż zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, obejmuje:

  1) nazwy wyrobów akcyzowych wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN);

  2) ilości wyrobów akcyzowych w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy opodatkowania, a w przypadku gdy wyroby akcyzowe zawarte są w wyrobach niebędących wyrobami akcyzowymi - ilości wyrobów niebędących wyrobami akcyzowymi;

  3) określenie miejsca w składzie podatkowym, w którym wyroby akcyzowe się znajdują.

§ 27. Część ewidencji, dotycząca wyrobów akcyzowych, w przypadku których wyprowadzenie ze składu podatkowego powoduje zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy i obowiązek zapłaty akcyzy, składa się z zestawień danych dotyczących wyrobów akcyzowych:

  1) wyprowadzanych ze składu podatkowego przez właściciela wyrobów akcyzowych posiadającego zezwolenie wyprowadzenia, obejmujących:

   a) nazwy wyprowadzonych wyrobów akcyzowych wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN) oraz informacje o naniesionych na te wyroby znakach akcyzy lub ich znakowaniu i barwieniu,

   b) ilości wyprowadzonych wyrobów akcyzowych w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy opodatkowania, a w przypadku piwa liczbę hektolitrów gotowego wyrobu,

   c) datę wyprowadzenia wyrobów akcyzowych ze składu podatkowego,

   d) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz numer identyfikacyjny, w szczególności numer identyfikacji podatkowej (NIP), właściciela wyrobów akcyzowych posiadającego zezwolenie wyprowadzenia;

  2) wyprowadzanych ze składu podatkowego przez podmiot prowadzący skład podatkowy, obejmujących:

   a) nazwy wyprowadzonych wyrobów akcyzowych wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN) oraz informacje o naniesionych na te wyroby znakach akcyzy lub ich znakowaniu i barwieniu,

   b) ilości wyprowadzonych wyrobów akcyzowych w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy opodatkowania, a w przypadku piwa liczbę hektolitrów gotowego wyrobu,

   c) datę wyprowadzenia wyrobów akcyzowych ze składu podatkowego,

   d) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz numer identyfikacyjny, w szczególności numer identyfikacji podatkowej (NIP), właściciela wyrobów akcyzowych, innego niż podmiot prowadzący skład podatkowy.

§ 28. Część ewidencji, dotycząca wyrobów akcyzowych opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, o których mowa w art. 89 ust. 2 ustawy, znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, innych niż wyroby energetyczne magazynowane w jednym zbiorniku z wyrobami o innych statusach, składa się z zestawień danych dotyczących wyrobów akcyzowych:

  1) wprowadzonych do składu podatkowego, obejmujących:

   a) nazwy wyrobów akcyzowych wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN),

   b) ilości wyrobów akcyzowych w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy opodatkowania,

   c) datę wprowadzenia wyrobów akcyzowych do składu podatkowego,

   d) informację, czy wyroby akcyzowe zostały:

    - nabyte na terytorium kraju,

    - nabyte wewnątrzwspólnotowo,

    - importowane,

    - dostarczone od podmiotu, który posiadał je w celu zużycia,

    - wprowadzone do składu podatkowego z powodu niedostarczenia ich do odbiorcy,

   e) numer referencyjny e-DD, a jeżeli System jest niedostępny - lokalny numer referencyjny umieszczony w dokumencie zastępującym e-DD, na podstawie którego wyroby akcyzowe były przemieszczane do składu podatkowego;

  2) zużytych do wyprodukowania w składzie podatkowym innych wyrobów, obejmujących:

   a) nazwy wyrobów akcyzowych zużytych oraz wyrobów z nich wyprodukowanych wraz z kodami Nomenklatury Scalonej (CN) tych wyrobów,

   b) ilości wyrobów akcyzowych zużytych w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy opodatkowania,

   c) datę zużycia wyrobów akcyzowych do wyprodukowania w składzie podatkowym innych wyrobów;

  3) magazynowanych w składzie podatkowym, obejmujących:

   a) nazwy magazynowanych wyrobów akcyzowych wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN),

   b) ilości magazynowanych wyrobów akcyzowych w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy opodatkowania,

   c) określenie miejsca w składzie podatkowym, w którym magazynowane wyroby akcyzowe się znajdują;

