Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Akcyza »  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.12.2018 r. w ...

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.12.2018 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego1)

 Dz. U. z 2018 r. poz. 2525
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wcześniejsze wersje
2021.02.01 - bieżąca
 zmieniony przez
zmiany w:

Uwaga od redakcji:
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Rozdział 2

Zwolnienia od akcyzy wynikające z przepisów prawa Unii Europejskiej

Istniejące wersje czasowe § 3
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 2525
2021.02.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 3. Zwalnia się od akcyzy naftę oznaczoną kodem CN 2710 19 25 przeznaczoną do celów oświetleniowych, kosmetycznych lub jako zmywacz antykorozyjny, w przypadkach, o których mowa w art. 32 ust. 3 ustawy, jeżeli spełnione są warunki, o których mowa w art. 32 ust. 5-6b, 12 i 13 ustawy.

§ 4. Zwalnia się od akcyzy rozlewane do butli gazowych w składzie podatkowym i przeznaczone do użycia w urządzeniach, maszynach oraz pojazdach niebędących pojazdami samochodowymi w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, 2244 i 2322) pozostałe węglowodory gazowe w stanie skroplonym o kodach CN od 2711 12 11 do 2711 19 00.

§ 5. 1. Zwalnia się od akcyzy zużycie energii elektrycznej wyprodukowanej z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW przez podmiot, który zużywa tę energię.

2. W przypadku wykorzystywania do produkcji energii elektrycznej wyrobów energetycznych innych niż pochodzących z odnawialnych źródeł energii w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 2389 i 2245) zwolnienie od akcyzy, o którym mowa w ust. 1, może być stosowane pod warunkiem, że od tych wyrobów energetycznych została zapłacona akcyza w należnej wysokości.

Istniejące wersje czasowe § 6
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 2525
2019.10.23
zmieniony przez
2021.02.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 6. Zwalnia się od akcyzy:

  1) olej opałowy inny niż określony w art. 90 ust. 1 pkt 1 ustawy, wykorzystywany:

   a) do produkcji energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu, w przypadkach, o których mowa w art. 32 ust. 3 ustawy,

   b) w pracach rolnych, ogrodniczych, szklarniowych oraz leśnych, w przypadkach, o których mowa w art. 32 ust. 3 ustawy,

  2) oleje smarowe, pozostałe oleje o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, oleje smarowe o kodzie CN 2710 20 90 oraz preparaty smarowe objęte pozycją CN 3403*), przeznaczone do wykorzystania do celów innych niż napędowe lub opałowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, albo jako oleje smarowe do silników albo do produkcji paliw silnikowych, olejów opałowych, dodatków lub domieszek do paliw silnikowych lub olejów smarowych do silników, w przypadkach, o których mowa w art. 32 ust. 3 pkt 1-3 i 6-9 ustawy

- jeżeli spełnione są warunki, o których mowa w art. 32 ust. 5-6b, 12 i 13 ustawy.

________________________
*) Uwaga od redakcji: zobacz § 2 rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 18.10.2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 2002).

Istniejące wersje czasowe § 7
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 2525
2021.02.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 7. 1. Zwalnia się od akcyzy biokomponenty przeznaczone do paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych, w rozumieniu odrębnych przepisów, spełniające wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, ma zastosowanie w przypadku:

  1) dostarczenia biokomponentów ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu produkującego paliwa ciekłe lub biopaliwa ciekłe poza składem podatkowym, z zastosowaniem przedpłaty akcyzy;

  2) nabycia wewnątrzwspólnotowego biokomponentów przez zarejestrowanego odbiorcę w celu ich zużycia do produkcji paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych poza składem podatkowym, z zastosowaniem przedpłaty akcyzy;

  3) nabycia wewnątrzwspólnotowego biokomponentów przez zarejestrowanego odbiorcę w celu ich dostarczenia do podmiotu produkującego paliwa ciekłe lub biopaliwa ciekłe w składzie podatkowym albo poza składem podatkowym, z zastosowaniem przedpłaty akcyzy.

3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, ma zastosowanie w przypadku zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy w stosunku do biokomponentów przeznaczonych do paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych. Podmiotem uprawnionym do zwolnienia jest podmiot zobowiązany do zapłaty akcyzy w związku z zakończeniem procedury zawieszenia poboru akcyzy.

4. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, ma zastosowanie, jeżeli spełnione są warunki określone w art. 32 ust. 5-6b ustawy.

§ 8. Zwalnia się od akcyzy piwo, wino i napoje fermentowane, wytworzone domowym sposobem przez osoby fizyczne na własny użytek i nieprzeznaczone do sprzedaży.

Istniejące wersje czasowe § 9
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 2525
2021.02.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 9. 1. Zwalnia się od akcyzy napoje alkoholowe używane:

  1) jako próbki do analiz, niezbędnych prób produkcyjnych lub celów naukowych;

  2) do badań naukowych;

  3) do procesów produkcyjnych, pod warunkiem że produkt końcowy nie zawiera alkoholu.

2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1, stosuje się w przypadkach, o których mowa w art. 32 ust. 3 pkt 1 i 8 ustawy, jeżeli spełnione są warunki, o których mowa w art. 32 ust. 5-6b ustawy.

Istniejące wersje czasowe § 10
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 2525
2021.02.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 10. 1. Zwalnia się od akcyzy alkohol etylowy używany do celów medycznych przez podmioty lecznicze, o których mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 i 2219), zwane dalej "podmiotami leczniczymi", i apteki, pod warunkiem że będzie stosowany wyłącznie:

  1) przy czynnościach leczniczych lub do zabiegów dezynfekcyjnych powierzchni i przedmiotów mających bezpośredni kontakt z pacjentem;

  2) do wytwarzania leków recepturowych w aptekach.

2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1, stosuje się w przypadkach, o których mowa w art. 32 ust. 3 pkt 1 i 8 ustawy, jeżeli spełnione są warunki, o których mowa w art. 32 ust. 5-6b ustawy.

§ 11. Zwalnia się od akcyzy:

  1) napoje alkoholowe pochodzące z przepadku, z chwilą ich sprzedaży przez uprawniony organ prowadzącemu skład podatkowy, z przeznaczeniem do przerobu w składzie podatkowym na alkohol etylowy,

  2) alkohol etylowy pochodzący z przepadku, z chwilą jego sprzedaży przez uprawnione organy podmiotom leczniczym i aptekom, z przeznaczeniem do celów, o których mowa w § 10 ust. 1,

  3) wyroby tytoniowe oznaczone odpowiednio kodami CN 2402 i 2403 10, pochodzące z przepadku, z chwilą ich sprzedaży przez uprawniony organ prowadzącemu skład podatkowy, z przeznaczeniem do dalszego przerobu tych wyrobów w składzie podatkowym,

  4) płyn do papierosów elektronicznych pochodzący z przepadku, z chwilą jego sprzedaży przez uprawniony organ prowadzącemu skład podatkowy, z przeznaczeniem do dalszego przerobu tego płynu w składzie podatkowym,

  5) wyroby nowatorskie pochodzące z przepadku, z chwilą ich sprzedaży przez uprawniony organ prowadzącemu skład podatkowy, z przeznaczeniem do dalszego przerobu tych wyrobów w składzie podatkowym,

  6) wyroby energetyczne pochodzące z przepadku, z chwilą ich sprzedaży przez uprawniony organ prowadzącemu skład podatkowy, z przeznaczeniem do przerobu tych wyrobów w składzie podatkowym,

  7) wyroby energetyczne z chwilą ich sprzedaży przez uprawniony organ w trybie art. 232 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1987 i 2399) prowadzącemu skład podatkowy, z przeznaczeniem do przerobu tych wyrobów w składzie podatkowym

- pod warunkiem złożenia przez nabywcę tych wyrobów oświadczenia, że zostaną przeznaczone do celów, o których mowa odpowiednio w pkt 1-7.

