Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Finanse publiczne » Oświata »  Ustawa z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań ...

Ustawa z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych

 Dz. U. z 2017 r. poz. 2203
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wersje poprzedzające
 Dz. U. z 2020 r. poz. 17
Istniejące wersje czasowe rozdziału 7
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2017 r. poz. 2203
2019.09.01
zmieniony przez
2020.01.07 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 17
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Rozdział 7

 Wyposażenie szkół oraz szkół polskich w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe

Istniejące wersje czasowe art. 54
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2017 r. poz. 2203
2019.09.01
zmieniony przez
2020.01.07 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 17
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 54. 1. Uczniowie publicznych szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania ustalonych dla tych szkół.

2. Uczniowie szkół polskich, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy - Prawo oświatowe, oraz szkół, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy - Prawo oświatowe, które umożliwiają tym uczniom uzupełnienie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej, mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, umożliwiających nauczanie obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w planie nauczania uzupełniającego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 3 pkt 1 ustawy - Prawo oświatowe. Do szkolnych punktów konsultacyjnych przepisy ust. 3 i 4 oraz art. 64 stosuje się odpowiednio.

3. Publiczna szkoła podstawowa i szkoła artystyczna realizująca kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej nieodpłatnie:

  1) wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne, mające postać papierową, lub

  2) zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających postać elektroniczną, lub

  3) przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu lub je udostępnia.

4. Szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych określa dyrektor publicznej szkoły podstawowej i szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, uwzględniając konieczność zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania tych podręczników lub materiałów.

5. Przepisów ust. 1-4 nie stosuje się do szkół dla dorosłych.

Art. 55. 1. Wyposażenie:

  1) publicznych szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, dla klas I-III,

  2) publicznych szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, dla klas IV-VIII

- jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, wykonywanym przez jednostki samorządu terytorialnego prowadzące te szkoły.

2. W przypadku publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne, zapewnienie sfinansowania kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, o których mowa w ust. 1, jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, wykonywanym przez jednostki samorządu terytorialnego będące dla tych szkół organem rejestrującym.

3. Na realizację zadania, o którym mowa w ust. 1 i 2, jednostka samorządu terytorialnego otrzymuje dotację celową z budżetu państwa, udzielaną przez wojewodę.

4. Na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, o których mowa w ust. 1, publiczna szkoła podstawowa prowadzona przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego oraz osobę fizyczną otrzymuje, na wniosek, dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tej szkoły organem rejestrującym.

5. Dotacja celowa jest obliczana i przyznawana na wyposażenie publicznych szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w:

  1) podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały edukacyjne, w kwocie do wysokości 75 zł na ucznia - w przypadku klas I-III;

  2) materiały ćwiczeniowe w kwocie do wysokości 50 zł na ucznia - w przypadku klas I-III;

  3) podręczniki lub materiały edukacyjne, w kwocie do wysokości:

   a) 140 zł na ucznia - w przypadku klasy IV,

   b) 180 zł na ucznia - w przypadku klasy V i VI,

   c) 250 zł na ucznia - w przypadku klasy VII i VIII;

  4) materiały ćwiczeniowe w kwocie do wysokości 25 zł na ucznia - w przypadku klas IV-VIII.

6. Kwoty dotacji celowej, o których mowa w ust. 5, oraz kwota refundacji, o której mowa w art. 57 ust. 4, są powiększane przez pomnożenie ich przez wskaźniki:

  1) nie mniejsze niż 2 i nie większe niż 3 - w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, niesłyszących, słabosłyszących, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, niewidomych i słabowidzących, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o ile uczniowie ci będą korzystać z podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów;

  2) nie mniejsze niż 5 i nie większe niż 10 - w przypadku uczniów słabowidzących posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o ile uczniowie ci będą korzystać z podręczników do kształcenia specjalnego przeznaczonych dla uczniów słabowidzących, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów, wydrukowanych w druku powiększonym;

  3) nie mniejsze niż 10 i nie większe niż 25 - w przypadku uczniów niewidomych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o ile uczniowie ci będą korzystać z podręczników do kształcenia specjalnego przeznaczonych dla uczniów niewidomych, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów, wydrukowanych w systemie Braille'a lub technologii umożliwiającej ich odczyt przez uczniów niewidomych.

7. Maksymalne kwoty dotacji celowej, o których mowa w ust. 5, mogą podlegać weryfikacji. Weryfikacji dokonuje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, biorąc pod uwagę liczbę obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego na danym etapie edukacyjnym, warunki, jakie muszą spełniać podręczniki oraz kształtowanie się cen podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

8. Maksymalne kwoty dotacji celowej, o których mowa w ust. 5, po weryfikacji obowiązują od roku budżetowego następującego po roku, w którym była dokonana weryfikacja.

