Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Prawo o szkolnictwie wyższym » Inne »  Ustawa z dnia 3.07.2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę ...

Ustawa z dnia 3.07.2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 Dz. U. z 2018 r. poz. 1669
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wcześniejsze wersje
2020.06.24 - bieżąca
 zmieniony przez
zmiany w:

Uwaga od redakcji:
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Rozdział 3

Przepisy uchylające, przejściowe, dostosowujące i końcowe

Art. 169. Tracą moc:

  1) ustawa z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich (Dz. U. z 2017 r. poz. 357) - z dniem 31 grudnia 2018 r.;

  2) ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1789) - z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy;

  3) ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.) - z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, z wyjątkiem art. 98, art. 100, art. 101, art. 102, art. 103, art. 103a, art. 104 i art. 106, które tracą moc z dniem 31 grudnia 2018 r.;

  4) ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87) - z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 170. Z dniem 1 stycznia 2019 r. Fundusz Pożyczek i Kredytów Studenckich, o którym mowa w art. 2 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 1, staje się Funduszem Kredytów Studenckich, o którym mowa w ustawie, o której mowa w art. 1.

Art. 171. Umowy, o których mowa w art. 5 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 1, zawarte do dnia 31 grudnia 2018 r. zachowują moc.

Art. 172. 1. Umowy pożyczki studenckiej i umowy kredytu studenckiego zawarte do dnia 31 grudnia 2018 r. zachowują moc.

2. Do pożyczek i kredytów udzielonych na podstawie umów, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy, o której mowa w art. 1, dotyczące kredytów studenckich.

Art. 173. W terminie do dnia 31 stycznia 2019 r. Bank Gospodarstwa Krajowego dostosuje roczny plan finansowy Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 1, do wymagań określonych w art. 422 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1.

Art. 174. 1. Jednostki organizacyjne w rozumieniu ustawy uchylanej w art. 169 pkt 2, będące jednocześnie jednostką naukową w rozumieniu ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4, które w dniu wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, posiadają kategorię naukową C lub nie posiadają kategorii naukowej, tracą uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego, przyznane na podstawie ustawy uchylanej w art. 169 pkt 2.

2. Uprawnienia jednostek organizacyjnych uczelni do nadawania stopnia doktora lub doktora habilitowanego, przyznane na podstawie przepisów dotychczasowych, stają się uprawnieniami uczelni do nadawania stopnia doktora lub doktora habilitowanego w rozumieniu ustawy, o której mowa w art. 1.

3. Uprawnienia instytutów badawczych, instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk, międzynarodowych instytutów naukowych utworzonych na podstawie odrębnych przepisów, działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej "międzynarodowymi instytutami naukowymi", oraz Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego do nadawania stopnia doktora lub doktora habilitowanego, przyznane na podstawie przepisów dotychczasowych, stają się uprawnieniami do nadawania stopnia doktora lub doktora habilitowanego w rozumieniu ustawy, o której mowa w art. 1.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, jednostka organizacyjna albo uczelnia, w której skład wchodziła ta jednostka, składa wniosek do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów o wyznaczenie innej jednostki organizacyjnej albo innej uczelni, w której postępowanie habilitacyjne lub postępowanie o nadanie tytułu profesora będzie kontynuowane.

Art. 175. 1. Wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, postępowania w sprawach nadania uprawnienia do nadawania stopnia doktora lub doktora habilitowanego w rozumieniu ustawy uchylanej w art. 169 pkt 2 prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych, z tym że:

  1) uprawnienia do nadawania stopnia doktora nadaje się podmiotowi zatrudniającemu co najmniej 12 osób posiadających co najmniej stopień doktora, dla których ten podmiot jest podstawowym miejscem pracy, reprezentujących dyscyplinę naukową lub artystyczną, w zakresie której podmiot ma otrzymać uprawnienie;

  2) uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nadaje się podmiotowi zatrudniającemu co najmniej 12 osób posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego lub osób, które nabyły uprawnienia równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego na podstawie art. 21a ustawy uchylanej w art. 169 pkt 2 lub art. 226 ustawy, o której mowa w art. 1, dla których ten podmiot jest podstawowym miejscem pracy, reprezentujących dyscyplinę naukową lub artystyczną, w których zakresie podmiot ma otrzymać uprawnienie;

  3) uprawnienia nadaje się w dziedzinach i dyscyplinach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1.

2. W przypadku postępowania wszczętego na wniosek jednostki organizacyjnej uczelni uczelnia wstępuje w prawa strony tego postępowania.

Art. 176. 1. W okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, do dnia 30 czerwca 2020 r. postępowania w sprawie nadania uprawnień do nadawania stopnia doktora lub doktora habilitowanego wszczyna się na podstawie przepisów dotychczasowych, z tym że w przypadku uczelni z wnioskiem występuje uczelnia.

2. W postępowaniach w sprawach nadania uprawnienia do nadawania stopnia doktora lub doktora habilitowanego wszczętych w okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, do dnia 30 czerwca 2020 r. uprawnienia nadaje się na podstawie przepisów dotychczasowych, z tym że:

  1) uprawnienia nadaje się, biorąc pod uwagę poziom działalności naukowej lub artystycznej, w tym kategorie naukowe uzyskane w wyniku ostatniej kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej przeprowadzonej na podstawie przepisów ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4;

  2) uprawnienia do nadawania stopnia doktora nadaje się podmiotowi zatrudniającemu co najmniej 12 osób posiadających co najmniej stopień doktora, dla których ten podmiot jest podstawowym miejscem pracy, reprezentujących dyscyplinę naukową lub artystyczną, w zakresie której podmiot ma otrzymać uprawnienie;

  3) uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nadaje się podmiotowi zatrudniającemu co najmniej 12 osób posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego lub osób, które nabyły uprawnienia równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego na podstawie art. 21a ustawy uchylanej w art. 169 pkt 2 lub art. 226 ustawy, o której mowa w art. 1, dla których ten podmiot jest podstawowym miejscem pracy, reprezentujących dyscyplinę naukową lub artystyczną, w których zakresie podmiot ma otrzymać uprawnienie;

  4) osoby, o których mowa w pkt 2 i 3, mogą być wliczane do minimalnej liczby osób zatrudnionych, o której mowa w tych przepisach, o ile są zatrudnione nie krócej niż rok w podmiocie wnioskującym;

  5) nie zasięga się opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego;

  6) uprawnienia nadaje się w dziedzinach i dyscyplinach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1.

Art. 177. 1. W terminie do dnia 31 stycznia 2019 r. uczelnie, instytuty badawcze, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, międzynarodowe instytuty naukowe oraz Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego składają do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów oświadczenia w sprawie przyporządkowania posiadanych uprawnień do nadawania stopnia doktora lub doktora habilitowanego do odpowiedniej dyscypliny w jednej z dziedzin określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1. Uprawnienie może być przyporządkowane tylko do jednej dyscypliny.

2. W terminie 2 miesięcy od dnia złożenia oświadczenia Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów może wnieść sprzeciw w drodze decyzji administracyjnej, dokonując jednocześnie przyporządkowania innego niż wskazane w oświadczeniu, po zasięgnięciu opinii Komitetu Polityki Naukowej. Przepisów art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 oraz z 2018 r. poz. 149, 650, 1544 i 1629) nie stosuje się.

3. W terminie do dnia 30 kwietnia 2019 r. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów wydaje komunikat o:

  1) przyporządkowaniu uprawnień do nadawania stopnia doktora lub doktora habilitowanego do odpowiedniej dyscypliny w jednej z dziedzin określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1;

  2) uprawnieniach przyporządkowanych do dziedzin i dyscyplin określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1, na podstawie których w okresie do dnia, w którym upłynął termin 30 dni od dnia, w którym ostatnia decyzja o przyznaniu kategorii naukowej w ramach pierwszej ewaluacji jakości działalności naukowej, o której mowa w art. 265 ust. 1 tej ustawy, stała się ostateczna, mogą być nadawane stopnie doktora lub doktora habilitowanego.

4. W komunikacie Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów uwzględnia również uprawnienia podmiotów, o których mowa w ust. 1, które nie złożyły oświadczenia w terminie wskazanym w tym przepisie.

5. Jeżeli podmiot, o którym mowa w ust. 1, w jednej dziedzinie i dyscyplinie posiada więcej niż jedno uprawnienie do nadawania stopnia doktora lub doktora habilitowanego przyporządkowane w części komunikatu, o której mowa w ust. 3 pkt 1, w części komunikatu, o której mowa w ust. 3 pkt 2, uwzględnia się uprawnienie wynikające z ostatniej pozostającej w mocy decyzji wydanej w zakresie dziedziny i dyscypliny.

6. Decyzje o nadaniu uprawnień do nadawania stopnia doktora lub doktora habilitowanego, które nie zostały uwzględnione w części komunikatu, o której mowa w ust. 3 pkt 2, wygasają z dniem wydania komunikatu.

7. Na decyzję, o której mowa w ust. 2, przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

Art. 178. W okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, do dnia 31 grudnia 2020 r. do podmiotów posiadających uprawnienia do nadawania stopnia doktora lub doktora habilitowanego stosuje się odpowiednio przepisy art. 8, art. 9 i art. 15 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 2, z tym że przez stan zatrudnienia wpływający na uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 tej ustawy, rozumie się stan zatrudnienia wynikający z wymagań, o których mowa w art. 175 ust. 1 pkt 1 i 2 lub art. 176 ust. 2 pkt 2 i 3.

Istniejące wersje czasowe art. 179
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 1669
2019.03.22
zmieniony przez
2020.05.16
zmieniony przez
2020.06.24
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 179. 1. Przewody doktorskie, postępowania habilitacyjne i postępowania o nadanie tytułu profesora wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, są przeprowadzane na zasadach dotychczasowych, z tym że jeżeli nadanie stopnia doktora, stopnia doktora habilitowanego lub tytułu profesora następuje po dniu 30 kwietnia 2019 r., stopień lub tytuł nadaje się w dziedzinach i dyscyplinach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 3 tej ustawy.

2. W okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, do dnia 30 kwietnia 2019 r. przewody doktorskie, postępowania habilitacyjne i postępowania o nadanie tytułu profesora wszczyna się na podstawie przepisów dotychczasowych.

3. W przewodach doktorskich, postępowaniach habilitacyjnych i postępowaniach o nadanie tytułu profesora wszczętych w okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, do dnia 30 kwietnia 2019 r. stopień lub tytuł nadaje się na podstawie przepisów dotychczasowych, z tym że:

  1) jeżeli nadanie stopnia lub tytułu następuje po dniu 30 kwietnia 2019 r. stopień lub tytuł nadaje się w dziedzinach lub dyscyplinach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1;

  2) w uczelni stopień nadaje:

   a) do dnia 30 września 2019 r. - rada jednostki organizacyjnej,

   b) od dnia 1 października 2019 r. - organ, o którym mowa w art. 178 ust. 1 pkt 1 ustawy, o której mowa w art. 1;

  3) w uczelni czynności związane z postępowaniem o nadanie tytułu profesora prowadzi:

   a) do dnia 30 września 2019 r. - rada jednostki organizacyjnej,

   b) od dnia 1 października 2019 r. - senat.

4. Postępowania, o których mowa w ust. 1 i 2, oraz przewody doktorskie, niezakończone do dnia 31 grudnia 2021 r., odpowiednio umarza się albo zamyka się.

5. W okresie od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 30 września 2019 r. nie wszczyna się postępowań w sprawie nadania stopnia doktora, stopnia doktora habilitowanego i tytułu profesora.

6. Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, stopnia doktora habilitowanego i tytułu profesora wszczęte po dniu 30 września 2019 r. prowadzi się na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w art. 1, z tym że w postępowaniach wszczętych do dnia 31 grudnia 2020 r. do osiągnięć, o których mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 lit. a i art. 219 ust. 1 pkt 2 lit. b tej ustawy, zalicza się także:

  1) artykuły naukowe opublikowane:

   a) w czasopismach naukowych lub recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych, ujętych w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b tej ustawy, przed dniem ogłoszenia tego wykazu,

   b) przed dniem 1 stycznia 2019 r. w czasopismach naukowych, które były ujęte w części A albo C wykazu czasopism naukowych ustalonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4 i ogłoszonego komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2017 r., albo były ujęte w części B tego wykazu, przy czym artykułom naukowym w nich opublikowanym przyznanych było co najmniej 10 punktów;

  2) monografie naukowe wydane przez:

   a) wydawnictwo ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a tej ustawy, przed dniem ogłoszenia tego wykazu,

   b) jednostkę organizacyjną podmiotu, którego wydawnictwo jest ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a tej ustawy.

7. W przypadku osób, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 i ubiegają się o nadanie stopnia doktora na zasadach określonych w ustawie, o której mowa w art. 1, postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora wszczyna złożenie wniosku o wyznaczenie promotora lub promotorów.

8. W przypadku osób, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 i ubiegają się o nadanie stopnia doktora na zasadach określonych w ustawie, o której mowa w art. 1, efekty uczenia się w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego są potwierdzane na zasadach dotychczasowych.

9. Do osób, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 i ubiegają się o nadanie stopnia doktora na zasadach określonych w ustawie, o której mowa w art. 1, stosuje się odpowiednio przepis art. 182 ust. 4 tej ustawy.

10. Z dniem 1 stycznia 2021 r. Rada Doskonałości Naukowej wstępuje w prawa Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.

11. Od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, przez tytuł profesora, o którym mowa w art. 177 ust. 1 pkt 2 tej ustawy, należy rozumieć również tytuł naukowy (tytuł profesora określonej dziedziny nauki) oraz tytuł w zakresie sztuki (tytuł profesora określonej dziedziny sztuki) nadane na podstawie przepisów dotychczasowych.

Art. 180. Uchwały w sprawach, o których mowa w art. 192 ust. 2 oraz art. 221 ust. 14 ustawy, o której mowa w art. 1, zostaną uchwalone na podstawie przepisów tej ustawy, w terminie umożliwiającym ich wejście w życie od dnia 1 października 2019 r.

Art. 181. Beneficjenci programu "Diamentowy Grant", o którym mowa w art. 26 ust. 3a ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4, zachowują uprawnienia, o których mowa w art. 13a ustawy uchylanej w art. 169 pkt 2.

Art. 182. Porozumienia zawarte na podstawie art. 14a ust. 2 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 2 zachowują moc w zakresie przewodów doktorskich wszczętych do dnia 30 kwietnia 2019 r.

Art. 183. 1. Postępowania w sprawie nabycia uprawnień równoważnych uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego, o których mowa w art. 21a ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 2, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, są przeprowadzane na podstawie przepisów dotychczasowych, z tym że jeżeli wydanie decyzji, o której mowa w art. 21a ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 2, następuje po dniu 30 kwietnia 2019 r., uprawnienia nabywa się w dziedzinach i dyscyplinach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1.

