Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Pomoc publiczna dla przedsiębiorców »  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10.07.2015 ...

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10.07.2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-20201)

 Dz. U. z 2015 r. poz. 1027
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wersje poprzedzające
 Dz. U. z 2018 r. poz. 871
2018.05.30 - bieżąca

Uwaga od redakcji:
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Rozdział 1

Przepisy ogólne

Istniejące wersje czasowe § 1
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2015 r. poz. 1027
2017.03.04
zmieniony przez
2018.05.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 871
2018.05.30
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, zwaną dalej "Agencją", pomocy finansowej w ramach następujących działań i poddziałań Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020:

  1) 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw:

   a) 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP,

   b) 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP,

   c) 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych,

   d) 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej,

   e) 2.3.5 Design dla przedsiębiorców;

  2) 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji - 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów - inno_LAB;

  2a) 2.5 Programy akceleracyjne;

  3) 3.1 Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka:

   a) (uchylona)

   b) (uchylona)

   c) 3.1.3 Fundusz Pożyczkowy Innowacji,

   d) 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego - 4 Stock;

  4) 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R - 3.2.1 Badania na rynek;

  5) 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw:

   a) (uchylona)

   b) 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - Go to Brand.

Istniejące wersje czasowe § 2
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2015 r. poz. 1027
2018.05.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 871
2018.05.30
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 2. 1. Pomoc finansowa stanowi pomoc publiczną, zwaną dalej "pomocą", udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1), zwanym dalej "rozporządzeniem Komisji nr 651/2014", lub pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1), zwanym dalej "rozporządzeniem Komisji nr 1407/2013", z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Agencja może udzielać pomocy finansowej niestanowiącej pomocy publicznej w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zwanego dalej "Traktatem", w ramach poddziałania 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów - inno_LAB oraz działania 2.5 Programy akceleracyjne.

3. Pomoc finansowa udzielana w działaniach i poddziałaniach, o których mowa w § 1, może być udzielana w ramach jednego lub kilku przeznaczeń pomocy objętych rozporządzeniem, a w przypadku pomocy de minimis można korzystać tylko z wybranych kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w § 42.

§ 3. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

  1) analizie due diligence - należy przez to rozumieć badanie przedinwestycyjne polegające na obiektywnej analizie stanu przedsiębiorstwa pod względem jego kondycji handlowej, finansowej, prawnej i podatkowej, zawierające ocenę ryzyka związanego z inwestycją, wraz ze szczegółowym harmonogramem procesu inwestycyjnego;

  2) badaniach przemysłowych - należy przez to rozumieć badania przemysłowe w rozumieniu art. 2 pkt 85 rozporządzenia Komisji nr 651/2014;

  3) innowacjach organizacyjnych - należy przez to rozumieć innowacje organizacyjne w rozumieniu art. 2 pkt 96 rozporządzenia Komisji nr 651/2014;

  4) innowacjach procesowych - należy przez to rozumieć innowacje w obrębie procesu w rozumieniu art. 2 pkt 97 rozporządzenia Komisji nr 651/2014;

  5) intensywności pomocy - należy przez to rozumieć intensywność pomocy w rozumieniu art. 2 pkt 26 rozporządzenia Komisji nr 651/2014;

  6) inwestycji kapitałowej - należy przez to rozumieć inwestycję kapitałową w rozumieniu art. 2 pkt 74 rozporządzenia Komisji nr 651/2014;

  7) inwestycji quasi-kapitałowej - należy przez to rozumieć inwestycję quasi-kapitałową w rozumieniu art. 2 pkt 66 rozporządzenia Komisji nr 651/2014;

  8) inwestorze prywatnym - należy przez to rozumieć niezależnego inwestora prywatnego w rozumieniu art. 2 pkt 72 rozporządzenia Komisji nr 651/2014;

  9) klastrze innowacyjnym - należy przez to rozumieć klaster innowacyjny w rozumieniu art. 2 pkt 92 rozporządzenia Komisji nr 651/2014;

  10) koordynatorze klastra - należy przez to rozumieć podmiot prawny zarządzający klastrem, o którym mowa w art. 27 ust. 2 rozporządzenia Komisji nr 651/2014;