9. Koszty obsługi zadania, o którym mowa w ust. 1 i 2, wynoszą 1% przekazanej kwoty dotacji celowej.

10. Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, maksymalne kwoty dotacji celowej, o których mowa w ust. 5, po weryfikacji, w terminie do końca czerwca roku, w którym jest dokonywana weryfikacja.

Art. 56. 1. Dotacja celowa, o której mowa w art. 55 ust. 5 pkt 1 i 3, jest udzielana, z uwzględnieniem kosztów obsługi zadania, o których mowa w art. 55 ust. 9, do wysokości stanowiącej iloczyn liczby uczniów danej klasy, którym należy zapewnić komplet podręczników lub materiałów edukacyjnych, oraz odpowiednio kwot, o których mowa w art. 55 ust. 5 pkt 1 i 3, z uwzględnieniem wskaźników, o których mowa w art. 55 ust. 6, pod warunkiem że taki komplet podręczników lub materiałów edukacyjnych będzie zapewniał możliwość używania ich przez uczniów tej klasy przez co najmniej trzy kolejne lata szkolne. Następna dotacja celowa na uczniów tej klasy jest udzielana po trzech kolejnych latach szkolnych.

2. Liczba uczniów danej klasy objęta dotacją celową, o której mowa w art. 55 ust. 5 pkt 1 i 3, udzielaną zgodnie z ust. 1, jest zwiększana o liczbę uczniów równą liczbie oddziałów danej klasy objętych tą dotacją.

3. Dotacja celowa, o której mowa w art. 55 ust. 5 pkt 2 i 4, jest udzielana corocznie, z uwzględnieniem kosztów obsługi zadania, o których mowa w art. 55 ust. 9, do wysokości stanowiącej iloczyn liczby uczniów danej klasy, którym należy zapewnić materiały ćwiczeniowe, oraz odpowiednio kwot, o których mowa w art. 55 ust. 5 pkt 2 i 4, z uwzględnieniem wskaźników, o których mowa w art. 55 ust. 6.

4. W ramach łącznej kwoty dotacji celowej, o której mowa w art. 55 ust. 5 pkt 1 i 3, przyznanej na wyposażenie danej publicznej szkoły podstawowej lub szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, w danym roku budżetowym, w podręczniki lub materiały edukacyjne, dyrektor tej szkoły, ustalając zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych zgodnie z art. 22ab ust. 4 pkt 1 ustawy o systemie oświaty, może w uzasadnionych przypadkach wyrazić zgodę na zwiększenie kosztu zakupu kompletu podręczników lub materiałów edukacyjnych na każdego ucznia danej klasy, przekraczając odpowiednio kwoty, o których mowa w art. 55 ust. 5 pkt 1 albo 3, informując jednocześnie organ prowadzący o zwiększeniu kosztu zakupu kompletu podręczników lub materiałów edukacyjnych.

5. W ramach łącznej kwoty dotacji celowej, o której mowa w art. 55 ust. 5 pkt 2 i 4, przyznanej na wyposażenie danej publicznej szkoły podstawowej lub szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, w danym roku budżetowym, w materiały ćwiczeniowe, dyrektor tej szkoły, ustalając materiały ćwiczeniowe zgodnie z art. 22ab ust. 4 pkt 2 ustawy o systemie oświaty, może w uzasadnionych przypadkach wyrazić zgodę na zwiększenie kosztu zakupu materiałów ćwiczeniowych na każdego ucznia danej klasy, przekraczając odpowiednio kwoty, o których mowa w art. 55 ust. 5 pkt 2 albo 4, informując jednocześnie organ prowadzący o zwiększeniu kosztu zakupu materiałów ćwiczeniowych.

6. W przypadku kwot dotacji celowej, o których mowa w art. 55 ust. 5, powiększonych wskaźnikami określonymi w art. 55 ust. 6 i w przepisach wydanych na podstawie art. 61, nie stosuje się przepisów ust. 4 i 5.

7. Dotacja celowa może być wykorzystana także na pokrycie kosztu drukowania i powielania podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w celach dydaktycznych lub na zakup urządzeń umożliwiających drukowanie lub powielanie tych podręczników i materiałów, a w przypadku uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - także na zakup sprzętu lub oprogramowania umożliwiającego odczyt podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w postaci elektronicznej.