2. W okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, do dnia 30 września 2019 r. postępowania w sprawie nabycia uprawnień równoważnych uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego, o których mowa w art. 21a ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 2, wszczyna się na podstawie przepisów dotychczasowych.

3. W postępowaniach wszczętych w okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, do dnia 30 września 2019 r. uprawnienia nabywa się na podstawie przepisów dotychczasowych, z tym że jeżeli wydanie decyzji, o której mowa w art. 21a ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 2, następuje po dniu 30 kwietnia 2019 r., uprawnienia nabywa się w dziedzinach i dyscyplinach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1.

Art. 184. 1. Stypendia, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 2, mogą być przyznawane do dnia 30 kwietnia 2019 r. na zasadach dotychczasowych.

2. Stypendia, o których mowa w ust. 1, wypłaca się przez okres, na który zostały przyznane.

Art. 185. 1. Urlopy udzielone na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 2 przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, są wykorzystywane na zasadach dotychczasowych.

2. Urlopy, o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 2, przysługują na zasadach dotychczasowych, jeżeli do nadania stopnia stosuje się przepisy tej ustawy.

3. Zwolnienie od pracy, o którym mowa w art. 23 ust. 1 i 2 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 2, przysługuje na zasadach dotychczasowych, jeżeli do nadania stopnia stosuje się przepisy tej ustawy.

Art. 186. Postępowania w sprawach, o których mowa w art. 24 ust. 3 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 2, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych.

Art. 187. 1. Postępowania w sprawach, o których mowa w art. 28 ust. 3a i 3b oraz art. 29 ust. 3 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 2, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych.

2. W okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, do dnia 31 grudnia 2020 r. postępowania w sprawach, o których mowa w art. 28 ust. 3a i 3b oraz art. 29 ust. 3 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 2, wszczyna się i prowadzi na podstawie przepisów dotychczasowych.

3. Od dnia 1 stycznia 2021 r. postępowania, o których mowa w ust. 1 i 2, prowadzi Rada Doskonałości Naukowej.

4. W przypadku wznowienia postępowania, w którym na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, został nadany stopień doktora, stopień doktora habilitowanego albo tytuł profesora, postępowanie prowadzi się na podstawie przepisów obowiązujących w dniu wszczęcia postępowania, które było przedmiotem postanowienia o wznowieniu. Po dniu 30 kwietnia 2019 r. stopień lub tytuł nadaje się w dziedzinach i dyscyplinach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1.

5. Postępowania w sprawach, o których mowa w art. 29a ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 2, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych.

6. W okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, do dnia 30 września 2019 r. postępowania w sprawach, o których mowa w art. 29a ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 2, wszczyna się i prowadzi na podstawie przepisów dotychczasowych.

7. Od dnia 1 października 2019 r. postępowania, o których mowa w ust. 5 i 6, są prowadzone przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów lub podmiot wskazany w art. 178 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, a od dnia 1 stycznia 2021 r. kompetencje Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów przejmuje Rada Doskonałości Naukowej.

Art. 188. Postępowania w sprawach, o których mowa w art. 29c ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 2, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych.

Istniejące wersje czasowe art. 189
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 1669
2020.04.18
zmieniony przez
2020.06.24
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 189. 1. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów działa do końca kadencji rozpoczętej przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, w zakresie zadań określonych niniejszą ustawą na zasadach dotychczasowych, z tym że działa przy ministrze właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.

2. Do dnia 31 grudnia 2020 r. środki finansowe niezbędne do finansowania działalności Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów są zapewniane w części budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.

3. Członkom Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów i wyznaczonym przez nią recenzentom przysługuje wynagrodzenie i zwrot kosztów podróży na zasadach dotychczasowych.

4. Z dniem 31 grudnia 2020 r. znosi się Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów.

Art. 190. 1. Stosunki pracy pracowników Biura Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, o którym mowa w art. 33 ust. 4 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 2, wygasają po upływie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, jeżeli przed upływem tego terminu nie zostaną im zaproponowane nowe warunki pracy lub płacy albo warunki te nie zostaną przyjęte przez pracownika.

2. W przypadku wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje odprawa pieniężna przewidziana dla pracownika, z którym stosunek pracy rozwiązuje się z przyczyn niedotyczących pracowników.

3. W terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, przewodniczący Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów powoła, po przeprowadzeniu konkursu, dyrektora Biura Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.

4. Biuro Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów zapewnia obsługę Rady Doskonałości Naukowej od dnia powołania jej przewodniczącego.

5. Z dniem 1 stycznia 2020 r. Biuro Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów staje się Biurem Rady Doskonałości Naukowej, o którym mowa w art. 237 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1.

6. Biuro Rady Doskonałości Naukowej zapewnia obsługę Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów do dnia 31 grudnia 2020 r.

Art. 191. 1. Tworzy się Radę Doskonałości Naukowej. W terminie do dnia 31 grudnia 2018 r. minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Komitetu Polityki Naukowej, określi pierwszy statut Rady Doskonałości Naukowej.

2. Pierwsza kadencja Rady Doskonałości Naukowej rozpoczyna się z dniem 1 czerwca 2019 r. i trwa do dnia 31 grudnia 2023 r.

3. Członkiem Rady Doskonałości Naukowej w pierwszej kadencji może być osoba, która spełnia wymogi, o których mowa w art. 233 ust. 1 pkt 1-3, 5 i 6 ustawy, o której mowa w art. 1, oraz posiada w dorobku:

  1) 3 artykuły naukowe opublikowane:

   a) w okresie ostatnich 5 lat w czasopismach naukowych lub recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych, ujętych w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b tej ustawy, lub

   b) w latach 2014-2018 w czasopismach naukowych, które były ujęte w części A albo C wykazu czasopism naukowych ustalonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4 i ogłoszonego komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2017 r., albo były ujęte w części B tego wykazu, przy czym artykułom naukowym w nich opublikowanym przyznanych było co najmniej 10 punktów, lub

  2) 1 monografię naukową wydaną w okresie ostatnich 5 lat przez:

   a) wydawnictwo ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a tej ustawy lub

   b) jednostkę organizacyjną podmiotu, którego wydawnictwo jest ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a tej ustawy, lub

  3) wybitne osiągnięcie w zakresie opracowania i wdrożenia oryginalnego rozwiązania projektowego, konstrukcyjnego, technologicznego lub artystycznego, zrealizowane w okresie ostatnich 5 lat, lub

  4) wybitne dzieło artystyczne zrealizowane w okresie ostatnich 5 lat.

4. Kandydata na członka Rady Doskonałości Naukowej w pierwszej kadencji reprezentującego daną dyscyplinę może zgłosić:

  1) uczelnia, w której w dniu poprzedzającym dzień wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, co najmniej jedna podstawowa jednostka organizacyjna będąca jednostką naukową w rozumieniu ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4 posiada kategorię naukową A+, A albo B;

  2) instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy oraz międzynarodowy instytut naukowy, które w dniu poprzedzającym dzień wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, posiadały kategorię naukową A+, A albo B.

Art. 192. 1. Uczelnie w rozumieniu ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3 stają się uczelniami w rozumieniu ustawy, o której mowa w art. 1.

2. Uczelnia wstępuje w ogół praw i obowiązków jej podstawowych jednostek organizacyjnych, w tym w prawa i obowiązki wynikające z decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego oraz ministra właściwego do spraw nauki.

Art. 193. Uczelnie zawodowe i uczelnie akademickie w rozumieniu ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3 stają się odpowiednio uczelniami zawodowymi i uczelniami akademickimi w rozumieniu ustawy, o której mowa w art. 1.

Istniejące wersje czasowe art. 194
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 1669
2020.04.18
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 194. 1. Uczelnie działające w dniu wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, mają prawo posługiwać się nazwami dotychczasowymi.

2. W okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, do dnia 31 grudnia 2021 r., w przypadku zmiany nazwy uczelni publicznej działającej w dniu wejścia w życie tej ustawy, stosuje się przepisy art. 3 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3.

Istniejące wersje czasowe art. 195
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 1669
2020.04.18
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 195. W okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, do dnia 31 grudnia 2021 r., w przypadkach, o których mowa w art. 35 ust. 3 i 5 tej ustawy, uczelnia publiczna utworzona w wyniku połączenia albo uczelnia, do której włączono inną uczelnię publiczną, instytut badawczy lub instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, jest uczelnią akademicką, jeżeli posiada uprawnienie do nadawania stopnia doktora.

Art. 196. 1. Rejestr uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych, o którym mowa w art. 29 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, staje się ewidencją uczelni niepublicznych, o której mowa w art. 37 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1.

2. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dostosuje zakres danych zawartych w ewidencji uczelni niepublicznych do przepisów ustawy, o której mowa w art. 1, w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy.

3. Do uczelni niepublicznych wpisanych do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych, o którym mowa w art. 29 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, nie stosuje się przepisu art. 39 ust. 3 tej ustawy.

4. Postępowania w sprawie wpisu uczelni niepublicznej do rejestru, o którym mowa w art. 29 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych, z tym że wpisu dokonuje się do ewidencji uczelni niepublicznych i w zakresie danych objętych tą ewidencją.

5. Po dokonaniu wpisu do ewidencji w przypadku, o którym mowa w ust. 4, założyciel przekazuje środki finansowe w wysokości i terminie określonych na zasadach dotychczasowych, z tym że w przypadku nieprzekazania tych środków w terminie 3 miesięcy od dnia wpisu przepis art. 430 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1, stosuje się odpowiednio.

6. Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio do uczelni wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 29 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, jeżeli przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, nie upłynął termin przekazania środków finansowych.

7. Postępowania w sprawie zmiany wpisu w rejestrze, o którym mowa w art. 29 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, oraz w sprawie wykreślenia uczelni niepublicznej z tego rejestru, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, umarza się.

Art. 197. 1. Postępowania w sprawie wydania pozwolenia na utworzenie uczelni niepublicznej wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, umarza się.

2. Jeżeli w związku z postępowaniem o wydanie pozwolenia na utworzenie uczelni niepublicznej została wniesiona opłata, o której mowa w art. 21 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, podlega ona zwrotowi w terminie 3 tygodni od dnia wydania decyzji o umorzeniu postępowania.

3. Jeżeli przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego wydał pozwolenie na utworzenie uczelni niepublicznej, a założyciel nie złożył wniosku o wpis uczelni niepublicznej do rejestru, o którym mowa w art. 29 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, wraz z aktem założycielskim, o którym mowa w art. 23 tej ustawy, pozwolenie wygasa z dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1.

Art. 198. Postępowania w sprawie połączenia uczelni niepublicznej z inną uczelnią niepubliczną albo włączenia uczelni niepublicznej do innej uczelni niepublicznej wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, prowadzi się na zasadach dotychczasowych, z tym że wpisu dokonuje się do ewidencji uczelni niepublicznych i w zakresie danych objętych tą ewidencją.

Art. 199. 1. Postępowania w sprawie wyrażenia zgody na likwidację uczelni niepublicznej oraz postępowania w sprawie cofnięcia pozwolenia na utworzenie uczelni niepublicznej, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, umarza się.

2. Jeżeli przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego wydał decyzję o cofnięciu pozwolenia na utworzenie uczelni niepublicznej, a decyzja nie stała się ostateczna, termin otwarcia likwidacji określa się na podstawie przepisów dotychczasowych. Do likwidacji tych uczelni stosuje się odpowiednio przepisy ustawy, o której mowa w art. 1.

3. Jeżeli przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, decyzja o cofnięciu pozwolenia na utworzenie uczelni niepublicznej stała się ostateczna, ale nie nastąpiło postawienie w stan likwidacji, postawienie w stan likwidacji następuje z dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1. Do likwidacji tych uczelni stosuje się odpowiednio przepisy ustawy, o której mowa w art. 1.

4. Do likwidacji uczelni niepublicznych otwartych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, stosuje się odpowiednio przepisy tej ustawy. Obowiązki i prawa likwidatora uczelni niepublicznej przejmuje z dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, założyciel. Do obowiązków i praw założyciela związanych z likwidacją stosuje się odpowiednio przepisy ustawy, o której mowa w art. 1.

5. Jeżeli przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, została wydana decyzja o wyrażeniu zgody na likwidację uczelni niepublicznej, ale nie nastąpiło postawienie w stan likwidacji, do obowiązków i praw założyciela stosuje się przepisy tej ustawy, z tym że bieg terminu, o którym mowa w art. 45 ust. 3 tej ustawy, biegnie od dnia jej wejścia w życie.

Art. 200. 1. W przypadku likwidacji uczelni niepublicznych otwartych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, wobec których wykonanie obowiązku przystąpienia do likwidacji, jej prowadzenia lub zakończenia w sposób określony w art. 46 ust. 5 tej ustawy okazało się bezskuteczne, minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki może powołać osobę odpowiedzialną za wykonanie obowiązków określonych w art. 46 ust. 12 i 13 tej ustawy.

2. Osoba, o której mowa w ust. 1, zawiadamia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki o wykonaniu obowiązków, o których mowa w ust. 1. Po otrzymaniu zawiadomienia minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki wykreśla uczelnię z ewidencji.

3. Koszty związane z wykonaniem obowiązków, o których mowa w ust. 1, oraz koszty wynagrodzenia osoby, o której mowa w ust. 1, są pokrywane ze środków finansowych z części budżetowej, której dysponentem jest minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.

Art. 201. Uczelnie niepubliczne, których otwarcie likwidacji nastąpiło przed dniem 1 października 2011 r., podlegają wykreśleniu z ewidencji, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki zamiaru wykreślenia w Biuletynie Informacji Publicznej na jego stronie podmiotowej oraz w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wykreślenie następuje z mocy prawa.

Art. 202. Postępowania w sprawie przeniesienia pozwolenia na utworzenie uczelni niepublicznej wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, umarza się.

Art. 203. 1. Związki uczelni publicznych utworzone na podstawie art. 29a ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3 mogą funkcjonować w okresie 10 lat od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, na zasadach dotychczasowych.

2. Postępowania w sprawie utworzenia związku uczelni publicznych wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych.

3. W okresie 2 lat od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, związki uczelni publicznych mogą być tworzone na podstawie przepisów dotychczasowych.

4. Decyzje w sprawie utworzenia związku uczelni niepublicznych wydane przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, wygasają, a związek uczelni niepublicznych podlega likwidacji.

5. Postępowania w sprawie utworzenia związku uczelni niepublicznych wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, umarza się.

Art. 204. 1. Centra naukowe, utworzone na podstawie art. 31 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, oraz jednostki międzyuczelniane i jednostki wspólne, utworzone na podstawie art. 31a tej ustawy, działają na podstawie zawartych umów i porozumień.

2. Uczelnie dostosują umowy, o których mowa w art. 31 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, oraz porozumienia, o których mowa w art. 31a tej ustawy, do przepisów ustawy, o której mowa w art. 1, w terminie 12 miesięcy od dnia jej wejścia w życie.

Art. 205. 1. Postępowania w sprawie nadania uprawnienia do prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych.

