Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Inne » System oceny zgodności »  Ustawa z dnia 13.04.2016 r. o systemach oceny ...

Ustawa z dnia 13.04.2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku1)

 Dz. U. z 2016 r. poz. 542
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wersje poprzedzające
 Dz. U. z 2017 r. poz. 1398
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wcześniejsze wersje
2018.07.19 - bieżąca
Wyświetl późniejsze wersje
 zmieniony przez
zmiany w:

Uwaga od redakcji:
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Istniejące wersje czasowe rozdziału 8
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2016 r. poz. 542
2017.07.20 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 1398
2018.07.19
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Rozdział 8

 Administracyjne kary pieniężne

Istniejące wersje czasowe art. 88
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2016 r. poz. 542
2017.07.20 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 1398
2018.07.19
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 88. 1. Producent albo importer albo instalator, który wprowadza do obrotu lub oddaje do użytku wyrób niezgodny z wymaganiami, podlega karze pieniężnej w wysokości do 100.000 zł.

2. Producent, który nie wypełnia obowiązków określonych w przepisach:

  1) art. 11 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/424 lub

  2) art. 8 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/425, lub

  3) art. 7 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/426

- podlega karze pieniężnej w wysokości do 100.000 zł.

3. Importer, który nie wypełnia obowiązków określonych w przepisach:

  1) art. 13 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/424 lub

  2) art. 10 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/425, lub

  3) art. 9 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/426

- podlega karze pieniężnej w wysokości do 100.000 zł.

Istniejące wersje czasowe art. 89
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2016 r. poz. 542
2017.07.20 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 1398
2018.07.19
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 89. 1. Producent albo importer albo instalator, który wprowadza do obrotu lub oddaje do użytku wyrób podlegający oznakowaniu CE, a w przypadku przyrządów pomiarowych także dodatkowemu oznakowaniu metrologicznemu, albo dystrybutor, który udostępnia na rynku taki wyrób, bez tego oznakowania, podlega karze pieniężnej w wysokości do 20.000 zł.

2. Producent, który nie wypełnia obowiązku umieszczenia oznakowania CE, określonego w przepisach:

  1) art. 11 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2016/424 lub

  2) art. 8 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2016/425, lub

  3) art. 7 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2016/426

- podlega karze pieniężnej w wysokości do 20.000 zł.

3. Importer, który nie wypełnia obowiązku zapewnienia umieszczenia oznakowania CE, określonego w przepisach:

  1) art. 13 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2016/424 lub

  2) art. 10 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2016/425, lub

  3) art. 9 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2016/426

- podlega karze pieniężnej w wysokości do 20.000 zł.

4. Dystrybutor, który nie wypełnia obowiązku sprawdzenia oznakowania CE, określonego w przepisach:

  1) art. 14 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2016/424 lub

  2) art. 11 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2016/425, lub

  3) art. 10 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2016/426

- podlega karze pieniężnej w wysokości do 20.000 zł.

Istniejące wersje czasowe art. 89a
2018.07.19
dodany przez

Art. 89a. 1. Dystrybutor, który udostępnia na rynku wyrób i nie dopełnia obowiązków w zakresie sprawdzenia:

  1) umieszczenia na wyrobie, a gdy jest to wymagane - na opakowaniu, w załączonym dokumencie lub na etykiecie, informacji umożliwiających identyfikację wyrobu,

  2) dołączenia do wyrobu instrukcji, informacji, w tym dotyczących bezpieczeństwa użytkowania oraz, jeżeli jest to wymagane, kopii deklaracji zgodności i etykiety, sporządzonych w języku polskim w sposób jasny, zrozumiały i czytelny

- podlega karze pieniężnej w wysokości do 10.000 zł.

2. Dystrybutor, który nie wypełnia obowiązków sprawdzenia, z wyłączeniem obowiązku sprawdzenia oznakowania CE, określonych w przepisach:

  1) art. 14 ust. 2 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) 2016/424, z wyłączeniem obowiązku sprawdzenia wymagań wskazanych w art. 11 ust. 6 i art. 13 ust. 3 tego rozporządzenia, lub

  2) art. 11 ust. 2 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) 2016/425, z wyłączeniem obowiązku sprawdzenia wymagań wskazanych w art. 8 ust. 6 i art. 10 ust. 3 tego rozporządzenia, lub

  3) art. 10 ust. 2 akapit pierwszy lub drugi rozporządzenia (UE) 2016/426, z wyłączeniem obowiązku sprawdzenia wymagań wskazanych w art. 7 ust. 6 i art. 9 ust. 3 tego rozporządzenia

- podlega karze pieniężnej w wysokości do 10.000 zł.