Art. 57. 1. Jeżeli w latach następujących po roku, w którym udzielono dotacji celowej na wszystkich uczniów danej klasy, istnieje konieczność zapewnienia kompletu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla danej klasy, która nie funkcjonowała w danej szkole lub do tej klasy nie uczęszczali uczniowie, dotacja celowa, o której mowa w art. 55 ust. 5, jest udzielana do wysokości stanowiącej iloczyn liczby uczniów tej klasy, którym należy zapewnić komplet podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, oraz odpowiednio kwot, o których mowa w art. 55 ust. 5, z uwzględnieniem wskaźników, o których mowa w art. 55 ust. 6. Przepisy art. 56 ust. 4-6 stosuje się odpowiednio.

2. W przypadku gdy w ramach danej klasy nie funkcjonował dany oddział przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio. Przepis art. 56 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

3. Jeżeli istnieje konieczność zapewnienia odpowiedniego kompletu podręczników lub materiałów edukacyjnych, w tym kompletu dostosowanego do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia niepełnosprawnego, w przypadku gdy:

  1) liczba uczniów danej klasy jest większa niż w poprzednim roku szkolnym, a od roku szkolnego rozpoczynającego się w roku, w którym udzielono ostatniej dotacji celowej na wszystkich uczniów tej klasy, nie upłynęły trzy lata szkolne lub

  2) liczba uczniów danej klasy nie jest większa niż w poprzednim roku szkolnym, a istnieje konieczność zakupu kompletu podręczników lub materiałów edukacyjnych, w szczególności dostosowanego do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia niepełnosprawnego, z powodu niedokonania zakupu takiego kompletu ze środków ostatniej dotacji celowej udzielonej na wszystkich uczniów tej klasy lub udzielonej w poprzednim roku, jeżeli ostatniej dotacji celowej na wszystkich uczniów tej klasy udzielono dwa lata temu, lub

  3) komplet podręczników lub materiałów edukacyjnych dostosowany do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia niepełnosprawnego został wcześniej przekazany innej szkole, zgodnie z art. 64 ust. 3

- dotacja celowa, o której mowa w art. 55 ust. 5 pkt 1 i 3, jest udzielana do wysokości stanowiącej iloczyn liczby zakupionych brakujących kompletów podręczników lub materiałów edukacyjnych, w tym dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych, oraz odpowiednio kwot, o których mowa w art. 55 ust. 5 pkt 1 i 3, z uwzględnieniem wskaźników, o których mowa w art. 55 ust. 6.

4. Jeżeli w latach następujących po roku, w którym udzielono dotacji celowej na wszystkich uczniów danej klasy na wyposażenie klas IV-VIII publicznej szkoły podstawowej oraz szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie klas IV-VIII szkoły podstawowej, istnieje konieczność zapewnienia, ze względu na zdiagnozowany stopień zaawansowania znajomości danego języka obcego nowożytnego przez uczniów kolejnych roczników tych klas, podręczników lub materiałów edukacyjnych do danego języka obcego nowożytnego innych pod względem poziomu zaawansowania niż zakupione ze środków dotacji celowej, koszt zakupu tych brakujących podręczników lub materiałów edukacyjnych jest refundowany ze środków dotacji celowej przekazanej na wyposażenie tych szkół w podręczniki lub materiały edukacyjne na kolejny rok szkolny. Kwota refundacji zapewnienia tych podręczników lub materiałów edukacyjnych jest przyznawana do wysokości 25 zł na ucznia, z uwzględnieniem kosztów obsługi zadania, o których mowa w art. 55 ust. 9.

5. Jeżeli w wyniku zwiększenia się liczby uczniów danej klasy w ciągu roku szkolnego środki z przekazanej dotacji celowej nie pokryją kosztu zakupu kompletów podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla tych uczniów, koszt zakupu brakujących kompletów podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych jest refundowany ze środków dotacji celowej przekazanej na wyposażenie publicznych szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe na kolejny rok szkolny. Kwota refundacji jest przyznawana do wysokości stanowiącej iloczyn liczby zakupionych brakujących kompletów podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych oraz odpowiednio kwot, o których mowa w art. 55 ust. 5, z uwzględnieniem wskaźników, o których mowa w art. 55 ust. 6.

6. Jeżeli w ciągu roku szkolnego istnieje konieczność zakupu dodatkowych kompletów podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych, w wyniku:

  1) dostarczenia do szkoły orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, a środki z przekazanej dotacji celowej nie pokryją kosztu zakupu tych kompletów, lub

  2) braku możliwości uzyskania tych kompletów z innej szkoły w drodze przekazania, zgodnie z art. 64 ust. 3

- koszt zakupu brakujących kompletów podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych, jest refundowany ze środków dotacji celowej przekazanej na wyposażenie publicznych szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe na kolejny rok szkolny. Kwota refundacji jest przyznawana do wysokości stanowiącej iloczyn liczby zakupionych brakujących kompletów podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych, oraz odpowiednio kwot, o których mowa w art. 55 ust. 5, z uwzględnieniem wskaźników, o których mowa w art. 55 ust. 6.