  11) MŚP - należy przez to rozumieć mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo spełniające warunki określone w załączniku I do rozporządzenia Komisji nr 651/2014;

  12) MŚP nienotowane na giełdzie - należy przez to rozumieć nienotowane MŚP w rozumieniu art. 2 pkt 76 rozporządzenia Komisji nr 651/2014;

  13) pierwszej komercyjnej sprzedaży - należy przez to rozumieć pierwszą sprzedaż komercyjną w rozumieniu art. 2 pkt 75 rozporządzenia Komisji nr 651/2014;

  14) podmiocie zarządzającym - należy przez to rozumieć wewnętrzny organ zarządzający pośrednika finansowego lub niezależnego zewnętrznego przedsiębiorcę, który zarządza pośrednikiem finansowym;

  15) pośredniku finansowym - należy przez to rozumieć pośrednika finansowego w rozumieniu art. 2 pkt 34 rozporządzenia Komisji nr 651/2014;

  16) pożyczce - należy przez to rozumieć pożyczkę w rozumieniu art. 2 pkt 82 rozporządzenia Komisji nr 651/2014;

  17) pracach rozwojowych - należy przez to rozumieć eksperymentalne prace rozwojowe w rozumieniu art. 2 pkt 86 rozporządzenia Komisji nr 651/2014;

  18) przedsiębiorcy - należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia Komisji nr 651/2014;

  19) przedsiębiorcy innowacyjnym - należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo innowacyjne w rozumieniu art. 2 pkt 80 rozporządzenia Komisji nr 651/2014;

  20) studium wykonalności - należy przez to rozumieć studium wykonalności w rozumieniu art. 2 pkt 87 rozporządzenia Komisji nr 651/2014;

  21) usługach doradczych w zakresie innowacji - należy przez to rozumieć usługi doradcze w zakresie innowacji w rozumieniu art. 2 pkt 94 rozporządzenia Komisji nr 651/2014;

  22) usługach wsparcia innowacji - należy przez to rozumieć usługi wsparcia innowacji w rozumieniu art. 2 pkt 95 rozporządzenia Komisji nr 651/2014;

  23) zamówieniach przedkomercyjnych - należy przez to rozumieć zamówienia publiczne na usługi badawcze i rozwojowe, w których zamawiający nie przejmuje wszystkich wyników i korzyści zamówienia na wyłączność do wykorzystania w ramach prowadzenia własnej działalności, ale dzieli je z wykonawcami na warunkach rynkowych.

Istniejące wersje czasowe § 4
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2015 r. poz. 1027
2018.01.11
zmieniony przez
2018.05.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 871
2018.05.30
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 4. 1. Pomoc nie może być udzielona w przypadkach wskazanych w art. 1 ust. 2, ust. 3 lit. a-d i ust. 5 oraz w art. 13 rozporządzenia Komisji nr 651/2014.

2. Pomoc de minimis nie może być udzielona w przypadkach wskazanych w art. 1 ust. 1 rozporządzenia Komisji nr 1407/2013.

2a. Pomoc finansowa nie może być udzielona przedsiębiorcy znajdującemu się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji nr 651/2014.

3. Pomoc finansowa nie może być udzielona na działalność w zakresie:

  1) wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu tytoniu i wyrobów tytoniowych;

  2) produkcji lub wprowadzania do obrotu napojów alkoholowych;

  3) produkcji lub wprowadzania do obrotu treści pornograficznych;

  4) obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją;

  5) gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych;

  6) produkcji lub wprowadzania do obrotu środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów.

4. Pomoc nie może zostać udzielona ani wypłacona przedsiębiorcy, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc przyznaną przez Rzeczpospolitą Polską za niezgodną z prawem oraz rynkiem wewnętrznym.

5. Pomoc finansowa może być udzielona, pod warunkiem że przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

6. W przypadku udzielanej w ramach poddziałania 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów - inno_LAB pomocy dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność, o której mowa w rozdziale 4, pomoc może być udzielona spółkom kapitałowym w organizacji.