2. W okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, do dnia 30 kwietnia 2019 r. postępowania w sprawie nadania uprawnienia do prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia wszczyna się na podstawie przepisów dotychczasowych.

3. W postępowaniach wszczętych w okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, do dnia 30 kwietnia 2019 r. uprawnienia nadaje się na podstawie przepisów dotychczasowych.

4. Tworzenie studiów na kierunku przypisanym do dziedziny, w której uczelnia posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego, w okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, do dnia 1 maja 2019 r., odbywa się na podstawie przepisów dotychczasowych.

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 1-4, nie stosuje się przepisów dotyczących minimum kadrowego.

Istniejące wersje czasowe art. 206
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 1669
2020.04.18
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 206. 1. Od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. uczelnia, która:

  1) posiada uprawnienie do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie, do której jest przyporządkowany kierunek studiów, może uzyskać pozwolenie na utworzenie studiów na tym kierunku na określonym poziomie i profilu;

  2) nie posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie, do której jest przyporządkowany kierunek studiów, może uzyskać pozwolenie na utworzenie studiów na tym kierunku na określonym poziomie i profilu praktycznym, z wyłączeniem pozwolenia na utworzenie studiów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela.

2. Uczelnia, o której mowa w ust. 1 pkt 2, może uzyskać pozwolenie na utworzenie studiów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela, jeżeli zawarła porozumienie o współpracy przy prowadzeniu tych studiów z uczelnią, która posiada uprawnienie do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie, do której jest przyporządkowany kierunek studiów. Uczelnia, która posiada uprawnienie do nadawania stopnia doktora, może zawrzeć takie porozumienie w danej dyscyplinie tylko z jedną uczelnią.

3. Od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. pozwolenia nie wymaga utworzenie studiów na kierunku przyporządkowanym do dyscypliny, o której mowa w art. 53 ust. 1 albo 2 ustawy, o której mowa w art. 1, w której uczelnia posiada uprawnienie do nadawania stopnia doktora habilitowanego.

Istniejące wersje czasowe art. 207
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 1669
2020.04.18
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 207. Od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, do dnia 31 grudnia 2021 r. o uzyskanie pozwolenia na utworzenie studiów na kierunkach lekarskim lub lekarsko-dentystycznym może ubiegać się uczelnia posiadająca uprawnienie do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie w zakresie nauk medycznych lub nauk o zdrowiu.

Art. 208. W okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, do dnia 30 września 2020 r. w sprawach wydania pozwolenia na utworzenie studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu uwzględnia się decyzje o cofnięciu uprawnień do prowadzenia studiów na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia wydane na podstawie przepisów dotychczasowych.

Art. 209. Postępowania w sprawie cofnięcia albo zawieszenia uprawnienia do prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, umarza się.

Art. 210. 1. Uprawnienia do prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia zawieszone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, wygasają, chyba że przed tym dniem został złożony wniosek w sprawie przywrócenia zawieszonego uprawnienia.

2. Do wniosków, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy ustawy, o której mowa w art. 1, dotyczące wydawania pozwolenia na utworzenie studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu. Przepis art. 205 ust. 5 stosuje się.

3. W sprawach, o których mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki wydaje decyzję po zasięgnięciu opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Art. 211. Uprawnienia do prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia uzyskane na podstawie decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego zgodnie z przepisami ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3 stają się pozwoleniami na utworzenie studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu w rozumieniu ustawy, o której mowa w art. 1.

Istniejące wersje czasowe art. 212
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 1669
2019.03.22
zmieniony przez
2020.04.18
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 212. 1. Studia prowadzone na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia w dniu wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, stają się studiami na takim samym kierunku, poziomie i profilu w rozumieniu tej ustawy.

1a. Do uczelni zawodowych działających w dniu wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, w okresie od dnia wejścia w życie tej ustawy do dnia, w którym decyzje o przyznaniu uczelni kategorii naukowych w wyniku pierwszej ewaluacji jakości działalności naukowej, o której mowa w art. 324 ust. 1 niniejszej ustawy, stały się ostateczne, nie stosuje się przepisu art. 15 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1.

1b. Przepis ust. 1a stosuje się odpowiednio do kształcenia na studiach o profilu ogólnoakademickim utworzonych na podstawie uprawnień uzyskanych przez uczelnie zawodowe zgodnie z art. 205 ust. 1 i 2 niniejszej ustawy.

2. Uczelnia, która w dniu wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, prowadzi studia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela i nie posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie, do której jest przyporządkowany kierunek tych studiów, może prowadzić te studia w przypadku:

  1) zawarcia porozumienia, o którym mowa w art. 206 ust. 2, albo

  2) posiadania większej liczby studentów na studiach stacjonarnych niż na studiach niestacjonarnych

- z tym że przyjęcia na te studia są prowadzone po raz ostatni na rok akademicki 2021/2022.

3. Jeżeli uczelnia nie spełnia warunku określonego w ust. 2 pkt 1 albo 2, kontynuuje studia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela do zakończenia cyklu kształcenia rozpoczętego w roku akademickim 2018/2019 i nie prowadzi przyjęć na te studia.

4. Uczelnia, która posiada uprawnienie do nadawania stopnia doktora, może zawrzeć porozumienie, o którym mowa w art. 206 ust. 2, w danej dyscyplinie tylko z jedną uczelnią.

Art. 213. 1. Uprawnienia do prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia w rozumieniu ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, uzyskane w okresie 2 lat przed wejściem w życie ustawy, o której mowa w art. 1, wygasają z upływem 2 lat od dnia ich uzyskania, jeżeli nie rozpoczęto kształcenia na tych studiach.

2. Jeżeli w okresie od dnia 30 czerwca 2016 r. do dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, na studia na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia nie przyjęto żadnego studenta i nie rozpoczęto na nich cyklu kształcenia, uczelnia nie prowadzi przyjęć na te studia i uprawnienie do ich prowadzenia w rozumieniu ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3 wygasa z dniem zakończenia ostatniego cyklu kształcenia rozpoczętego przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1.

3. Jeżeli w okresie od dnia 30 czerwca 2017 r. do dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, na studia na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia nie przyjęto żadnego studenta i nie rozpoczęto na nich cyklu kształcenia, okres ten zalicza się jako rok akademicki do liczby lat, o której mowa w art. 56 ust. 1 pkt 3 tej ustawy.

Art. 214. 1. W terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, uczelnie przyporządkują kierunki prowadzonych studiów do dyscyplin naukowych lub artystycznych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 3 tej ustawy, wskazując dla każdego kierunku procentowy udział dyscyplin, w których zgodnie z programem kształcenia uzyskiwane są na tym kierunku efekty kształcenia, przy czym suma udziałów musi być równa 100%.

2. Uczelnie, które w dniu wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, prowadzą w swojej siedzibie studia na co najmniej 2 kierunkach o tym samym poziomie i profilu oraz tej samej nazwie lub których programy określają takie same efekty kształcenia, przyporządkowane do tej samej dyscypliny, połączą te kierunki w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy.

Art. 215. Studia podyplomowe, kursy i szkolenia prowadzone w dniu wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, stają się odpowiednio studiami podyplomowymi i innymi formami kształcenia w rozumieniu tej ustawy.

Istniejące wersje czasowe art. 216
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 1669
2019.03.22
zmieniony przez
2020.04.18
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 216. Indywidualne studia międzyobszarowe w rozumieniu ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, prowadzone w dniu wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, są kontynuowane do zakończenia cyklu kształcenia rozpoczętego w roku akademickim 2021/2022.

Art. 217. Studia interdyscyplinarne na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia prowadzone wspólnie przez podstawowe jednostki organizacyjne dwóch lub więcej uczelni, o których mowa w art. 10a ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, oraz studia wspólne, o których mowa w art. 168 tej ustawy, stają się studiami wspólnymi, o których mowa w art. 60 ustawy, o której mowa w art. 1.

Art. 218. Wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, postępowania w sprawie kontroli prowadzonych na podstawie ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych.

Art. 219. 1. Zintegrowany System Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym "POL-on", o którym mowa w art. 34a ust. 1a ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, staje się Zintegrowanym Systemem Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on, o którym mowa w art. 342 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1.

2. Dane i informacje zawarte w Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym, o którym mowa w art. 34a ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, oraz w Systemie Informacji o Nauce, o którym mowa w art. 4c ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4, stają się danymi i informacjami zawartymi w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on, o którym mowa w art. 342 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1.

3. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dostosuje Zintegrowany System Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on do przepisów ustawy, o której mowa w art. 1, w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy.

4. Do dnia upływu terminu, o którym mowa w ust. 3, do wprowadzania, aktualizowania, archiwizowania i usuwania danych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on stosuje się przepisy dotychczasowe.

5. W terminie do dnia 15 stycznia 2019 r. rektorzy uczelni, dyrektorzy jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk, dyrektorzy instytutów badawczych, dyrektorzy międzynarodowych instytutów naukowych oraz kierownicy podmiotów, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy, o której mowa w art. 1, wprowadzą do Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on dane, o których mowa w art. 343 ust. 1 pkt 1, 2, 8, 10, 11 oraz 15-17 tej ustawy.

6. W terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu, o którym mowa w ust. 3, podmioty obowiązane do wprowadzania, aktualizowania, archiwizowania i usuwania danych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on wprowadzą dane za okres od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, zgodnie z wymaganiami określonymi w tej ustawie.

7. W terminie do dnia 31 marca 2020 r. rektorzy uczelni, dyrektorzy jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk, dyrektorzy instytutów badawczych, dyrektorzy międzynarodowych instytutów naukowych oraz kierownicy podmiotów, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy, o której mowa w art. 1:

  1) wprowadzą do Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on dane, o których mowa w art. 343 ust. 1 pkt 21 tej ustawy,

  2) mogą wprowadzić do Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on dane, o których mowa w art. 345 ust. 1 pkt 16 tej ustawy

- za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia jej wejścia w życie.

8. W okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, do dnia 31 grudnia 2023 r. rektorzy uczelni, dyrektorzy instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk, dyrektorzy instytutów badawczych oraz dyrektorzy międzynarodowych instytutów naukowych wprowadzają na zasadach dotychczasowych dane do Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on dotyczące uczestników studiów doktoranckich, którzy rozpoczęli te studia przed rokiem akademickim 2019/2020.

9. Z dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki usunie listę ostrzeżeń, o której mowa w art. 37b ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, ze Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on oraz ze strony internetowej urzędu obsługującego ministra.

10. W terminie do dnia 31 grudnia 2018 r. osoby prowadzące działalność naukową po raz pierwszy składają oświadczenie, o którym mowa w art. 265 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 1.

11. W terminie do dnia 30 listopada 2018 r. osoby prowadzące działalność naukową i osoby biorące udział w prowadzeniu działalności naukowej po raz pierwszy składają oświadczenie, o którym mowa w art. 343 ust. 7 ustawy, o której mowa w art. 1.

12. W terminie do dnia 30 listopada 2018 r. osoby prowadzące zajęcia po raz pierwszy składają oświadczenie, o którym mowa w art. 343 ust. 11 ustawy, o której mowa w art. 1.

13. W przypadku gdy minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki nie dysponuje pełnymi danymi za okresy, o których mowa w art. 352 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy, o której mowa w art. 1, przekazuje Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych te dane, które są dostępne.

14. Od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, nie gromadzi się nowych danych i informacji w bazie Nauka Polska prowadzonej przez Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy. Dane i informacje zgromadzone w tej bazie do dnia wejścia w życie tej ustawy włącza się do Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on, o którym mowa w art. 342 ust. 1 tej ustawy. W okresie 10 lat od dnia wejścia w życie tej ustawy dane i informacje stanowią bazę danych Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on i mogą być przetwarzane w celach, o których mowa w art. 342 ust. 4 tej ustawy.

Art. 220. 1. Postępowania w sprawach stwierdzania nieważności aktów, o których mowa w art. 36 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych.

2. W okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, do dnia 30 września 2019 r. postępowania w sprawach stwierdzania nieważności aktów, o których mowa w art. 36 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, wszczyna się i prowadzi na podstawie przepisów dotychczasowych.

Art. 221. Do zadań zleconych na podstawie art. 40-40b ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3 stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 222. Osoby niebędące obywatelami polskimi, które w dniu wejścia w życie ustawy odbywają studia, studia doktoranckie oraz inne formy kształcenia, a także uczestniczą w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na zasadach określonych w ustawie uchylanej w art. 169 pkt 3, kontynuują te studia, badania lub prace na zasadach dotychczasowych.

Istniejące wersje czasowe art. 223
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 1669
2019.03.22
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 223. 1. Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego, o której mowa w art. 45 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, staje się Radą Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego, o której mowa w art. 330 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1.

2. Członkowie Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego wybrani na kadencję 2018-2021 pełnią swoje funkcje do końca kadencji, na którą zostali wybrani.

3. W skład Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, o której mowa w ust. 1, wchodzą również przedstawiciele pracowników, o których mowa w art. 331 ust. 1 pkt 6 ustawy, o której mowa w art. 1.

4. W terminie do dnia 1 kwietnia 2019 r. reprezentatywne organizacje związków zawodowych dokonają wyboru przedstawicieli pracowników oraz przekażą informacje o tych przedstawicielach przewodniczącemu Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Art. 224. Znosi się Rzecznika Praw Absolwenta, o którym mowa w art. 46d ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3.

Art. 225. 1. Polska Komisja Akredytacyjna, o której mowa w art. 48 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, staje się Polską Komisją Akredytacyjną, o której mowa w art. 251 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, z tym że do końca kadencji trwającej w dniu wejścia w życie tej ustawy działa w składzie określonym przepisami ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, a sekretarz Polskiej Komisji Akredytacyjnej pozostaje organem Komisji.

2. Polska Komisja Akredytacyjna, w postępowaniach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, w sprawach wydania opinii, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, wydaje opinie na zasadach dotychczasowych.

3. Do wydania przez Polską Komisję Akredytacyjną ocen, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 2, ust. 4 i 5 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, w postępowaniach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, stosuje się przepisy dotychczasowe.

4. W terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, Polska Komisja Akredytacyjna uchwali statut na podstawie przepisów tej ustawy.

5. Biuro Polskiej Komisji Akredytacyjnej, o którym mowa w art. 53 ust. 2 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, staje się Biurem Polskiej Komisji Akredytacyjnej, o którym mowa w art. 257 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1.

6. Stosunki pracy pracowników Biura Polskiej Komisji Akredytacyjnej wygasają po upływie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, jeżeli przed upływem tego terminu nie zostaną im zaproponowane nowe warunki pracy lub płacy albo warunki te nie zostaną przyjęte przez pracownika.

7. W przypadku wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje odprawa pieniężna przewidziana dla pracownika, z którym stosunek pracy rozwiązuje się z przyczyn niedotyczących pracowników.

8. W terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej powoła, po przeprowadzeniu konkursu, dyrektora Biura Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

9. Przy wnioskowaniu o przeprowadzenie oceny kompleksowej, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, uwzględnia się pozytywne i wyróżniające oceny programowe dokonane na podstawie przepisów dotychczasowych.