Istniejące wersje czasowe art. 90
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2016 r. poz. 542
2017.07.20 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 1398
2018.07.19
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 90. 1. Producent albo instalator wyrobu wprowadzonego do obrotu lub oddanego do użytku, który nie dopełnia obowiązków w zakresie dołączania do wyrobu, sporządzonych w jasnej, zrozumiałej i czytelnej formie, w języku polskim, zgodnie z wymaganiami:

  1) instrukcji lub

  2) informacji dotyczących bezpieczeństwa użytkowania, lub

  3) kopii deklaracji zgodności lub etykiety

- podlega karze pieniężnej w wysokości do 10.000 zł.

2. Producent albo instalator wyrobu wprowadzonego do obrotu lub oddanego do użytku, który nie dopełnia obowiązków w zakresie dołączania do wyrobu:

  1) informacji umożliwiających jego identyfikację, sporządzonych w języku polskim lub

  2) informacji umożliwiających identyfikację wyrobu, sporządzonych zgodnie z wymaganiami

- podlega karze pieniężnej w wysokości do 10.000 zł.

3. Producent, który nie wypełnia obowiązków określonych w przepisach:

  1) art. 11 ust. 5-7 rozporządzenia (UE) 2016/424 lub

  2) art. 8 ust. 5-8 rozporządzenia (UE) 2016/425, lub

  3) art. 7 ust. 5-7 rozporządzenia (UE) 2016/426

- podlega karze pieniężnej w wysokości do 10.000 zł.

Istniejące wersje czasowe art. 91
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2016 r. poz. 542
2017.07.20 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 1398
2018.07.19
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 91. 1. Importer wyrobu wprowadzonego do obrotu lub oddanego do użytku, który nie dopełnia obowiązków w zakresie:

  1) zapewnienia dołączenia do wyrobu, sporządzonych w jasnej, zrozumiałej i czytelnej formie, w języku polskim, zgodnie z wymaganiami:

   a) instrukcji lub

   b) informacji dotyczących bezpieczeństwa użytkowania, lub

   c) etykiety, lub

  2) zapewnienia dołączenia do wyrobu informacji umożliwiających identyfikację wyrobu, sporządzonych zgodnie z wymaganiami lub

  3) umieszczenia na wyrobie informacji umożliwiających jego identyfikację, sporządzonych w języku polskim lub

  4) zapewnienia dołączenia do wyrobu, w stosownych przypadkach, kopii deklaracji zgodności lub innych dokumentów

- podlega karze pieniężnej w wysokości do 10.000 zł.

2. Importer, który nie wypełnia obowiązków, z wyłączeniem obowiązku zapewnienia umieszczenia oznakowania CE, określonych w przepisach:

  1) art. 13 ust. 2 akapit pierwszy lub ust. 3, lub 4 rozporządzenia (UE) 2016/424 lub

  2) art. 10 ust. 2 akapit pierwszy lub ust. 3, lub 4 rozporządzenia (UE) 2016/425, lub

  3) art. 9 ust. 2 akapit pierwszy lub drugi, lub ust. 3, lub 4 rozporządzenia (UE) 2016/426

- podlega karze pieniężnej w wysokości do 10.000 zł.

Istniejące wersje czasowe art. 92
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2016 r. poz. 542
2017.07.20 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 1398
2018.07.19
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 92. 1. Producent albo instalator, który nie dopełnia obowiązków w zakresie: 

  1) sporządzania dokumentacji technicznej wyrobu lub deklaracji zgodności, zgodnie z wymaganiami lub

  2) przechowywania dokumentacji technicznej wyrobu lub deklaracji zgodności lub dokumentacji niezbędnej do wykazania zgodności wyrobu z wymaganiami, lub

  3) udzielenia organowi nadzoru rynku informacji lub udostępnienia dokumentacji w języku polskim, w celu wykazania zgodności wyrobu z wymaganiami

- podlega karze pieniężnej w wysokości do 10.000 złotych.