Istniejące wersje czasowe § 12
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 2525
2021.02.01
uchylony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 12. 1. Zwalnia się od akcyzy alkohol etylowy pozostający jako odpad w procesie produkcyjnym, w którym produkt końcowy nie zawiera alkoholu etylowego, w przypadku gdy alkohol etylowy zostanie przemieszczony do składu podatkowego z przeznaczeniem do dalszego przerobu w tym składzie, jeżeli przemieszczenie alkoholu etylowego do składu podatkowego odbędzie się na podstawie:

  1) elektronicznego dokumentu e-DD albo

  2) dokumentu zastępującego e-DD

- który zostanie sporządzony przez podmiot prowadzący skład podatkowy, do którego wyroby te są przemieszczane.

2. Alkohol etylowy uznaje się za odpad pozostający w procesie produkcyjnym, jeżeli przychód osiągnięty z jego sprzedaży stanowi nie więcej niż 0,1% całości przychodu, w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1036, z późn. zm.) lub ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.), uzyskanego z prowadzonej działalności gospodarczej za poprzedni rok obrotowy lub deklarowanego w przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Istniejące wersje czasowe § 13
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 2525
2021.01.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 13. 1. Zwalnia się od akcyzy podatników produkujących piwo, którzy w roku kalendarzowym wyprodukowali do 200 000 hl piwa - w wysokości 50% kwoty akcyzy obliczonej z zastosowaniem stawki akcyzy określonej w art. 94 ust. 4 ustawy.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, jest realizowane przez obniżenie należnej kwoty akcyzy o kwotę przysługującego zwolnienia.

2a. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do podatników, którzy wyłącznie rozlewają piwo wytworzone przez innych producentów.

3. Przepis ust. 1 stosuje się do podatników:

  1) prawnie i ekonomicznie niezależnych od innych przedsiębiorców wytwarzających piwo;

  2) posiadających miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w odrębnym miejscu niż inni przedsiębiorcy zajmujący się produkcją piwa;

  3) niewytwarzających piwa na podstawie licencji uzyskanych od innych przedsiębiorców.

4. Ze zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, korzystać mogą także podatnicy produkujący piwo lub podatnicy posiadający zezwolenie wyprowadzenia, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy, którzy współpracują ze sobą na podstawie pisemnej umowy i w roku kalendarzowym łącznie wyprodukowali do 200.000 hl piwa.

5. Przepis ust. 4 stosuje się, jeżeli współpracujący ze sobą podatnicy spełniający warunki z ust. 4:

  1) są prawnie i ekonomicznie niezależni od innych przedsiębiorców wytwarzających piwo;

  2) posiadają miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w odrębnym miejscu niż inni przedsiębiorcy zajmujący się produkcją piwa;

  3) nie wytwarzają piwa na podstawie licencji uzyskanych od innych przedsiębiorców.

5a. Przy obliczaniu limitu produkcji określonego dla zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, podatnicy rozlewający piwo nie uwzględniają ilości rozlanego piwa wytworzonego przez innych producentów, przemieszczonego od tych producentów do podmiotu rozlewającego piwo w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, jeżeli piwo to po rozlaniu zostało przemieszczone między podmiotem dokonującym jego rozlewu i podmiotem wytwarzającym piwo w tej procedurze.

6. W przypadku gdy w roku podatkowym podatnicy przekroczą produkcję 200.000 hl piwa, do całości wyprodukowanego piwa w danym roku stosuje się stawkę akcyzy dla piwa określoną w ustawie, bez możliwości obniżenia należnej kwoty akcyzy o kwotę przysługującego zwolnienia.

7. Zwalnia się od akcyzy podmioty dokonujące nabycia wewnątrzwspólnotowego piwa lub importu piwa, w przypadku przedstawienia przez te podmioty zaświadczenia władz skarbowych właściwych dla zagranicznego producenta piwa o pochodzeniu piwa od producenta spełniającego warunki określone w ust. 1 i 3. Zaświadczenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, przedstawia się właściwemu:

  1) naczelnikowi urzędu skarbowego z chwilą złożenia zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym - w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego piwa poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy;

  2) naczelnikowi urzędu celno-skarbowego z chwilą złożenia zgłoszenia celnego - w przypadku importu piwa.

8. Zaświadczenia, o którym mowa w ust. 7, nie przedstawia się, gdy nabycie wewnątrzwspólnotowe piwa jest dokonywane w procedurze zawieszenia poboru akcyzy z zastosowaniem e-AD albo dokumentu zastępującego e-AD.

9. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 7, jest realizowane przez obniżenie należnej kwoty akcyzy o kwotę przysługującego zwolnienia.

10. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 7, przysługuje w wysokości 50% kwoty akcyzy obliczonej z zastosowaniem stawki akcyzy określonej w art. 94 ust. 4 ustawy.

Istniejące wersje czasowe § 14
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 2525
2020.10.22
zmieniony przez
2021.02.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 14. 1. Zwalnia się od akcyzy, z chwilą przeznaczenia do badań naukowych lub badań związanych z jakością produktu:

  1) wyroby tytoniowe,

  2) płyn do papierosów elektronicznych,

  3) wyroby nowatorskie,

  4) susz tytoniowy, w ilości 20 gramów na każde 200 kg badanego suszu tytoniowego

- w przypadku, o którym mowa w art. 32 ust. 3 pkt 1 ustawy, jeżeli są spełnione warunki, o których mowa w art. 32 ust. 5-6a ustawy, oraz w przypadku, o którym mowa w art. 32 ust. 3 pkt 8 ustawy.

2. Zwalnia się od akcyzy susz tytoniowy zużyty przez pośredniczący podmiot tytoniowy do badań naukowych lub badań związanych z jakością produktu, w ilości 20 gramów na każde 200 kg badanego suszu tytoniowego.

3. Zwalnia się od akcyzy papierosy przeznaczone do weryfikacji maksymalnego poziomu wydzielanych substancji smolistych, nikotyny i tlenku węgla w dymie papierosów, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2182 oraz z 2020 r. poz. 1337), z chwilą ich przeznaczenia do tej weryfikacji, pod warunkiem że zostaną całkowicie zużyte w trakcie wykonywanych badań.

§ 15. 1. Zwalnia się od akcyzy napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, płyn do papierosów elektronicznych i wyroby nowatorskie z chwilą ich sprzedaży, podróżnym podróżującym poza terytorium Unii Europejskiej, w sklepach usytuowanych na terenie wolnych obszarów celnych lub składów celnych w portach lotniczych lub portach morskich zlokalizowanych na przejściach granicznych.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, realizowane jest przez zwrot zapłaconej kwoty akcyzy oraz ma zastosowanie pod warunkiem, że:

  1) wyroby, o których mowa w ust. 1, zostaną sprzedane podróżnym, w odniesieniu do których dokonano sprawdzenia, że ich portem przeznaczenia jest port poza terytorium Unii Europejskiej;

  2) sprzedawca prowadzi dokumentację handlową pozwalającą na określenie wyrobów akcyzowych sprzedawanych podróżnym podróżującym poza terytorium Unii Europejskiej;

  3) sprzedawca wyodrębni na terenie sklepu wyroby akcyzowe przeznaczone do sprzedaży podróżnym udającym się poza terytorium Unii Europejskiej od innych wyrobów akcyzowych.

3. Dokumentacja handlowa, o której mowa w ust. 2 pkt 2, powinna zawierać:

  1) numer biletu lub numer karty pokładowej nabywcy, a w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich członkom załóg - numer dokumentu identyfikującego nabywcę jako członka załogi;

  2) numer lotu lub rejsu nabywcy;

  3) informację o porcie przeznaczenia nabywcy;

  4) nazwę, ilość i cenę wyrobu akcyzowego.

4. Zwrot zapłaconej kwoty akcyzy w przypadku, o którym mowa w ust. 2, następuje na pisemny wniosek sprzedawcy, złożony do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Wniosek składany jest za okresy miesięczne do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym sprzedano wyroby, o których mowa w ust. 1.

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 4, dołącza się dokumenty potwierdzające zapłatę akcyzy na terytorium kraju od sprzedanych podróżnym, o których mowa w ust. 1, napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich.

6. Zwrot zapłaconej kwoty akcyzy orzeka, w drodze decyzji, właściwy naczelnik urzędu skarbowego. Wypłaty kwoty z tytułu zwrotu akcyzy dokonuje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 4, wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 5.