  4) wyprowadzonych ze składu podatkowego, obejmujących:

   a) nazwy wyprowadzonych wyrobów akcyzowych wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN),

   b) ilości wyprowadzonych wyrobów akcyzowych w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy opodatkowania,

   c) datę wyprowadzenia wyrobów akcyzowych ze składu podatkowego,

   d) informację, czy wyroby akcyzowe zostaną:

    - dostarczone na terytorium kraju,

    - dostarczone wewnątrzwspólnotowo, 

    - eksportowane,

   e) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz numer identyfikacyjny, w szczególności numer identyfikacji podatkowej (NIP), podmiotu, do którego wyroby akcyzowe są dostarczane,

   f) numer referencyjny e-DD, a jeżeli System jest niedostępny - lokalny numer referencyjny umieszczony w dokumencie zastępującym e-DD, na podstawie którego wyroby akcyzowe są dostarczane albo eksportowane;

  5) wykorzystanych na własny użytek, obejmujących:

   a) nazwy wyrobów akcyzowych wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN),

   b) ilości wyrobów akcyzowych w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy opodatkowania,

   c) datę wykorzystania na własny użytek,

   d) kwotę akcyzy od wyrobów akcyzowych wykorzystanych do celów innych niż uprawniające do zastosowania zerowej stawki akcyzy;

  6) zniszczonych, obejmujących:

   a) nazwy zniszczonych wyrobów akcyzowych wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN),

   b) ilości zniszczonych wyrobów akcyzowych w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy opodatkowania,

   c) datę zniszczenia.

§ 29. Część ewidencji, dotycząca wyrobów energetycznych o różnych statusach magazynowanych w jednym zbiorniku, składa się z zestawień danych dotyczących:

  1) wyrobów akcyzowych objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy, obejmujących:

   a) oznaczenie numeru zbiornika,

   b) nazwy wyrobów akcyzowych wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN) oraz informacje o ich znakowaniu i barwieniu,

   c) ilości wyrobów akcyzowych wprowadzonych do zbiornika, znajdujących się w zbiorniku i wyprowadzonych ze zbiornika w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy opodatkowania,

   d) datę wprowadzenia wyrobów akcyzowych do zbiornika, a w przypadku gdy data ta jest inna niż data wprowadzenia wyrobów akcyzowych do składu podatkowego, również datę wprowadzenia do składu podatkowego,

   e) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz numer identyfikacyjny, w szczególności numer identyfikacji podatkowej (NIP), właściciela wyrobów akcyzowych, innego niż podmiot prowadzący skład podatkowy,

   f) numer referencyjny e-AD, a jeżeli System jest niedostępny - lokalny numer referencyjny umieszczony w dokumencie zastępującym e-AD, albo numer identyfikacyjny dokumentu handlowego, w przypadku wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, na podstawie którego wyroby akcyzowe zostały wprowadzone do składu podatkowego,

   g) kwotę podatku akcyzowego, której pobór został zawieszony,

   h) datę wyprowadzenia wyrobów akcyzowych ze zbiornika,

   i) datę wystawienia i numery identyfikujące dokument, na podstawie którego wyroby akcyzowe zostały wyprowadzone ze składu podatkowego;

  2) wyrobów akcyzowych, od których została zapłacona akcyza, obejmujących:

   a) oznaczenie numeru zbiornika,

   b) nazwy wyrobów akcyzowych wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN) oraz informacje o ich znakowaniu i barwieniu,

   c) ilości wyrobów akcyzowych wprowadzonych do zbiornika, znajdujących się w zbiorniku i wyprowadzonych ze zbiornika w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy opodatkowania,

   d) datę wprowadzenia wyrobów akcyzowych do zbiornika,

   e) datę wyprowadzenia wyrobów akcyzowych ze zbiornika;