Art. 58. 1. Dotacja celowa, o której mowa w art. 55 ust. 3, jest przekazywana w terminie od dnia 6 maja do dnia 15 października.

2. Dyrektor publicznej szkoły podstawowej oraz szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przekazuje organowi prowadzącemu informacje niezbędne dla ustalenia wysokości dotacji celowej, o której mowa w art. 55 ust. 3.

3. Dyrektor publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego oraz osobę fizyczną przekazuje jednostce samorządu terytorialnego, właściwej do udzielenia dotacji celowej, o której mowa w art. 55 ust. 4, wniosek o udzielenie tej dotacji wraz z informacjami niezbędnymi dla ustalenia wysokości dotacji.

4. Informacje i wniosek, o których mowa w ust. 2 i 3, oraz ich aktualizacje, o których mowa w ust. 7, przekazuje się w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 10 września.

5. Dotacja celowa, o której mowa w art. 55 ust. 4, jest przekazywana w terminie 14 dni od dnia otrzymania dotacji celowej, o której mowa w art. 55 ust. 3, przez jednostkę samorządu terytorialnego.

6. Jednostka samorządu terytorialnego, na podstawie informacji i wniosków, o których mowa w ust. 2 i 3, przekazuje do wojewody wniosek o udzielenie dotacji celowej, o której mowa w art. 55 ust. 3, w terminie od dnia 15 kwietnia do dnia 15 września. Jednostka samorządu terytorialnego może złożyć więcej niż jeden wniosek.

7. Dyrektor publicznej szkoły podstawowej oraz szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, o których mowa w ust. 2 i 3, ma obowiązek dokonania aktualizacji informacji i wniosku, o których mowa w ust. 2 i 3, w związku ze zmianą prognozowanej liczby uczniów w danych klasach lub zmianą wyników postępowania rekrutacyjnego do tych szkół.

8. Jednostka samorządu terytorialnego na podstawie informacji i wniosków, o których mowa w ust. 7, ma obowiązek dokonania aktualizacji wniosku, o którym mowa w ust. 6.

9. Jeżeli w wyniku aktualizacji informacji i wniosku, o których mowa w ust. 7, złożonych przez publiczną szkołę podstawową prowadzoną przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego oraz osobę fizyczną, wnioskowana kwota dotacji celowej ulegnie zmniejszeniu, a dotacja celowa przekazana przez jednostkę samorządu terytorialnego przekracza kwotę wskazaną w aktualizacji informacji i wniosku, szkoła, w terminie 5 dni od dnia złożenia tej aktualizacji, zwraca jednostce samorządu terytorialnego kwotę dotacji równą różnicy między kwotą, którą szkoła otrzymała, a kwotą wynikającą z aktualizacji.

10. Jeżeli w wyniku aktualizacji wniosku, o której mowa w ust. 8, wnioskowana kwota dotacji celowej ulegnie zmniejszeniu, a dotacja celowa przekazana przez wojewodę jednostce samorządu terytorialnego przekracza kwotę wskazaną w aktualizacji wniosku, jednostka samorządu terytorialnego, w terminie 5 dni od dnia złożenia aktualizacji, zwraca wojewodzie kwotę dotacji równą różnicy między kwotą, którą jednostka samorządu terytorialnego otrzymała, a kwotą wynikającą z aktualizacji.

Art. 59. 1. Dotacja celowa może być wykorzystana do końca roku budżetowego, na który została udzielona.

2. Dyrektor publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego oraz osobę fizyczną rozlicza wykorzystanie dotacji celowej, o której mowa w art. 55 ust. 4, z łącznej kwoty dotacji celowej, o której mowa w art. 55 ust. 5 pkt 1 i 3, z uwzględnieniem wskaźników, o których mowa w art. 55 ust. 6, w tym kwot refundacji, o których mowa w art. 57 ust. 4-6, przyznanej na wyposażenie tej szkoły w podręczniki lub materiały edukacyjne, w danym roku budżetowym.

3. Dyrektor publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego oraz osobę fizyczną rozlicza wykorzystanie dotacji celowej, o której mowa w art. 55 ust. 4, z łącznej kwoty dotacji celowej, o której mowa w art. 55 ust. 5 pkt 2 i 4, z uwzględnieniem wskaźników, o których mowa w art. 55 ust. 6, w tym kwot refundacji, o których mowa w art. 57 ust. 5 i 6, przyznanej na wyposażenie tej szkoły w materiały ćwiczeniowe, w danym roku budżetowym.