§ 16. 1. Zwalnia się od akcyzy z chwilą sprzedaży:

  1) alkohol etylowy i produkty pośrednie w opakowaniach o pojemności nie większej niż 50 ml,

  2) wina i napoje fermentowane w opakowaniach nie większych niż 1 l,

  3) piwo w opakowaniach nie większych niż 0,5 l i papierosy w opakowaniach zawierających nie więcej niż 30 sztuk,

  4) tytoń do palenia w opakowaniach nie większych niż 40 g,

  5) płyn do papierosów elektronicznych w opakowaniach o pojemności nie większej niż 10 ml,

  6) wyroby nowatorskie w opakowaniach nie większych niż 0,008 kg

- dostarczane na pokłady samolotów, statków oraz promów morskich, pod warunkiem że są rozdawane lub sprzedawane do bezpośredniej konsumpcji przez podróżnych lub załogę podczas trwania podróży w rejsach międzynarodowych.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się również w przypadku:

  1) alkoholu etylowego i produktów pośrednich w opakowaniach o pojemności większej niż 50 ml,

  2) win i napojów fermentowanych w opakowaniach o pojemności większej niż 1 l,

  3) piwa w opakowaniach o pojemności większej niż 0,5 l

- pod warunkiem że te wyroby, przed rozdaniem lub sprzedażą do bezpośredniej konsumpcji przez podróżnych lub załogę podczas trwania podróży w rejsach międzynarodowych, są rozlewane do naczyń stosowanych zwyczajowo w gastronomii do spożywania takich wyrobów.

3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 i 2, stosuje się w przypadku, o którym mowa w art. 32 ust. 3 pkt 1 ustawy.

4. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 i 2, mają zastosowanie pod warunkiem, że:

  1) sprzedaż lub rozdanie wyrobów akcyzowych podróżnym lub załodze nastąpi podczas trwania podróży, opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych, o których mowa w ust. 1, sprzedawanych lub rozdawanych podróżnym lub załodze zostaną otwarte przed rozdaniem lub sprzedażą, a alkohol etylowy lub produkty pośrednie w opakowaniach o pojemności większej niż 50 ml, wino i napoje fermentowane w opakowaniach o pojemności większej niż 1 l i piwo w opakowaniach o pojemności większej niż 0,5 l zostaną rozlane i podane w stosowanych zwyczajowo w gastronomii naczyniach;

  2) w przypadku podróży statkiem lub promem morskim podróż ta odbywa się z bezpośrednim wpłynięciem do zagranicznego portu, który oddalony jest od polskich wód terytorialnych co najmniej o 40 mil morskich;

  3) zostaną spełnione warunki, o których mowa w art. 32 ust. 5 ustawy.

Istniejące wersje czasowe § 17
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 2525
2021.02.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 17. 1. Zwalnia się od akcyzy wyroby akcyzowe, które, znajdując się w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, stały się nieprzydatne do spożycia, dalszego przerobu lub zużycia i za zgodą właściwego naczelnika urzędu skarbowego zostały zniszczone:

  1) w składzie podatkowym albo

  2) w innym miejscu spełniającym warunki niszczenia wyrobów na podstawie przepisów odrębnych, w obecności przedstawiciela organu podatkowego.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, stosuje się, jeżeli spełnione są warunki, o których mowa w art. 32 ust. 5-6b ustawy.

3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się pod warunkiem sporządzenia z czynności zniszczenia wyrobów akcyzowych, w dwóch egzemplarzach, protokołu zniszczenia wyrobów akcyzowych, w którym podaje się przyczyny tego zniszczenia. Protokół zniszczenia wyrobów akcyzowych podpisuje podatnik oraz obecny przy czynności zniszczenia przedstawiciel organu podatkowego.

Istniejące wersje czasowe § 18
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 2525
2021.02.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 18. 1. Podmiot korzystający ze zwolnienia od akcyzy, o którym mowa w § 3, § 6, § 7 ust. 1, § 9 ust. 1, § 10 ust. 1, § 12 ust. 1, § 14, § 16 ust. 1 i § 17 ust. 1, prowadzący działalność gospodarczą, prowadzi ewidencję wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie.

2. Szczegółowy zakres danych, który powinien znajdować się w ewidencji wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz sposób prowadzenia ewidencji, określają przepisy wydane na podstawie art. 138s ustawy.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60