Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Finanse publiczne » Oświata »  Ustawa z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań ...

Ustawa z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych

 Dz. U. z 2017 r. poz. 2203
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wersje poprzedzające
 Dz. U. z 2020 r. poz. 17
Rozdział 12

Przepisy przejściowe i końcowe

Art. 89. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o:

  1) dotychczasowym gimnazjum - należy przez to rozumieć również klasy dotychczasowego gimnazjum prowadzone w szkole innego typu;

  2) dotychczasowym trzyletnim liceum ogólnokształcącym - należy przez to rozumieć również klasy dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzone w czteroletnim liceum ogólnokształcącym;

  3) dotychczasowym czteroletnim technikum - należy przez to rozumieć również klasy dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzone w pięcioletnim technikum;

  4) dotychczasowej zasadniczej szkole zawodowej - należy przez to rozumieć klasy dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzone w branżowej szkole I stopnia.

Art. 90. 1. W latach 2018-2020 przepisy rozdziałów 1-3 i 8-10 w zakresie szkół danego typu, z wyjątkiem art. 25 ust. 5 i 6 oraz art. 26 ust. 5 i 6, stosuje się odpowiednio do dotychczasowego gimnazjum, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

2. W latach 2018-2023 przepisy rozdziałów 1-3 i 8-10 w zakresie szkół ponadpodstawowych stosuje się odpowiednio do dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych oraz klas tych szkół prowadzonych w szkołach innego typu, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

3. W latach 2018-2020 przepisy art. 14 ust. 6 i 7 stosuje się odpowiednio do dotychczasowego gimnazjum.

4. W latach 2018-2023 przepisy art. 25 ust. 5 i 6 oraz art. 26 ust. 5 i 6 stosuje się odpowiednio do dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego.

5. W latach 2018-2023 przez szkołę, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, należy rozumieć także dotychczasowe gimnazjum dla dzieci i młodzieży, dotychczasowe trzyletnie liceum ogólnokształcące dla dzieci i młodzieży i dotychczasowe czteroletnie technikum.

6. W latach 2018-2023 przez szkołę, w której nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, należy rozumieć także dotychczasowe gimnazjum dla dorosłych i dotychczasowe trzyletnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych.

Art. 91. 1. Do czynności podejmowanych w związku z udzieleniem dotacji, o których mowa w art. 15-21, art. 25, art. 26, art. 28-32, art. 40 i art. 41, na rok 2018, stosuje się przepisy rozdziału 3, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

2. Do wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2018 r. postępowań w przedmiocie ustalenia wysokości lub przekazania dotacji na rok 2017 lub lata wcześniejsze stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 92. W okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 marca 2018 r. w przypadku ustalania podstawowej kwoty dotacji, o której mowa w art. 13 ust. 1 i 2, kwotę wydatków bieżących należy pomniejszyć o wydatki bieżące na zapewnienie uczniom prawa, o którym mowa w art. 22ac ustawy zmienianej w art. 80.

Art. 93. W okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 marca 2018 r. przy ustalaniu wskaźnika zwiększającego, o którym mowa w art. 14 ust. 1, 2 i 8, dla zmiennej Dpt-1 należy przyjąć wykorzystaną w budżecie jednostki samorządu terytorialnego kwotę dotacji, o której mowa w art. 22ae ust. 3 ustawy zmienianej w art. 80, dla prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego szkół danego typu niebędących szkołami specjalnymi lub będących szkołami specjalnymi.

Art. 94. W okresie do ostatniego dnia miesiąca pierwszej aktualizacji w 2018 r., wskaźnik zwiększający, o którym mowa w art. 14 ust. 8, ustala się z uwzględnieniem:

  1) wydatków i dochodów bieżących oraz kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej w 2016 r.;

  2) liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów i uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu odpowiednio na dzień 30 września 2015 r. lub na dzień 30 września 2016 r.

Art. 95. 1. W przypadku dotacji, o której mowa w art. 26 ust. 5, przepis art. 33 ust. 1 pkt 1 stosuje się po raz pierwszy do dotacji udzielanej na rok 2019.

2. Przepisy art. 31 ust. 1 pkt 2 i art. 33 ust. 1 pkt 2 stosuje się po raz pierwszy do dotacji udzielanych na rok 2019.

Art. 96. 1. W przypadku dotacji, o których mowa w art. 15, art. 17, art. 19, art. 21, art. 26 ust. 1, 2 i 8, art. 29, art. 30, art. 31 i art. 41, udzielanych na rok 2018, warunek podania informacji o planowanej liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków, uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, o którym mowa odpowiednio w art. 31 ust. 1 pkt 1 i art. 33 ust. 1 pkt 1, jest spełniony przez podanie informacji o planowanej liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków, uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych na podstawie przepisów art. 80 ust. 2c, 3ac i 8 oraz art. 90 ust. 1a-1c, 2a, 2b, 2ca, 2d, 2ea, 2ec, 3-3ad, 4b, 4c, 4cb i 8 ustawy zmienianej w art. 80, w brzmieniu dotychczasowym.

2. W 2018 r. dotacja, o której mowa w art. 15-21, art. 25 ust. 1-4 i 8, art. 26 ust. 1, 2 i 8, art. 28-30, art. 40 i art. 41, w części za styczeń jest przekazywana w terminie do dnia 31 stycznia 2018 r.

3. W styczniu 2018 r. informację o liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, na których, zgodnie z art. 34 ust. 2 oraz art. 42 ust. 2 pkt 1 i 2, jest udzielana dotacja, o której mowa w art. 15-21, art. 25 ust. 1-4 i 8, art. 26 ust. 1, 2 i 8, art. 28-30, art. 40 i art. 41, przekazuje się nie później niż do dnia 24 stycznia 2018 r.

Art. 97. Do rozliczenia dotacji, o których mowa w art. 80 i art. 90 ustawy zmienianej w art. 80, w brzmieniu dotychczasowym, za rok 2017, stosuje się przepisy art. 80 i art. 90 ustawy zmienianej w art. 80, w brzmieniu dotychczasowym.

Art. 98. Począwszy od dnia 1 stycznia 2018 r. placówki publiczne, o których mowa w art. 262 ustawy zmienianej w art. 87, otrzymują dotacje, o których mowa odpowiednio w art. 15, art. 16 ust. 1 i 3, art. 18 ust. 1 i 3, art. 20 ust. 1, art. 25 ust. 1-5 i 8, art. 28 ust. 1, 3 i 4, art. 30 oraz art. 32 ust. 1.

Art. 99. Począwszy od dnia 1 stycznia 2018 r. do wyliczenia wskaźnika zwiększającego, o którym mowa w art. 14 ust. 1, 2 i 8, dla dotychczasowych gimnazjów, należy przyjąć sumę odpowiednich wydatków bieżących i dochodów oraz sumę kwoty części oświatowej subwencji ogólnej dla dotychczasowych gimnazjów i klas dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, a także sumę liczby uczniów i uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w dotychczasowych gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu.

Art. 100. Począwszy od dnia 1 stycznia 2018 r. do wyliczenia wskaźnika zwiększającego, o którym mowa w art. 14 ust. 1, 2 i 8, dla branżowych szkół I stopnia i klas dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, należy przyjąć sumę odpowiednich wydatków bieżących i dochodów oraz sumę kwoty części oświatowej subwencji ogólnej dla branżowych szkół I stopnia i klas dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, a także sumę liczby uczniów i uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych odpowiednio w tych szkołach lub klasach.

Art. 101. 1. Począwszy od dnia 1 stycznia 2018 r. w przypadku przekształcenia dotychczasowego gimnazjum albo włączenia dotychczasowego gimnazjum do szkoły innego typu zgodnie z art. 129 ust. 1 i 3, art. 182 ust. 1, art. 200 ust. 1 i art. 201 ust. 1-3 ustawy zmienianej w art. 87, dotacje, o których mowa w art. 25, art. 26 i art. 28-30, przyznane dotychczasowym gimnazjom, przysługują szkole, w którą to dotychczasowe gimnazjum zostało przekształcone lub do której zostało włączone, od dnia tego przekształcenia lub włączenia.

