Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Akcyza »  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30.08.2010 r. w ...

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30.08.2010 r.
w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie
podatku akcyzowego1)

 Dz. U. z 2010 r. nr 159, poz. 1071
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wersje poprzedzające
 Dz. U. z 2014 r. poz. 767
Uwaga od redakcji:
Rozporządzenie utraciło moc z dniem 1.01.2016 r.
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem
Istniejące wersje czasowe zał. nr 3
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 159, poz. 1071
2013.01.01
zmieniony przez
2014.06.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 767
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 3

 
Wniosek o wydanie zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca

WZÓR

					  Naczelnik Urzędu Celnego

					  w ......................

					  

WNIOSEK

o wydanie zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca

1. Imię, nazwisko albo nazwa wnioskodawcy oraz jego NIP:

...................................................................

...................................................................

2. Adres zamieszkania albo siedziby wnioskodawcy:

...................................................................

...................................................................

3. Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub ewidencji
działalności gospodarczej oraz numer REGON:

...................................................................

...................................................................

4. Adres poczty elektronicznej wnioskodawcy:

...................................................................

5. Adres planowanej lokalizacji miejsca odbioru wyrobów
akcyzowych:

...................................................................

...................................................................

6. Zakres planowanej działalności na podstawie szacunkowych
danych dotyczących ilości lub wartości wyrobów akcyzowych,
będących w okresie 1 miesiąca przedmiotem nabycia
wewnątrzwspólnotowego:.............................................

7. Rodzaj wyrobów akcyzowych, które będą nabywane
wewnątrzwspólnotowo:

a) wyroby akcyzowe z zestawienia (oznaczone X):

Wyroby energetyczne:

Napoje alkoholowe:

Oleje roślinne i zwierzęce o kodach CN od 1507 do 1518, jeśli są przeznaczone do celów napędowych lub opałowych (art. 20 ust. 1 lit. a dyrektywy 2003/96/WE)

 

Alkohol etylowy (art. 20 dyrektywy 92/83/EWG)

 

Oleje mineralne o kodach CN 2707 10, 2707 20, 2707 30 i 2707 50 (art. 20 ust. 1 lit. b dyrektywy 2003/96/WE)

 

Benzyna ołowiowa o kodach CN 2710 11 31, 2710 11 51 i 2710 11 59 (art. 20 ust. 1 lit. c; załącznik 1 tabela A rząd pierwszy dyrektywy 2003/96/WE)

 

Alkohol etylowy skażony środkami dopuszczonymi do skażania alkoholu etylowego na podstawie przepisów odrębnych (art. 20 w związku z art. 27 ust. 1 lit. b dyrektywy 92/83/EWG)

 

Benzyna bezołowiowa o kodach CN 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45 i 2710 11 49 (art. 20 ust. 1 lit. c; załącznik 1 tabela A rząd drugi dyrektywy 2003/96/WE)

 

Olej napędowy o kodach CN od 2710 19 41 do 2710 19 49 (art. 20 ust. 1 lit. c; załącznik 1 tabela A rząd trzeci dyrektywy 2003/96/WE)

 

Piwo (art. 2 dyrektywy 92/83/EWG)

 

Olej opałowy o kodach CN od 2710 19 41 do 2710 19 49 (art. 20 ust. 1 lit. c; załącznik nr 1 tabela C rząd pierwszy dyrektywy 2003/96/WE)

 

Wino niemusujące (art. 8 pkt 1 dyrektywy 92/83/EWG) i niemusujące napoje fermentowane inne niż wino i piwo (art. 12 pkt 1 dyrektywy 92/83/EWG)

 

Nafta do celów napędowych o kodach CN 2710 19 21 i 2710 19 25 (art. 20 ust. 1 lit. c; załącznik 1 tabela A rząd czwarty dyrektywy 2003/96/WE)

 

Wino musujące (art. 8 pkt 2 dyrektywy 92/83/EWG) i musujące napoje fermentowane inne niż wino i piwo (art. 12 pkt 2 dyrektywy 92/83/EWG)

 