2. Producent, który nie wypełnia obowiązków, z wyłączeniem obowiązku zapewnienia umieszczenia oznakowania CE, określonych w przepisach:

  1) art. 11 ust. 2 lub 3, lub 9 rozporządzenia (UE) 2016/424 lub

  2) art. 8 ust. 2 lub 3, lub 10 rozporządzenia (UE) 2016/425, lub

  3) art. 7 ust. 2 lub 3, lub 9 rozporządzenia (UE) 2016/426

- podlega karze pieniężnej w wysokości do 10.000 zł.

Istniejące wersje czasowe art. 93
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2016 r. poz. 542
2017.07.20 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 1398
2018.07.19
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 93. 1. Importer, który nie dopełnia obowiązków w zakresie:

  1) przechowywania kopii deklaracji zgodności lub zapewnienia udostępniania dokumentacji technicznej lub

  2) udzielenia organowi nadzoru rynku informacji lub udostępnienia dokumentacji w języku polskim, w celu wykazania zgodności wyrobu z wymaganiami

- podlega karze pieniężnej w wysokości do 10.000 zł.

2. Importer, który nie wypełnia obowiązków określonych w przepisach:

  1) art. 13 ust. 8 i 9 rozporządzenia (UE) 2016/424 lub

  2) art. 10 ust. 8 i 9 rozporządzenia (UE) 2016/425, lub

  3) art. 9 ust. 8 i 9 rozporządzenia (UE) 2016/426

- podlega karze pieniężnej w wysokości do 10.000 zł.

Istniejące wersje czasowe art. 94
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2016 r. poz. 542
2017.07.20 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 1398
2018.07.19
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 94. 1. Upoważniony przedstawiciel, który nie dopełnia obowiązków w zakresie:

  1) przechowywania dokumentacji technicznej lub deklaracji zgodności, lub dokumentacji niezbędnej do wykazania zgodności wyrobu z wymaganiami lub

  2) udzielenia organowi nadzoru rynku informacji lub udostępnienia dokumentacji w języku polskim, w celu wykazania zgodności wyrobu z wymaganiami

- podlega karze pieniężnej w wysokości do 10.000 zł.

2. Upoważniony przedstawiciel, który nie wypełnia obowiązków określonych w przepisach:

  1) art. 11 ust. 3 lub 9 rozporządzenia (UE) 2016/424 lub

  2) art. 8 ust. 3 lub 10 rozporządzenia (UE) 2016/425, lub

  3) art. 7 ust. 3 lub 9 rozporządzenia (UE) 2016/426

- podlega karze pieniężnej w wysokości do 10.000 zł.

Art. 95. Podmiot gospodarczy oraz przedsiębiorca będący użytkownikiem wyrobu, który uniemożliwia lub utrudnia organowi nadzoru rynku przeprowadzenie kontroli, o której mowa w art. 64 ust. 1, art. 82 ust. 4 lub art. 84 ust. 8, podlega karze pieniężnej w wysokości do 30.000 zł.

Art. 96. Kontrolowany, który:

  1) niszczy próbkę kontrolną, lub

  2) usuwa ją spod zabezpieczenia, lub

  3) uniemożliwia zbadanie tej próbki, lub

  4) przechowuje ją niezgodnie z warunkami określonymi w art. 72 ust. 4

- podlega karze pieniężnej w wysokości do 30.000 zł.

Istniejące wersje czasowe art. 97
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2016 r. poz. 542
2017.07.20 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 1398
2018.07.19
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 97. 1. Kary pieniężne, o których mowa w art. 88-94, nakłada, w drodze decyzji, organ nadzoru rynku prowadzący postępowanie, o którym mowa w art. 76 ust. 1 lub 1a lub art. 85 ust. 1.

2. Kary pieniężne, o których mowa w art. 95 i art. 96, nakłada, w drodze decyzji, organ nadzoru rynku prowadzący kontrolę, a w przypadku kontroli prowadzonej przez organ nadzoru rynku, o którym mowa w art. 58 ust. 2 pkt 2, okręgowy inspektor pracy.

