Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Inne » Nieruchomości »  Ustawa z dnia 20.07.2017 r. o Krajowym Zasobie ...

Ustawa z dnia 20.07.2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości

 Dz. U. z 2017 r. poz. 1529
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2018 r. poz. 2363
 Dz. U. z 2020 r. poz. 1100
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wersje poprzedzające
 Dz. U. z 2021 r. poz. 1961
Wyświetl wcześniejsze wersje
2022.08.10 - bieżąca

Uwaga od redakcji:
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Rozdział 5

Gospodarowanie nieruchomościami

Istniejące wersje czasowe art. 51
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2017 r. poz. 1529
2018.05.01
zmieniony przez
2018.12.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 2363
2019.08.15
zmieniony przez
2020.06.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1100
2021.01.19
zmieniony przez
2021.10.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 1961
2022.08.01
zmieniony przez
2022.08.10
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 51. 1. Nieruchomości wchodzące w skład Zasobu mogą być przedmiotem:

  1) sprzedaży;

  2) oddania w użytkowanie wieczyste;

  3) nieodpłatnego przekazania jednostce samorządu terytorialnego, związkowi tych jednostek lub spółce celowej z wyłącznym udziałem jednostki samorządu terytorialnego;

  3a) przekazania jednostce samorządu terytorialnego w celu zbycia tej nieruchomości z rozliczeniem w jej cenie ceny lokali lub budynków przekazywanych na własność tej jednostce przez nabywcę nieruchomości, o którym mowa w ustawie z dnia 16 grudnia 2020 r. o zbywaniu nieruchomości z rozliczeniem "lokal za grunt" (Dz. U. z 2021 r. poz. 223 oraz z 2022 r. poz. 1561);

  4) aportu do spółki celowej, społecznej inicjatywy mieszkaniowej lub towarzystwa budownictwa społecznego;

  5) umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym;

  6) zamiany nieruchomości.

2. Nieruchomości wchodzące w skład Zasobu mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi lub oddawane w najem lub dzierżawę.

3. Udzielanie wsparcia finansowego ze środków KZN jest możliwe, o ile przyczynia się to do istotnego na danym obszarze zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych obywateli, zwiększenia liczby mieszkań wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy lub realizowanych w ramach budownictwa czynszowego i jest zgodne z zasadami prawidłowej gospodarki, z zachowaniem szczególnej staranności.

4. (uchylony)

5. W przypadku wystąpienia o wyrażenie zgody, o której mowa w art. 35 pkt 2a, 9 i 10, art. 51a ust. 3, art. 53 ust. 2 oraz art. 65 ust. 1, we wniosku o wyrażenie zgody wskazuje się:

  1) przedmiot czynności prawnej;

  1a) informację o danych ewidencyjnych identyfikujących składniki aktywów trwałych, z wyjątkiem wniosku o wyrażenie zgody, o której mowa w art. 35 pkt 9 i 10, jeżeli w ramach objętej nią czynności nie przewidziano wniesienia jako aportu nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu;

  2) wartość nieruchomości, z wyjątkiem wniosku o wyrażenie zgody, o której mowa w art. 35 pkt 9 i 10, jeżeli w ramach objętej nią czynności nie przewidziano wniesienia jako aportu nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu;

  2a) wysokość wnoszonych środków w przypadku wniosku o wyrażenie zgody, o której mowa w art. 35 pkt 9 i 10, jeżeli w ramach objętej nią czynności przewidziano przeznaczenie tych środków na objęcie udziałów lub akcji w społecznych inicjatywach mieszkaniowych lub towarzystwach budownictwa społecznego;

  3) sposób dokonania czynności prawnej;

  4) uzasadnienie gospodarcze czynności prawnej;

  5) uzasadnienie powiązania celu publicznego z budownictwem mieszkaniowym - w przypadku zgody, o której mowa w art. 51a ust. 3.