2. Począwszy od dnia 1 stycznia 2018 r. w przypadku przekształcenia dotychczasowego gimnazjum albo włączenia dotychczasowego gimnazjum do szkoły innego typu, w roku kalendarzowym, w którym nastąpiło przekształcenie dotychczasowego gimnazjum lub włączenie dotychczasowego gimnazjum do szkoły innego typu, organem udzielającym dotacji, o której mowa w art. 25, art. 26 i art. 28-30, na uczniów klas dotychczasowego gimnazjum jest organ, który odpowiednio wydał zezwolenie na założenie dotychczasowego gimnazjum albo dokonał wpisu dotychczasowego gimnazjum do ewidencji szkół niepublicznych.

3. Począwszy od dnia 1 stycznia 2018 r. w przypadku przekształcenia dotychczasowego gimnazjum albo włączenia dotychczasowego gimnazjum do szkoły innego typu, w roku kalendarzowym, innym niż określony w ust. 2, organem udzielającym dotacji, o której mowa w art. 25, art. 26 i art. 28-30, na uczniów klas dotychczasowego gimnazjum jest organ, który dokonał zmiany zezwolenia na założenie dotychczasowego gimnazjum zgodnie z art. 132 i art. 139 ust. 11 ustawy zmienianej w art. 87 albo zmiany wpisu dotychczasowego gimnazjum do ewidencji szkół niepublicznych zgodnie z art. 136 i art. 142 ust. 10 ustawy zmienianej w art. 87.

4. Organ udzielający dotacji, o której mowa w art. 25 ust. 1, 2 i 4, oblicza wysokość dotacji z uwzględnieniem wskaźnika zwiększającego, o którym mowa w art. 14 ust. 1, 2 i 8, ustalonego dla jednostki samorządu terytorialnego, która odpowiednio wydała zezwolenie na założenie dotychczasowego gimnazjum albo dokonała wpisu dotychczasowego gimnazjum do ewidencji szkół niepublicznych.

5. Począwszy od dnia 1 stycznia 2018 r. w przypadku przekształcenia dotychczasowego gimnazjum albo włączenia dotychczasowego gimnazjum do szkoły innego typu, dotację, o której mowa w art. 15, art. 18, art. 19, art. 25, art. 26 i art. 28-30, przyznaje się odpowiednio tej szkole od dnia rozpoczęcia przez nią działalności, określonego zgodnie z art. 129 ust. 2 i 4-6 ustawy zmienianej w art. 87.

6. W przypadkach, o których mowa w ust. 1-5, stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 3.

Art. 102. 1. Do postępowań dotyczących rezygnacji, o której mowa w art. 90 ust. 1m ustawy zmienianej w art. 80, w brzmieniu dotychczasowym, wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2018 r., stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Czynności podjęte przed dniem 1 stycznia 2018 r. w związku z rezygnacją, o której mowa w art. 90 ust. 1m ustawy zmienianej w art. 80, w brzmieniu dotychczasowym, pozostają w mocy.

Art. 103. 1. Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert, o których mowa w art. 90 ust. 1d ustawy zmienianej w art. 80, w brzmieniu dotychczasowym, dokonane przed dniem 1 stycznia 2018 r., zachowują moc.

2. Placówki wychowania przedszkolnego, które uzyskały prawo do dotacji, o których mowa w art. 90 ust. 1b, 1ba lub 1c ustawy zmienianej w art. 80, w brzmieniu dotychczasowym, na podstawie konkursów, o których mowa w ust. 1, od dnia 1 stycznia 2018 r., otrzymują dotacje, o których mowa odpowiednio w art. 17 ust. 1, art. 19 ust. 1 i art. 21 ust. 1.

Art. 104. Uchwały rady gminy podjęte przed dniem 1 stycznia 2018 r. na podstawie art. 90 ust. 1f ustawy zmienianej w art. 80, w brzmieniu dotychczasowym, zachowują moc do dnia wejścia w życie uchwał podjętych na podstawie art. 22 ust. 3.

Art. 105. Do postępowań dotyczących cofnięcia dotacji na podstawie art. 90 ust. 1n ustawy zmienianej w art. 80, w brzmieniu dotychczasowym, wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2018 r., stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 106. 1. Uchwały rady gminy podjęte przed dniem 1 stycznia 2018 r. na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 80, w brzmieniu dotychczasowym, zachowują moc do dnia wejścia w życie uchwał podjętych na podstawie art. 52 ust. 1.

2. Dotychczasowe całkowite lub częściowe zwolnienie rodziców z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego udzielone przed dniem 1 stycznia 2018 r. na podstawie art. 14 ust. 5g ustawy zmienianej w art. 80, w brzmieniu dotychczasowym, zachowuje moc.

Art. 107. We wpisach do ewidencji, o której mowa w art. 168 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 86, dokonanych na podstawie art. 90 ust. 1i ustawy zmienianej w art. 80, w brzmieniu dotychczasowym, w zakresie przyznania dotacji, o których mowa odpowiednio w art. 90 ust. 1b, 1ba lub 1c ustawy zmienianej w art. 80, w brzmieniu dotychczasowym, zamieszcza się z urzędu informację o otrzymywaniu dotacji, o których mowa odpowiednio w art. 17 ust. 1, art. 19 ust. 1 lub art. 21 ust. 1. Przepisy art. 168 ust. 9 i 11 ustawy zmienianej w art. 86 stosuje się odpowiednio.

Art. 108. Do rozliczenia dotacji, o której mowa w art. 14d ust. 1 ustawy zmienianej w art. 80, w brzmieniu dotychczasowym, za rok 2017, stosuje się przepisy wydane na podstawie art. 14d ust. 10 ustawy zmienianej w art. 80, w brzmieniu dotychczasowym.

Art. 109. 1. Kwota roczna, o której mowa w art. 53 ust. 4, wynosi:

  1) w 2018 r. - 1370 zł;

  2) w 2019 r. - 1403 zł;

  3) w 2020 r. - 1437 zł;

  4) w 2021 r. - 1471 zł.

2. W latach 2018-2022 przepisu art. 53 ust. 5 nie stosuje się.

Art. 110. 1. Ustala się następujący maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na dotację celową na dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat:

  1) w 2018 r. - 1404 mln zł;

  2) w 2019 r. - 1426 mln zł;

  3) w 2020 r. - 1483 mln zł;

  4) w 2021 r. - 1534 mln zł;

  5) w 2022 r. - 1610 mln zł;

  6) w 2023 r. - 1671 mln zł;

  7) w 2024 r. - 1732 mln zł;

  8) w 2025 r. - 1785 mln zł;

  9) w 2026 r. - 1832 mln zł;

  10) w 2027 r. - 1856 mln zł.

2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania monitoruje wykorzystanie limitów wydatków na zadania, o których mowa w ust. 1, oraz, w razie potrzeby, wdraża mechanizmy korygujące.

3. W przypadku gdy łączne wydatki budżetu państwa planowane na dotację, o której mowa w ust. 1, wyliczone zgodnie z kwotą roczną określoną odpowiednio w art. 109 ust. 1 lub w art. 53 ust. 4, powodowałyby zagrożenie przekroczenia w danym roku budżetowym limitu określonego w ust. 1, do wyliczenia dotacji na ten rok ustala się skorygowaną kwotę roczną równą, zaokrąglonemu w dół do pełnych groszy, ilorazowi limitu na dany rok budżetowy określonemu w ust. 1 oraz liczby uczniów przyjętych do obliczenia wysokości dotacji.

Art. 111. 1. Do dnia 31 sierpnia 2022 r. publiczne szkoły artystyczne przekazane przez jednostkę samorządu terytorialnego do prowadzenia osobie prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego oraz osobie fizycznej na podstawie umowy, o której mowa w art. 5 ust. 5g ustawy zmienianej w art. 80, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r., otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, która przekazała szkołę, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.

2. W przypadku publicznych szkół artystycznych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w klasach (semestrach) programowo najwyższych kończą się w kwietniu lub czerwcu, dotacja, o której mowa w ust. 1, przysługuje również na każdego absolwenta szkoły do końca roku szkolnego, w którym absolwent ukończył szkołę.

3. Do dnia 31 sierpnia 2022 r. publiczne szkoły artystyczne, w których zorganizowano internat, przekazane przez jednostkę samorządu terytorialnego do prowadzenia osobie prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego oraz osobie fizycznej na podstawie umowy, o której mowa w art. 5 ust. 5g ustawy zmienianej w art. 80, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r., otrzymują, niezależnie od dotacji, o której mowa w ust. 1, na każdego wychowanka tego internatu dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, która przekazała szkołę, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego wychowanka internatu w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.