Art. 226. 1. Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, o której mowa w art. 54 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, staje się Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich, o której mowa w art. 337 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1.

2. Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich, o której mowa w art. 54 ust. 2 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, staje się Konferencją Rektorów Zawodowych Szkół Polskich, o której mowa w art. 337 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1.

3. Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych działająca w dniu wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. poz. 210 oraz z 2018 r. poz. 723), staje się Konferencją Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych, o której mowa w art. 337 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1.

Art. 227. 1. Statuty uczelni:

  1) publicznych - uchwalą senaty,

  2) niepublicznych - uchwalą senaty albo nadadzą założyciele albo inne określone w statutach organy uczelni, o których mowa w art. 17 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1

- na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w art. 1; statuty wchodzą w życie z dniem 1 października 2019 r.

2. Statuty uczelni wojskowych i uczelni służb państwowych zatwierdzi odpowiednio Minister Obrony Narodowej lub minister właściwy do spraw wewnętrznych, w terminie umożliwiającym ich wejście w życie nie później niż 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1.

3. Statuty uczelni obowiązujące w dniu wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, zachowują moc do dnia wejścia w życie statutów, o których mowa w ust. 1 i 2.

Art. 228. 1. Senaty oraz inne działające zamiast senatu organy kolegialne uczelni publicznych, o których mowa w art. 60 ust. 2 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, oraz najwyższe organy kolegialne uczelni niepublicznych, o których mowa w art. 60 ust. 5 tej ustawy, stają się senatami, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1.

2. Z dniem 30 września 2019 r. rady podstawowych jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 60 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, oraz kierownicy podstawowych jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 60 ust. 6 tej ustawy, przestają być organami uczelni.

3. W okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, do dnia 30 września 2019 r. prorektorzy, o których mowa w art. 75 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, pełnią tę funkcję.

4. Z dniem 1 października 2019 r. rektorzy wstępują w prawa i obowiązki kierowników podstawowych jednostek organizacyjnych.

5. Znosi się konwenty, o których mowa w art. 60 ust. 4 i 4a ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3.

6. Organy jednoosobowe uczelni niepublicznych, o których mowa w art. 60 ust. 7 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, stają się organami tych uczelni w rozumieniu art. 17 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1.

7. Kolegia elektorów, o których mowa w art. 60 ust. 8 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, stają się kolegiami elektorów, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy, o której mowa w art. 1.

Art. 229. Rektorzy uczelni, o których mowa w art. 60 ust. 6 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, stają się rektorami, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1.

Art. 230. 1. Senat uczelni publicznej powołuje pierwszą radę uczelni w terminie do dnia 30 czerwca 2019 r.

2. Sposób powołania pierwszej rady uczelni określa senat.

3. Kadencja pierwszej rady uczelni trwa do dnia 31 grudnia 2020 r.

4. Kadencji pierwszej rady uczelni nie wlicza się do liczby kadencji, o której mowa w art. 21 ust. 2 zdanie pierwsze ustawy, o której mowa w art. 1.

5. Powołanie rady uczelni w sposób określony w statucie, o którym mowa w art. 227 ust. 1, następuje w odniesieniu do rady uczelni, której kadencja następuje po zakończeniu kadencji, o której mowa w ust. 3.

6. W okresie od dnia powołania pierwszej rady uczelni do dnia wejścia w życie statutu, o którym mowa w art. 227 ust. 1, rada uczelni realizuje wyłącznie zadania, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 i 5 oraz art. 22 ust. 2, ustawy, o której mowa w art. 1.

7. W okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, do dnia wejścia w życie statutu, o którym mowa w art. 227 ust. 1, zadania rady uczelni realizuje senat.

Art. 231. 1. Rektorzy uczelni publicznych sprawują funkcję do końca kadencji rozpoczętej przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1.

2. Kadencje rektorów uczelni publicznych rozpoczęte w 2015 r. i w 2017 r. trwają do dnia 31 sierpnia 2020 r.

3. Kadencji rektorów uczelni publicznych rozpoczętych w 2017 r. i skróconych zgodnie z ust. 2 nie wlicza się do liczby kadencji, o której mowa w art. 26 ust. 2 zdanie pierwsze ustawy, o której mowa w art. 1.

4. W terminie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, minister właściwy do spraw wewnętrznych wyda akty uzupełniające akty wyznaczenia rektorów uczelni służb państwowych i osób pełniących w uczelniach służb państwowych funkcje kierownicze do spraw realizacji zadań uczelni jako jednostki organizacyjnej właściwej służby.

5. W aktach uzupełniających minister właściwy do spraw wewnętrznych określi przyporządkowanie osób, o których mowa w ust. 4, do jednej z grup pracowników, o których mowa w art. 114 ustawy, o której mowa w art. 1, oraz do jednego ze stanowisk, o których mowa w art. 116 ust. 1 tej ustawy. Przepisy art. 116 ust. 2 i 3 oraz art. 451 ust. 4 tej ustawy stosuje się.

Art. 232. 1. Senaty uczelni publicznych działają do końca kadencji rozpoczętej przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1.

2. Kadencje senatów uczelni publicznych rozpoczęte w 2015 r. i w 2017 r. trwają do dnia 31 sierpnia 2020 r.

3. Kadencji senatów uczelni publicznych rozpoczętych w 2017 r. i skróconych zgodnie z ust. 2 nie wlicza się do liczby kadencji, o której mowa w art. 30 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1.

Art. 233. Do osób będących w dniu wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, w odniesieniu do kadencji trwającej w tym dniu:

  1) członkami Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

  2) członkami Polskiej Komisji Akredytacyjnej,

  3) członkami senatów,

  4) członkami kolegiów elektorów,

  5) rektorami

- nie stosuje się wymagania, o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 5 tej ustawy.

Art. 234. Postępowania odwoławcze wszczęte na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3 i niezakończone do dnia 30 września 2019 r. prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych, z tym że rektor utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję albo uchyla tę decyzję w całości albo w części i w tym zakresie orzeka co do istoty sprawy.

Art. 235. 1. Zamiejscowe jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 85 ust. 1 i 4 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, stają się filiami, o których mowa w art. 9 ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 1.

2. W okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, do dnia 30 września 2019 r. senaty uczelni publicznych mogą złożyć do ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki wniosek o włączenie filii uczelni publicznej do innej uczelni publicznej mającej siedzibę w tej samej miejscowości, w której mieści się ta filia.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, uczelnie dołączają umowę określającą wzajemne zobowiązania w zakresie:

  1) przekazania mienia,

  2) warunków kontynuacji kształcenia przez studentów i doktorantów,

  3) warunków kontynuacji stosunków pracy pracowników

- włączanej filii.

4. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, w drodze rozporządzenia, włącza filię uczelni publicznej do innej uczelni publicznej mającej siedzibę w tej samej miejscowości, w której mieści się ta filia, i przenosi na nią pozwolenia na utworzenie studiów, będące w dniu 30 września 2018 r. uprawnieniami do prowadzenia studiów na określonych kierunkach, przysługującymi zamiejscowej jednostce organizacyjnej.

5. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 4, bierze się pod uwagę potrzeby wynikające z polityki naukowej państwa oraz uwarunkowań społeczno-gospodarczych.

6. Uczelnie i filie, o których mowa w art. 85 ust. 5 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, stają się uczelniami i filiami, o których mowa w art. 47 ustawy, o której mowa w art. 1.

7. Do postępowań w sprawach utworzenia uczelni lub filii uczelni zagranicznej z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, stosuje się przepisy tej ustawy.

Art. 236. 1. Akademickie inkubatory przedsiębiorczości oraz centra transferu technologii, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, stają się akademickimi inkubatorami przedsiębiorczości oraz centrami transferu technologii, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1.

2. Spółki celowe, o których mowa w art. 86a ust. 1 oraz w art. 86b ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, stają się spółkami celowymi, o których mowa w art. 149 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1.

3. Regulaminy zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji, o których mowa w art. 86c ust. 1 pkt 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, stają się regulaminami zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji, o których mowa w art. 152 ust. 1 pkt 1 ustawy, o której mowa w art. 1.

4. Regulaminy korzystania z infrastruktury badawczej uczelni, o których mowa w art. 86c ust. 1 pkt 2 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, stają się regulaminami korzystania z infrastruktury badawczej, o których mowa w art. 152 ust. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w art. 1.

Art. 237. Środki finansowe z budżetu państwa przyznane podstawowym jednostkom organizacyjnym uczelni, o których mowa w art. 2 pkt 9 lit. a ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4, stają się środkami finansowymi uczelni w rozumieniu ustawy, o której mowa w art. 1.

Istniejące wersje czasowe art. 238
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 1669
2020.04.18
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 238. 1. Do dnia 31 grudnia 2018 r.:

  1) uczelnie publiczne otrzymują dotacje, o których mowa w art. 94 ust. 1 i art. 94b ust. 1 pkt 6 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3,

  2) uczelnie niepubliczne otrzymują dotacje, o których mowa w art. 94 ust. 4 i 4a ustawy, o której mowa w pkt 1,

  3) uczelnie otrzymują środki finansowe, o których mowa w art. 94 ust. 6 ustawy, o której mowa w pkt 1,

  4) instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze lub międzynarodowe instytuty naukowe otrzymują dotacje, o których mowa w art. 94a ustawy, o której mowa w pkt 1

- na zasadach dotychczasowych.

2. Uczelnie otrzymują dotacje, o których mowa w art. 94b ust. 1:

  1) pkt 2 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3 - do dnia 31 grudnia 2020 r.,

  2) pkt 4 i 5 ustawy, o której mowa w pkt 1 - do dnia 31 grudnia 2023 r.

- na zasadach dotychczasowych.

3. Od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze lub międzynarodowe instytuty naukowe otrzymują środki finansowe, o których mowa w art. 365 pkt 3 ustawy, o której mowa w art. 1, na świadczenia, o których mowa w:

  1) art. 199 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3 - w roku 2019,

  2) art. 86 ust. 1 pkt 1-4 ustawy, o której mowa w art. 1, dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 - w latach 2020-2023

- na zasadach określonych w ustawie, o której mowa w art. 1.

4. Do przyznawania, przekazywania, wykorzystywania i rozliczania środków finansowych, o których mowa w ust. 3, stosuje się przepisy ustawy, o której mowa w art. 1.

5. Do przyznawania, przekazywania, wykorzystywania i rozliczania dotacji i innych środków finansowych, o których mowa w art. 94, art. 94a i art. 94b ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, stosuje się przepisy dotychczasowe.

6. Dotacje, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, są przyznawane z budżetu państwa z części ustalonych na podstawie art. 94 ust. 3 tej ustawy.

7. Do wniosków o przyznanie dotacji, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 10 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, złożonych w roku 2018 w terminach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 96 ust. 1 pkt 3 tej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

8. Z dniem 1 stycznia 2019 r. niewykorzystane środki finansowe z dotacji, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 11 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, są przekazywane na rachunek funduszu wsparcia osób niepełnosprawnych, o którym mowa w art. 409 ust. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w art. 1.

9. Jednostki, którym przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2169) nadano status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego, zachowują ten status do końca okresu, na który został on nadany.

10. Do jednostek, o których mowa w ust. 9, stosuje się przepisy w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w ust. 9, z wyłączeniem art. 84b ust. 4 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3.

11. Dane przekazane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w roku 2018 na podstawie art. 96b ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3 minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki wykorzystuje do ustalenia wysokości środków finansowych dla uczelni na podstawie art. 357 ustawy, o której mowa w art. 1.

12. Od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. w ramach środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 1 lit. a-c ustawy, o której mowa w art. 1, uwzględnia się środki na finansowanie zadań, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, związanych z kształceniem uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich, którzy rozpoczęli te studia przed rokiem akademickim 2019/2020.

13. Od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. w ramach środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 3 ustawy, o której mowa w art. 1, uwzględnia się środki finansowe na świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1-4 tej ustawy, dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020.

14. Do podziału środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 3 ustawy, o której mowa w art. 1, dla instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk, instytutów badawczych lub międzynarodowych instytutów naukowych stosuje się odpowiednio sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 402 pkt 3 tej ustawy. W okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, do dnia 31 grudnia 2023 r. dyrektorzy instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk, dyrektorzy instytutów badawczych oraz dyrektorzy międzynarodowych instytutów naukowych przekazują dane niezbędne do podziału tych środków określone w przepisach wydanych na podstawie art. 402 pkt 3 tej ustawy.

15. W okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. w algorytmach, o których mowa w art. 368 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1, uwzględnia się wskaźniki kosztochłonności kierunków studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich ustalone na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 96 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3.

16. W okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. w algorytmach, o których mowa w art. 368 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1, oraz przy podziale dotacji, o której mowa w ust. 2 pkt 2, uwzględnia się wskaźniki kosztochłonności studiów doktoranckich dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 ustalone na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 96 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3.

17. W okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. w algorytmach, o których mowa w art. 368 ust. 2 i 4 ustawy, o której mowa w art. 1, uwzględnia się liczbę doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020.

18. W okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. w algorytmach, o których mowa w art. 368 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1, uwzględnia się w uczelniach akademickich, instytutach naukowych Polskiej Akademii Nauk, instytutach badawczych oraz międzynarodowych instytutach naukowych kategorię naukową dla dyscypliny określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 3 tej ustawy, ustaloną w 2019 r. na podstawie:

  1) kategorii naukowych przyznanych w wyniku ostatniej kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej przeprowadzonej na podstawie przepisów ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4;

  2) liczby pracowników jednostki naukowej wskazanych przez tę jednostkę w roku 2016 we wniosku o przyznanie kategorii naukowej na potrzeby ostatniej kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej przeprowadzonej na podstawie przepisów ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4, z wyłączeniem:

   a) pracowników naukowo-technicznych i inżynieryjno-technicznych,

   b) osób, które nie złożyły oświadczeń, o których mowa w art. 219 ust. 11.

19. Kategorię naukową, o której mowa w ust. 18, ustala się pod warunkiem przypisania do danej dyscypliny co najmniej 12 pracowników, o których mowa w ust. 18 pkt 2. Kategoria naukowa ustalona dla dyscypliny zgodnie z ust. 18 nie podlega zmianom do dnia uzyskania kategorii naukowej w ramach pierwszej ewaluacji jakości działalności naukowej, o której mowa w art. 265 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1.

20. W okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. w algorytmie, o którym mowa w art. 368 ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 1, uwzględnia się dane dotyczące studentów i doktorantów otrzymujących świadczenia, o których mowa odpowiednio w art. 173 ust. 1 pkt 1 i art. 199 ust. 1 pkt 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3.

Art. 239. 1. Programy naprawcze, o których mowa w art. 100a ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, realizuje się na zasadach dotychczasowych.