6. Do wniosku, o którym mowa w ust. 5, dołącza się:

  1) dokumenty potwierdzające:

   a) tytuł prawny do nieruchomości,

   b) wartość nieruchomości

  - z wyjątkiem wniosku o wyrażenie zgody, o której mowa w art. 35 pkt 9 i 10, jeżeli w ramach objętej nią czynności nie przewidziano wniesienia jako aportu nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu;

  2) projekt umowy, na podstawie której ma być dokonana czynność prawna;

  3) inne dokumenty potwierdzające dane i informacje zawarte we wniosku.

Istniejące wersje czasowe art. 51a
2019.08.15
dodany przez
2020.06.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1100
2021.01.19
zmieniony przez
2021.10.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 1961
2022.08.01
zmieniony przez
2022.08.10
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 51a. 1. Nieruchomości wchodzące w skład Zasobu mogą być sprzedawane lub oddawane w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu.

2. Nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej, jeżeli:

  1) jest zbywana lub nieodpłatnie przekazywana na rzecz jednostki samorządu terytorialnego lub związku tych jednostek;

  2) jest nieodpłatnie przekazywana spółce celowej z wyłącznym udziałem jednostki samorządu terytorialnego;

  3) jest przedmiotem umowy zamiany;

  4) sprzedaż nieruchomości następuje na rzecz jej użytkownika wieczystego;

  5) ma być przedmiotem aportu do spółek lub wkładu własnego do spółek, o których mowa w art. 7 ust. 1, oraz spółek, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, i spółek, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym;

  6) jest sprzedawana partnerowi prywatnemu, a wybór partnera prywatnego nastąpił w trybie przewidzianym w art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym.

3. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego może wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości przeznaczonych:

  1) pod budownictwo mieszkaniowe;

  2) na realizację uzbrojenia technicznego;

  3) na cele publiczne związane z budownictwem mieszkaniowym.

4. Zawarcie umów najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony następuje w drodze przetargu. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego może wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku zawarcia tych umów w drodze przetargu.

5. Podstawę zawarcia umowy w drodze bezprzetargowej stanowi protokół z przeprowadzonych negocjacji lub rokowań w sprawie zbycia podpisany przez Prezesa KZN lub upoważnioną przez niego osobę.

Istniejące wersje czasowe art. 51b
2022.08.10
dodany przez

Art. 51b. 1. W przypadku przekazania jednostce samorządu terytorialnego nieruchomości, której wartość przekracza 2.000.000 zł, w celu, o którym mowa w art. 51 ust. 1 pkt 3a, uchwałę, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2020 r. o zbywaniu nieruchomości z rozliczeniem "lokal za grunt", podejmuje się po uzgodnieniu z ministrem, o którym mowa w art. 31 ust. 3.

2. W przypadku sprzedaży nieruchomości przekazanej jednostce samorządu terytorialnego w celu, o którym mowa w art. 51 ust. 1 pkt 3a, podlegająca zapłacie pieniężnej różnica, o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 16 grudnia 2020 r. o zbywaniu nieruchomości z rozliczeniem "lokal za grunt", stanowi przychód KZN ze zbycia tej nieruchomości.

3. W przypadku gdy w terminie 3 lat od dnia przekazania jednostce samorządu terytorialnego nieruchomości w celu, o którym mowa w art. 51 ust. 1 pkt 3a, nie dojdzie do sprzedaży tej nieruchomości na zasadach określonych w uchwale, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2020 r. o zbywaniu nieruchomości z rozliczeniem "lokal za grunt", KZN występuje do jednostki samorządu terytorialnego z żądaniem zwrotu tej nieruchomości do Zasobu albo zapłaty jej wartości rynkowej określonej na dzień żądania.

4. Do umowy o przekazanie jednostce samorządu terytorialnego nieruchomości w celu, o którym mowa w art. 51 ust. 1 pkt 3a, przepis art. 52 ust. 8 stosuje się odpowiednio.