4. Jednostka samorządu terytorialnego rozlicza wykorzystanie dotacji celowej, o której mowa w art. 55 ust. 3, z łącznej kwoty dotacji celowej przyznanej, w danym roku budżetowym, na wyposażenie publicznych szkół podstawowych oraz szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w podręczniki lub materiały edukacyjne, w tym kwot refundacji, o których mowa w art. 57 ust. 4-6, w odniesieniu do każdej ze szkół prowadzonych przez tę jednostkę samorządu terytorialnego lub szkół, dla której ta jednostka samorządu terytorialnego jest organem rejestrującym.

5. Jednostka samorządu terytorialnego rozlicza wykorzystanie dotacji celowej, o której mowa w art. 55 ust. 3, z łącznej kwoty dotacji celowej przyznanej, w danym roku budżetowym, na wyposażenie publicznych szkół podstawowych oraz szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w materiały ćwiczeniowe, w tym kwot refundacji, o których mowa w art. 57 ust. 5 i 6, w odniesieniu do każdej ze szkół prowadzonych przez tę jednostkę samorządu terytorialnego lub szkół, dla których ta jednostka samorządu terytorialnego jest organem rejestrującym.

6. Rozliczenie wykorzystania dotacji celowej, o której mowa w art. 55 ust. 4, przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego oraz osobę fizyczną oraz zwrot niewykorzystanej dotacji następują w terminie do dnia 15 stycznia następnego roku.

7. Rozliczenie wykorzystania dotacji celowej, o której mowa w art. 55 ust. 3, przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz zwrot niewykorzystanej dotacji następują w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku.

8. Wojewoda sporządza i przekazuje ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania, w terminie do dnia 15 marca następnego roku, zbiorcze zestawienie wykorzystania dotacji celowej, o której mowa w art. 55 ust. 3, przez jednostki samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym.

Art. 60. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi corocznie, w drodze rozporządzenia:

  1) sposób przekazywania przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej lub szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz dyrektora publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego oraz osobę fizyczną jednostkom samorządu terytorialnego informacji niezbędnych dla ustalenia wysokości dotacji celowej, o której mowa w art. 55 ust. 3 i 4, w tym kwot refundacji, o których mowa w art. 57 ust. 4-6, oraz wzór formularza zawierającego te informacje,

  2) wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej, o której mowa w art. 55 ust. 4, w tym kwot refundacji, o których mowa w art. 57 ust. 4-6, szkole podstawowej prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego oraz osobę fizyczną,

  3) sposób przekazywania przez jednostki samorządu terytorialnego wojewodom wniosku o udzielenie dotacji celowej, o której mowa w art. 55 ust. 3, w tym kwot refundacji, o których mowa w art. 57 ust. 4-6, oraz wzór wniosku o udzielenie tej dotacji,

  4) tryb i terminy udzielania oraz szczegółowy sposób rozliczania wykorzystania dotacji celowej, o której mowa w art. 55 ust. 3, w tym kwot refundacji, o których mowa w art. 57 ust. 4-6, oraz wzór formularza rozliczenia wykorzystania tej dotacji,

  5) szczegółowy sposób rozliczania wykorzystania dotacji celowej, o której mowa w art. 55 ust. 4, w tym kwot refundacji, o których mowa w art. 57 ust. 4-6, oraz wzór formularza rozliczenia wykorzystania tej dotacji

- biorąc pod uwagę możliwość wykorzystania środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych, a także mając na względzie zapewnienie jawności i przejrzystości gospodarowania środkami budżetu państwa.

Art. 61. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, wysokość wskaźników, o których mowa w art. 55 ust. 6, biorąc pod uwagę wyniki analiz kształtowania się cen podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, niesłyszących, słabosłyszących, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, niewidomych i słabowidzących, a także możliwość zapewnienia tych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Art. 62. 1. Na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w zakresie, o którym mowa w art. 55 ust. 1, publiczne szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne otrzymują, na wniosek, dotację celową z budżetu państwa. Przepisy art. 55 ust. 5-8, art. 56 i art. 57 oraz przepisy wydane na podstawie art. 55 ust. 10 stosuje się odpowiednio.

2. Dotacja celowa, o której mowa w ust. 1, jest przekazywana w terminie od dnia 6 maja do dnia 15 października.

3. Dyrektor publicznej szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego oraz osobę fizyczną przekazuje do ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 10 września, wniosek o udzielenie dotacji celowej, o której mowa w ust. 1, wraz z informacjami niezbędnymi dla ustalenia wysokości dotacji.