2. Do dnia 31 grudnia 2019 r. przy obliczaniu proporcji sumy strat netto do kwoty dotacji z budżetu państwa, o których mowa w art. 100a ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, uwzględnia się dotacje z budżetu państwa otrzymane na zadania, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1-6, 8, 9 i 11 tej ustawy.

3. Do dnia 31 grudnia 2019 r. programy naprawcze są opracowywane i realizowane na podstawie przepisów dotychczasowych.

Art. 240. 1. Z dniem 1 stycznia 2019 r. fundusze zasadnicze i inne fundusze, o których mowa w art. 101 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, stają się odpowiednio funduszami zasadniczymi i innymi funduszami, o których mowa w art. 409 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1.

2. Z dniem 1 stycznia 2019 r. środki finansowe pozostające w dyspozycji uczelni na funduszach rozwoju, o których mowa w art. 101 ust. 1a ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, przekazuje się na rachunki funduszy zasadniczych.

Art. 241. 1. Z dniem 1 stycznia 2019 r. fundusze pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, o których mowa w art. 103 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, stają się funduszami stypendialnymi, o których mowa w art. 409 ust. 1 pkt 1 ustawy, o której mowa w art. 1.

2. Środki finansowe, o których mowa w art. 238 ust. 13, zwiększają fundusze stypendialne, o których mowa w art. 409 ust. 1 pkt 1 ustawy, o której mowa w art. 1.

3. W roku 2019 jako dotację z roku poprzedzającego rok przyznania dotacji, o której mowa w art. 416 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1, rozumie się dotację, o której mowa w art. 94 ust. 1 pkt 7 i ust. 4 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, przekazaną podmiotowi w roku 2018.

4. Przy dokonywaniu podziału, o którym mowa w art. 414 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, udział środków finansowych przeznaczonych na pomoc materialną dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, nie może być mniejszy niż udział liczby tych doktorantów w łącznej liczbie studentów i doktorantów oraz większy niż 6% wysokości dotacji ze środków finansowych, o których mowa w art. 238 ust. 13, oraz środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 3 ustawy, o której mowa w art. 1.

5. Z dniem 1 stycznia 2019 r. niewykorzystane do dnia 31 grudnia 2018 r. środki finansowe z funduszu pomocy materialnej, o którym mowa w art. 103 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania domów i stołówek studenckich oraz na remonty i modernizacje domów oraz stołówek studenckich, przekazuje się na fundusz zasadniczy, o którym mowa w art. 409 ust. 2 pkt 1 ustawy, o której mowa w art. 1, a w przypadku uczelni niepublicznych - na kapitał podstawowy.

6. Rektorzy uczelni poinformują ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki w terminie do dnia 15 stycznia 2019 r. o stanie środków funduszu stypendialnego, w tym pochodzących z dotacji, na dzień 1 stycznia 2019 r. oraz o kwocie środków finansowych przekazanych zgodnie z ust. 5.

7. Do środków funduszu pomocy materialnej, o którym mowa w art. 103 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, wydatkowanych przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, z naruszeniem art. 174 ust. 4 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3 stosuje się odpowiednio przepis art. 412 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1.

Art. 242. 1. Z dniem 1 stycznia 2019 r. fundusze pomocy materialnej dla doktorantów utworzone w instytutach naukowych Polskiej Akademii Nauk, instytutach badawczych oraz międzynarodowych instytutach naukowych na podstawie art. 103a ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3 stają się funduszami stypendialnymi.

2. Środki finansowe, o których mowa w art. 238 ust. 13, zwiększają fundusze stypendialne, o których mowa w ust. 1.

3. Z dniem 31 grudnia 2023 r. likwiduje się fundusze stypendialne, o których mowa w ust. 1.

Art. 243. 1. Środki finansowe zgromadzone na rachunkach funduszy stypendialnych oraz funduszy wsparcia osób niepełnosprawnych, o których mowa w art. 412 i art. 415 ustawy, o której mowa w art. 1, są przekazywane na rachunki bankowe prowadzone w Banku Gospodarstwa Krajowego przez:

  1) uczelnie niepubliczne, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze oraz międzynarodowe instytuty naukowe - w terminie do dnia 15 stycznia 2019 r.;

  2) uczelnie publiczne - w terminie do dnia 15 stycznia 2020 r.

2. Środki finansowe nieprzekazane w terminie, o którym mowa w ust. 1, stanowią dotację wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366).

3. W roku 2019 jako dotację z roku poprzedzającego rok przyznania dotacji, o której mowa w art. 416 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1, rozumie się dotację, o której mowa w art. 94 ust. 1 pkt 11 i ust. 4a ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, przekazaną podmiotowi w roku 2018.

Art. 244. W przypadku gdy w uczelni niepublicznej niewykorzystane środki finansowe pochodzące z dotacji na finansowanie zadania, o którym mowa w art. 94 ust. 4 lub 4a ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, na koniec roku 2018 przewyższają kwotę dotacji ustalonej na rok 2019 na podstawie algorytmów, o których mowa w art. 368 ust. 4 lub 5 ustawy, o której mowa w art. 1:

  1) nie przyznaje się uczelni środków finansowych, o których mowa odpowiednio w art. 365 pkt 3 lub 6 tej ustawy;

  2) uczelnia zwraca niewykorzystane środki finansowe z dotacji w kwocie stanowiącej różnicę między stanem środków na koniec roku 2018 a wysokością dotacji ustalonej na podstawie algorytmu na rok 2019.

Art. 245. 1. Z dniem 1 stycznia 2019 r. własne fundusze stypendialne na stypendia dla pracowników i studentów oraz doktorantów utworzone na podstawie art. 104 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3 stają się własnymi funduszami na stypendia za wyniki w nauce dla studentów oraz stypendia naukowe dla pracowników i doktorantów tworzonymi na podstawie art. 420 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1.

2. Stypendia, o których mowa w art. 104 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, przyznane przed dniem 1 stycznia 2019 r. wypłaca się na zasadach dotychczasowych.

Art. 246. 1. Pracownicy uczelni zatrudnieni w uczelniach na podstawie umowy o pracę w dniu wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, stają się pracownikami uczelni w rozumieniu tej ustawy.

2. Pracownicy uczelni zatrudnieni w uczelniach na podstawie umowy o pracę na czas określony w dniu wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, pozostają zatrudnieni do końca okresu wskazanego w tej umowie.

3. Do umów o pracę obowiązujących w dniu wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, oraz zawartych w okresie od dnia wejścia w życie tej ustawy do dnia 31 grudnia 2018 r. stosuje się przepisy ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3 oraz przepisy wydane na podstawie art. 151 ust. 1 tej ustawy, w zakresie minimalnej wysokości miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego - do dnia 31 grudnia 2018 r., a w pozostałym zakresie - do dnia 30 września 2020 r.

4. W terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, uczelnie dostosują umowy o pracę w zakresie minimalnej wysokości miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego określonego w art. 137 ust. 1 tej ustawy oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 tej ustawy, z tym że wysokość miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego osoby zatrudnionej w dniu poprzedzającym dzień wejścia w życie tej ustawy na stanowisku:

  1) docenta albo starszego wykładowcy posiadającego stopień naukowy albo stopień w zakresie sztuki - nie może być niższa niż 73%,

  2) starszego wykładowcy nieposiadającego stopnia naukowego albo stopnia w zakresie sztuki - nie może być niższa niż 50%

- wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 tej ustawy.

5. Przy zawieraniu umów o pracę w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 30 września 2019 r. do ustalania stanowisk w uczelni stosuje się przepisy wydane na podstawie art. 151 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3.

Art. 247. 1. Nauczyciele akademiccy będący w dniu wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1:

  1) pracownikami naukowo-dydaktycznymi, dydaktycznymi albo naukowymi są od dnia wejścia w życie tej ustawy nauczycielami akademickimi zatrudnionymi odpowiednio w grupach pracowników badawczo-dydaktycznych, dydaktycznych albo badawczych, o których mowa w art. 114 tej ustawy;

  2) dyplomowanymi bibliotekarzami oraz dyplomowanymi pracownikami dokumentacji i informacji naukowej są od dnia wejścia w życie tej ustawy nauczycielami akademickimi, jednak nie dłużej niż do dnia 30 września 2020 r.

2. W uczelniach, w których w dniu wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, dyplomowani bibliotekarze oraz dyplomowani pracownicy dokumentacji i informacji naukowej są zatrudnieni na stanowiskach, o których mowa w art. 113 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, statuty uczelni, o których mowa w art. 227 ust. 1, określą te stanowiska oraz wymagania kwalifikacyjne niezbędne do ich zajmowania.

Istniejące wersje czasowe art. 248
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 1669
2019.03.22
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 248. 1. Pracownicy uczelni zatrudnieni w uczelniach na podstawie mianowania w dniu wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, pozostają zatrudnieni w tej samej formie i na ten sam okres.

2. Do stosunków pracy nawiązanych na podstawie mianowania stosuje się odpowiednio przepisy art. 246 ust. 3 i 4, z tym że obowiązek, o którym mowa w ust. 4, uczelnie wykonają w terminie do dnia 1 lipca 2019 r.

3. Osoba zatrudniona przed dniem wejścia w życie ustawy na stanowisku docenta, na podstawie mianowania na czas nieokreślony, pozostaje na tym stanowisku do końca okresu wskazanego w akcie mianowania, jednak nie dłużej niż do końca roku akademickiego, w którym ukończyła ona 67. rok życia, jeżeli nabyła prawo do emerytury. Jeżeli z ukończeniem 67. roku życia osoba zajmująca stanowisko docenta nie nabyła prawa do emerytury, wygaśnięcie stosunku pracy następuje z końcem roku akademickiego, w którym nabędzie to prawo.

Art. 249. 1. Uczelnie wprowadzą regulaminy pracy w terminie umożliwiającym ich wejście w życie nie później niż 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1.

2. W terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie statutu uchwalonego na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w art. 1, uczelnie publiczne zawrą zakładowe układy zbiorowe pracy albo ustalą regulaminy wynagradzania.

3. Do dnia 30 września 2020 r.:

  1) umowy o pracę zostaną dostosowane do przepisów ustawy, o której mowa w art. 1, i statutu;

  2) stanowiska osób zatrudnionych na podstawie mianowania, z wyłączeniem stanowiska docenta, zostaną dostosowane do stanowisk określonych w tej ustawie i statucie.

Art. 250. 1. Stanowisko profesora zwyczajnego, o którym mowa w art. 114 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, staje się stanowiskiem profesora, o którym mowa w art. 116 ust. 1 pkt 1 ustawy, o której mowa w art. 1.

2. Stanowiska profesora nadzwyczajnego oraz profesora wizytującego, o których mowa w art. 114 ust. 2 i 3 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, stają się stanowiskiem profesora uczelni, o którym mowa w art. 116 ust. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w art. 1.

Art. 251. Wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, sprawy dotyczące zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego osoby niespełniającej wymagań określonych w art. 114 ust. 2 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3 prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych.

Art. 252. Wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, sprawy dotyczące zatrudnienia nauczyciela akademickiego prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych.

Art. 253. Zgody rektora, o których mowa w art. 129 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, wyrażone na podstawie tego przepisu, zachowują moc przez okres, na który zostały wyrażone.

Art. 254. W okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, do dnia wejścia w życie statutu, o którym mowa w art. 227 ust. 1, do wymiaru czasu pracy pracowników, o których mowa w art. 113 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, a także pracowników bibliotecznych oraz pracowników dokumentacji i informacji naukowej, zatrudnionych na stanowiskach kustosza bibliotecznego, starszego bibliotekarza i starszego dokumentalisty, stosuje się przepis art. 130 ust. 7 tej ustawy.

Art. 255. 1. Wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, sprawy dotyczące ocen okresowych nauczycieli akademickich prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych.

2. Pierwsza ocena okresowa, o której mowa w art. 128 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, jest dokonywana do końca roku poprzedzającego rok przeprowadzenia pierwszej ewaluacji jakości działalności naukowej, o której mowa w art. 265 ust. 1 tej ustawy.

3. Ocena okresowa może być dokonana w terminie wcześniejszym niż określony w ust. 2. W tym przypadku kolejna ocena jest dokonywana w terminie określonym w ust. 2, przy czym może ona być dokonana nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy, jeżeli poprzednia ocena była negatywna.

4. Pierwsza ocena okresowa po dniu wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, obejmuje cały okres, który upłynął od ostatniej oceny okresowej dokonanej przed dniem wejścia w życie tej ustawy.

Art. 256. 1. Urlopy dla celów naukowych i urlopy dla poratowania zdrowia udzielone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, są wykorzystywane na zasadach i w wymiarze ustalonych na podstawie przepisów dotychczasowych.

2. Wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, postępowania w sprawach dotyczących udzielenia nauczycielowi akademickiemu urlopu dla celów naukowych i urlopu dla poratowania zdrowia są prowadzone na podstawie przepisów dotychczasowych.

Art. 257. Wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, postępowania w sprawach dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli akademickich są prowadzone do czasu ich zakończenia na podstawie przepisów dotychczasowych przez komisje dyscyplinarne, które w dniu wejścia w życie tej ustawy prowadziły postępowanie.

Art. 258. 1. Kadencje komisji dyscyplinarnych, o których mowa w art. 142 ust. 1 pkt 2 i art. 142a ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, kończą się z dniem 31 grudnia 2020 r.

2. Kadencja komisji dyscyplinarnych, o których mowa w art. 142 ust. 1 pkt 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, kończy się z dniem 31 sierpnia 2020 r.

3. Rzecznikom dyscyplinarnym, o których mowa w art. 145 ust. 1a ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, oraz członkom komisji dyscyplinarnych, o których mowa w art. 142 ust. 1 pkt 2 i art. 142a ust. 1 tej ustawy, przysługuje wynagrodzenie i zwrot kosztów podróży w okresie:

  1) od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, do dnia 31 grudnia 2018 r. - na zasadach dotychczasowych;

  2) od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. - na zasadach określonych w ustawie, o której mowa w art. 1, oraz przepisach wydanych na podstawie art. 403 ust. 4 tej ustawy.

Art. 259. Znosi się Konwent Rzeczników, o którym mowa w art. 145a ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3.

Art. 260. Pracownicy uczelni niepublicznych otrzymujący przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, dodatek za staż pracy zachowują prawo do tego dodatku w wysokości przysługującej przed dniem wejścia w życie tej ustawy.

Art. 261. Okresy, które przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, zaliczono pracownikowi jako uprawniające do nagrody jubileuszowej, podlegają zaliczeniu na dotychczasowych zasadach przy ustalaniu prawa do kolejnych nagród.

Art. 262. W latach 2019-2026 dla pracowników uczelni publicznej dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości kwoty odpisu dokonanego w 2018 r. Wysokość odpisu może być zwiększona po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi działającymi w uczelni, jednak nie może być większa niż 6,5% planowanych przez uczelnię w roku poprzednim rocznych wynagrodzeń osobowych.

Art. 263. 1. Senaty uczelni uchwalą regulaminy studiów na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w art. 1, w terminie umożliwiającym ich wejście w życie nie później niż 12 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy.

