Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Inne » Nieruchomości »  Ustawa z dnia 20.07.2017 r. o Krajowym Zasobie ...

Ustawa z dnia 20.07.2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości

 Dz. U. z 2017 r. poz. 1529
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2018 r. poz. 2363
 Dz. U. z 2020 r. poz. 1100
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wersje poprzedzające
 Dz. U. z 2021 r. poz. 1961
Wyświetl wcześniejsze wersje
2022.08.10 - bieżąca

Uwaga od redakcji:
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Rozdział 3

Organy Krajowego Zasobu Nieruchomości

Istniejące wersje czasowe art. 31
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2017 r. poz. 1529
2018.12.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 2363
2019.08.15
zmieniony przez
2020.06.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1100
2021.10.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 1961
2022.08.01
zmieniony przez
2022.08.10
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 31. 1. Organami KZN są Rada Nadzorcza KZN, zwana dalej "Radą Nadzorczą", oraz Prezes KZN.

2. Obsługę Rady Nadzorczej i Prezesa KZN zapewnia Biuro KZN, zwane dalej "Biurem".

3. Nadzór nad działalnością KZN sprawuje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego.

4. W ramach nadzoru nad działalnością KZN minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego jest uprawniony w szczególności do żądania:

  1) udostępnienia przez KZN dokumentów związanych z działalnością KZN, w tym gospodarowaniem nieruchomościami wchodzącymi w skład Zasobu, lub ich kopii;

  2) przekazania wszelkich informacji i wyjaśnień dotyczących działalności Prezesa KZN i Rady Nadzorczej oraz pracowników Biura.

5. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, przedstawiając żądanie, o którym mowa w ust. 4, wskazuje termin jego wykonania, nie krótszy niż 14 dni od dnia otrzymania żądania.

6. (uchylony)

Istniejące wersje czasowe art. 32
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2017 r. poz. 1529
2018.12.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 2363
2019.08.15
zmieniony przez
2020.06.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1100
2021.01.19
zmieniony przez
2021.10.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 1961
2022.08.01
zmieniony przez
2022.08.10
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 32. 1. Rada Nadzorcza składa się z 8 członków.

2. W skład Rady Nadzorczej wchodzi:

  1) przedstawiciel ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa;

  1a) 4 przedstawicieli ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego;

  2) przedstawiciel ministra właściwego do spraw finansów publicznych;

  3) przedstawiciel ministra właściwego do spraw rozwoju wsi;

  4) przedstawiciel Ministra Obrony Narodowej.

  5) (uchylony)

3. Do kandydatów na członków Rady Nadzorczej stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

4. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego.

5. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego powołuje członków Rady Nadzorczej, o których mowa w ust. 2 pkt 2-4, na wniosek odpowiednio ministra właściwego do spraw finansów publicznych, ministra właściwego do spraw rozwoju wsi i Ministra Obrony Narodowej.

6. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego odwołuje członka Rady Nadzorczej na wniosek:

  1) tego członka;

  2) reprezentowanego ministra;

  3) przewodniczącego Rady Nadzorczej, zaopiniowany przez reprezentowanego ministra;

  4) z własnej inicjatywy.

7. Przewodniczącego Rady Nadzorczej wyznacza minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego spośród członków Rady Nadzorczej będących jego przedstawicielami.

8. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego określi, w drodze rozporządzenia, wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej za udział w jej pracach, mając na względzie zapewnienie proporcjonalności wysokości tego wynagrodzenia do zakresu i charakteru powierzonych obowiązków oraz efektywność prac Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem przepisów o wynagrodzeniu członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

9. Członkom Rady Nadzorczej zamieszkałym poza miejscowością, w której odbywa się posiedzenie, i biorącym udział w posiedzeniu przysługuje prawo do zwrotu kosztów podróży i noclegów na warunkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 oraz z 2021 r. poz. 1162).

10. Członkowie Rady Nadzorczej pobierają wynagrodzenie na zasadach określonych w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2136), z tym że wysokość wynagrodzenia ustala minister, o którym mowa w ust. 4.