  3) wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, obejmujących:

   a) oznaczenie numeru zbiornika,

   b) nazwy wyrobów akcyzowych wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN) oraz informacje o ich znakowaniu i barwieniu,

   c) ilości wyrobów akcyzowych wprowadzonych do zbiornika, znajdujących się w zbiorniku i wyprowadzonych ze zbiornika w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy opodatkowania,

   d) datę wprowadzenia wyrobów akcyzowych do zbiornika,

   e) numer referencyjny e-DD, a jeżeli System jest niedostępny - lokalny numer referencyjny umieszczony w dokumencie zastępującym e-DD, na podstawie których wyroby akcyzowe zwolnione zostały wprowadzone do składu podatkowego,

   f) datę wyprowadzenia wyrobów akcyzowych ze zbiornika,

   g) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz numer identyfikacyjny, w szczególności numer identyfikacji podatkowej (NIP), podmiotu, od którego wyroby akcyzowe zostały dostarczone,

   h) numer referencyjny e-DD, a jeżeli System jest niedostępny - lokalny numer referencyjny umieszczony w dokumencie zastępującym e-DD, na podstawie których wyroby akcyzowe zwolnione zostały wyprowadzone ze składu podatkowego,

   i) kwotę akcyzy, która przypadałaby do zapłaty, gdyby wyroby akcyzowe nie były zwolnione od akcyzy;

  4) wyrobów akcyzowych opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, obejmujących:

   a) oznaczenie numeru zbiornika,

   b) nazwy wyrobów akcyzowych wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN),

   c) ilości wyrobów akcyzowych wprowadzonych do zbiornika, znajdujących się w zbiorniku i wyprowadzonych ze zbiornika w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy opodatkowania,

   d) datę wprowadzenia wyrobów akcyzowych do zbiornika, a w przypadku gdy data ta jest inna niż data wprowadzenia wyrobów akcyzowych do składu podatkowego, również datę wprowadzenia do składu podatkowego,

   e) numer referencyjny e-DD, a jeżeli System jest niedostępny - lokalny numer referencyjny umieszczony w dokumencie zastępującym e-DD, na podstawie którego wyroby akcyzowe zostały wprowadzone do składu podatkowego,

   f) datę wyprowadzenia wyrobów akcyzowych ze zbiornika, a w przypadku gdy data ta jest inna niż data wyprowadzenia wyrobów akcyzowych ze składu podatkowego, również datę wyprowadzenia ze składu podatkowego,

   g) numer referencyjny e-DD, a jeżeli System jest niedostępny - lokalny numer referencyjny umieszczony w dokumencie zastępującym e-DD, na podstawie którego wyroby akcyzowe zostały wyprowadzone ze składu podatkowego.

§ 30. Część ewidencji, dotycząca suszu tytoniowego, składa się z zestawień danych dotyczących suszu tytoniowego:

  1) nabytego na terytorium kraju, obejmujących:

   a) kody Nomenklatury Scalonej (CN) i ilości w kilogramach nabytego na terytorium kraju suszu tytoniowego,

   b) datę nabycia suszu tytoniowego na terytorium kraju,

   c) datę i numer wystawionej faktury lub rachunku,

   d) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz numer identyfikacyjny, w szczególności numer identyfikacji podatkowej (NIP), podmiotu, od którego susz tytoniowy został nabyty na terytorium kraju;

  2) nabytego wewnątrzwspólnotowo, obejmujących:

   a) kody Nomenklatury Scalonej (CN) i ilości w kilogramach nabytego wewnątrzwspólnotowo suszu tytoniowego,

   b) datę wprowadzenia suszu tytoniowego do składu podatkowego,

   c) datę i numer wystawionej faktury lub rachunku,

   d) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz numer identyfikacyjny podmiotu, od którego susz tytoniowy został nabyty wewnątrzwspólnotowo;

  3) importowanego, obejmujących:

   a) kody Nomenklatury Scalonej (CN) i ilości w kilogramach importowanego suszu tytoniowego,

   b) datę dopuszczenia importowanego suszu tytoniowego do obrotu oraz numer zgłoszenia celnego, na podstawie którego susz tytoniowy został dopuszczony do obrotu,

   c) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz numer identyfikacyjny podmiotu, od którego susz tytoniowy został importowany;

  4) sprzedanego na terytorium kraju, obejmujących:

   a) kody Nomenklatury Scalonej (CN) i ilości w kilogramach sprzedanego suszu tytoniowego,

   b) datę dokonania sprzedaży,

   c) datę i numer wystawionej faktury lub rachunku,

   d) imię i nazwisko albo nazwę oraz miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz numer identyfikacyjny, w szczególności numer identyfikacji podatkowej (NIP), podmiotu, któremu susz tytoniowy został sprzedany;