4. W przypadku dotacji, o których mowa w ust. 1 i 3, przepisy art. 33-36, art. 38, art. 39 ust. 1 pkt 2, art. 43, art. 45 i art. 47-49 stosuje się odpowiednio.

Art. 112. 1. Prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, o którym mowa w art. 54 ust. 1, uczniowie szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej uzyskują, począwszy od roku szkolnego:

  1) 2018/2019 - uczniowie klas II, V i VIII;

  2) 2019/2020 - uczniowie klas III i VI;

  3) 2020/2021 - uczniowie klas I, IV i VII.

2. W latach szkolnych 2018/2019 i 2019/2020 uczniowie klas I, IV i VII szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie tych klas szkoły podstawowej mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

3. Odpowiednio w latach szkolnych 2018/2019 i 2019/2020 uczniowie klas II, III, V i VI szkół podstawowych, uczniowie klas II i III dotychczasowych gimnazjów i uczniowie szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie klasy II, III, V i VI szkoły podstawowej lub klasy II i III dotychczasowego gimnazjum również mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w zakresie, o którym mowa w art. 115 ust. 3 i art. 116 ust. 3. Przepisu nie stosuje się do szkół dla dorosłych.

Art. 113. 1. Odpowiednio w 2018 r. i 2019 r. wyposażenie:

  1) klas II i III szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie klasy II i III szkoły podstawowej odpowiednio w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały ćwiczeniowe,

  2) klas V i VI szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie klasy V i VI szkoły podstawowej odpowiednio w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,

  3) klas II i III dotychczasowych gimnazjów i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie klasy II i III dotychczasowego gimnazjum odpowiednio w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe

- także stanowi zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez jednostki samorządu terytorialnego prowadzące te szkoły.

2. W przypadku danych klas szkół podstawowych lub danych klas dotychczasowego gimnazjum, prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne, o których mowa w ust. 1, zapewnienie sfinansowania kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, o których mowa w ust. 1, jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej wykonywanym przez jednostki samorządu terytorialnego będące dla tych szkół organem rejestrującym.

3. Na realizację zadania, o którym mowa w ust. 1 i 2, jednostka samorządu terytorialnego otrzymuje dotację celową z budżetu państwa, udzielaną przez wojewodę.

4. Na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, o których mowa w ust. 1, szkoła podstawowa lub dotychczasowe gimnazjum, prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne, otrzymują, na wniosek, dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym.

5. Odpowiednio w 2018 r. i 2019 r. dotacja celowa jest obliczana i przyznawana na wyposażenie:

  1) klas II i III szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie klasy II i III szkoły podstawowej w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego - do wysokości 25 zł na ucznia;

  2) klas II i III szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie klasy II i III szkoły podstawowej w materiały ćwiczeniowe - do wysokości 50 zł na ucznia;

  3) klas V i VI szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie klasy V i VI szkoły podstawowej w podręczniki lub materiały edukacyjne - do wysokości 140 zł na ucznia;

  4) klas V i VI szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie klasy V i VI szkoły podstawowej w materiały ćwiczeniowe - do wysokości 25 zł na ucznia;

  5) klas II i III dotychczasowych gimnazjów i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie klasy II i III dotychczasowego gimnazjum w podręczniki lub materiały edukacyjne - do wysokości 250 zł na ucznia;

  6) klas II i III dotychczasowych gimnazjów i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie klasy II i III dotychczasowego gimnazjum w materiały ćwiczeniowe - do wysokości 25 zł na ucznia.

6. Kwoty dotacji celowej, o których mowa w ust. 5, są powiększane przez pomnożenie ich przez wskaźniki określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 12.

7. W przypadku kwot dotacji celowej, o których mowa w ust. 5, stosuje się odpowiednio przepisy art. 55 ust. 7-9 oraz przepisy wydane na podstawie art. 55 ust. 10.

8. Odpowiednio w 2018 r. i 2019 r. zadanie, o którym mowa w ust. 1:

  1) w przypadku klas II, III, V i VI szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie klasy II, III, V i VI szkoły podstawowej - jest realizowane do wysokości kwot dotacji celowej, o których mowa w ust. 5, z uwzględnieniem wskaźników określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 12 w związku z ust. 6; przepisy ust. 2-7 oraz art. 56 ust. 1-3 i 7, art. 58, art. 59 i art. 62 ust. 2-12 stosuje się odpowiednio;

  2) w przypadku klas II i III dotychczasowych gimnazjów i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie klasy II i III dotychczasowego gimnazjum - jest realizowane do wysokości kwot dotacji celowej, o których mowa w ust. 5, z uwzględnieniem wskaźników określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 12 w związku z ust. 6; przepisy ust. 2-7 oraz art. 56 ust. 1-3 i 7, art. 58, art. 59 i art. 62 ust. 2-12 stosuje się odpowiednio.

9. W przypadku wyposażania szkół, o których mowa w ust. 1, w podręczniki i materiały edukacyjne, dyrektor szkoły, o której mowa w ust. 1, może odpowiednio w 2018 r. i 2019 r. wyrazić zgodę na zwiększenie kosztu zakupu kompletu podręczników i materiałów edukacyjnych na każdego ucznia danej klasy, o których mowa w ust. 1, w danym roku budżetowym, przekraczając odpowiednio kwoty dotacji celowej, o których mowa w ust. 5 pkt 1, 3 i 5, w ramach łącznej kwoty dotacji celowej, o której mowa w art. 55 ust. 5 pkt 1 i 3, oraz kwoty dotacji celowej, o której mowa w ust. 5 pkt 1, 3 i 5. Przepisy art. 56 ust. 4 i 6 oraz art. 63 stosuje się odpowiednio.

10. W przypadku wyposażania szkół, o których mowa w ust. 1, w materiały ćwiczeniowe, dyrektor szkoły, o której mowa w ust. 1, może odpowiednio w 2018 r. i 2019 r. wyrazić zgodę na zwiększenie kosztu zakupu materiałów ćwiczeniowych na każdego ucznia danej klasy, o których mowa w ust. 1, w danym roku budżetowym, przekraczając odpowiednio kwoty dotacji celowej, o których mowa w ust. 5 pkt 2, 4 i 6, w ramach łącznej kwoty dotacji celowej, o której mowa w art. 55 ust. 5 pkt 2 i 4, oraz kwoty dotacji celowej, o której mowa w ust. 5 pkt 2, 4 i 6. Przepisy art. 56 ust. 5 i 6 oraz art. 63 stosuje się odpowiednio.

11. Na 2018 r. i 2019 r. w zakresie, o którym mowa odpowiednio w ust. 1-10, art. 115 ust. 3 i art. 116 ust. 3, rozporządzenie wydane na podstawie art. 60, określa także:

  1) sposób przekazywania przez dyrektora szkoły podstawowej, szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub dotychczasowego gimnazjum, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, oraz dyrektora szkoły podstawowej lub dotychczasowego gimnazjum, prowadzonych przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego oraz osobę fizyczną, jednostkom samorządu terytorialnego informacji niezbędnych dla ustalenia wysokości dotacji celowej, o której mowa w ust. 3 i 4, w tym kwot refundacji, o których mowa w art. 114 ust. 3, 4, 8 i 9, oraz wzór formularza zawierającego te informacje;

  2) wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej, o której mowa w ust. 4, w tym kwot refundacji, o których mowa w art. 114 ust. 3, 4, 8 i 9, szkole podstawowej lub dotychczasowemu gimnazjum, prowadzonych przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego oraz osobę fizyczną;

  3) sposób przekazywania przez jednostki samorządu terytorialnego wojewodom wniosku o udzielenie dotacji celowej, o której mowa w ust. 3, w tym kwot refundacji, o których mowa w art. 114 ust. 3, 4, 8 i 9, oraz wzór wniosku o udzielenie tej dotacji;

  4) tryb i terminy udzielania oraz szczegółowy sposób rozliczania wykorzystania dotacji celowej, o której mowa w ust. 3, w tym kwot refundacji, o których mowa w art. 114 ust. 3, 4, 8 i 9, oraz wzór formularza rozliczenia wykorzystania tej dotacji;

  5) szczegółowy sposób rozliczania wykorzystania dotacji celowej, o której mowa w ust. 4, w tym kwot refundacji, o których mowa w art. 114 ust. 3, 4, 8 i 9, oraz wzór formularza rozliczenia wykorzystania tej dotacji.