Istniejące wersje czasowe art. 52
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2017 r. poz. 1529
2018.05.01
zmieniony przez
2018.12.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 2363
2019.08.15
zmieniony przez
2020.06.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1100
2021.04.01
zmieniony przez
2021.10.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 1961
2022.08.10
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 52. 1. Nieodpłatne przekazanie nieruchomości jednostce samorządu terytorialnego, związkowi jednostek samorządu terytorialnego lub spółce celowej z wyłącznym udziałem jednostki samorządu terytorialnego może nastąpić w drodze umowy:

  1) w celu realizacji inwestycji mieszkaniowej, w wyniku której powstaną lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy;

  2) w przypadku nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji lub w jego sąsiedztwie - w celu realizacji działań rewitalizacyjnych;

  3) na cele związane z realizacją inwestycji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych;

  4) w celu umożliwienia realizacji miejscowego planu odbudowy, o którym mowa w ustawie z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu;

  5) jeżeli są przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele związane z realizacją inwestycji infrastrukturalnych służących wykonywaniu zadań własnych w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, edukacji publicznej, kultury i kultury fizycznej, zakładania lub rozszerzania cmentarzy komunalnych albo jeżeli położony jest na nich cmentarz;

  6) jeżeli są przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogi gminne, powiatowe i wojewódzkie oraz zajęte na te cele;

  7) w celu realizacji zadań, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 547 i 583);

  8) (uchylony)

2. Nieruchomości wchodzące w skład Zasobu mogą być również przedmiotem umowy o nieodpłatnym przekazaniu nieruchomości jednostce samorządu terytorialnego lub związkowi jednostek samorządu terytorialnego w celu realizacji na tej nieruchomości:

  1) przedsięwzięcia mającego na celu utworzenie mieszkań chronionych, noclegowni, schroniska dla bezdomnych lub ogrzewalni;

  2) obiektów infrastruktury technicznej lub infrastruktury społecznej, rozumianej jako obiekty budowlane służące realizacji celów publicznych w zakresie pomocy społecznej, edukacji i wychowania, kultury, zdrowia i sportu oraz tereny zieleni publicznej - wraz z terenami, obiektami i urządzeniami niezbędnymi do ich funkcjonowania;

  3) inwestycji towarzyszącej, o której mowa w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.

3. W przypadku zbycia lub przeznaczenia nieruchomości na inny cel, niż określony w umowie, przed upływem 10 lat od dnia jej nieodpłatnego przekazania, KZN występuje do jednostki samorządu terytorialnego, związku jednostek samorządu terytorialnego lub spółki celowej z wyłącznym udziałem jednostki samorządu terytorialnego z żądaniem zwrotu wartości rynkowej nieruchomości, określonej na dzień żądania. KZN może odstąpić od żądania zwrotu, jeżeli nieruchomość zostanie zbyta lub przeznaczona na cele publiczne.

4. (uchylony)

5. (uchylony)

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, zawarcie umowy następuje na wniosek właściwej miejscowo jednostki samorządu terytorialnego.

7. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, zawarcie umowy następuje na wniosek właściwej miejscowo jednostki samorządu terytorialnego lub związku jednostek samorządu terytorialnego.

8. Umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa w szczególności:

  1) strony umowy;

  2) przedmiot umowy, w tym cel wykorzystania nieruchomości;

  3) warunki wykorzystania nieruchomości;

  4) prawa i obowiązki stron umowy;

  5) kary umowne za wykorzystanie nieruchomości niezgodnie z celem, na jaki została przekazana, lub za naruszenie warunków wskazanych w umowie;

  6) warunki odstąpienia od umowy.

9. (uchylony)

Istniejące wersje czasowe art. 52a
2019.08.15
dodany przez
2020.06.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1100
2021.10.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 1961
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 52a. Umowa spółki celowej, o której mowa w art. 7 ust. 1, określa w szczególności:

  1) oznaczenie nieruchomości wnoszonej przez KZN jako aport do spółki;

  2) cel spółki związany z realizacją inwestycji mieszkaniowej lub uzbrojenia technicznego;

  3) zobowiązanie spółki do wykorzystania nieruchomości będącej przedmiotem aportu na cel związany z realizacją inwestycji mieszkaniowej, w której co najmniej 50% powierzchni użytkowej mieszkań będą stanowiły mieszkania na wynajem;

  4) termin realizacji inwestycji mieszkaniowej lub uzbrojenia technicznego;

  5) postanowienia przewidujące ograniczenia w zbyciu nieruchomości wnoszonej jako aport do spółki;

  6) postanowienia przewidujące, iż w przypadku niezrealizowania celu spółki w terminie określonym w umowie, przewidzianym dla realizacji inwestycji mieszkaniowej lub uzbrojenia technicznego, spółka ulega rozwiązaniu.