3. Wymierzając karę pieniężną, o której mowa w art. 88-96, organ nadzoru rynku bierze pod uwagę:

  1) wagę i okoliczności naruszenia prawa, w szczególności liczbę wyrobów niezgodnych z wymaganiami wprowadzonych do obrotu, oddanych do użytku lub udostępnionych na rynku, potrzebę ochrony życia lub zdrowia, ochrony mienia w znacznych rozmiarach lub ochrony ważnego interesu publicznego lub wyjątkowo ważnego interesu strony oraz czas trwania tego naruszenia;

  2) częstotliwość niedopełniania w przeszłości obowiązku albo naruszania zakazu tego samego rodzaju co niedopełnienie obowiązku albo naruszenie zakazu, w następstwie którego ma być nałożona kara;

  3) uprzednie ukaranie za to samo zachowanie za przestępstwo, przestępstwo skarbowe, wykroczenie lub wykroczenie skarbowe;

  4) stopień przyczynienia się strony, na którą jest nakładana kara pieniężna, do powstania naruszenia prawa;

  5) działania podjęte przez stronę dobrowolnie w celu usunięcia skutków naruszenia prawa;

  6) wysokość korzyści, którą strona osiągnęła;

  7) w przypadku osoby fizycznej - warunki osobiste strony, na którą kara pieniężna jest nakładana;

  8) współpracę z organem nadzoru rynku prowadzącym postępowanie, o którym mowa w art. 76 ust. 1 lub 1a lub art. 85 ust. 1, w szczególności przyczynienie się do szybkiego i sprawnego przeprowadzenia postępowania.

3a. Okoliczności, o których mowa w ust. 3 pkt 7, organ nadzoru rynku ustala na podstawie dowodów przedłożonych przez stronę.

4. Organ nadzoru rynku, w drodze decyzji, odstępuje od nałożenia kary pieniężnej i poprzestaje na pouczeniu, jeżeli:

  1) waga naruszenia prawa jest znikoma, a strona zaprzestała naruszania prawa lub

  2) za to samo zachowanie prawomocną decyzją na stronę została uprzednio nałożona kara pieniężna przez inny uprawniony organ administracji publicznej lub strona została prawomocnie ukarana za wykroczenie lub wykroczenie skarbowe, lub prawomocnie skazana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, i uprzednia kara spełnia cele, dla których miałaby być nałożona kara pieniężna, lub

  3) strona przedstawiła w wyznaczonym terminie dowody potwierdzające wykonanie postanowienia, o którym mowa w art. 82 ust. 1.

5. W przypadkach innych niż wymienione w ust. 4, jeżeli pozwoli to na spełnienie celów, dla których miałaby być nałożona kara pieniężna, organ nadzoru rynku, w drodze postanowienia, może wyznaczyć stronie termin do przedstawienia dowodów potwierdzających:

  1) usunięcie skutków naruszenia prawa lub

  2) powiadomienie właściwych podmiotów o stwierdzonym naruszeniu prawa, określając termin i sposób powiadomienia.

6. W przypadkach, o których mowa w ust. 5, organ nadzoru rynku odstępuje od nałożenia kary pieniężnej i poprzestaje na pouczeniu, jeżeli strona przedstawiła dowody potwierdzające wykonanie postanowienia.

Istniejące wersje czasowe art. 98
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2016 r. poz. 542
2017.07.20 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 1398
2018.07.19
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 98. 1. Termin zapłaty kary pieniężnej wynosi 30 dni od dnia kiedy decyzja stała się ostateczna.

2. Karę pieniężną wnosi się na rachunek bankowy organu nadzoru rynku, który ją nałożył.

3. Nie wszczyna się postępowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej, jeżeli od dnia popełnienia czynu, o którym mowa w art. 88-96, upłynęły 3 lata, licząc od końca roku, w którym czyn został popełniony.

4. Kary pieniężnej nie pobiera się po upływie 3 lat od dnia wydania ostatecznej decyzji o nałożeniu kary.

5. Środki finansowe pochodzące z kar pieniężnych stanowią dochód budżetu państwa.

6. (uchylony)

7. Kary pieniężne podlegają egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w zakresie egzekucji obowiązków o charakterze pieniężnym.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60