Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Krajowa Administracja Skarbowa » Organy KAS »  Ustawa z dnia 10.07.2015 r. o administracji podatkowej

Ustawa z dnia 10.07.2015 r. o administracji podatkowej

 Dz. U. z 2015 r. poz. 1269
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wcześniejsze wersje
 zmieniony przez
zmiany w:

Uwaga od redakcji:
Zgodnie z art. 77 ustawa miała wejść w życie z dniem 1.03.2017 r. (z wyjątkami określonymi w tym artykule). Jednocześnie z dniem 1.03.2017 r. ustawa utraciła moc zgodnie z art. 159 pkt 4 ustawy z dnia 16.11.2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz  U. z 2016 r. poz. 1948).

Rozdział 5

Nabór na niektóre stanowiska urzędnicze w administracji podatkowej

Art. 29. 1. Stanowiska dyrektora izby skarbowej i dyrektora Biura Krajowej Informacji Podatkowej oraz ich zastępców może zajmować osoba, która:

  1) ma obywatelstwo polskie;

  2) korzysta z pełni praw publicznych;

  3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

  4) nie była karana zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych w urzędach organów władzy publicznej lub pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;

  5) posiada kwalifikacje drugiego stopnia w zakresie prawa, administracji, ekonomii, zarządzania lub w innym zakresie uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie prawa, ekonomii lub zarządzania;

  6) ma co najmniej pięcioletni staż pracy w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych albo w urzędach mu podległych lub przez niego nadzorowanych, w tym co najmniej trzyletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

  7) ma nieposzlakowaną opinię;

  8) ma wiedzę zawodową odpowiadającą zakresowi zadań wykonywanych na danym stanowisku;

  9) posiada kompetencje kierownicze;

  10) spełnia wymagania określone w opisie stanowiska pracy.

2. Stanowisko naczelnika urzędu skarbowego może zajmować osoba, która spełnia wymagania określone w ust. 1 pkt 1-5 i 7-10 oraz ma co najmniej trzyletni staż pracy w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych albo w urzędach mu podległych lub przez niego nadzorowanych, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym.

3. Stanowisko zastępcy naczelnika urzędu skarbowego może zajmować osoba, która spełnia wymagania określone w ust. 1 pkt 1-5 i 7-10 oraz ma co najmniej dwuletni staż pracy w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych albo w urzędach mu podległych lub przez niego nadzorowanych, w tym co najmniej roczny staż pracy na stanowisku kierowniczym.

Art. 30. 1. Kandydatów na stanowiska, o których mowa w art. 29 ust. 1 i 2, wyłania się w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, na który składa się:

  1) test wiedzy;

  2) ocena kompetencji kierowniczych;

  3) rozmowa kwalifikacyjna.

2. Nabór przeprowadza się niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności uzasadniających obsadzenie stanowiska.

3. Nabór przeprowadza zespół powołany przez Szefa Administracji Podatkowej, liczący co najmniej 5 członków korpusu służby cywilnej, których wiedza i doświadczenie dają rękojmię wyłonienia najlepszych kandydatów.

4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może wydać zarządzenie w sprawach dotyczących organizacji naboru na stanowiska, o których mowa w art. 29 ust. 1 i 2.

Art. 31. 1. W wyniku naboru zespół wyłania nie więcej niż dwóch kandydatów, spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania pożądane, których przedstawia odpowiednio:

  1) Szefowi Administracji Podatkowej - w przypadku naboru na stanowisko dyrektora izby skarbowej, dyrektora Biura Krajowej Informacji Podatkowej lub naczelnika urzędu skarbowego;

  2) dyrektorowi izby skarbowej - w przypadku naboru na stanowisko zastępcy dyrektora izby skarbowej;

  3) dyrektorowi Biura Krajowej Informacji Podatkowej - w przypadku naboru na stanowisko zastępcy dyrektora Biura Krajowej Informacji Podatkowej.

2. Kandydaci, o których mowa w ust. 1, podlegają sprawdzeniu w zakresie spełniania wymogu określonego w art. 29 ust. 1 pkt 7 przez właściwą komórkę organizacyjną urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Art. 32. 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek Szefa Administracji Podatkowej, powołuje osobę wybraną spośród kandydatów wyłonionych w drodze naboru, odpowiednio na stanowisko dyrektora izby skarbowej, dyrektora Biura Krajowej Informacji Podatkowej albo naczelnika urzędu skarbowego.

2. Szef Administracji Podatkowej przenosi osobę będącą członkiem korpusu służby cywilnej albo zawiera umowę o pracę na czas nieokreślony z osobą niebędącą członkiem korpusu służby cywilnej, w przypadku powołania jej odpowiednio na stanowisko dyrektora izby skarbowej albo dyrektora Biura Krajowej Informacji Podatkowej.

3. Dyrektor izby skarbowej przenosi osobę będącą członkiem korpusu służby cywilnej albo zawiera umowę o pracę na czas nieokreślony z osobą niebędącą członkiem korpusu służby cywilnej, w przypadku powołania jej na stanowisko naczelnika urzędu skarbowego.

4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych odwołuje odpowiednio ze stanowiska dyrektora izby skarbowej, dyrektora Biura Krajowej Informacji Podatkowej albo naczelnika urzędu skarbowego.

Art. 33. 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek dyrektora izby skarbowej albo dyrektora Biura Krajowej Informacji Podatkowej, powołuje osobę wybraną spośród kandydatów wyłonionych w drodze naboru, odpowiednio na stanowisko zastępcy dyrektora izby skarbowej albo zastępcy dyrektora Biura Krajowej Informacji Podatkowej.