Istniejące wersje czasowe art. 52b
2021.01.19
dodany przez
2021.10.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 1961
2022.08.10
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 52b. Umowa utworzenia przez KZN społecznej inicjatywy mieszkaniowej albo pokrycia udziałów lub akcji w istniejącej społecznej inicjatywie mieszkaniowej lub towarzystwie budownictwa społecznego określa w szczególności:

  1) oznaczenie nieruchomości wnoszonej przez KZN jako wkład niepieniężny w celu pokrycia całości albo części udziałów lub akcji lub określenie wysokości przeznaczonych na ten cel środków Funduszu;

  2) planowaną liczbę lokali mieszkalnych, które zostaną utworzone w wyniku realizacji przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego;

  3) planowaną liczbę lokali mieszkalnych, które zostaną utworzone w wyniku realizacji przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego, których pierwszymi najemcami będą osoby wychowujące przynajmniej jedno własne lub przysposobione dziecko, o którym mowa w art. 7 ust. 1a ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1116);

  4) planowaną liczbę lokali mieszkalnych, które zostaną utworzone w wyniku realizacji przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego, których pierwszymi najemcami będą osoby starsze w rozumieniu art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o osobach starszych (Dz. U. poz. 1705);

  5) zobowiązanie społecznej inicjatywy mieszkaniowej lub towarzystwa budownictwa społecznego do wykorzystania nieruchomości wniesionej przez KZN jako wkład niepieniężny, w celu związanym z realizacją inwestycji mieszkaniowej, w której co najmniej 80% powierzchni użytkowej mieszkań będą stanowiły mieszkania na wynajem;

  6) termin realizacji inwestycji mieszkaniowej lub uzbrojenia technicznego;

  7) postanowienia przewidujące ograniczenia w zbyciu nieruchomości wnoszonej jako aport do społecznych inicjatyw mieszkaniowych lub towarzystw budownictwa społecznego, w tym okres, w którym nie można zbyć nieruchomości oraz dokonać zmiany przeznaczenia nieruchomości.

Istniejące wersje czasowe art. 53
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2017 r. poz. 1529
2018.12.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 2363
2019.08.15
zmieniony przez
2020.06.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1100
2021.10.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 1961
2022.08.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 53. 1. Realizując zadania, o których mowa w art. 5, Prezes KZN ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej KZN przetarg na sprzedaż lub zawarcie umowy o oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu, w celu realizacji inwestycji mieszkaniowych.

2. W przypadku przetargu na sprzedaż nieruchomości, której wartość przekracza 4.000.000 zł, minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego wyraża zgodę, o której mowa w art. 35 pkt 2, przed ogłoszeniem o przetargu.

3 - 18. (uchylone)

Istniejące wersje czasowe art. 54
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2017 r. poz. 1529
2018.12.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 2363
2019.08.15
zmieniony przez
2020.06.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1100
2021.10.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 1961
2022.08.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 54. 1. Ogłoszenie o przetargu, o którym mowa w art. 53, zawiera:

  1) informację o rodzaju przetargu;

  2) czas, miejsce i warunki przetargu;

  3) oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i budynków oraz numeru księgi wieczystej;

  4) powierzchnię nieruchomości;

  5) opis nieruchomości;

  6) przeznaczenie nieruchomości oraz sposób jej zagospodarowania;

  7) powierzchnię użytkową mieszkań, które mają być zrealizowane na nieruchomości, wyrażoną w m2, w tym powierzchnię użytkową mieszkań na wynajem, która nie może być mniejsza niż 50% ogólnej powierzchni mieszkań w danej inwestycji;

  8) cenę nieruchomości lub stawkę procentową pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego;

  9) informację o tym, czy inwestycja mieszkaniowa będzie realizowana na podstawie projektu budowlanego opracowanego przez KZN, oraz o miejscu, w którym można zapoznać się z tym projektem;

  10) wysokość wadium;

  11) terminy poprzednich przetargów w razie ogłaszania kolejnego przetargu.