4. Dyrektor publicznej szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego oraz osobę fizyczną ma obowiązek dokonania aktualizacji informacji i wniosku, o których mowa w ust. 3, w związku ze zmianą prognozowanej liczby uczniów w danych klasach lub zmianą wyników postępowania rekrutacyjnego do tej szkoły.

5. Jeżeli w wyniku aktualizacji informacji i wniosku, o której mowa w ust. 4, złożonej przez publiczną szkołę artystyczną realizującą kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego oraz osobę fizyczną wnioskowana kwota dotacji celowej ulegnie zmniejszeniu, a dotacja celowa przekazana przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przekracza kwotę wskazaną w aktualizacji informacji i wniosku, szkoła, w terminie 5 dni od dnia złożenia tej aktualizacji, zwraca ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego kwotę dotacji równą różnicy między kwotą, którą ta szkoła otrzymała, a kwotą wynikającą z aktualizacji.

6. Dotacja celowa, o której mowa w ust. 1, może być wykorzystana do końca roku budżetowego, na który została udzielona.

7. Dyrektor publicznej szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego oraz osobę fizyczną rozlicza wykorzystanie dotacji celowej, o której mowa w ust. 1, z łącznej kwoty dotacji celowej, o której mowa w art. 55 ust. 5 pkt 1 i 3, z uwzględnieniem wskaźników, o których mowa w art. 55 ust. 6, w tym kwot refundacji, o których mowa w art. 57 ust. 4-6, udzielonej na wyposażenie tej szkoły w podręczniki lub materiały edukacyjne, w danym roku budżetowym.

8. Dyrektor publicznej szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego oraz osobę fizyczną rozlicza wykorzystanie dotacji celowej, o której mowa w ust. 1, z łącznej kwoty dotacji celowej, o której mowa w art. 55 ust. 5 pkt 2 i 4, z uwzględnieniem wskaźników, o których mowa w art. 55 ust. 6, w tym kwot refundacji, o których mowa w art. 57 ust. 5 i 6, udzielonej na wyposażenie tej szkoły w materiały ćwiczeniowe, w danym roku budżetowym.

9. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego rozlicza wykorzystanie dotacji celowej, o której mowa w ust. 1, z łącznej kwoty dotacji celowej przyznanej, w danym roku budżetowym, na wyposażenie publicznych szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w podręczniki lub materiały edukacyjne, w tym kwot refundacji, o których mowa w art. 57 ust. 4-6, w odniesieniu do każdej ze szkół prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne.

10. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego rozlicza wykorzystanie dotacji celowej, o której mowa w ust. 1, z łącznej kwoty dotacji celowej przyznanej, w danym roku budżetowym, na wyposażenie publicznych szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w materiały ćwiczeniowe, w tym kwot refundacji, o których mowa w art. 57 ust. 5 i 6, w odniesieniu do każdej ze szkół prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne.

11. Rozliczenie wykorzystania dotacji celowej, o której mowa w ust. 1, przez dyrektora publicznej szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej prowadzonej przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne oraz zwrot niewykorzystanej dotacji następują w terminie do dnia 15 stycznia następnego roku.

12. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi corocznie, w drodze rozporządzenia:

  1) sposób przekazywania przez dyrektora publicznej szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego oraz osobę fizyczną informacji niezbędnych dla ustalenia wysokości dotacji celowej, o której mowa w ust. 1, w tym kwot refundacji, o których mowa w art. 57 ust. 4-6, wzór formularza zawierającego te informacje oraz wzór wniosku o udzielenie dotacji,

  2) tryb udzielania oraz szczegółowy sposób rozliczania wykorzystania dotacji celowej, o której mowa w ust. 1, w tym kwot refundacji, o których mowa w art. 57 ust. 4-6, oraz wzór formularza rozliczenia wykorzystania tej dotacji

- biorąc pod uwagę możliwość wykorzystania środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych, a także mając na względzie zapewnienie jawności i przejrzystości gospodarowania środkami budżetu państwa.