2. Regulaminy uchwalone na podstawie art. 161 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3 zachowują moc do dnia wejścia w życie regulaminów, o których mowa w ust. 1.

Art. 264. 1. Umowy ze studentami, o których mowa w art. 160a ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, zachowują moc; do umów tych stosuje się przepisy art. 160a tej ustawy.

2. Uczelnia zawiera z osobami rozpoczynającymi studia w roku akademickim 2018/2019 umowy określające warunki pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów oraz opłat za usługi edukacyjne, a także wysokość tych opłat, na zasadach dotychczasowych.

Art. 265. Studia rozpoczęte przed rokiem akademickim 2019/2020 prowadzi się na podstawie dotychczasowych programów kształcenia, z tym że:

  1) w okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, do dnia 30 września 2019 r. - uczelnia wydaje absolwentowi tych studiów dyplom ich ukończenia zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 167 ust. 3 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3;

  2) od dnia 1 października 2019 r. - uczelnia wydaje absolwentowi tych studiów dyplom ich ukończenia zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 81 ustawy, o której mowa w art. 1.

Art. 266. 1. W terminie do dnia 31 grudnia 2018 r. senaty uczelni dostosują uchwały określające warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na rok akademicki 2019/2020, przyjęte zgodnie z art. 169 ust. 2 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, do wymagań określonych w ustawie, o której mowa w art. 1.

2. W terminie do dnia 31 grudnia 2018 r. senaty uczelni publicznych określą i podadzą do wiadomości publicznej zasady przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, o których mowa w art. 70 ust. 6 pkt 1 ustawy, o której mowa w art. 1, na okres 4 lat, począwszy od roku akademickiego 2019/2020, z zachowaniem zasad określonych na podstawie art. 169 ust. 8 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3.

Art. 267. Postępowania w sprawie potwierdzania efektów uczenia się na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia, o których mowa w art. 170e ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych.

Art. 268. 1. Programy kształcenia w rozumieniu ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3 stają się programami studiów w rozumieniu ustawy, o której mowa w art. 1.

2. W terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, senaty uczelni dostosują programy studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 do wymagań określonych w tej ustawie.

Art. 269. W terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, senaty uczelni dostosują organizację potwierdzania efektów uczenia się, o której mowa w art. 170f ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, do wymagań określonych w art. 71 ustawy, o której mowa w art. 1.

Art. 270. 1. W roku akademickim 2018/2019 studenci ubiegają się o pomoc materialną, zakwaterowanie i wyżywienie, o których mowa w art. 173 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, na zasadach dotychczasowych.

2. W roku akademickim 2018/2019 doktoranci ubiegają się o pomoc materialną, zakwaterowanie i wyżywienie, o których mowa w art. 199 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, na zasadach dotychczasowych.

3. Od dnia 1 stycznia 2019 r. pomoc materialną, o której mowa w art. 173 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, wypłaca się z funduszu stypendialnego, o którym mowa w art. 409 ust. 1 pkt 1 ustawy, o której mowa w art. 1.

Art. 271. Uchwały organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 173a ust. 2 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, przyjęte przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, zachowują moc.

Art. 272. 1. Zasady przyznawania stypendiów, o których mowa w art. 173b ust. 2 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, zachowują moc.

2. Postępowania w sprawie zatwierdzenia zasad przyznawania stypendiów, o których mowa w art. 173b ust. 2 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych.

Art. 273. 1. W roku akademickim 2018/2019 pomoc materialną, zakwaterowanie i wyżywienie, o których mowa w art. 173 i art. 199 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, przyznaje się na zasadach dotychczasowych i w trybie dotychczasowym.

2. Komisje stypendialne i odwoławcze komisje stypendialne, o których mowa w art. 175 ust. 4 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, działają do końca roku akademickiego 2018/2019.

Art. 274. 1. Wnioski o przyznanie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia, o których mowa w art. 178 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, na rok akademicki 2018/2019 składa się w terminie do dnia 15 października 2018 r.

2. Postępowania wszczęte na wniosek, o którym mowa w ust. 1, prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych.

Art. 275. 1. Regulaminy ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów, o których mowa w art. 186 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, przyjęte przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, zachowują moc do dnia 30 września 2019 r.

2. Zasady przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów, określone w art. 199 ust. 2 i 3 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, przyjęte przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, zachowują moc do dnia 30 września 2019 r.

3. Do dnia 1 października 2019 r. dyrektor instytutu badawczego, instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk oraz międzynarodowego instytutu naukowego ustali szczegółowe zasady przyznawania świadczeń, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1-4 ustawy, o której mowa w art. 1, oraz zakwaterowania i wyżywienia, o których mowa w art. 104 tej ustawy, dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, w uzgodnieniu z samorządem doktorantów.

Art. 276. Postępowania w sprawie skreślenia studenta z listy studentów w przypadkach, o których mowa w art. 190 ust. 1 i 2 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, wszczęte przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, i niezakończone przed dniem wejścia w życie regulaminów studiów, o których mowa w art. 263 ust. 1, prowadzi się na zasadach dotychczasowych.

Art. 277. Postępowania w sprawach, o których mowa w art. 191a ust. 6-7a oraz w art. 191b ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych.

Art. 278. 1. Legitymacje studenckie, legitymacje doktorantów oraz legitymacje służbowe nauczycieli akademickich, wydane przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, zachowują ważność na zasadach dotychczasowych.

2. Od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, do dnia 30 czerwca 2019 r. można wydawać legitymacje studenckie i legitymacje doktorantów oraz potwierdzać ich ważność na zasadach dotychczasowych.

3. Od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, do dnia 30 września 2020 r. nauczycielom akademickim wydaje się legitymacje służbowe oraz potwierdza ich ważność na zasadach dotychczasowych.

Istniejące wersje czasowe art. 279
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 1669
2019.03.22
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 279. 1. Studia doktoranckie rozpoczęte przed rokiem akademickim 2019/2020 prowadzi się na zasadach dotychczasowych, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r.

2. Nadzór merytoryczny nad studiami doktoranckimi, o którym mowa w art. 195 ust. 7 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, prowadzonymi w uczelniach sprawują:

  1) do dnia 30 września 2019 r. - rady jednostek organizacyjnych uczelni;

  2) od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. - podmioty wskazane w statutach uczelni.

3. Osobie, która uzyskała stopień doktora po ukończeniu studiów doktoranckich, o których mowa w ust. 1, okres odbywania tych studiów, nie dłuższy niż 4 lata, zalicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

4. Osobie, która uzyskała stopień doktora po ukończeniu studiów doktoranckich, o których mowa w ust. 1, do okresu, o którym mowa w ust. 3, zalicza się również okres odbywania stacjonarnych studiów doktoranckich, jeżeli zostały one przerwane z powodu podjęcia zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego lub pracownika naukowego w instytucjach naukowych.

Art. 280. Do obliczenia proporcji liczby uczestników studiów doktoranckich, którym przyznano stypendium doktoranckie finansowane ze środków, o których mowa w art. 200 ust. 5 lub 6 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, z wyłączeniem liczby uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich, którym przyznano wyłącznie środki finansowe, o których mowa w art. 200a ust. 2 tej ustawy, do liczby uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich ogółem stosuje się przepis art. 195a ust. 2 tej ustawy.

Istniejące wersje czasowe art. 281
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 1669
2020.04.18
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 281. 1. Doktoranci, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, mogą otrzymywać świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1-4 ustawy, o której mowa w art. 1, zakwaterowanie i wyżywienie, o których mowa w art. 104 tej ustawy.

2. Od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. regulaminy świadczeń dla studentów, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, stosuje się odpowiednio do doktorantów, o których mowa w ust. 1.

Art. 282. W odniesieniu do doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, pomoc materialna, o której mowa w art. 199a ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, może być przyznawana na podstawie uchwał organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 173a ust. 2 tej ustawy, przyjętych przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1.

Art. 283. 1. W odniesieniu do doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, zasady przyznawania stypendiów naukowych, o których mowa w art. 199b ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki zgodnie z art. 173b ust. 2 tej ustawy przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, zachowują moc.

2. Postępowania w sprawie zatwierdzenia zasad przyznawania stypendiów naukowych dla doktorantów, o których mowa w ust. 1, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych.

Art. 284. 1. Wnioski o przyznanie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia, o których mowa w art. 199c ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, na rok akademicki 2018/2019 składa się w terminie do dnia 15 października 2018 r.

2. Postępowania wszczęte na wniosek, o którym mowa w ust. 1, prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych.

Art. 285. 1. Uczestnicy stacjonarnych studiów doktoranckich rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020 mogą otrzymywać stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, w wysokości nie mniejszej niż 60% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 151 ust. 1 tej ustawy.

2. Decyzję o przyznaniu stypendium doktoranckiego, okresie jego pobierania oraz wysokości podejmuje w uczelni rektor, a w instytucie naukowym Polskiej Akademii Nauk, instytucie badawczym oraz międzynarodowym instytucie naukowym - dyrektor tego instytutu.

Art. 286. 1. Doktoranci, którzy rozpoczęli stacjonarne studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, mogą otrzymywać zwiększenie stypendium doktoranckiego, o którym mowa w art. 200a ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, na zasadach dotychczasowych.

2. Do dnia 31 grudnia 2023 r. regulaminy, o których mowa w art. 200a ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, przyjęte przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, zachowują moc.

Art. 287. Doktoranci, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, mogą ubiegać się o stypendia ministra dla wybitnych młodych naukowców, o których mowa w art. 360 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1.

Art. 288. Doktoranci, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, mogą ubiegać się o kredyt studencki, o którym mowa w art. 210 ustawy, o której mowa w art. 1, przy czym kredyt jest udzielany na okres studiów doktoranckich, nie dłuższy jednak niż 4 lata. Do kredytów stosuje się odpowiednio przepisy ustawy, o której mowa w art. 1, dotyczące kredytów studenckich.

Art. 289. Uczestnicy studiów doktoranckich rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020 podlegają zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach oraz powszechnemu ubezpieczeniu zdrowotnemu realizowanemu i finansowanemu na zasadach dotychczasowych, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r.

Istniejące wersje czasowe art. 290
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 1669
2020.04.18
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 290. W okresie od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 września 2022 r. szkoła doktorska może być prowadzona:

  1) przez uczelnię akademicką, federację podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy albo międzynarodowy instytut naukowy, posiadające uprawnienia do nadawania stopnia doktora w co najmniej 2 dyscyplinach;

  2) przez uczelnię akademicką, która prowadzi działalność naukową wyłącznie w 1 dyscyplinie, która jest dyscypliną w zakresie teologii albo kultury fizycznej albo dyscypliną artystyczną, i posiada w niej uprawnienia do nadawania stopnia doktora;

  3) wspólnie przez uczelnie akademickie, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze lub międzynarodowe instytuty naukowe, z których każde posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w co najmniej 1 dyscyplinie.

Art. 291. Zasady rekrutacji do szkoły doktorskiej, o których mowa w art. 200 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1, oraz program kształcenia w szkole doktorskiej, o którym mowa w art. 201 ust. 3 tej ustawy, podaje się po raz pierwszy do wiadomości publicznej do dnia 31 maja 2019 r.

Art. 292. Regulaminy szkół doktorskich zostaną uchwalone na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w art. 1, w terminie umożliwiającym ich wejście w życie od dnia 1 października 2019 r.

Art. 293. 1. Samorząd studencki, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie statutu, o którym mowa w art. 227 ust. 1, uchwali regulamin, o którym mowa w art. 110 ust. 6 ustawy, o której mowa w art. 1.

2. Regulaminy uchwalone na podstawie art. 202 ust. 3 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3 zachowują moc do dnia wejścia w życie regulaminu, o którym mowa w ust. 1.

Art. 294. 1. Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w art. 203 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, staje się Parlamentem Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w art. 338 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1.

2. W terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej uchwali statut na podstawie przepisów tej ustawy.

3. Statut uchwalony na podstawie art. 203 ust. 4 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3 zachowuje moc do dnia wejścia w życie statutu, o którym mowa w ust. 2.

Art. 295. 1. Uczelniane organizacje studenckie działające na podstawie art. 204 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, stają się uczelnianymi organizacjami studenckimi w rozumieniu ustawy, o której mowa w art. 1.

2. Złożenie wniosku o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 205 ust. 2 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, nierozpatrzonego przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, uznaje się za wypełnienie obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 111 ust. 2 tej ustawy.

Art. 296. 1. W okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, do dnia 30 września 2019 r. samorządy doktorantów, o których mowa w art. 208 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, działają na zasadach dotychczasowych.

2. Od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. samorządy doktorantów tworzą doktoranci, o których mowa w art. 215 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, oraz uczestnicy studiów doktoranckich, o których mowa w art. 279 ust. 1.

Art. 297. 1. Krajowa Reprezentacja Doktorantów, o której mowa w art. 209 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, staje się Krajową Reprezentacją Doktorantów, o której mowa w art. 339 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1.

2. W terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, Krajowa Reprezentacja Doktorantów uchwali statut na podstawie przepisów tej ustawy.

3. Statut Krajowej Reprezentacji Doktorantów obowiązujący w dniu wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, zachowuje moc do dnia wejścia w życie statutu, o którym mowa w ust. 2.

Art. 298. 1. Uczelniane organizacje doktorantów działające na podstawie art. 210 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3 stają się uczelnianymi organizacjami doktorantów w rozumieniu ustawy, o której mowa w art. 1.

2. Złożenie wniosku o wpis uczelnianej organizacji doktorantów do rejestru zgodnie z przepisami ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, nierozpatrzonego przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, uznaje się za wypełnienie obowiązku informacyjnego zgodnie z przepisami tej ustawy.

Art. 299. Wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, postępowania w sprawach dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej doktorantów są prowadzone do czasu ich zakończenia na podstawie przepisów dotychczasowych.

Art. 300. 1. Kadencje komisji dyscyplinarnych, o których mowa w art. 213 ust. 1 oraz w art. 226 ust. 2 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, rozpoczęte przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, trwają do dnia powołania komisji dyscyplinarnych na podstawie statutu, o którym mowa w art. 227 ust. 1.

2. Kadencje rzeczników dyscyplinarnych do spraw studentów oraz kadencje rzeczników dyscyplinarnych do spraw doktorantów, rozpoczęte przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, trwają do dnia 31 grudnia 2020 r.

Art. 301. 1. Tereny uczelni określone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, pozostają terenami uczelni w rozumieniu art. 50 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1.

2. Porozumienia, o których mowa w art. 227 ust. 4 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, zawarte przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, zachowują moc.

Art. 302. 1. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego prowadzi studia doktoranckie rozpoczęte przed rokiem akademickim 2019/2020 na zasadach dotychczasowych, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r.

2. Na prowadzenie studiów doktoranckich, o których mowa w ust. 1, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego otrzymuje dotacje z części budżetowej, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia.