2. Ogłoszenie o przetargu, o którym mowa w art. 53, może również zawierać kryteria oceny ofert, którymi w szczególności mogą być:

  1) oferowana cena;

  2) termin zakończenia inwestycji mieszkaniowej lub terminy zakończenia jej etapów;

  3) sposób kształtowania czynszu najmu;

  4) przedstawienie koncepcji architektoniczno-budowlanej;

  5) powierzchnia użytkowa mieszkań, które mają być zrealizowane na nieruchomości, wyrażona w m2;

  6) powierzchnia użytkowa mieszkań na wynajem, w tym związana z umową najmu instytucjonalnego z dojściem do własności, wyrażona w m2 lub jako udział w całkowitej powierzchni użytkowej mieszkań, które mają być zrealizowane na nieruchomości;

  7) zgodność planowanej inwestycji mieszkaniowej z programem, o którym mowa w art. 38 ust. 1 pkt 4;

  8) dodatkowe ułatwienia dla osób niepełnosprawnych;

  9) wymagania w zakresie dostępu do miejsc parkingowych i wind;

  10) wymagania dotyczące rodzajów materiałów budowlanych i rozwiązań architektonicznych;

  11) doświadczenie w realizacji inwestycji mieszkaniowych polegających na budowie budynków jednorodzinnych i budynków wielorodzinnych;

  12) zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne i finansowe umożliwiające realizację inwestycji mieszkaniowej;

  13) proponowane przez oferenta rozwiązania w zakresie zapewnienia dostępu nieruchomości do infrastruktury technicznej i społecznej;

  14) zapewnienie oferenta przy zawieraniu umów najmu o stosowaniu pierwszeństwa wobec osób niepełnosprawnych.

3. (uchylony)

4. Ogłoszenie o przetargu, o którym mowa w art. 53, zawiera również informacje o wydanych decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzjach o pozwoleniu na budowę.

5. Cenę nieruchomości ustala się w wysokości nie niższej niż wartość nieruchomości określona przez rzeczoznawcę majątkowego.

6. Wysokość wadium ustala Prezes KZN w wysokości nie niższej niż 5% ceny wywoławczej i nie wyższej niż 10% tej ceny.

7. Wadium nie podlega zwrotowi:

  1) jeżeli żaden z uczestników przetargu ustnego nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą albo żaden z uczestników przetargu ofert nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej;

  2) uczestnikowi przetargu, który wygrał przetarg i uchyli się od zawarcia umowy.

8. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb przeprowadzania przetargów na sprzedaż lub zawarcie umowy o oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości wchodzących w skład Zasobu, uwzględniając konieczność zapewnienia jawności i jednolitości postępowania, równego dostępu do udziału w przetargu oraz uzyskania najkorzystniejszego wyniku przetargu.

9. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 8, minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego ustali:

  1) terminy i formy wnoszenia wadium i jego zwrotu,

  2) tryb powoływania i sposób działania komisji przetargowej,

  3) sposób sporządzania oraz treść protokołu z przeprowadzonego przetargu,

  4) tryb postępowania w przypadku zaskarżenia przetargu,

  5) tryb postępowania przy przeprowadzaniu poszczególnych rodzajów przetargów oraz warunki organizowania przetargu ograniczonego

- kierując się zapewnieniem sprawności, efektywności oraz przejrzystości prowadzonych postępowań.