Istniejące wersje czasowe § 5
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2015 r. poz. 1027
2018.01.11
zmieniony przez
2018.05.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 871
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 5. 1. Pomoc finansowa wywołuje efekt zachęty, co oznacza, że jest udzielana przedsiębiorcy pod warunkiem złożenia wniosku o jej udzielenie przed rozpoczęciem prac nad projektem, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku pomocy dla MŚP na finansowanie ryzyka, o której mowa w rozdziale 3, i pomocy dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność, o której mowa w rozdziale 4, nie obowiązuje wymóg wywoływania efektu zachęty lub uznaje się, że pomoc ta wywołuje taki efekt.

3. Za rozpoczęcie prac nad projektem nie uważa się poniesionych kosztów, o których mowa w § 42 pkt 4, 12 i 20.

Istniejące wersje czasowe § 6
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2015 r. poz. 1027
2018.01.11
zmieniony przez
2018.05.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 871
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 6. 1. Kosztami kwalifikowalnymi są koszty dokonane w sposób przejrzysty, racjonalny, efektywny i adekwatny do zaplanowanych przez wnioskodawcę działań i celów projektu oraz celów określonych dla działania, poniesione po dniu złożenia wniosku o udzielenie pomocy, z wyłączeniem kosztów, o których mowa w § 42 pkt 4, 12 i 20, do dnia wskazanego w umowie.

2. Koszty, o których mowa w § 42 pkt 4, 12 i 20, uważa się za kwalifikowalne, jeżeli zostały poniesione nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o udzielenie pomocy.

§ 7. 1. Pomoc podlega sumowaniu z inną pomocą lub pomocą de minimis, udzieloną danemu przedsiębiorcy, w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowalnych, bez względu na jej formę i źródło pochodzenia, i nie może przekroczyć maksymalnej intensywności pomocy dla danego przeznaczenia pomocy.

2. Pomoc i pomoc de minimis, w przypadku których nie można wyodrębnić kosztów kwalifikowalnych, można łączyć z każdą inną pomocą, w przypadku której można wyodrębnić koszty kwalifikowalne.

3. Pomoc i pomoc de minimis, której nie przyznano w odniesieniu do konkretnych kosztów kwalifikowalnych lub której nie można przypisać do takich kosztów, można łączyć z inną pomocą, w przypadku której nie można wyodrębnić kosztów kwalifikowalnych, do najwyższego łącznego progu finansowania ustalonego zgodnie z rozporządzeniem Komisji nr 651/2014 lub zgodnie z decyzją przyjętą przez Komisję Europejską.

4. Pomoc de minimis może być udzielana, pod warunkiem że łącznie z inną pomocą de minimis lub pomocą de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, otrzymaną w danym roku podatkowym oraz w ciągu 2 poprzedzających lat podatkowych z różnych źródeł i w różnych formach, nie przekroczy kwoty 200 000 euro dla jednego przedsiębiorcy, a w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego towarów - kwoty 100 000 euro dla jednego przedsiębiorcy.

5. Do celów ustalenia dopuszczalnego pułapu pomocy de minimis przez jednego przedsiębiorcę rozumie się jedno przedsiębiorstwo, o którym mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia Komisji nr 1407/2013.

§ 8. Pomoc podlega indywidualnej notyfikacji Komisji Europejskiej, jeżeli jej wartość przekroczy progi określone w art. 4 rozporządzenia Komisji nr 651/2014.

§ 9. 1. Pomoc jest udzielana do końca okresu dostosowawczego, o którym mowa w art. 58 ust. 4 rozporządzenia Komisji nr 651/2014, z zastrzeżeniem art. 58 ust. 4 zdanie trzecie rozporządzenia Komisji nr 651/2014, a w przypadku regionalnej pomocy inwestycyjnej dla MŚP - do końca okresu obowiązywania mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020, określonej na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362).

2. Pomoc de minimis jest udzielana do końca sześciomiesięcznego okresu następującego po upływie okresu, o którym mowa w art. 7 ust. 4 rozporządzenia Komisji nr 1407/2013.

3. Pomoc finansowa niestanowiąca pomocy publicznej jest udzielana do końca okresu kwalifikowalności, o którym mowa w art. 65 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320), zwanego dalej "rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013".

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60