Art. 303. W okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, do dnia uzyskania przez federację podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki kategorii naukowej, może ona wykonywać uprawnienia jednostek uczestniczących związanych z posiadaniem przez nie uprawnień do nadawania stopnia doktora lub stopnia doktora habilitowanego w zakresie, o którym mowa w art. 173 ust. 5 tej ustawy.

Art. 304. 1. Podstawą dla waloryzacji na rok 2019 wydatków w zakresie finansowania nauki, o których mowa w art. 383 ust. 1 pkt 1 ustawy, o której mowa w art. 1, są wydatki zaplanowane w ustawie budżetowej na 2018 rok w części 28 Nauka oraz rezerwie celowej nr 84 pn. "Środki na zwiększenie nakładów w obszarze badań naukowych", a także w ramach działu 730 Nauka w innych częściach budżetowych.

2. Podstawą dla waloryzacji na rok 2019 wydatków w zakresie finansowania szkolnictwa wyższego, o których mowa w art. 383 ust. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w art. 1, są wydatki zaplanowane w ustawie budżetowej na 2018 rok w części 38 Szkolnictwo wyższe oraz rezerwie celowej nr 18 pn. "Środki na działalność Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej", a także w ramach działu 803 Szkolnictwo wyższe w innych częściach budżetowych.

Art. 305. 1. Pierwszy konkurs w ramach programu "Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza", o którym mowa w art. 387 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, zostanie ogłoszony nie później niż do dnia 30 kwietnia 2019 r.

2. Do pierwszego konkursu może przystąpić uczelnia akademicka, w której w dniu poprzedzającym dzień wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1:

  1) spełniony jest jeden z poniższych warunków:

   a) co najmniej połowa jednostek organizacyjnych będących jednostkami naukowymi w rozumieniu ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4 posiada kategorię naukową A+ albo A oraz podstawowe jednostki organizacyjne posiadają uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w co najmniej 4 dziedzinach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 2 albo

   b) co najmniej 2/3 jednostek organizacyjnych będących jednostkami naukowymi w rozumieniu ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4 posiada kategorię naukową A+ albo A oraz podstawowe jednostki organizacyjne posiadają uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w 3 dziedzinach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 2;

  2) żadna jednostka organizacyjna będąca jednostką naukową w rozumieniu ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4 nie posiada kategorii naukowej C;

  3) żaden kierunek studiów nie posiada negatywnej oceny programowej.

3. W pierwszym konkursie środki finansowe, o których mowa w art. 387 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1, są wypłacane przez okres 7 lat.

4. W pierwszym konkursie plan, o którym mowa w art. 388 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1, sporządza się na okres 6 lat.

Istniejące wersje czasowe art. 306
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 1669
2020.04.18
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 306. Pierwszy konkurs w ramach programu "Regionalna inicjatywa doskonałości", o którym mowa w art. 396 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, zostanie ogłoszony nie później niż do dnia 30 czerwca 2022 r.

Art. 307. Pierwszy komunikat w ramach przedsięwzięcia "Dydaktyczna inicjatywa doskonałości", o którym mowa w art. 400 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, zostanie ogłoszony nie później niż do dnia 30 września 2019 r.

Art. 308. Wnioski w ramach pierwszego programu "Wsparcie dla czasopism naukowych", o którym mowa w art. 401 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, są oceniane przez zespół interdyscyplinarny, o którym mowa w art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4.

Art. 309. W okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, do dnia 31 grudnia 2018 r. członkom Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, członkom Polskiej Komisji Akredytacyjnej, wyznaczanym przez nie recenzentom i ekspertom, ekspertom powołanym na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4, członkom Komitetu Polityki Naukowej, członkom zespołów powoływanych na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 tej ustawy oraz recenzentom i ekspertom, w tym ekspertom przeprowadzającym kontrole merytoryczne i finansowe dotyczące realizacji zadań, o których mowa w art. 5 tej ustawy, przysługuje wynagrodzenie i zwrot kosztów podróży na zasadach dotychczasowych.

Istniejące wersje czasowe art. 310
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 1669
2019.03.22
zmieniony przez
2020.06.24
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 310. 1. W latach 2019 i 2020 minister właściwy do spraw budżetu, na wniosek ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, może przekazać skarbowe papiery wartościowe uczelni publicznej na zwiększenie funduszu zasadniczego lub międzynarodowemu instytutowi naukowemu na zwiększenie funduszu statutowego.

2. Wartość nominalna zobowiązań z tytułu wyemitowanych skarbowych papierów wartościowych przekazanych uczelniom publicznym i międzynarodowym instytutom naukowym nie może przekroczyć kwoty 3 000 000 tys. zł.

3. Minister właściwy do spraw budżetu określi, przez wydanie listu emisyjnego, warunki emisji skarbowych papierów wartościowych oraz sposób realizacji świadczeń z nich wynikających.

4. List emisyjny zawiera w szczególności:

  1) datę emisji;

  2) powołanie podstawy prawnej emisji;

  3) jednostkową wartość nominalną;

  4) walutę, w której może następować emisja, lub sposób określenia waluty emisji;

  5) cenę lub sposób jej ustalenia;

  6) stopę procentową lub sposób jej obliczania;

  7) określenie sposobu i terminów wypłaty należności głównej oraz należności ubocznych;

  8) datę, od której nalicza się oprocentowanie skarbowych papierów wartościowych tej emisji;

  9) termin wykupu oraz zastrzeżenia w przedmiocie możliwości wcześniejszego wykupu.

5. Emisja skarbowych papierów wartościowych następuje z dniem zarejestrowania skarbowych papierów wartościowych w depozycie papierów wartościowych oraz w kwocie równej wartości nominalnej wyemitowanych papierów wartościowych.

6. Do emisji skarbowych papierów wartościowych nie stosuje się przepisów art. 97, art. 98 i art. 102 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

7. Skarbowe papiery wartościowe, o których mowa w ust. 1, uczelnie publiczne lub międzynarodowe instytuty naukowe mogą posiadać do terminu ich wykupu albo podejmować czynności w zakresie rozporządzania nimi za zgodą ministra właściwego do spraw budżetu.

8. Minister właściwy do spraw budżetu może udzielić zgody na rozporządzanie skarbowymi papierami wartościowymi, o których mowa w ust. 1, uwzględniając w szczególności konieczność zapewnienia stabilności finansów publicznych oraz poziom deficytu sektora finansów publicznych.

9. Środki uzyskane z tytułu skarbowych papierów wartościowych mogą być przeznaczone wyłącznie na finansowanie nakładów na rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351) lub na spłatę kredytów lub pożyczek zaciągniętych na finansowanie takich nakładów.

Art. 311. Obowiązek, o którym mowa w art. 419 ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 1, dotyczy również środków finansowych, o których mowa w art. 238 ust. 8 oraz art. 241 ust. 2.

Art. 312. Do wniosku, o którym mowa w art. 423 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1, do dnia powołania rady uczelni, jednak nie później niż do dnia 30 czerwca 2019 r., zamiast zgody rady uczelni dołącza się zgodę senatu.

Art. 313. 1. Krajowy Program Badań, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4, zachowuje moc do dnia określenia polityki naukowej państwa, o której mowa w ust. 2.

2. Rada Ministrów określi po raz pierwszy politykę naukową państwa, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, w terminie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy.

Art. 314. 1. Polska Mapa Drogowa Infrastruktury Badawczej, o której mowa w art. 4a ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4, na którą zostały wpisane przedsięwzięcia z zakresu strategicznej infrastruktury badawczej na podstawie art. 11 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 249), zachowuje moc do dnia ogłoszenia, o którym mowa w ust. 2.

2. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki ogłosi po raz pierwszy Polską Mapę Infrastruktury Badawczej, o której mowa w art. 374 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, nie później niż do dnia 31 grudnia 2019 r.

Art. 315. 1. Do dnia 31 grudnia 2018 r. podmioty, o których mowa w art. 9 pkt 2 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4, otrzymują środki finansowe, o których mowa w art. 5 tej ustawy.

2. Do przyznawania i przekazywania środków finansowych, o których mowa w art. 5 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4, stosuje się przepisy dotychczasowe.

3. Postępowania w sprawie przyznania środków finansowych, o których mowa w art. 5 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4, wszczęte i niezakończone do dnia 31 grudnia 2018 r. umarza się, z wyjątkiem postępowań w sprawie przyznania środków finansowych, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 i 2a oraz art. 20 tej ustawy, z tym że:

  1) w przypadku postępowania wszczętego na wniosek jednostki organizacyjnej uczelni uczelnia wstępuje w prawa strony tego postępowania;

  2) do przyznawania tych środków stosuje się przepisy ustawy, o której mowa w art. 1.

4. Postępowania w sprawie przyznania środków finansowych, o których mowa w art. 5 pkt 9 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4, wszczęte i niezakończone do dnia 31 grudnia 2018 r., prowadzi się na zasadach dotychczasowych, z tym że w przypadku postępowania wszczętego na wniosek jednostki organizacyjnej uczelni uczelnia wstępuje w prawa strony tego postępowania.

5. Postępowania w sprawie przyznania środków finansowych w konkursie ogłoszonym przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, w ramach programu "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" ustanowionego na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4, prowadzi się na zasadach dotychczasowych, z tym że w przypadku postępowania wszczętego na wniosek jednostki organizacyjnej uczelni uczelnia wstępuje w prawa strony tego postępowania.

6. Środki finansowe, o których mowa w art. 5 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4, przyznane do dnia 31 grudnia 2018 r. przekazuje się na zasadach dotychczasowych, z tym że środki finansowe przyznane jednostce organizacyjnej uczelni przekazuje się uczelni, w skład której wchodzi ta jednostka.

7. Do dnia 31 grudnia 2018 r. do zwiększania dotacji, o którym mowa w art. 18 ust. 6 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4, stosuje się przepisy dotychczasowe, z tym że zwiększenie ustalone dla podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni, o której mowa w art. 2 pkt 9 lit. a tej ustawy, przekazuje się uczelni, w skład której wchodzi ta jednostka.

Art. 316. 1. Do wykorzystywania i rozliczania środków finansowych przyznanych na podstawie ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 pkt 4 tej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Od dnia 1 stycznia 2019 r. do środków finansowych, o których mowa w art. 5 pkt 4 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4, przyznanych i niewydatkowanych do dnia 31 grudnia 2018 r. stosuje się odpowiednio przepis art. 407 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1. Rozliczanie tych środków odbywa się na zasadach określonych w przepisach o finansach publicznych dla subwencji dla podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki. Do sprawozdań z wykorzystania tych środków stosuje się art. 350 i art. 354 ustawy, o której mowa w art. 1.

3. Do zwrotu środków, o których mowa w art. 4c ust. 8 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4, przyznanych na podstawie tej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

4. Wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, postępowania w sprawie umorzenia należności finansowych wynikających z rozliczenia przyznanych środków finansowych, o których mowa w art. 14a ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4, prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych.

Art. 317. 1. Środki finansowe przyznane zgodnie z art. 19 ust. 3a ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4, przyznane do dnia 31 grudnia 2018 r., przekazuje się na zasadach dotychczasowych, z tym że środki finansowe przyznane jednostce organizacyjnej uczelni przekazuje się uczelni, w skład której wchodzi ta jednostka.

2. W przypadku otrzymania kategorii naukowej C w wyniku ostatniej kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej przeprowadzonej na podstawie przepisów ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4, wniosek, o którym mowa w art. 19 ust. 4 tej ustawy, składa się w terminie do dnia 30 czerwca 2019 r. Jeżeli ocena dotyczyła jednostki organizacyjnej uczelni, wniosek składa rektor.

3. Do ponownej oceny, o której mowa w art. 19 ust. 4a ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 318. 1. Programy i przedsięwzięcia ustanowione na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4 wygasają z dniem 31 grudnia 2018 r., z wyłączeniem programu "TOP100 Innowatorzy Gospodarki", który może być realizowany do dnia 30 czerwca 2021 r. na zasadach dotychczasowych.

2. Programy "Diamentowy Grant" oraz "Doktorat wdrożeniowy", o których mowa odpowiednio w art. 26 ust. 3a i 3f ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4, realizuje się do dnia 31 grudnia 2019 r.

3. Środki finansowe przyznane w ramach:

  1) programu "TOP100 Innowatorzy Gospodarki" - przekazuje się do dnia 30 czerwca 2021 r.,

  2) programów, o których mowa w ust. 2 - przekazuje się do dnia 31 grudnia 2024 r.

- na zasadach dotychczasowych.

Art. 319. Wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, sprawy dotyczące:

  1) nagród ministra, o których mowa w przepisach ustaw uchylanych w art. 169 pkt 2-4,

  2) nagród Prezesa Rady Ministrów, o których mowa w przepisach ustawy uchylanej w art. 169 pkt 2,

  3) stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców, o których mowa w przepisach ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4

- prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych.

Art. 320. 1. Wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, postępowania o udzielenie zamówień z dziedziny nauki w rozumieniu ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4 prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych.

2. Do umów zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, w wyniku postępowań o udzielenie zamówień, o których mowa w ust. 1, oraz do umów zawartych po dniu wejścia w życie tej ustawy w wyniku postępowań wszczętych przed dniem wejścia w życie tej ustawy - stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 321. Wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, audyty zewnętrzne prowadzone na podstawie ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4 prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych.

Art. 322. 1. Z dniem 31 grudnia 2019 r. znosi się Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych, o którym mowa w art. 35 pkt 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4.

2. Kadencja członków Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych upływająca z dniem 31 grudnia 2018 r. trwa do dnia 31 grudnia 2019 r. W okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, do dnia 31 grudnia 2019 r. do powołania i odwołania przewodniczącego Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych stosuje się przepis art. 40 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4.

3. Do dnia 31 grudnia 2019 r. Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych działa na podstawie przepisów dotychczasowych.

4. Członkom Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych oraz członkom zespołów powoływanych na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4 przysługuje wynagrodzenie i zwrot kosztów podróży na zasadach dotychczasowych.

5. Wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, sprawy dotyczące:

  1) kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych w rozumieniu ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4 oraz

  2) oceny, o której mowa w art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 736), w postępowaniach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1

- prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych. Postępowania niezakończone do dnia 31 grudnia 2019 r. prowadzi Komisja Ewaluacji Nauki na podstawie przepisów dotychczasowych.

6. Wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, postępowania w sprawie przyznania kategorii naukowych w rozumieniu ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4 prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych.

7. Decyzje w sprawie przyznania kategorii naukowych wydane na podstawie przepisów ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4 zachowują moc do dnia, w którym upłynął termin 30 dni od dnia, w którym ostatnia decyzja o przyznaniu kategorii naukowej w ramach pierwszej ewaluacji jakości działalności naukowej, o której mowa w art. 265 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, stała się ostateczna. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki ogłasza komunikat o dacie, w której ostatnia decyzja o przyznaniu kategorii naukowej w ramach pierwszej ewaluacji stała się ostateczna.