Istniejące wersje czasowe art. 55
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2017 r. poz. 1529
2018.12.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 2363
2019.08.15
zmieniony przez
2020.06.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1100
2021.10.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 1961
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 55. 1. Przetarg ogłasza, organizuje i przeprowadza Prezes KZN przy pomocy komisji przetargowej.

2. W skład komisji przetargowej wchodzą:

  1) pracownicy Biura;

  2) (uchylony)

3. W skład komisji przetargowej wchodzą nie mniej niż 3 osoby.

4. Do każdego przetargu powołuje się odrębną komisję przetargową.

Istniejące wersje czasowe art. 56
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2017 r. poz. 1529
2018.12.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 2363
2019.08.15
uchylony przez
2020.06.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1100
2021.10.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 1961
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 56. (uchylony)

Istniejące wersje czasowe art. 57
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2017 r. poz. 1529
2018.12.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 2363
2019.08.15
uchylony przez
2020.06.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1100
2021.10.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 1961
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 57. (uchylony)

Istniejące wersje czasowe art. 58
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2017 r. poz. 1529
2018.12.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 2363
2019.08.15
uchylony przez
2020.06.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1100
2021.10.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 1961
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 58. (uchylony)

Istniejące wersje czasowe art. 59
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2017 r. poz. 1529
2018.12.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 2363
2019.08.15
uchylony przez
2020.06.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1100
2021.10.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 1961
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 59. (uchylony)

Istniejące wersje czasowe art. 60
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2017 r. poz. 1529
2018.12.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 2363
2019.08.15
uchylony przez
2020.06.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1100
2021.10.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 1961
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 60. (uchylony)

Istniejące wersje czasowe art. 61
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2017 r. poz. 1529
2018.12.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 2363
2019.08.15
zmieniony przez
2020.06.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1100
2021.10.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 1961
2022.08.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 61. 1. Oferty mogą być składane w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia o przetargu, o którym mowa w art. 53.

2. Oferta, o której mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:

  1) podstawowe informacje o przystępującym do przetargu, w tym:

   a) nazwę przystępującego do przetargu,

   b) dane teleadresowe,

   c) numer przystępującego do przetargu w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innym właściwym rejestrze,

   d) formę prawną prowadzenia działalności gospodarczej,

   e) liczbę mieszkań w zasobach przystępującego do przetargu, w tym liczbę mieszkań na wynajem;

  2) oświadczenia o zobowiązaniu się przystępującego do przetargu do wykonania zobowiązań mających wpływ na wynik przetargu;

  3) dokumenty potwierdzające doświadczenie, zdolności organizacyjne oraz sytuację prawno-finansową przystępującego do przetargu umożliwiające mu realizację umowy.

3. Złożone oferty są sprawdzane pod względem spełnienia wymogów, o których mowa w ust. 1 i 2.

4. Jeżeli pierwszy przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, w okresie nie krótszym niż 30 dni, ale nie dłuższym niż 2 miesiące, licząc od dnia jego zamknięcia, Prezes KZN ogłasza drugi przetarg.

5. Jeżeli drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, Prezes KZN w okresie nie krótszym niż 30 dni, ale nie dłuższym niż 2 miesiące, licząc od dnia jego zamknięcia, może ogłaszać kolejne przetargi.

6. Organizując kolejne przetargi, KZN może obniżyć cenę wywoławczą nieruchomości ustaloną przy ogłoszeniu pierwszego przetargu, lecz cena ta nie może być niższa niż 70% wartości nieruchomości.

7. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nikt nie przystąpił do przetargu ustnego lub żaden z przystępujących do przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą albo jeżeli w przetargu pisemnym nie wpłynęła ani jedna oferta lub żaden z przystępujących do przetargu nie zaoferował ceny wyższej od wywoławczej, a także jeżeli komisja przetargowa stwierdziła, że żadna oferta nie spełnia warunków przetargu.

8. Przystępujący do przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego lub doręczenia zawiadomienia o wyniku przetargu pisemnego, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.

9. W ogłoszeniu o przetargu dotyczącym zbycia nieruchomości można dopuścić podzielenie ceny nabycia nieruchomości na raty.