Istniejące wersje czasowe art. 33
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2017 r. poz. 1529
2018.12.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 2363
2019.08.15
zmieniony przez
2020.06.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1100
2021.01.19
zmieniony przez
2021.10.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 1961
2022.08.01
zmieniony przez
2022.08.10
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 33. 1. Do zadań Rady Nadzorczej należy:

  1) zatwierdzenie przedstawionej przez Prezesa KZN wieloletniej strategii działania KZN;

  2) opiniowanie projektu rocznego planu finansowego KZN i rocznego sprawozdania finansowego KZN;

  2a) zatwierdzanie kwartalnych sprawozdań z realizacji planu finansowego KZN;

  3) zatwierdzanie przedstawionego przez Prezesa KZN programu gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład Zasobu oraz dokonywanie zmian w tym programie;

  4) zatwierdzanie kwartalnych sprawozdań z wykonanych czynności kontrolnych;

  5) wyrażanie zgody na zbycie nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu, gdy jej wartość nie przekracza 4.000.000 zł;

  5a) wyrażanie zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości, o którym mowa w art. 52, gdy jej wartość nie przekracza 2.000.000 zł;

  6) opiniowanie wniosków Prezesa KZN kierowanych do ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w sprawach, o których mowa w art. 35;

  7) zatwierdzanie wniosków Prezesa KZN w sprawach:

   a) zaciągania kredytów i pożyczek, gdy ich wartość nie przekracza 4.000.000 zł,

   b) dokonania czynności prawnej, której przedmiotem jest nieruchomość wchodząca w skład Zasobu, innej niż zbycie,

   c) ustanawiania hipotek, w celu zabezpieczenia zobowiązań finansowych KZN na nieruchomościach wchodzących w skład Zasobu, gdy wartość nieruchomości nie przekracza 4.000.000 zł;

  8) ustalanie zasad wynagradzania Prezesa KZN i pracowników Biura;

  8a) reprezentowanie KZN w umowach z zakresu prawa pracy zawieranych z Prezesem KZN oraz dokonywanie innych czynności prawnych wynikających z zatrudnienia Prezesa KZN;

  8b) delegowanie członka Rady Nadzorczej do czynności, o których mowa w pkt 8a;

  9) sprawowanie nadzoru nad działalnością KZN;

  10) udzielanie Prezesowi KZN wytycznych dotyczących działalności KZN, w tym gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład Zasobu;

  11) uczestnictwo w procedurze wyboru Prezesa KZN na zasadach określonych w ustawie;

  12) dokonywanie wyboru firmy audytorskiej do badania rocznego sprawozdania finansowego KZN.

2. Program gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład Zasobu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, oraz jego zmiany zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej KZN.

Art. 34. 1. Rada Nadzorcza uchyla decyzje Prezesa KZN niezgodne z przepisami prawa, statutem KZN lub wieloletnią strategią działania KZN, o której mowa w art. 38 ust. 1 pkt 5.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do decyzji w sprawach administracyjnych kar pieniężnych.

Istniejące wersje czasowe art. 35
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2017 r. poz. 1529
2018.12.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 2363
2019.08.15
zmieniony przez
2020.06.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1100
2021.01.19
zmieniony przez
2021.10.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 1961
2022.08.01
zmieniony przez
2022.08.10
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 35. Pisemnej zgody ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego wymaga:

  1) zaciąganie kredytów i pożyczek przez KZN, gdy ich wartość przekracza 4.000.000 zł;

  1a) ustanawianie zabezpieczeń, o których mowa w art. 66a ust. 1 pkt 2;

  2) zbycie nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu, gdy jej wartość przekracza 4.000.000 zł;

  2a) przekazanie, o którym mowa w art. 51 ust. 1 pkt 3a, gdy wartość przekazywanej nieruchomości przekracza 2.000.000 zł;

  3) nieodpłatne przekazanie nieruchomości, o którym mowa w art. 52, w przypadku gdy wartość tej nieruchomości przekracza 2.000.000 zł;

  4) ustanawianie hipotek, w celu zabezpieczenia zobowiązań finansowych KZN, na nieruchomościach wchodzących w skład Zasobu, gdy wartość nieruchomości przekracza 4.000.000 zł;

  5) nabywanie nieruchomości przez KZN na rzecz Skarbu Państwa;

  6) nabywanie nieruchomości na własność KZN z przeznaczeniem na siedzibę KZN;

  7) tworzenie przez KZN spółek celowych, w tym spółek tworzonych na podstawie ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 711 i 2275 oraz z 2021 r. poz. 868);

  8) wnoszenie nieruchomości jako aportu do spółek, o których mowa w art. 7 ust. 1;

  9) tworzenie przez KZN społecznych inicjatyw mieszkaniowych;

  10) obejmowanie przez KZN udziałów lub akcji w społecznych inicjatywach mieszkaniowych lub towarzystwach budownictwa społecznego;

  11) realizowanie obowiązku dopłat w spółkach z udziałem KZN, jeżeli uchwała wspólników o zobowiązaniu do dopłaty zapadła jednogłośnie.