12. W 2018 r. i 2019 r. minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, wysokość wskaźników, o których mowa w art. 55 ust. 6, dla kwot dotacji, o których mowa w ust. 5, oraz dla kwot refundacji, o których mowa w art. 114 ust. 3, 4, 8 i 9, biorąc pod uwagę wyniki analiz kształtowania się cen podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, niesłyszących, słabosłyszących, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, niewidomych i słabowidzących, a także możliwość zapewnienia tych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

13. Na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w zakresie, o którym mowa w ust. 1, publiczne szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub dotychczasowego gimnazjum prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne otrzymują, na wniosek, dotację celową z budżetu państwa.

14. Odpowiednio w 2018 r. i 2019 r. do danych klas szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 54 ust. 3 i 4, art. 64-66 i art. 67 pkt 1.

15. Do dotychczasowych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie dotychczasowego gimnazjum, o których mowa w ust. 1, lub liceum ogólnokształcącego stosuje się odpowiednio przepisy art. 22aa, art. 22aj i art. 22b ustawy zmienianej w art. 80, przepisy art. 22ab ustawy zmienianej w art. 80, w brzmieniu obowiązującym do dnia 15 lutego 2017 r., oraz przepisy art. 54 ust. 3 i 4 oraz art. 64-68, do zakończenia kształcenia w tych szkołach.

16. Do szkolnych punktów konsultacyjnych, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy zmienianej w art. 86, oraz szkół, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy zmienianej w art. 86, które umożliwiają uczniom uzupełnienie wykształcenia w zakresie dotychczasowego gimnazjum, stosuje się odpowiednio przepis art. 22ay ust. 2 ustawy zmienianej w art. 80, w brzmieniu obowiązującym do dnia 15 lutego 2017 r.

Art. 114. 1. W przypadku konieczności zapewnienia podręczników lub materiałów edukacyjnych do danego języka obcego nowożytnego dostosowanych do stopnia zaawansowania znajomości danego języka obcego nowożytnego, o której mowa w art. 57 ust. 4, możliwość zapewnienia tych podręczników lub materiałów edukacyjnych powstaje, począwszy od:

  1) 2018 r. - na wyposażenie klas IV i VII szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie klasy IV i VII szkoły podstawowej;

  2) 2019 r. - na wyposażenie klas V i VIII szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie klasy V i VIII szkoły podstawowej;

  3) 2020 r. - na wyposażenie klas VI szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie klasy VI szkoły podstawowej.

2. W przypadku konieczności zapewnienia podręczników lub materiałów edukacyjnych do danego języka obcego nowożytnego dostosowanych do stopnia zaawansowania znajomości danego języka obcego nowożytnego, o której mowa w art. 57 ust. 4, możliwość wnioskowania o refundację na zapewnienie tych podręczników lub materiałów edukacyjnych powstaje, począwszy od:

  1) 2019 r. - na wyposażenie klas IV i VII szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie klasy IV i VII szkoły podstawowej;

  2) 2020 r. - na wyposażenie klas V i VIII szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie klasy V i VIII szkoły podstawowej;

  3) 2021 r. - na wyposażenie klas VI szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie klasy VI szkoły podstawowej.

3. W przypadku konieczności zapewnienia podręczników lub materiałów edukacyjnych do danego języka obcego nowożytnego dostosowanych do stopnia zaawansowania znajomości danego języka obcego nowożytnego, o której mowa w art. 57 ust. 4, możliwość zapewnienia tych podręczników lub materiałów edukacyjnych powstaje w 2018 r. także na wyposażenie klas VI szkół podstawowych, klas III dotychczasowych gimnazjów i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie klasy VI szkoły podstawowej i klasy III dotychczasowego gimnazjum. Kwota refundacji zapewnienia tych podręczników lub materiałów edukacyjnych jest przyznawana do wysokości 25 zł na ucznia, z uwzględnieniem kosztów obsługi zadania, o których mowa w art. 55 ust. 9.

4. W przypadku konieczności zapewnienia podręczników lub materiałów edukacyjnych do danego języka obcego nowożytnego dostosowanych do stopnia zaawansowania znajomości danego języka obcego nowożytnego, o której mowa w art. 57 ust. 4, możliwość wnioskowania o refundację, w kwocie, o której mowa w ust. 3, na zapewnienie tych podręczników lub materiałów edukacyjnych powstaje:

  1) w 2018 r. - także na wyposażenie klas V szkół podstawowych, klas II dotychczasowych gimnazjów i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie klasy V szkoły podstawowej i klasy II dotychczasowego gimnazjum;

  2) w 2019 r. - także na wyposażenie klas VI szkół podstawowych, klas III dotychczasowych gimnazjów i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie klasy VI szkoły podstawowej i klasy III dotychczasowego gimnazjum.

5. Jeżeli w 2018 r. istnieje konieczność zapewnienia kompletu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych odpowiednio dla klas III i VI szkół podstawowych, klas III dotychczasowych gimnazjów i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie klasy III i VI szkoły podstawowej lub klasy III dotychczasowego gimnazjum, które w poprzednim roku nie funkcjonowały w danej szkole lub do tych klas nie uczęszczali uczniowie, dotacja celowa, o której mowa w art. 113 ust. 5, jest udzielana do wysokości stanowiącej iloczyn liczby uczniów danej klasy, którym należy zapewnić komplet podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, oraz odpowiednio kwot, o których mowa w art. 113 ust. 5, z uwzględnieniem wskaźników określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 113 ust. 12. Przepisy art. 113 ust. 9 i 10 stosuje się odpowiednio.

6. W przypadku gdy w ramach danej klasy nie funkcjonował dany oddział, przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio. Przepis art. 56 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

7. Jeżeli w 2018 r. istnieje konieczność zapewnienia odpowiedniego kompletu podręczników lub materiałów edukacyjnych, w tym kompletu dostosowanego do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia niepełnosprawnego, w przypadku gdy:

  1) liczba uczniów odpowiednio klas III i VI szkół podstawowych, klas III dotychczasowych gimnazjów i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie klasy III i VI szkoły podstawowej lub klasy III dotychczasowego gimnazjum jest większa niż w poprzednim roku szkolnym, a od roku szkolnego rozpoczynającego się w roku, w którym udzielono ostatniej dotacji celowej na wszystkich uczniów danej klasy, nie upłynęły trzy lata szkolne, lub

  2) liczba uczniów odpowiednio klas III i VI szkół podstawowych, klas III dotychczasowych gimnazjów i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie klasy III i VI szkoły podstawowej lub klasy III dotychczasowego gimnazjum nie jest większa niż w poprzednim roku szkolnym, a istnieje konieczność zakupu kompletu podręczników lub materiałów edukacyjnych, w szczególności dostosowanego do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia niepełnosprawnego, z powodu niedokonania zakupu takiego kompletu ze środków ostatniej dotacji celowej udzielonej na wszystkich uczniów danej klasy lub udzielonej w poprzednim roku, jeżeli ostatniej dotacji celowej na wszystkich uczniów danej klasy udzielono dwa lata temu, lub

  3) komplet podręczników lub materiałów edukacyjnych dostosowany do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia niepełnosprawnego został wcześniej przekazany innej szkole, zgodnie z art. 64 ust. 3

- dotacja celowa, o której mowa w art. 113 ust. 5 pkt 1, 3 i 5, jest udzielana do wysokości stanowiącej iloczyn liczby zakupionych brakujących kompletów podręczników lub materiałów edukacyjnych, w tym dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych, oraz odpowiednio kwot, o których mowa w art. 113 ust. 5 pkt 1, 3 i 5, z uwzględnieniem wskaźników określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 113 ust. 12.