Nafta do celów opałowych o kodach CN 2710 19 21 i 2710 19 25 (art. 20 ust. 1 lit. c; załącznik 1 tabela C rząd trzeci dyrektywy 2003/96/WE)

 

Produkty pośrednie (art. 17 dyrektywy 92/83/EWG)

 

Ciężki olej opałowy o kodach CN od 2710 19 61 do 2710 19 69 (art. 20 ust. 1 lit. c; załącznik 1 tabela C rząd drugi dyrektywy 2003/96/WE)

 

Wyroby tytoniowe:

 

Wyroby o kodach CN 2710 11 21, 2710 11 25 i 2710 19 29, o ile wyroby te są przemieszczane luzem (art. 20 ust. 1 lit. c dyrektywy 2003/96/WE)

 

Papierosy (art. 4 i art. 7 ust. 2 dyrektywy 95/59/WE)

 

Wyroby o kodach CN od 2710 11 do 2710 19 69, wyżej niewymienione (art. 20 ust. 1 lit. c dyrektywy 2003/96/WE)

 

Cygara i cygaretki (art. 3 i art. 7 ust. 1 dyrektywy 95/59/WE)

 

Gaz płynny i inne węglowodory gazowe (LPG) o kodzie CN 2711 z wyjątkiem 2711 11, 2711 21 i 2711 29 (art. 20 ust. 1 lit. d; załącznik 1 tabela A rząd piąty; załącznik 1 tabela C rząd czwarty dyrektywy 2003/96/WE)

 

Tytoń cięty do ręcznego sporządzania papierosów (art. 5, 6 i art. 7 ust. 2 dyrektywy 95/59/WE)

 

Nasycone węglowodory acykliczne o kodzie CN 2901 10 (art. 20 ust. 1 lit. e dyrektywy 2003/96/WE)

 

Inny tytoń do palenia (art. 5 i art. 7 ust. 2 dyrektywy 95/59/WE)

 

Węglowodory cykliczne o kodach CN 2902 20, 2902 30, 2902 41, 2902 42, 2902 43 i 2902 44 (art. 20 ust. 1 lit. f dyrektywy 2003/96/WE)

   

Metanol (alkohol metylowy) o kodzie CN 2905 11 00, który nie jest pochodzenia syntetycznego, jeśli jest przeznaczony do celów napędowych lub opałowych (art. 20 ust. 1 lit. g dyrektywy 2003/96/WE)

 

Wyroby o kodach CN 3824 90 91 i 3824 90 97, jeśli są przeznaczone do celów napędowych lub opałowych (art. 20 ust. 1 lit. h dyrektywy 2003/96/WE)

 

Wyroby o kodach CN 3811 11 10, 3811 11 90, 3811 19 00 i 3811 90 00

 

b) oleje smarowe (oznaczone X):

□ TAK: nazwa wyrobu/ów (kod/y CN): ..........................

□ NIE

c) inne wyroby akcyzowe(oznaczone x):

□ TAK: nazwa wyrobu/ów (kod/y CN): ..........................

□ NIE

8. Proponowany termin obowiązywania zezwolenia (oznaczone x):

□ czas nieoznaczony

□ czas oznaczony, nie dłuższy niż 3 lata, tj.................

9. Proponowane zabezpieczenie akcyzowe, o którym mowa w art. 63
ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U.
z 2009 r. Nr 3, poz. ll, z późn. zm.):

a) forma zabezpieczenia akcyzowego:

...................................................................

b) wysokość zabezpieczenia akcyzowego:

...................................................................

10. Liczba uzyskanych zezwoleń na nabywanie wyrobów akcyzowych
jako zarejestrowany odbiorca:......................................

11. Informacja o aktualnym lub wcześniejszym prowadzeniu przez
wnioskodawcę działalności w zakresie akcyzy, w szczególności:
numery zezwoleń uzyskanych na podstawie przepisów o podatku
akcyzowym i numery decyzji o ich cofnięciu, jeżeli zostały
wydane:

...................................................................

...................................................................

...................................................................

12. Dane osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy w
toku postępowania o wydanie zezwolenia:

a) imię i nazwisko: ...............................................

b) telefon/faks: ..................................................


                   ..............................
                   (data i podpis wnioskodawcy)

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60