  5) dostarczonego wewnątrzwspólnotowo, obejmujących:

   a) kody Nomenklatury Scalonej (CN) i ilości w kilogramach dostarczonego wewnątrzwspólnotowo suszu tytoniowego,

   b) datę rozpoczęcia przemieszczania suszu tytoniowego w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej,

   c) numer wystawionej faktury lub rachunku,

   d) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz numer identyfikacyjny podmiotu, do którego susz tytoniowy został dostarczony wewnątrzwspólnotowo,

   e) imię i nazwisko albo nazwę oraz miejsce zamieszkania albo siedzibę przewoźnika lub spedytora,

   f) numer dokumentu przewozowego;

  6) eksportowanego, obejmujących:

   a) kody Nomenklatury Scalonej (CN) i ilości w kilogramach eksportowanego suszu tytoniowego,

   b) datę rozpoczęcia przemieszczania suszu tytoniowego w ramach eksportu,

   c) numer wystawionej faktury lub rachunku,

   d) numer zgłoszenia wywozowego,

   e) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz numer identyfikacyjny podmiotu, do którego susz tytoniowy został wyeksportowany,

   f) imię i nazwisko albo nazwę oraz miejsce zamieszkania albo siedzibę przewoźnika lub spedytora,

   g) numer dokumentu przewozowego;

  7) przetworzonego, obejmujących:

   a) kody Nomenklatury Scalonej (CN) i ilości w kilogramach suszu tytoniowego poddanego przetwarzaniu,

   b) kody Nomenklatury Scalonej (CN) i ilości w kilogramach suszu tytoniowego otrzymanego w wyniku przetwarzania,

   c) sposób przetworzenia,

   d) datę przetworzenia;

  8) zużytego, obejmujących:

   a) kody Nomenklatury Scalonej (CN) i ilości w kilogramach zużytego suszu tytoniowego,

   b) sposób zużycia,

   c) datę zużycia,

   d) kwotę podatku akcyzowego od zużytego suszu tytoniowego;

  9) zniszczonego, obejmujących:

   a) kody Nomenklatury Scalonej (CN) i ilości w kilogramach zniszczonego suszu tytoniowego,

   b) datę zniszczenia.

§ 31. Część ewidencji, dotycząca wyrobów akcyzowych wymienionych w art. 103 ust. 5aa ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, których wytwarzanie lub którymi obrót wymaga uzyskania koncesji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, nabywanych wewnątrzwspólnotowo na rzecz innego podmiotu, zawiera:

  1) imię i nazwisko lub nazwę właściciela wyrobów akcyzowych wymienionych w art. 103 ust. 5aa ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, adres jego miejsca zamieszkania lub siedziby oraz:

   a) numer identyfikacji podatkowej poprzedzony kodem PL, w przypadku, gdy podmiot ten posiada miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium kraju, lub

   b) nazwę oddziału z siedzibą na terytorium kraju, w ramach którego prowadzi on działalność gospodarczą na terytorium kraju, adres siedziby tego oddziału, numer identyfikacji podatkowej poprzedzony kodem PL oddziału użyty na potrzeby podatku od towarów i usług przy przemieszczaniu na terytorium kraju wyrobów akcyzowych i numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, w przypadku gdy podmiot ten jest przedsiębiorcą zagranicznym prowadzącym działalność w ramach oddziału z siedzibą na terytorium kraju;

  2) numer koncesji na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą, jeżeli koncesja ta jest wymagana;

  3) typ koncesji, datę wydania koncesji oraz datę jej ważności, jeżeli koncesja ta jest wymagana;

  4) określenie rodzaju, kodu Nomenklatury Scalonej (CN) i ilości nabytych wyrobów akcyzowych, o których mowa w pkt 1.

§ 32. Ewidencja, o której mowa w art. 138a ust. 1 ustawy, prowadzona w formie elektronicznej, powinna umożliwiać wygenerowanie zestawień danych określonych w § 23-31 dotyczących wyrobów, o których mowa w § 22.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60