8. Jeżeli w wyniku zwiększenia się w ciągu roku szkolnego 2017/2018 liczby uczniów odpowiednio klas II, III, V i VI szkół podstawowych, klas II i III dotychczasowych gimnazjów i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie klasy II, III, V i VI szkoły podstawowej lub klasy II i III dotychczasowego gimnazjum, a w przypadku roku szkolnego 2018/2019 - liczby uczniów odpowiednio klas III i VI szkół podstawowych, klas III dotychczasowych gimnazjów i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie klasy III i VI szkoły podstawowej lub klasy III dotychczasowego gimnazjum, środki z przekazanej dotacji celowej nie pokryją kosztu zakupu kompletów podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla tych uczniów, koszt zakupu brakujących kompletów podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych jest refundowany ze środków dotacji celowej przekazanej na wyposażenie uczniów odpowiednio klas II, III, V i VI szkół podstawowych, klas II i III dotychczasowych gimnazjów i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie klasy II, III, V i VI szkoły podstawowej lub klasy II i III dotychczasowego gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe na kolejny rok szkolny. Kwota refundacji jest przyznawana do wysokości stanowiącej iloczyn liczby zakupionych brakujących kompletów podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych oraz odpowiednio kwot, o których mowa w art. 113 ust. 5, z uwzględnieniem wskaźników określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 113 ust. 12.

9. Jeżeli w ciągu roku szkolnego 2017/2018 istnieje konieczność zakupu dodatkowych kompletów podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych odpowiednio klas II, III, V i VI szkół podstawowych, klas II i III dotychczasowych gimnazjów i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie klasy II, III, V i VI szkoły podstawowej lub klasy II i III dotychczasowego gimnazjum, a w przypadku roku szkolnego 2018/2019 - uczniów niepełnosprawnych odpowiednio klas III i VI szkół podstawowych, klas III dotychczasowych gimnazjów i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie klasy III i VI szkoły podstawowej lub klasy III dotychczasowego gimnazjum, w wyniku:

  1) dostarczenia do szkoły orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, a środki z przekazanej dotacji celowej nie pokryją kosztu zakupu tych kompletów, lub

  2) braku możliwości uzyskania tych kompletów z innej szkoły w drodze przekazania, zgodnie z art. 64 ust. 3

- koszt zakupu brakujących kompletów podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych, jest refundowany ze środków dotacji celowej przekazanej na wyposażenie odpowiednio klas II, III, V i VI szkół podstawowych, klas II i III dotychczasowych gimnazjów i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie klasy II, III, V i VI szkoły podstawowej lub klasy II i III dotychczasowego gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe na kolejny rok szkolny. Kwota refundacji jest przyznawana do wysokości stanowiącej iloczyn liczby zakupionych brakujących kompletów podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych, oraz odpowiednio kwot, o których mowa w art. 113 ust. 5, z uwzględnieniem wskaźników określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 113 ust. 12.

Art. 115. 1. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, o którym mowa w art. 55 ust. 1 i 2, jest wykonywane przez jednostki samorządu terytorialnego, począwszy od:

  1) 2018 r. - w zakresie wyposażenia:

   a) szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały edukacyjne dla klasy II,

   b) szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w podręczniki lub materiały edukacyjne dla klas V i VIII,

   c) szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w materiały ćwiczeniowe dla klas II, V i VIII;

  2) 2019 r. - w zakresie wyposażenia:

   a) szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały edukacyjne dla klasy III,

   b) szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w podręczniki lub materiały edukacyjne dla klasy VI,

   c) szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w materiały ćwiczeniowe dla klas III i VI;

  3) 2020 r. - w zakresie wyposażenia:

   a) szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały edukacyjne dla klasy I,

   b) szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w podręczniki lub materiały edukacyjne dla klas IV i VII,

   c) szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w materiały ćwiczeniowe dla klas I, IV i VII.

2. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, o którym mowa w art. 55 ust. 1 i 2, jest wykonywane przez jednostki samorządu terytorialnego w:

  1) 2018 r. - również w zakresie wyposażenia:

   a) szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w materiały ćwiczeniowe dla klas I, IV i VII,

   b) szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla klasy I, w zakresie, o którym mowa odpowiednio w art. 57 ust. 1-3, 5 i 6,

   c) szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla klas IV i VII, w zakresie, o którym mowa odpowiednio w art. 57 ust. 1-3, 5 i 6;

  2) 2019 r. - również w zakresie wyposażenia:

   a) szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w materiały ćwiczeniowe dla klas I, IV i VII,

   b) szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla klasy I, w zakresie, o którym mowa odpowiednio w art. 57 ust. 1-3, 5 i 6,

   c) szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla klas IV i VII, w zakresie, o którym mowa odpowiednio w art. 57.

3. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 2, jest wykonywane przez jednostki samorządu terytorialnego w:

  1) 2018 r. - również w zakresie wyposażenia:

   a) szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w materiały ćwiczeniowe dla klas III i VI,

   b) gimnazjów i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie dotychczasowego gimnazjum w materiały ćwiczeniowe dla klasy III,

   c) szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały ćwiczeniowe dla klasy II, w zakresie, o którym mowa odpowiednio w art. 114 ust. 8 i 9, do wysokości kwot, o których mowa odpowiednio w art. 113 ust. 5, z uwzględnieniem wskaźników określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 113 ust. 12,

   d) szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały ćwiczeniowe dla klasy III, w zakresie, o którym mowa odpowiednio w art. 114 ust. 5-9, do wysokości kwot, o których mowa odpowiednio w art. 113 ust. 5, z uwzględnieniem wskaźników określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 113 ust. 12,

   e) szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla klasy V, w zakresie, o którym mowa odpowiednio w art. 114 ust. 4, 8 i 9, do wysokości kwot, o których mowa odpowiednio w art. 113 ust. 5, z uwzględnieniem wskaźników określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 113 ust. 12,

   f) szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla klasy VI, w zakresie, o którym mowa odpowiednio w art. 114 ust. 5-9, do wysokości kwot, o których mowa odpowiednio w art. 113 ust. 5, z uwzględnieniem wskaźników określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 113 ust. 12,

   g) gimnazjów i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie dotychczasowego gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla klasy II, w zakresie, o którym mowa odpowiednio w art. 114 ust. 4, 8 i 9, do wysokości kwot, o których mowa odpowiednio w art. 113 ust. 5, z uwzględnieniem wskaźników określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 113 ust. 12,

   h) gimnazjów i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie dotychczasowego gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla klasy III, w zakresie, o którym mowa odpowiednio w art. 114 ust. 5-9, do wysokości kwot, o których mowa w art. 113 ust. 5, z uwzględnieniem wskaźników określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 113 ust. 12;

  2) 2019 r. - również w zakresie wyposażenia:

   a) szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla klasy III, w zakresie, o którym mowa odpowiednio w art. 114 ust. 8 i 9, do wysokości kwot, o których mowa odpowiednio w art. 113 ust. 5, z uwzględnieniem wskaźników określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 113 ust. 12,

   b) szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla klasy VI, w zakresie, o którym mowa w art. 114 ust. 3, 4, 8 i 9, do wysokości kwot, o których mowa odpowiednio w art. 113 ust. 5, z uwzględnieniem wskaźników określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 113 ust. 12,

   c) gimnazjów i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie dotychczasowego gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla klasy III, w zakresie, o którym mowa odpowiednio w art. 114 ust. 3, 4, 8 i 9, do wysokości kwot, o których mowa odpowiednio w art. 113 ust. 5, z uwzględnieniem wskaźników określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 113 ust. 12.

Art. 116. 1. Dotacja celowa, o której mowa w art. 55 ust. 3, jest udzielana począwszy od:

  1) 2018 r. - w zakresie wyposażenia:

   a) szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały edukacyjne dla klasy II,

   b) szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w podręczniki lub materiały edukacyjne dla klas V i VIII,

   c) szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w materiały ćwiczeniowe dla klas II, V i VIII;

  2) 2019 r. - w zakresie wyposażenia:

   a) szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały edukacyjne dla klasy III,

   b) szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w podręczniki lub materiały edukacyjne dla klasy VI,

   c) szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w materiały ćwiczeniowe dla klas III i VI;

  3) 2020 r. - w zakresie wyposażenia:

   a) szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały edukacyjne dla klasy I,

   b) szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w podręczniki lub materiały edukacyjne dla klas IV i VII,

   c) szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w materiały ćwiczeniowe dla klas I, IV i VII.