2. Dyrektor izby skarbowej albo dyrektor Biura Krajowej Informacji Podatkowej przenosi osobę będącą członkiem korpusu służby cywilnej albo zawiera umowę o pracę na czas nieokreślony z osobą niebędącą członkiem korpusu służby cywilnej, w przypadku powołania jej odpowiednio na stanowisko zastępcy dyrektora izby skarbowej albo zastępcy dyrektora Biura Krajowej Informacji Podatkowej.

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych odwołuje odpowiednio ze stanowiska zastępcy dyrektora izby skarbowej albo zastępcy dyrektora Biura Krajowej Informacji Podatkowej.

Art. 34. 1. Członek korpusu służby cywilnej, zatrudniony w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych albo w jednostkach podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, może zostać powołany na stanowisko zastępcy dyrektora izby skarbowej albo zastępcy dyrektora Biura Krajowej Informacji Podatkowej bez przeprowadzania naboru, jeżeli spełnia wymagania na to stanowisko oraz posiada ostatnią pozytywną ocenę okresową na jednym z dwóch najwyższych poziomów przewidzianych w skali ocen, sporządzoną w okresie 24 miesięcy poprzedzających powołanie.

2. W przypadku powołania członka korpusu służby cywilnej, o którym mowa w ust. 1, przepisy art. 33 ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.

Art. 35. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w celu zapewnienia właściwej organizacji i funkcjonowania jednostki organizacyjnej minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek Szefa Administracji Podatkowej, może bez przeprowadzenia naboru powołać dyrektora izby skarbowej, zastępcę dyrektora izby skarbowej albo naczelnika urzędu skarbowego, za ich zgodą, na takie samo stanowisko w innej izbie skarbowej albo w innym urzędzie skarbowym.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1:

  1) Szef Administracji Podatkowej przenosi członka korpusu służby cywilnej na stanowisko dyrektora izby skarbowej;

  2) dyrektor izby skarbowej przenosi członka korpusu służby cywilnej odpowiednio na stanowisko zastępcy dyrektora izby skarbowej albo naczelnika urzędu skarbowego.

3. Powołanie, o którym mowa w ust. 1, jest równoznaczne z odwołaniem ze stanowiska, które osoba powołana zajmowała w innej jednostce organizacyjnej przed powołaniem.

Art. 36. 1. Do czasu powołania na stanowisko dyrektora izby skarbowej lub dyrektora Biura Krajowej Informacji Podatkowej, Szef Administracji Podatkowej wyznacza osobę zajmującą stanowisko zastępcy dyrektora odpowiednio w izbie skarbowej lub w Biurze Krajowej Informacji Podatkowej, do realizacji zadań odpowiednio dyrektora izby skarbowej lub dyrektora Biura Krajowej Informacji Podatkowej. Wyznaczenie osoby może nastąpić na czas nie dłuższy niż 6 miesięcy, z możliwością jednokrotnego przedłużenia tego okresu o nie więcej niż 6 miesięcy.

2. Do czasu powołania na stanowisko naczelnika urzędu skarbowego, Szef Administracji Podatkowej wyznacza do realizacji zadań naczelnika urzędu skarbowego osobę zajmującą stanowisko zastępcy naczelnika urzędu skarbowego. W przypadku braku stanowiska zastępcy naczelnika urzędu skarbowego, Szef Administracji Podatkowej wyznacza do realizacji zadań naczelnika urzędu skarbowego osobę będącą członkiem korpusu służby cywilnej, która ma co najmniej trzyletni staż pracy w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych albo w urzędach mu podległych lub przez niego nadzorowanych, w tym co najmniej roczny staż pracy na stanowisku kierowniczym. Przepis ust. 1 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

3. Wyznaczenie osób do realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 i 2, nie oznacza zmiany zajmowanego przez te osoby stanowiska.

Art. 37. 1. W przypadku gdy dwa kolejne nabory, przeprowadzone z uwzględnieniem terminów, o których mowa w art. 36 ust. 1, nie wyłonią żadnego kandydata, minister właściwy do spraw finansów publicznych może bez przeprowadzenia naboru powołać członka korpusu służby cywilnej na stanowisko dyrektora izby skarbowej, dyrektora Biura Krajowej Informacji Podatkowej oraz ich zastępców albo naczelnika urzędu skarbowego.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1:

  1) Szef Administracji Podatkowej przenosi członka korpusu służby cywilnej odpowiednio na stanowisko dyrektora izby skarbowej albo dyrektora Biura Krajowej Informacji Podatkowej;

  2) dyrektor izby skarbowej albo dyrektor Biura Krajowej Informacji Podatkowej przenosi członka korpusu służby cywilnej odpowiednio na stanowisko zastępcy dyrektora izby skarbowej, zastępcy dyrektora Biura Krajowej Informacji Podatkowej albo naczelnika urzędu skarbowego.

3. Członek korpusu służby cywilnej, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany spełniać wymagania na to stanowisko, określone w art. 29 ust. 1 i 2, oraz posiadać ostatnią pozytywną ocenę okresową na jednym z dwóch najwyższych poziomów przewidzianych w skali ocen, sporządzoną w okresie 24 miesięcy poprzedzających powołanie.

4. Weryfikacji wymagań, o których mowa w ust. 3, dokonuje Szef Administracji Podatkowej.

Art. 38. 1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale w sprawach dotyczących naboru na stanowiska, o których mowa w art. 29 ust. 1 i 2, przepisy art. 55, art. 56 ust. 6-9, art. 57 ust. 2 i art. 58 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej stosuje się odpowiednio.

2. W przypadku powołania osoby niebędącej członkiem korpusu służby cywilnej, stosuje się przepisy art. 35 ust. 7 i art. 60 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej.

3. Do przeniesienia członka korpusu służby cywilnej odwołanego ze stanowiska, o którym mowa w art. 29 ust. 1 i 2, stosuje się odpowiednio przepis art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60