Istniejące wersje czasowe art. 62
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2017 r. poz. 1529
2018.12.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 2363
2019.08.15
zmieniony przez
2020.06.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1100
2021.10.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 1961
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 62. 1. Umowa sprzedaży lub o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste określa w szczególności:

  1) strony umowy;

  2) przedmiot umowy;

  3) termin rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych;

  4) rodzaj budynków lub urządzeń planowanych do budowy;

  5) obowiązek utrzymania budynków lub urządzeń w należytym stanie;

  6) warunki i termin odbudowy w razie zniszczenia albo rozbiórki budynków lub urządzeń w czasie trwania umowy;

  7) (uchylony)

  8) cenę nabycia;

  9) opłaty za użytkowanie wieczyste;

  10) prawa i obowiązki stron, w tym:

   a) (uchylona)

   b) zobowiązania nabywcy nieruchomości mające wpływ na wynik przetargu,

   c) obowiązek przedkładania KZN informacji, o których mowa w art. 101,

   d) obowiązki informacyjne wobec przyszłych najemców związane z planowanym przedsięwzięciem;

  11) kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w wysokości nie niższej niż 10% wartości nieruchomości stanowiącej przedmiot umowy;

  12) okres, na jaki zawierana jest umowa.

2. (uchylony)

3. Wpływy z tytułu kar umownych, o których mowa w ust. 1 pkt 11, stanowią przychód KZN i są wpłacane na jego rachunek bankowy.

4. W przypadku oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste KZN wykonuje kompetencje właściwego organu określone w dziale II ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Przepisów art. 63-66 tej ustawy nie stosuje się.

Istniejące wersje czasowe art. 62a
2019.08.15
dodany przez
2020.06.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1100
2021.01.19
uchylony przez
2021.10.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 1961
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 62a. (uchylony)

Istniejące wersje czasowe art. 63
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2017 r. poz. 1529
2018.12.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 2363
2019.08.15
uchylony przez
2020.06.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1100
2021.10.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 1961
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 63. (uchylony)

Istniejące wersje czasowe art. 64
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2017 r. poz. 1529
2018.12.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 2363
2019.08.15
uchylony przez
2020.06.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1100
2021.10.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 1961
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 64. (uchylony)

Istniejące wersje czasowe art. 65
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2017 r. poz. 1529
2018.12.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 2363
2019.08.15
zmieniony przez
2020.06.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1100
2021.10.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 1961
2022.08.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 65. 1. W celu pozyskania środków finansowych służących realizacji zadań, o których mowa w art. 5, KZN może, za zgodą ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, sprzedawać i oddawać w użytkowanie wieczyste nieruchomości wchodzące w skład Zasobu, nieprzeznaczone na cele realizacji inwestycji mieszkaniowych lub uzbrojenia technicznego.

2. Do oddawania w użytkowanie wieczyste i sprzedaży nieruchomości, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy działu II rozdziału 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Istniejące wersje czasowe art. 65a
2019.08.15
dodany przez
2020.06.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1100
2021.10.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 1961
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 65a. 1. KZN przysługuje prawo pierwokupu w przypadku sprzedaży:

  1) nieruchomości nabytej uprzednio przez sprzedawcę od KZN na podstawie art. 53;

  2) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości nabytej uprzednio przez sprzedawcę od KZN na podstawie art. 53;

  3) niezabudowanej nieruchomości nabytej uprzednio przez sprzedawcę od KZN na podstawie art. 65 ust. 1;

  4) prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości nabytej uprzednio przez sprzedawcę od KZN na podstawie art. 65 ust. 1.

2. Prawo pierwokupu może być wykonane w terminie miesiąca od dnia otrzymania przez KZN zawiadomienia o treści umowy sprzedaży.

3. Notariusz sporządzający umowę sprzedaży jest obowiązany do przekazania KZN wypisu aktu notarialnego obejmującego umowę sprzedaży, w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy.