2. Dotacja celowa, o której mowa w art. 55 ust. 3, jest udzielana w:

  1) 2018 r. - również w zakresie wyposażenia:

   a) szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w materiały ćwiczeniowe dla klas I, IV i VII,

   b) szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla klasy I, w zakresie, o którym mowa odpowiednio w art. 57 ust. 1-3, 5 i 6,

   c) szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla klas IV i VII, w zakresie, o którym mowa odpowiednio w art. 57 ust. 1-3, 5 i 6;

  2) 2019 r. - również w zakresie wyposażenia:

   a) szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w materiały ćwiczeniowe dla klas I, IV i VII,

   b) szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla klasy I, w zakresie, o którym mowa odpowiednio w art. 57 ust. 1-3, 5 i 6,

   c) szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla klas IV i VII, w zakresie, o którym mowa odpowiednio w art. 57.

3. Dotacja celowa, o której mowa w art. 113 ust. 3, jest udzielana w:

  1) 2018 r. - również w zakresie wyposażenia:

   a) szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w materiały ćwiczeniowe dla klas III i VI,

   b) gimnazjów i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie dotychczasowego gimnazjum w materiały ćwiczeniowe dla klasy III,

   c) szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały ćwiczeniowe dla klasy II, w zakresie, o którym mowa odpowiednio w art. 114 ust. 8 i 9, do wysokości kwot, o których mowa odpowiednio w art. 113 ust. 5, z uwzględnieniem wskaźników określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 113 ust. 12,

   d) szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały ćwiczeniowe dla klasy III, w zakresie, o którym mowa odpowiednio w art. 114 ust. 5-9, do wysokości kwot, o których mowa odpowiednio w art. 113 ust. 5, z uwzględnieniem wskaźników określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 113 ust. 12,

   e) szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla klasy V, w zakresie, o którym mowa odpowiednio w art. 114 ust. 4, 8 i 9, do wysokości kwot, o których mowa odpowiednio w art. 113 ust. 5, z uwzględnieniem wskaźników określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 113 ust. 12,

   f) szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla klasy VI, w zakresie, o którym mowa odpowiednio w art. 114 ust. 5-9, do wysokości kwot, o których mowa odpowiednio w art. 113 ust. 5, z uwzględnieniem wskaźników określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 113 ust. 12,

   g) gimnazjów i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie dotychczasowego gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla klasy II, w zakresie, o którym mowa odpowiednio w art. 114 ust. 4, 8 i 9, do wysokości kwot, o których mowa odpowiednio w art. 113 ust. 5, z uwzględnieniem wskaźników określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 113 ust. 12,

   h) gimnazjów i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie dotychczasowego gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla klasy III, w zakresie, o którym mowa odpowiednio w art. 114 ust. 5-9, do wysokości kwot, o których mowa w art. 113 ust. 5, z uwzględnieniem wskaźników określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 113 ust. 12;

  2) 2019 r. - również w zakresie wyposażenia:

   a) szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla klasy III, w zakresie, o którym mowa odpowiednio w art. 114 ust. 8 i 9, do wysokości kwot, o których mowa odpowiednio w art. 113 ust. 5, z uwzględnieniem wskaźników określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 113 ust. 12,

   b) szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla klasy VI, w zakresie, o którym mowa w art. 114 ust. 3, 4, 8 i 9, do wysokości kwot, o których mowa odpowiednio w art. 113 ust. 5, z uwzględnieniem wskaźników określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 113 ust. 12,

   c) gimnazjów i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie dotychczasowego gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla klasy III, w zakresie, o którym mowa odpowiednio w art. 114 ust. 3, 4, 8 i 9, do wysokości kwot, o których mowa odpowiednio w art. 113 ust. 5, z uwzględnieniem wskaźników określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 113 ust. 12.

Art. 117. 1. W przypadkach, o których mowa w art. 116 ust. 3 pkt 1 lit. b, g i h oraz pkt 2 lit. c, do szkół utworzonych zgodnie z art. 129 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 pkt 1, 2 i 9 oraz art. 201 ust. 1 pkt 1, 3 i 5, ust. 2 pkt 1, 3, 5 i 7 oraz ust. 3 pkt 1, 3, 5 i 7 ustawy zmienianej w art. 87, stosuje się odpowiednio przepisy art. 114.

2. W przypadkach, o których mowa w art. 116, do dyrektorów szkół utworzonych zgodnie z art. 129 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 pkt 1, 2 i 9 oraz art. 201 ust. 1 pkt 1, 3 i 5, ust. 2 pkt 1, 3, 5 i 7 oraz ust. 3 pkt 1, 3, 5 i 7 ustawy zmienianej w art. 87, w których prowadzi się klasy dotychczasowego gimnazjum, o których mowa w art. 129 ust. 8 ustawy zmienianej w art. 87, stosuje się odpowiednio przepisy art. 54 ust. 4, art. 56, art. 58, art. 59, art. 63 i art. 64, a także przepisy wydane na podstawie art. 60 w związku z art. 113 ust. 11.

Art. 118. 1. Odpowiednio w latach szkolnych 2018/2019 i 2019/2020 na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w zakresie, o którym mowa w art. 113 ust. 1, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania ustalonych dla uczniów klas II, III, V i VI publicznych szkół podstawowych i uczniów klas II i III publicznych dotychczasowych gimnazjów, niepubliczne szkoły podstawowe i niepubliczne dotychczasowe gimnazja otrzymują, na wniosek, dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym.

2. Zapewnienie sfinansowania kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, o których mowa w ust. 1, jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej wykonywanym przez jednostki samorządu terytorialnego będące organem rejestrującym dla niepublicznych szkół podstawowych lub niepublicznych dotychczasowych gimnazjów. Na realizację tego zadania jednostka samorządu terytorialnego otrzymuje dotację celową z budżetu państwa, udzielaną przez wojewodę.

3. Odpowiednio w latach szkolnych 2018/2019 i 2019/2020 na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w zakresie, o którym mowa w art. 113 ust. 1, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania ustalonych dla uczniów klas II, III, V i VI publicznych szkół podstawowych i uczniów klas II i III publicznych dotychczasowych gimnazjów, niepubliczne szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie klasy II, III, V i VI szkoły podstawowej lub klasy II i III dotychczasowego gimnazjum otrzymują, na wniosek, dotację celową z budżetu państwa.

4. Niepubliczne szkoły, o których mowa w ust. 1 i 3, które otrzymały dotację celową, o której mowa w ust. 1 i 3, zapewniają uczniom bezpłatny dostęp do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, zakupionych z tej dotacji.

5. Odpowiednio w latach szkolnych 2018/2019 i 2019/2020 w przypadku niepublicznych szkół podstawowych oraz niepublicznych szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej stosuje się odpowiednio przepisy art. 67, art. 68, art. 112, art. 113 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 5-7, ust. 8 pkt 1, ust. 9-12 i 14, z tym że w zakresie art. 113 ust. 14 nie stosuje się przepisów art. 54 ust. 3 i 4, art. 64, art. 65 ust. 3 i art. 66, a także stosuje się odpowiednio przepisy art. 114, art. 115 ust. 1 i 2, ust. 3 pkt 1 lit. a i c-f, pkt 2 lit. a i b oraz art. 116 ust. 1 i 2, ust. 3 pkt 1 lit. a i c-f, pkt 2 lit. a i b oraz art. 117, z tym że w zakresie art. 117 ust. 2 nie stosuje się przepisów art. 54 ust. 4, art. 63 i art. 64.

6. Odpowiednio w latach szkolnych 2018/2019 i 2019/2020 w przypadku niepublicznych dotychczasowych gimnazjów oraz niepublicznych szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie dotychczasowego gimnazjum stosuje się odpowiednio przepisy art. 67, art. 68, art. 112 ust. 3, art. 113 ust. 1 pkt 3, ust. 5-7, ust. 8 pkt 2, ust. 9-12 i 15, z tym że w zakresie art. 113 ust. 15 nie stosuje się przepisów art. 22aa, art. 22aj i art. 22b ustawy zmienianej w art. 80, przepisu art. 22ab ustawy zmienianej w art. 80, w brzmieniu obowiązującym do dnia 15 lutego 2017 r., oraz przepisów art. 54 ust. 3 i 4 oraz art. 64 i art. 66, a także stosuje się odpowiednio przepisy art. 114 ust. 3-9, art. 115 ust. 3 pkt 1 lit. b, g i h, pkt 2 lit. c, art. 116 ust. 3 pkt 1 lit. b, g i h, pkt 2 lit. c oraz art. 117, z tym że w zakresie art. 117 ust. 2 nie stosuje się przepisów art. 54 ust. 4, art. 63 i art. 64.