Istniejące wersje czasowe art. 36
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2017 r. poz. 1529
2018.12.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 2363
2019.08.15
zmieniony przez
2020.06.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1100
2021.01.19
zmieniony przez
2021.10.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 1961
2022.08.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 36. 1. Prezesa KZN powołuje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru.

2. Powołanie, o którym mowa w ust. 1, stanowi nawiązanie stosunku pracy na podstawie powołania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

3. Prezesa KZN odwołuje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego.

4. (uchylony)

5. W przypadku odwołania Prezesa KZN albo rezygnacji Prezesa KZN z pełnienia funkcji minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego powierza kierowanie KZN jednemu z zastępców Prezesa KZN.

Istniejące wersje czasowe art. 37
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2017 r. poz. 1529
2018.12.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 2363
2019.08.15
zmieniony przez
2020.06.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1100
2021.01.19
zmieniony przez
2021.10.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 1961
2022.08.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 37. 1. Stanowisko Prezesa KZN może zajmować osoba, która:

  1) posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny;

  2) jest obywatelem polskim;

  3) korzysta z pełni praw publicznych;

  4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

  5) posiada kompetencje kierownicze;

  6) posiada co najmniej 6-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy, w tym co najmniej 3-letni na stanowisku kierowniczym;

  7) posiada wykształcenie i wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości KZN.

2. Informację o naborze na stanowisko Prezesa KZN ogłasza się przez umieszczenie ogłoszenia w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie KZN oraz Biuletynie Informacji Publicznej KZN i Biuletynie Informacji Publicznej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.

3. Informacja, o której mowa w ust. 2, zawiera:

  1) nazwę i adres KZN;

  2) określenie stanowiska, na które jest prowadzony nabór;

  3) wymagania związane ze stanowiskiem wynikające z przepisów prawa;

  4) zakres zadań wykonywanych na stanowisku;

  5) wskazanie wymaganych dokumentów;

  6) termin i miejsce składania dokumentów;

  7) informację o sposobach oceny kandydatów.

4. Termin, o którym mowa w ust. 3 pkt 6, nie może być krótszy niż 10 dni od dnia umieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.

5. Nabór na stanowisko Prezesa KZN przeprowadza Rada Nadzorcza. W toku naboru ocenia się doświadczenie zawodowe kandydata, wiedzę niezbędną do wykonywania zadań na stanowisku, na które jest przeprowadzany nabór, oraz kompetencje kierownicze.

6. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych, o których mowa w ust. 5, może być dokonana na zlecenie Rady Nadzorczej przez osobę niebędącą członkiem Rady Nadzorczej, która posiada odpowiednie kwalifikacje do dokonania tej oceny.

7. Członek Rady Nadzorczej oraz osoba, o której mowa w ust. 6, mają obowiązek zachowania w tajemnicy informacji dotyczących osób ubiegających się o stanowisko, uzyskanych w trakcie naboru.

8. W toku naboru Rada Nadzorcza wyłania nie więcej niż 3 kandydatów, których przedstawia ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego w celu dokonania wyboru jednego kandydata.

9. Z przeprowadzonego naboru Rada Nadzorcza sporządza protokół zawierający:

  1) określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór, oraz liczbę kandydatów;

  2) imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 3 najlepszych kandydatów uszeregowanych według poziomu spełniania przez nich wymagań określonych w informacji o naborze;

  3) informację o sposobach oceny kandydatów;

  4) uzasadnienie dokonanego wyboru albo powody niewyłonienia kandydata.

10. Informację o wyniku naboru ogłasza się niezwłocznie przez umieszczenie informacji w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie KZN oraz Biuletynie Informacji Publicznej KZN i Biuletynie Informacji Publicznej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.

11. Informacja, o której mowa w ust. 10, zawiera: 

  1) nazwę i adres KZN;

  2) określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór;

  3) imiona i nazwiska wybranych kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 1509) albo informację o niewyłonieniu kandydata.

12. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego ogłoszenia o naborze oraz informacji o wyniku naboru jest bezpłatne.

13. Do Prezesa KZN stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2399) dotyczące pracowników agencji państwowych zajmujących stanowiska prezesa, wiceprezesa, dyrektora zespołu, dyrektora oddziału terenowego i jego zastępcy lub stanowiska równorzędne.