Art. 323. 1. Tworzy się Komisję Ewaluacji Nauki. Pierwsza kadencja Komisji Ewaluacji Nauki trwa od dnia 1 marca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

2. Kandydatów do Komisji Ewaluacji Nauki, o których mowa w art. 271 ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 1, na kadencję rozpoczynającą się w dniu 1 marca 2019 r. mogą zgłaszać:

  1) uczelnie, w których w dniu poprzedzającym dzień wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, co najmniej jedna podstawowa jednostka organizacyjna będąca jednostką naukową w rozumieniu ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4 posiada kategorię A+, A albo B;

  2) instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze oraz międzynarodowe instytuty naukowe, które w dniu poprzedzającym dzień wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, posiadają kategorię naukową A+, A albo B.

3. Zgłoszenie kandydata zawiera informację o dyscyplinie reprezentowanej przez kandydata zgodnej z pierwszym oświadczeniem, o którym mowa w art. 219 ust. 11.

Istniejące wersje czasowe art. 324
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 1669
2019.03.22
zmieniony przez
2020.04.18
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 324. 1. Pierwsza ewaluacja jakości działalności naukowej, o której mowa w art. 265 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, obejmuje lata 2017-2020 i rozpoczyna się w dniu 1 stycznia 2021 r.

2. W przypadku pierwszej ewaluacji jakości działalności naukowej za autorstwo artykułu naukowego opublikowanego w ostatecznej formie w latach 2017 i 2018 w czasopiśmie naukowym ujętym w wykazie czasopism naukowych ustalonym na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4 i ogłoszonym komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2017 r. w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra przyznaje się liczbę punktów określoną w tym wykazie.

2a. W przypadku pierwszej ewaluacji jakości działalności naukowej za autorstwo artykułu naukowego opublikowanego w ostatecznej formie w latach 2017 i 2018 w czasopiśmie naukowym ujętym w tych latach w bazach:

  1) Scopus - jeżeli posiada status czasopisma aktywnego,

  2) Science Citation Index Expanded,

  3) Social Sciences Citation Index,

  4) Arts & Humanities Citation Index,

  5) Emerging Sources Citation Index

- i nieujętym w wykazie czasopism naukowych, o którym mowa w ust. 2, przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą najniżej punktowanemu czasopismu znajdującemu się w części A tego wykazu.

2b. W przypadku pierwszej ewaluacji jakości działalności naukowej za autorstwo artykułu naukowego opublikowanego w ostatecznej formie w latach 2017 i 2018 w recenzowanych materiałach z międzynarodowych konferencji naukowych uwzględnionych w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą najniżej punktowanemu czasopismu znajdującemu się w części A wykazu czasopism naukowych, o którym mowa w ust. 2.

3. W przypadku pierwszej ewaluacji jakości działalności naukowej za monografię naukową wydaną przed dniem 1 stycznia 2021 r. przez jednostkę organizacyjną podmiotu, którego wydawnictwo jest ujęte w wykazie, o którym mowa w art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy, o której mowa w art. 1, przyznaje się taką samą liczbę punktów, jaką przyznaje się za monografie wydane przez to wydawnictwo.

4. Projekty pierwszych wykazów sporządzanych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy, o której mowa w art. 1, przygotuje zespół doradczy powołany na podstawie art. 52 ust. 1 pkt 2 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4.

5. Przy ewaluacji działalności naukowej za 2017 r. uwzględnia się osiągnięcia pracowników zaliczonych według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. do osób uczestniczących w realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych na podstawie przepisów ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4, z wyłączeniem pracowników naukowo-technicznych i inżynieryjno-technicznych. Osiągnięcia tych pracowników uwzględnia się w dyscyplinach wskazanych w pierwszym oświadczeniu, o którym mowa w art. 219 ust. 11.

6. W okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, do dnia 31 grudnia 2020 r., informacje dotyczące monografii naukowych i artykułów naukowych, o których mowa w art. 265 ust. 11 zdanie drugie tej ustawy, mogą wprowadzać również osoby kierujące podmiotami, o których mowa w art. 265 ust. 1 tej ustawy, z tym że:

  1) osoby te wprowadzają informacje do Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on;

  2) instytut badawczy, o którym mowa w art. 356 ust. 1 tej ustawy, wprowadza informacje, o których mowa w pkt 1, do bazy danych, o której mowa w art. 265 ust. 11 tej ustawy.

Art. 325. Komitet Polityki Naukowej, o którym mowa w art. 35 pkt 2 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4, staje się Komitetem Polityki Naukowej, o którym mowa w art. 340 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1.

Art. 326. Z dniem 1 stycznia 2019 r. znosi się zespoły, o których mowa w art. 52 ust. 1 i 2 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4. Do dnia 31 grudnia 2018 r. zespoły działają na podstawie przepisów dotychczasowych.

Art. 327. 1. Do dnia 31 grudnia 2019 r. członkostwa w Radzie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju nie można łączyć również z członkostwem w Komitecie Ewaluacji Jednostek Naukowych, o którym mowa w przepisach ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4.

2. Do dnia 30 września 2019 r. członkiem Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju nie może być również prorektor lub kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni w rozumieniu ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3.

3. Do dnia 31 grudnia 2021 r. członkiem Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju nie może być również przewodniczący lub wiceprzewodniczący Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.

Art. 328. 1. Do dnia 31 grudnia 2019 r. członkostwa w Radzie Narodowego Centrum Nauki nie można łączyć również z członkostwem w Komitecie Ewaluacji Jednostek Naukowych, o którym mowa w przepisach ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4.

2. Do dnia 30 września 2019 r. członkiem Rady Narodowego Centrum Nauki nie może być również prorektor lub kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni w rozumieniu ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3.

3. Do dnia 31 grudnia 2021 r. członkiem Rady Narodowego Centrum Nauki nie może być również przewodniczący lub wiceprzewodniczący Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.

Istniejące wersje czasowe art. 329
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 1669
2019.01.10
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 329. 1. Ilekroć w ustawach zmienianych w art. 4, art. 34, art. 37, art. 42, art. 43, art. 46, art. 76, art. 84, art. 87, art. 108, art. 121, art. 126, art. 127, art. 140, art. 150, art. 163, art. 165 oraz art. 166 jest mowa o szkole doktorskiej, należy przez to rozumieć, do dnia 31 grudnia 2023 r., również studia doktoranckie, o których mowa w przepisach ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3.

1a. Doktoranci, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, nie podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 7b ustawy zmienianej w art. 42.

2. W okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, do dnia 31 grudnia 2023 r. doktorantom, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, wydaje się zaświadczenia, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy zmienianej w art. 140, na zasadach dotychczasowych, z tym że w przypadku studiów doktoranckich prowadzonych w uczelniach zaświadczenie wydaje uczelnia.

Art. 330. Świadczenia i stypendia, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 39, 40 i 61 ustawy zmienianej w art. 19, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 października 2018 r., przyznane na podstawie przepisów ustaw uchylanych w art. 169, oraz stypendia, których zasady przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, otrzymane po wejściu w życie ustawy, o której mowa w art. 1, są zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 39, 40 i 61 ustawy zmienianej w art. 19, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 października 2018 r.

Art. 331. Od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, do dnia 31 grudnia 2018 r. do odliczania kosztów kwalifikowanych, o których mowa w art. 26e ust. 4 ustawy zmienianej w art. 19, stosuje się przepisy tej ustawy w brzmieniu dotychczasowym.

Art. 332. Od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, do dnia 31 grudnia 2018 r. do odliczania kosztów kwalifikowanych, o których mowa w art. 18d ust. 4 ustawy zmienianej w art. 24, stosuje się przepisy tej ustawy w brzmieniu dotychczasowym.

Art. 333. Od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, do dnia 31 grudnia 2018 r. do przyznawania dotacji i środków z budżetu państwa oraz wykonywania uprawnień właściwego ministra, związanych z przyznawaniem środków na finansowanie badań naukowych, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 25, stosuje się przepisy tej ustawy w brzmieniu dotychczasowym.

Art. 334. 1. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki wstępuje w prawa i obowiązki ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego oraz ministra właściwego do spraw nauki.

2. Do dnia 30 września 2018 r. rozporządzenia, o których mowa w:

  1) art. 51 ust. 2, art. 81, art. 122 ust. 3, art. 137 ust. 2, art. 164, art. 248 pkt 1, art. 306, art. 321, art. 327 ust. 8, art. 353, art. 363 pkt 1, art. 363 pkt 2, art. 367 ust. 2, art. 402 pkt 1, 2 i 7, art. 402 pkt 3 oraz art. 402 pkt 4 ustawy, o której mowa w art. 1 - wydaje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego;

  2) art. 5 ust. 3, art. 181, art. 267 ust. 2 pkt 1, art. 267 ust. 2 pkt 2, art. 328 ust. 8, art. 401 ust. 6, art. 402 pkt 5 oraz art. 402 pkt 6 ustawy, o której mowa w art. 1 - wydaje minister właściwy do spraw nauki;

  3) art. 134 ustawy, o której mowa w art. 1 - wydaje minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego;

  4) art. 148a ust. 2 ustawy zmienianej w art. 140 - wydaje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych.

3. Do dnia 31 grudnia 2018 r. minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki jest dysponentem części budżetowej "Nauka" i "Szkolnictwo wyższe".

4. Do dnia 31 grudnia 2018 r. wydatki na naukę i szkolnictwo wyższe są ujęte w działach klasyfikacji budżetowej "Nauka" i "Szkolnictwo wyższe".

Art. 335. Do dnia 31 grudnia 2020 r. zakaz, o którym mowa w:

  1) art. 37 ust. 1 pkt 10 ustawy zmienianej w art. 69,

  2) art. 26 ust. 1 pkt 10 ustawy zmienianej w art. 97,

  3) art. 41 ust. 1 pkt 10 ustawy zmienianej w art. 98,

  4) art. 66 ust. 1 pkt 10 ustawy zmienianej w art. 165

- dotyczy również członków Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.

Art. 336. W sprawach o świadczenia rodzinne, o których mowa w ustawie zmienianej w art. 79, o świadczenia z funduszu alimentacyjnego, o których mowa w ustawie zmienianej w art. 109, oraz o świadczenia wychowawcze, o których mowa w ustawie zmienianej w art. 153, w zakresie:

  1) stypendium doktoranckiego w rozumieniu art. 200 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3 lub

  2) pomocy materialnej w rozumieniu art. 173 ust. 1 pkt 1, 2 i 8, art. 173a, art. 199 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 i art. 199a ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3

- stosuje się przepisy ustaw zmienianych odpowiednio w art. 79, art. 109 lub art. 153, w brzmieniu dotychczasowym.

Art. 337. Od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, do dnia 31 grudnia 2018 r. do przyznawania dotacji z budżetu państwa, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 88, stosuje się przepisy tej ustawy w brzmieniu dotychczasowym.

Art. 338. Jednostki sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 11 ustawy zmienianej w art. 120, do dnia 31 grudnia 2018 r. mogą dokonywać lokat, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 3 tej ustawy, na zasadach dotychczasowych, na okres nie dłuższy niż do dnia 31 marca 2019 r.

Art. 339. Do dnia określenia polityki naukowej państwa, o której mowa w art. 6 ustawy, o której mowa w art. 1, programy badań naukowych i prac rozwojowych, o których mowa w art. 27 ustawy zmienianej w art. 124, są finansowane na zasadach dotychczasowych.

Art. 340. Do oceny wniosków składanych w konkursach na realizację projektów badawczych, o których mowa w art. 30 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 125:

  1) nierozstrzygniętych przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1,

  2) ogłoszonych w okresie 3 lat od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1

- stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 341. Do przewodów doktorskich i postępowań habilitacyjnych przeprowadzanych przez rady naukowe spółek, o których mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 126, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 179 ust. 1-7.

Art. 342. Do dnia 31 grudnia 2019 r. do wniosku, o którym mowa w art. 21 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 126, dołącza się ocenę dotychczasowej działalności instytutu dokonaną przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych.

Art. 343. Do dnia zakończenia pierwszej ewaluacji jakości działalności naukowej, o której mowa w art. 265 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, podstawą oceny, o której mowa w art. 34 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 126, jest ewaluacja przeprowadzona przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych na podstawie przepisów dotychczasowych.

Art. 344. W terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy instytuty badawcze dostosują umowy o pracę oraz stanowiska osób zatrudnionych na podstawie mianowania do stanowisk określonych w art. 43 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 126, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 345. 1. Komisja dyscyplinarna, o której mowa w art. 54 ust. 1 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 126, w brzmieniu dotychczasowym, staje się komisją dyscyplinarną, o której mowa w art. 54 ust. 1 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 126, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. Rzecznik dyscyplinarny przy komisji, o którym mowa w art. 57 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 126, w brzmieniu dotychczasowym, staje się rzecznikiem dyscyplinarnym przy komisji, o którym mowa w art. 57 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 126, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 346. Do dnia 30 września 2019 r. Prezes i wiceprezesi Polskiej Akademii Nauk nie mogą pełnić również funkcji rektora, prorektora, dziekana i prodziekana w uczelniach.

Art. 347. Do dnia zakończenia pierwszej ewaluacji jakości działalności naukowej, o której mowa w art. 265 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, podstawą stwierdzenia zgodności działalności instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk z kierunkami, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 8 ustawy zmienianej w art. 127, oraz prawidłowości realizacji zadań przez instytut, o którym mowa w art. 50 ust. 5 zdanie drugie tej ustawy w brzmieniu dotychczasowym, jest ewaluacja przeprowadzona przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych na podstawie przepisów dotychczasowych.

Art. 348. W terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk dostosują umowy o pracę oraz stanowiska osób zatrudnionych na podstawie mianowania do stanowisk określonych w art. 88 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 127, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 349. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie:

  1) art. 45h ustawy zmienianej w art. 12 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 45h ustawy zmienianej w art. 12, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy;

  2) art. 28 ust. 3 i art. 33 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 124 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 28 ust. 3 i art. 33 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 124, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2020 r.;

  3) art. 14 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 125 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 125, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2019 r.;

  4) art. 80 ust. 1 i art. 107 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 140 zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 80 ust. 1 i art. 107 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 140, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy;

  5) art. 9 ust. 3 pkt 1, 1a, 2 i 5 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 81 ustawy, o której mowa w art. 1, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy;

  6) art. 9b i art. 9c ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 68 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy;

  7) art. 96 ust. 1 pkt 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 367 ust. 2 pkt 1 ustawy, o której mowa w art. 1, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy;

  8) art. 26 ust. 3 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4 zachowują moc do dnia 30 czerwca 2021 r.

Art. 350. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 r., z wyjątkiem:

  1) art. 1 pkt 1, art. 42 pkt 2 lit. b oraz art. 334 ust. 2, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia*);

  2) art. 19 pkt 3 lit. b w zakresie dodawanego w art. 21 w ust. 1 pkt 39c, art. 120 pkt 1, art. 127 pkt 33-36 i 39 oraz art. 167, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

___________________
*) Uwaga od redakcji: ustawa została ogłoszona w dniu 30.08.2018 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60