7. W przypadku uczniów niepublicznych dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie dotychczasowego liceum ogólnokształcącego stosuje się odpowiednio przepisy art. 67 pkt 2 i art. 68.

8. Przepisów ust. 1-7 nie stosuje się do szkół dla dorosłych.

Art. 119. 1. Na lata szkolne 2017/2018 i 2018/2019 wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, w roku szkolnym:

  1) 2017/2018 - dla klas II i III,

  2) 2018/2019 - dla klasy III

- zapewnia minister właściwy do spraw oświaty i wychowania; przepisy art. 54 ust. 3 i 4 oraz art. 64 ust. 1-6 stosuje się odpowiednio.

2. Podręczniki, o których mowa w ust. 1, stają się własnością organu prowadzącego szkołę podstawową z dniem ich przekazania przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

3. Podręczniki, o których mowa w ust. 1, są dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych.

4. Na lata szkolne 2017/2018 i 2018/2019 wyposażenie niepublicznych szkół podstawowych w podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, w roku szkolnym:

  1) 2017/2018 - dla klas II i III,

  2) 2018/2019 - dla klasy III

- zapewnia minister właściwy do spraw oświaty i wychowania na wniosek dyrektora niepublicznej szkoły podstawowej; informacje o terminie i sposobie złożenia wniosku zamieszcza się na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

5. Niepubliczne szkoły podstawowe zapewniają bezpłatny dostęp do podręczników, o których mowa w ust. 4.

6. W przypadku likwidacji publicznych i niepublicznych szkół podstawowych lub szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej podręczniki, o których mowa w ust. 1 i 4, podlegają zwrotowi odpowiednio jednostce samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym albo ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

7. W latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 w przypadku szkolnych punktów konsultacyjnych, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy zmienianej w art. 86, oraz szkół, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy zmienianej w art. 86, które umożliwiają uzupełnienie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej, stosuje się odpowiednio przepisy ust. 1-3.

8. W przypadku publicznych szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej stosuje się odpowiednio przepisy ust. 1-3 i 6, a w przypadku niepublicznych szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej stosuje się odpowiednio przepisy ust. 4-6.

9. W przypadku podręczników do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionych na rok szkolny 2016/2017 klasom I-III szkoły podstawowej na podstawie art. 339 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 87, w brzmieniu dotychczasowym, przepisy ust. 2, 3 i 5-8, art. 54 ust. 3 i 4 oraz art. 64 ust. 1-6 stosuje się odpowiednio.

Art. 120. 1. Ustala się następujący maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na realizację zadania, o którym mowa w art. 54 ust. 1 i 2, art. 69 ust. 2 i 3, art. 112, art. 113 ust. 16, art. 118 ust. 2 i 3 oraz art. 119 ust. 1 i 4:

  1) w 2018 r. - 404 mln zł;

  2) w 2019 r. - 286 mln zł;

  3) w 2020 r. - 393 mln zł;

  4) w 2021 r. - 439 mln zł;

  5) w 2022 r. - 273 mln zł;

  6) w 2023 r. - 373 mln zł;

  7) w 2024 r. - 429 mln zł;

  8) w 2025 r. - 287 mln zł;

  9) w 2026 r. - 396 mln zł;

  10) w 2027 r. - 447 mln zł.

2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania monitoruje wykorzystanie limitów wydatków na zadanie, o którym mowa w ust. 1, oraz, w razie potrzeby, wdraża mechanizmy korygujące.

3. W przypadku gdy łączne wydatki budżetu państwa na zadanie, o którym mowa w art. 54 ust. 1 i 2, art. 69 ust. 2 i 3, art. 112, art. 113 ust. 16, art. 118 ust. 2 i 3 oraz art. 119 ust. 1 i 4, powodowałyby zagrożenie przekroczenia w danym roku budżetowym limitu określonego w ust. 1, kwoty dotacji celowej na ucznia, o których mowa odpowiednio w art. 55 ust. 5 lub art. 113 ust. 5, zostaną odpowiednio pomniejszone:

  1) w pierwszej kolejności, analizując wskaźnik wykorzystania dotacji celowej w roku poprzedzającym rok bazowy; wskaźnik ten stanowi iloraz wykorzystanej kwoty dotacji celowej w roku poprzedzającym rok bazowy oraz kwoty dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadania, o którym mowa w art. 54 ust. 1 i 2, art. 69 ust. 2 i 3, art. 112 oraz art. 118 ust. 2 i 3, w roku poprzedzającym rok bazowy; w przypadku gdy wskaźnik ten będzie mniejszy od wartości 1, kwoty dotacji celowej na ucznia, o których mowa odpowiednio w art. 55 ust. 5 oraz art. 113 ust. 5, mogą zostać odpowiednio pomniejszone do iloczynu wartości tego wskaźnika i kwot dotacji na ucznia, o których mowa odpowiednio w art. 55 ust. 5 lub art. 113 ust. 5, nie więcej jednak niż niezbędne do wyeliminowania zagrożenia przekroczenia w danym roku budżetowym limitu określonego w ust. 1;

  2) jeżeli w wyniku operacji określonej w pkt 1 nadal istnieje zagrożenie przekroczenia w danym roku budżetowym limitu określonego w ust. 1, dokonuje się pomniejszenia kwot dotacji celowej, o których mowa odpowiednio w art. 55 ust. 5 lub art. 113 ust. 5, o minimalny wskaźnik procentowy, który wyeliminuje zagrożenie przekroczenia w danym roku budżetowym limitu określonego w ust. 1.

4. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania ogłasza, w drodze obwieszczenia, do dnia 1 marca, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", pomniejszone, zgodnie z ust. 3, kwoty dotacji celowej, o których mowa odpowiednio w art. 55 ust. 5 lub w art. 113 ust. 5.

5. W przypadku zadziałania mechanizmów korygujących określonych w ust. 3, rada pedagogiczna, ustalając zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne lub ustalając materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym, może podjąć decyzję o prowadzeniu obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego o najmniejszej liczbie godzin nauczania bez zastosowania podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Art. 121. 1. W 2018 r. w przypadku gminy, w której wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie jest równy lub niższy od 40% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin, kwota dotacji, o której mowa w art. 90r ust. 1 ustawy zmienianej w art. 80, nie może przekroczyć 95% kwoty świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym udzielonych w roku budżetowym przez gminę, pod warunkiem że kwota stypendiów szkolnych, o których mowa w art. 90c ust. 2 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 80, lub zasiłków szkolnych, o których mowa w art. 90c ust. 2 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 80, przekazana uczniom i uczestnikom zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w roku budżetowym będzie nie mniejsza niż 95% kwoty naliczonej tej gminie zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 90r ust. 3 ustawy zmienianej w art. 80.

2. W 2018 r. w przypadku gminy, w której wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie jest równy lub niższy od 75% i wyższy od 40% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin, kwota dotacji, o której mowa w art. 90r ust. 1 ustawy zmienianej w art. 80, nie może przekroczyć 90% kwoty świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym udzielonych w roku budżetowym przez gminę, pod warunkiem że kwota stypendiów szkolnych, o których mowa w art. 90c ust. 2 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 80, lub zasiłków szkolnych, o których mowa w art. 90c ust. 2 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 80, przekazana uczniom i uczestnikom zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w roku budżetowym będzie nie mniejsza niż 95% kwoty naliczonej tej gminie zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 90r ust. 3 ustawy zmienianej w art. 80.

Art. 122. Do dnia 31 sierpnia 2022 r. publiczne szkoły artystyczne przekazane przez jednostkę samorządu terytorialnego do prowadzenia osobie prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego oraz osobie fizycznej na podstawie umowy, o której mowa w art. 5 ust. 5g ustawy zmienianej w art. 80, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r., otrzymują środki na przyznanie stypendiów za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe, o których mowa w art. 90c ust. 3 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 80, z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w ramach dotacji, o której mowa w art. 111 ust. 1.