4. Prawo pierwokupu Prezes KZN wykonuje przez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego u notariusza, o którym mowa w ust. 3. W przypadku gdyby złożenie oświadczenia u tego notariusza było niemożliwe lub napotykało poważne trudności, może być ono złożone u innego notariusza.

5. Wypis z aktu notarialnego obejmującego oświadczenie, o którym mowa w ust. 4, notariusz doręcza sprzedawcy w terminie 3 dni od dnia złożenia oświadczenia.

6. Z chwilą złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 4:

  1) nieruchomość staje się własnością Skarbu Państwa i przechodzi do Zasobu, jeżeli wykonanie prawa pierwokupu dotyczyło sprzedaży nieruchomości;

  2) prawo użytkowania wieczystego wygasa, jeżeli wykonanie prawa pierwokupu dotyczyło sprzedaży prawa użytkowania wieczystego.

7. Prawo pierwokupu wykonuje się po cenie ustalonej między stronami w umowie sprzedaży.

Istniejące wersje czasowe art. 65b
2019.08.15
dodany przez
2020.06.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1100
2021.10.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 1961
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 65b. 1. Sprzedaż nieruchomości na podstawie art. 53 następuje z zastrzeżeniem prawa odkupu.

2. Prawo odkupu przysługuje KZN w przypadku, gdy na sprzedanej nieruchomości nie zrealizowano celu, o którym mowa w art. 53.

3. Prawo odkupu Prezes KZN wykonuje przez oświadczenie złożone kupującemu. Oświadczenie o wykonaniu prawa odkupu sporządza się w formie aktu notarialnego.

4. Z chwilą wykonania prawa odkupu nabywca jest obowiązany przenieść na rzecz Skarbu Państwa własność nieruchomości za zwrotem ceny i kosztów sprzedaży oraz za zwrotem nakładów. Zwrot nakładów, które nie stanowiły nakładów koniecznych, należy się nabywcy tylko w granicach istniejącego zwiększenia wartości nieruchomości.

5. Prawo odkupu przysługuje KZN w okresie 5 lat od dnia sprzedaży nieruchomości.

Istniejące wersje czasowe art. 66
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2017 r. poz. 1529
2018.12.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 2363
2019.08.15
zmieniony przez
2020.06.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1100
2021.10.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 1961
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 66. W celu realizacji zadań, o których mowa w art. 5, KZN może dokonywać:

  1) zamiany nieruchomości wchodzących w skład Zasobu na inną nieruchomość;

  2) zamiany nieruchomości dokonywanej w ramach odszkodowania, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, ustaw, o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 5 lit. e, oraz ustaw stanowiących podstawę wydania aktu prawa miejscowego, o którym mowa w lit. b, przysługującego od Skarbu Państwa, w przypadku:

   a) wywłaszczeń,

   b) wejścia w życie przepisów, w tym przepisów prawa miejscowego, wskutek których korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone.

Istniejące wersje czasowe art. 66a
2022.08.10
dodany przez

Art. 66a. 1. KZN, za zgodą ministra, o którym mowa w art. 31 ust. 3, może wykorzystywać mienie Zasobu do ustanawiania zabezpieczeń:

  1) zaciąganych zobowiązań finansowych KZN w celu pełnego pokrycia wydatków własnych;

  2) zobowiązań finansowych podmiotów, o których mowa w art. 7 ust. 1 i art. 7a ust. 1, jeżeli są związane z realizacją zadań wynikających z polityki państwa, w szczególności w zakresie tworzenia warunków do zwiększenia dostępności mieszkań na wynajem, wspierania rozwoju społecznego budownictwa czynszowego, wdrażania i stosowania instrumentów wsparcia rozwoju mieszkalnictwa, aktywnej polityki mieszkaniowej oraz rozwoju budownictwa mieszkaniowego.

2. Ustanowienie zabezpieczeń, o których mowa w ust. 1, może polegać w szczególności na ustanowieniu przez KZN hipotek na nieruchomościach Zasobu.

3. Sumy hipotek, o których mowa w ust. 2, nie mogą łącznie przekroczyć kwoty 350.000.000 zł.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60