14. Funkcji Prezesa KZN nie można łączyć z zatrudnieniem w administracji rządowej albo samorządowej, a także z mandatem posła, senatora albo radnego jednostki samorządu terytorialnego.

15. Wynagrodzenie dla Prezesa KZN i zastępców Prezesa KZN przysługuje na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

16. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego ustala wysokość miesięcznego wynagrodzenia przysługującego Prezesowi KZN i zastępcom Prezesa KZN, mając na względzie pełnioną funkcję i zakres obowiązków Prezesa KZN i jego zastępców.

Istniejące wersje czasowe art. 38
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2017 r. poz. 1529
2018.12.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 2363
2019.08.15
zmieniony przez
2020.06.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1100
2021.01.19
zmieniony przez
2021.10.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 1961
2022.08.01
zmieniony przez
2022.08.10
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 38. 1. Do zadań Prezesa KZN należy:

  1) podejmowanie czynności w zakresie gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład Zasobu;

  2) nabywanie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa;

  3) podejmowanie czynności w zakresie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność KZN;

  4) opracowywanie i przedstawianie do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej programu gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład Zasobu;

  5) opracowywanie i przedstawianie do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej projektów wieloletnich strategii działania KZN;

  6) przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego do zaopiniowania dokumentów celem ich zatwierdzenia;

  7) opracowywanie i przedstawianie do zaopiniowania Radzie Nadzorczej projektów rocznych planów finansowych KZN i rocznego sprawozdania finansowego KZN;

  8) opracowywanie i przedstawianie do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej kwartalnych sprawozdań z realizacji planu finansowego KZN;

  8a) składanie Radzie Nadzorczej wniosków o:

   a) wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu, gdy jej wartość nie przekracza 4.000.000 zł,

   b) wyrażenie zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości, o którym mowa w art. 52, gdy jej wartość nie przekracza 2.000.000 zł;

  9) składanie Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia wniosków w sprawach:

   a) zaciągania kredytów i pożyczek, gdy ich wartość nie przekracza 4.000.000 zł,

   b) dokonania czynności prawnej, której przedmiotem jest nieruchomość wchodząca w skład Zasobu, innej niż zbycie,

   c) ustanawiania hipotek, w celu zabezpieczenia zobowiązań finansowych KZN na nieruchomościach wchodzących w skład Zasobu, gdy wartość nieruchomości nie przekracza 4.000.000 zł;

  10) składanie Radzie Nadzorczej do zaopiniowania wniosków o dokonanie czynności, o których mowa w art. 35, kierowanych do ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego;

  11) gospodarowanie środkami KZN, w tym środkami z działalności w zakresie gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład Zasobu, z zastrzeżeniem uprawnień Rady Nadzorczej oraz ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego;

  12) kontrolowanie wykorzystania nieruchomości, które zostały sprzedane lub oddane w użytkowanie wieczyste;

  13) podejmowanie czynności w zakresie opracowywania analiz i ocen efektywności funkcjonowania KZN;

  14) podejmowanie czynności w zakresie prowadzenia, we współpracy z instytutami naukowymi nadzorowanymi przez ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, działań analitycznych i popularyzujących innowacyjne rozwiązania w zakresie mieszkalnictwa, gospodarki nieruchomościami, budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz rewitalizacji, w tym również na zlecenie ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego;

  15) kierowanie wniosków w sprawach dotyczących rozstrzygnięć, o których mowa w art. 13 ust. 1 i w art. 27 ust. 2;

  16) przedstawianie Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia kwartalnych sprawozdań z wykonanych czynności kontrolnych nie później niż po upływie 45 dni po kwartale, którego dotyczy sprawozdanie;

  17) przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego kwartalnych sprawozdań z wykonanych czynności kontrolnych, zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą, nie później niż po upływie 60 dni po kwartale, którego dotyczy sprawozdanie;

  18) zamieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej KZN informacji o nabyciu i zbyciu nieruchomości wchodzących w skład Zasobu;

  19) określanie i przedstawienie Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej warunków zapewnienia dostępu, o którym mowa w art. 30 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, oraz umieszczania na nieruchomości obiektów i urządzeń, o którym mowa w art. 33 ust. 1 tej ustawy.

2. Prezes KZN udostępnia Radzie Nadzorczej, na jej żądanie, dokumenty i materiały dotyczące jego działalności oraz działalności KZN, w tym gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład Zasobu.