Istniejące wersje czasowe art. 123
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2017 r. poz. 2203
2019.01.01
zmieniony przez
2020.01.07 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 17
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 123. 1. Do postępowań w sprawie dokonania oceny pracy nauczyciela, wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 września 2018 r., stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. (uchylony)

3. (uchylony)

Art. 124. Nauczyciele zatrudnieni w dniu 1 września 2018 r. w szkole, posiadający stopień naukowy oraz legitymujący się co najmniej pięcioletnim okresem pracy w szkole wyższej, z tym dniem uzyskują z mocy prawa stopień nauczyciela mianowanego, chyba że już uzyskali ten stopień na podstawie przepisów dotychczasowych.

Art. 125. Staż na kolejny stopień awansu zawodowego nauczyciela rozpoczęty i niezakończony przed dniem 1 września 2018 r. jest odbywany według dotychczasowych przepisów.

Art. 126. Do postępowań o nadanie nauczycielom stopnia awansu zawodowego, wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 września 2018 r., stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 127. W przypadku nauczycieli, którzy zakończyli staż na kolejny stopień awansu zawodowego przed dniem 1 września 2018 r., lecz do tego dnia nie otrzymali oceny dorobku zawodowego za okres stażu lub nie złożyli wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego, ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu jest dokonywana oraz postępowanie kwalifikacyjne lub egzaminacyjne jest prowadzone według dotychczasowych przepisów.

Art. 128. W przypadku nauczyciela stażysty, który w dniu 1 września 2018 r. odbywa staż na kolejny stopień awansu zawodowego, rozpoczęty z początkiem roku szkolnego 2017/2018, ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu jest dokonywana oraz postępowanie kwalifikacyjne na stopień nauczyciela kontraktowego jest prowadzone według dotychczasowych przepisów.

Art. 129. W przypadku nauczyciela kontraktowego i nauczyciela mianowanego, który do dnia 1 września 2018 r. w trakcie odbywania stażu na kolejny stopień awansu zawodowego zmienił miejsce zatrudnienia i za okres dotychczas odbytego stażu otrzymał pozytywną ocenę dorobku zawodowego, ocena ta jest uwzględniana do oceny pracy dokonywanej po zakończeniu całego stażu.

Art. 130. W roku szkolnym 2018/2019 nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego, jeżeli legitymuje się co najmniej dwuletnim okresem pracy w szkole od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego.

Art. 131. Do nauczycieli przeniesionych do innej szkoły na podstawie art. 19 ustawy zmienianej w art. 76, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2018 r., przepis ten stosuje się do końca okresu, na jaki zostali przeniesieni.

Art. 132. Do rozwiązania stosunku pracy z nauczycielami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, którzy w dniu 1 stycznia 2018 r. są czasowo niezdolni do pracy z powodu choroby, a okres tej niezdolności przekracza 182 dni, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Istniejące wersje czasowe art. 133
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2017 r. poz. 2203
2019.01.01
zmieniony przez
2019.09.01
uchylony przez
2020.01.07 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 17
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 133. (uchylony)

Art. 134. W przypadku szkół przekazanych przed dniem 1 stycznia 2018 r. do prowadzenia osobie prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego oraz osobie fizycznej na podstawie art. 5 ust. 5g ustawy zmienianej w art. 80, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r., lub art. 9 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 86, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, która przekazała szkołę, w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, jest obowiązany wskazać inną szkołę prowadzoną przez tę jednostkę, w której będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na każdego nauczyciela będącego emerytem lub rencistą z przekazanej szkoły oraz nauczyciela pobierającego nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, którego szkoła była ostatnim miejscem pracy. Osoby te korzystają z usług i świadczeń finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na zasadach i warunkach ustalonych w regulaminie obowiązującym we wskazanej szkole.

Art. 135. Nauczyciel, nauczyciel będący emerytem, rencistą lub nauczycielem pobierającym nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, który do dnia 1 stycznia 2018 r. korzystał z uprawnień określonych w art. 54 ust. 1 lub 4, art. 56 lub art. 60 ustawy zmienianej w art. 76, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2018 r., zachowuje te uprawnienia do końca okresu, na jaki zostały mu one przyznane.

Art. 136. Nauczyciele, którzy do dnia 1 września 2018 r. spełnili warunki otrzymania jednorazowego zasiłku na zagospodarowanie, określone w art. 61 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 76, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2018 r., zachowują prawo do tego zasiłku.

Art. 137. Do nauczyciela zatrudnionego w wymiarze niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć nie stosuje się art. 61 ustawy zmienianej w art. 76, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2018 r.

Art. 138. Zasiłek na zagospodarowanie podlega zwrotowi na zasadach określonych w art. 61 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 76, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2018 r.

Art. 139. W przypadku szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego zadania i kompetencje organu prowadzącego określone w art. 61 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 76, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2018 r., wykonuje odpowiednio wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa.

Art. 140. Dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, którzy przed dniem 1 stycznia 2018 r. nie wykorzystali przysługującego im urlopu uzupełniającego, urlopu tego udziela się na dotychczasowych zasadach.

Art. 141. Nauczycielom, którzy przed dniem 1 stycznia 2018 r. uzyskali orzeczenie o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia, udziela się tego urlopu na dotychczasowych zasadach.

Art. 142. Nauczyciele, którzy w dniu 1 stycznia 2018 r. przebywają na urlopie dla poratowania zdrowia, zachowują prawo do tego urlopu do końca okresu, na jaki go udzielono, chyba że wcześniej zostaną odwołani z urlopu na podstawie art. 73 ust. 7 ustawy zmienianej w art. 76, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 143. Osoby zatrudnione w dniu 1 września 2018 r. na stanowisku asystenta nauczyciela, asystenta osoby, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 86, lub asystenta wychowawcy świetlicy mogą być nadal zatrudnione na tym stanowisku na dotychczasowych zasadach nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2020 r.

Art. 144. W okresie od dnia 1 września 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. do nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy zmienianej w art. 76, oraz innych formach wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy zmienianej w art. 76, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć, w tym do nauczyciela zatrudnionego na stanowisku dyrektora, mają zastosowanie przepisy art. 9a-9i, art. 22 ust. 3 i 4, art. 49 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 51 i art. 88 ustawy zmienianej w art. 76, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oraz art. 70a ust. 3, 4 i 6 ustawy zmienianej w art. 76, w brzmieniu obowiązującym w dniu 1 września 2018 r.

Art. 145. Do podziału części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 r. przyjmuje się dane zgromadzone w systemie informacji oświatowej, o którym mowa w art. 105 ustawy zmienianej w art. 83, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 146. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie:

  1) art. 30 ust. 7 ustawy zmienianej w art. 76 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 30 ust. 7 ustawy zmienianej w art. 76, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oraz mogą być zmieniane na podstawie tego przepisu;

  2) art. 14d ust. 10 ustawy zmienianej w art. 80 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 53 ust. 11 oraz mogą być zmieniane na podstawie tego przepisu;

  3) art. 80 ust. 7 i art. 90 ust. 4g ustawy zmienianej w art. 80 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 42 ust. 3 oraz mogą być zmieniane na podstawie tego przepisu.

Istniejące wersje czasowe art. 147
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2017 r. poz. 2203
2019.09.01
zmieniony przez
2020.01.07 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 17
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 147. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r., z wyjątkiem:

  1) art. 80 pkt 11-15, art. 83 pkt 3, 10 i 12-15, art. 86 pkt 5 i 11-14, art. 87 pkt 2, 4 i 5, art. 88, art. 89, art. 91 ust. 1 i art. 145, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia;*)

  2) art. 54-69, art. 80 pkt 2, 4-10 i pkt 16 w zakresie art. 85b, art. 85, art. 86 pkt 8, art. 87 pkt 11-13 i art. 112-120, które wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2018 r.;

  3) art. 76 pkt 1-14, pkt 17 lit. b, pkt 22, 23, pkt 28 w zakresie art. 61, pkt 37 lit. a w zakresie art. 91b ust. 2 pkt 1 i 2 oraz lit. b i c, pkt 38 lit. b, art. 83 pkt 4 i pkt 11 lit. a tiret drugie, art. 86 pkt 4 oraz art. 144, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2018 r.;

  4) art. 35 ust. 4 i 5, art. 70, art. 76 pkt 33 i pkt 37 lit. a w zakresie art. 91b ust. 2 pkt 3 i 4, art. 80 pkt 17 w zakresie art. 90r i art. 81 w zakresie art. 28 ust. 6 pkt 6, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.;

  5) (uchylony)

_______________________
*) Ustawa została ogłoszona w dniu 29.11.2017 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60