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5, przedstawiane są ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego do zaopiniowania w ciągu 7 dni od dnia zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.

4. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego przedstawia opinię w ciągu 21 dni od dnia otrzymania dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5, zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą.

5. W przypadku negatywnej opinii ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego Prezes KZN ponownie opracowuje dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje się.

Istniejące wersje czasowe art. 39
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2017 r. poz. 1529
2018.12.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 2363
2020.06.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1100
2021.10.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 1961
2022.08.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 39. 1. Prezes KZN reprezentuje KZN na zewnątrz.

2. Prezes KZN działa przy pomocy zastępców Prezesa KZN w liczbie nie większej niż dwóch. Zastępców Prezesa KZN powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego.

3. Powołanie, o którym mowa w ust. 2, stanowi nawiązanie stosunku pracy na podstawie powołania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

Istniejące wersje czasowe art. 40
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2017 r. poz. 1529
2018.12.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 2363
2019.08.15
zmieniony przez
2020.06.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1100
2021.10.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 1961
2022.08.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 40. 1. Czynności prawnych w zakresie praw i obowiązków majątkowych KZN, w tym praw i obowiązków majątkowych wynikających z gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład Zasobu, dokonuje Prezes KZN, albo pełnomocnik upoważniony przez Prezesa KZN, z zastrzeżeniem kompetencji Rady Nadzorczej oraz ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.

2. Czynności prawne dotyczące nieruchomości wchodzących w skład Zasobu dokonane niezgodnie z przepisami ustawy są nieważne z mocy ustawy.

Art. 41. 1. Prezes KZN kieruje pracą Biura przy pomocy dyrektora Biura.

2. Prezes KZN nadaje regulamin Biura określający sposób jego działania.

3. Dyrektora Biura powołuje i odwołuje Prezes KZN.

4. Powołanie, o którym mowa w ust. 3, stanowi nawiązanie stosunku pracy na podstawie powołania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

5. Prezes KZN dokonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Biura.

Art. 42. 1. Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Biurze jest otwarty i konkurencyjny.

2. Ogłoszenie o naborze kandydatów do zatrudnienia w Biurze zamieszcza się w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie KZN oraz w Biuletynie Informacji Publicznej KZN. Ogłoszenie o naborze zawiera:

  1) nazwę i adres Biura;

  2) określenie stanowiska pracy;

  3) wymagania związane ze stanowiskiem pracy zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem wymagań:

   a) niezbędnych i koniecznych do podjęcia pracy na danym stanowisku pracy,

   b) dodatkowych pozwalających na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku pracy;

  4) zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy;

  5) informację o warunkach pracy na danym stanowisku pracy;

  6) wskazanie wymaganych dokumentów;

  7) termin i miejsce składania dokumentów.

3. Informacje o kandydatach, którzy złożyli dokumenty w naborze, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze.

4. Termin składania dokumentów, określony w ogłoszeniu o naborze, nie może być krótszy niż 14 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej KZN.

5. Po upływie terminu składania dokumentów, określonego w ogłoszeniu o naborze, niezwłocznie ogłasza się listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze, przez umieszczenie listy w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie KZN oraz publikację listy w Biuletynie Informacji Publicznej KZN.

6. Lista, o której mowa w ust. 5, zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

7. Z przeprowadzonego naboru kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Biurze sporządza się protokół.

8. Protokół, o którym mowa w ust. 7, zawiera w szczególności:

  1) określenie stanowiska pracy, na które był prowadzony nabór, liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów uszeregowanych według poziomu spełniania przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze;

  2) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru;

  3) uzasadnienie dokonanego wyboru.

9. Informację o wyniku naboru ogłasza się w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy o pracę z wybranym kandydatem albo od dnia zakończenia naboru, w przypadku gdy nie doszło do podpisania umowy o pracę z żadnym kandydatem.

10. Informację, o której mowa w ust. 9, ogłasza się w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie KZN oraz w Biuletynie Informacji Publicznej KZN.

11. Informacja, o której mowa w ust. 9, zawiera:

  1) nazwę i adres Biura;

  2) określenie stanowiska pracy, na które był przeprowadzany nabór;

  3) imię, nazwisko i miejsce zamieszkania kandydata w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny;

  4) uzasadnienie dokonanego wyboru albo uzasadnienie niedokonania wyboru żadnego kandydata.

12. Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy, można zatrudnić na tym samym stanowisku kolejną osobę spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole tego naboru. Przepisy ust. 9-11 stosuje się odpowiednio.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60