Art. 63. 1. Dyrektor publicznej szkoły podstawowej i szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, za zgodą organu prowadzącego, może ustalić:

  1) w zestawie, o którym mowa w art. 22ab ust. 4 pkt 1 ustawy o systemie oświaty, podręczniki lub materiały edukacyjne, których koszt zakupu dla ucznia przekracza kwotę dotacji celowej, o której mowa odpowiednio w art. 55 ust. 5 pkt 1 i 3, udzielonej w danym roku budżetowym, z uwzględnieniem przypadku możliwości zwiększenia kosztu zakupu tych podręczników lub materiałów edukacyjnych, o której mowa w art. 56 ust. 4;

  2) materiały ćwiczeniowe, których koszt zakupu na ucznia przekracza kwotę dotacji celowej, o której mowa odpowiednio w art. 55 ust. 5 pkt 2 i 4, udzielonej w danym roku budżetowym, z uwzględnieniem przypadku możliwości zwiększenia kosztu zakupu tych materiałów ćwiczeniowych, o której mowa w art. 56 ust. 5;

  3) w zestawie, o którym mowa w art. 22ab ust. 4 pkt 1 ustawy o systemie oświaty, podręczniki lub materiały edukacyjne, których koszt zakupu na ucznia przekracza odpowiednio kwoty dotacji celowej, o których mowa w art. 55 ust. 5 pkt 1 i 3, z uwzględnieniem wskaźników, o których mowa w art. 55 ust. 6 - w przypadku ustalania w zestawie podręczników lub materiałów edukacyjnych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych;

  4) materiały ćwiczeniowe, których koszt zakupu na ucznia przekracza odpowiednio kwoty dotacji celowej, o których mowa w art. 55 ust. 5 pkt 2 i 4, z uwzględnieniem wskaźników, o których mowa w art. 55 ust. 6 - w przypadku ustalania materiałów ćwiczeniowych dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, różnicę między kosztem zakupu dla ucznia kompletu podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz zakupu materiałów ćwiczeniowych a wysokością kwot dotacji celowej, o których mowa w art. 55 ust. 5, z uwzględnieniem przypadku, o którym mowa odpowiednio w art. 56 ust. 4 i 5, pokrywa organ prowadzący publiczną szkołę podstawową lub szkołę artystyczną realizującą kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, różnicę między kosztem zakupu dla ucznia kompletu podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz zakupu materiałów ćwiczeniowych a wysokością kwot dotacji celowej, o których mowa w art. 55 ust. 5, z uwzględnieniem wskaźników, o których mowa w art. 55 ust. 6, pokrywa organ prowadzący publiczną szkołę podstawową lub szkołę artystyczną realizującą kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej.

4. W przypadku, o którym mowa odpowiednio w art. 57 ust. 3 pkt 1 i 2, różnicę między kosztem zakupu dla ucznia kompletu podręczników lub materiałów edukacyjnych a wysokością kwot dotacji celowej, o których mowa w art. 55 ust. 5 pkt 1 i 3, z uwzględnieniem przypadku, o którym mowa w art. 56 ust. 4, pokrywa organ prowadzący publiczną szkołę podstawową lub szkołę artystyczną realizującą kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej.

Art. 64. 1. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego publiczna szkoła podstawowa lub szkoła artystyczna realizująca kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej może żądać od rodziców ucznia zwrotu kwoty nieprzekraczającej kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego. Kwota zwrotu stanowi dochód organu prowadzącego publiczną szkołę podstawową lub szkołę artystyczną realizującą kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej.

2. W przypadku gdy uczeń niepełnosprawny przechodzi z jednej publicznej szkoły podstawowej lub szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej do innej publicznej szkoły tego typu, w trakcie roku szkolnego, podręczniki lub materiały edukacyjne, dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tego ucznia, zakupione z dotacji celowej, o której mowa w art. 55 ust. 3, z których uczeń korzysta, stają się własnością organu prowadzącego publiczną szkołę podstawową lub szkołę artystyczną realizującą kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, do której uczeń przechodzi.

3. W przypadku gdy publiczna szkoła podstawowa lub szkoła artystyczna realizująca kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej dysponuje wolnymi podręcznikami lub materiałami edukacyjnymi, w tym dostosowanymi do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych, zakupionymi z dotacji celowej, o której mowa w art. 55 ust. 3, dyrektor publicznej szkoły podstawowej lub szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, za zgodą organu prowadzącego, przekazuje te podręczniki lub materiały edukacyjne dyrektorowi publicznej szkoły podstawowej lub szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, który wystąpi z wnioskiem o ich przekazanie. Podręczniki lub materiały edukacyjne stają się własnością organu prowadzącego szkołę, której zostały przekazane.

4. W przypadku gdy publiczna szkoła podstawowa lub szkoła artystyczna realizująca kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej dysponuje wolnymi podręcznikami lub materiałami edukacyjnymi, dostosowanymi do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych, zakupionymi z dotacji celowej, o której mowa w art. 55 ust. 3, dyrektor tej szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może wypożyczyć te podręczniki lub materiały edukacyjne dyrektorowi publicznej szkoły podstawowej lub szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, który wystąpi z wnioskiem o ich wypożyczenie.

5. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego wypożyczonego innej publicznej szkole podstawowej lub szkole artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, o których mowa w ust. 4, przysługuje zwrot kwoty nieprzekraczającej kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego. Kwota zwrotu stanowi dochód organu prowadzącego publiczną szkołę podstawową lub szkołę artystyczną realizującą kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, która wypożyczyła podręcznik lub materiał edukacyjny.

6. Koszty przekazania lub wypożyczenia podręczników lub materiałów edukacyjnych, o których mowa w ust. 3 i 4, pokrywa publiczna szkoła podstawowa lub szkoła artystyczna realizująca kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, która występuje z wnioskiem o przekazanie lub wypożyczenie. Koszty przekazania lub wypożyczenia tych podręczników lub materiałów edukacyjnych mogą być pokryte z dotacji celowej.

7. W przypadku publicznych szkół podstawowych oraz szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może zdecydować, że dochód, o którym mowa w ust. 1 i 5, może być gromadzony na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

8. W przypadku podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz książek pomocniczych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych, o których mowa w art. 67 pkt 2, stosuje się przepisy ust. 3, 4 i 6.

Art. 65. 1. W przypadku likwidacji publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego oraz osobę fizyczną, podręczniki, materiały edukacyjne lub urządzenia, sprzęt lub oprogramowanie, o których mowa w art. 56 ust. 7, zakupione z dotacji celowej podlegają zwrotowi jednostce samorządu terytorialnego, która udzieliła dotacji celowej.

2. W przypadku likwidacji publicznej szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego oraz osobę fizyczną, podręczniki, materiały edukacyjne lub urządzenia, sprzęt lub oprogramowanie, o których mowa w art. 56 ust. 7, zakupione z dotacji celowej podlegają zwrotowi ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

3. W przypadku likwidacji publicznych szkół, o których mowa w ust. 1 i 2, wypożyczone podręczniki lub materiały edukacyjne, o których mowa w art. 64 ust. 4, podlegają zwrotowi odpowiednio jednostce samorządu terytorialnego, która udzieliła dotacji celowej, lub ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

4. W przypadku gdy wartość podręczników, materiałów edukacyjnych lub urządzeń, sprzętu lub oprogramowania, o których mowa w art. 56 ust. 7, podlegających zwrotowi zgodnie z ust. 1 i 2, przewyższa wartość udzielonej dotacji celowej, organ prowadzący publiczne szkoły, o których mowa w ust. 1 i 2, może zwrócić równowartość otrzymanej dotacji odpowiednio jednostce samorządu terytorialnego, która udzieliła dotacji celowej, lub ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

5. W przypadku likwidacji publicznych szkół, o których mowa w ust. 1 i 2, jeżeli podręczniki, materiały edukacyjne lub urządzenia, sprzęt lub oprogramowanie, o których mowa w art. 56 ust. 7, uległy zniszczeniu lub nie zostały zwrócone, organ prowadzący te szkoły zwraca równowartość otrzymanej dotacji odpowiednio jednostce samorządu terytorialnego, która udzieliła dotacji celowej, lub ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Art. 66. W przypadku szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego zadania i kompetencje organu prowadzącego określone w art. 63 wykonuje odpowiednio wójt (burmistrz, prezydent miasta), zarząd powiatu, zarząd województwa.

Art. 67. Podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz książki pomocnicze, dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych, są dofinansowywane z budżetu państwa przez:

  1) udzielanie dotacji celowej, o której mowa w art. 55 ust. 3 i art. 69 ust. 2;

  2) możliwość zlecenia opracowania i wydania, w tym dystrybucji podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych lub książek pomocniczych, lub ich części, przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o którym mowa w art. 22c ustawy o systemie oświaty.

Art. 68. Podręczniki i książki pomocnicze do kształcenia uczniów w zakresie niezbędnym do podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej mogą być dofinansowywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.

Art. 69. 1. Na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w zakresie, o którym mowa w art. 55 ust. 1, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania ustalonych dla publicznych szkół podstawowych, niepubliczne szkoły podstawowe otrzymują, na wniosek, dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym.

2. Zapewnienie sfinansowania kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, o których mowa w ust. 1, jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, wykonywanym przez jednostki samorządu terytorialnego będące organem rejestrującym dla niepublicznych szkół podstawowych. Na realizację tego zadania jednostka samorządu terytorialnego otrzymuje dotację celową z budżetu państwa, udzielaną przez wojewodę.

3. Na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w zakresie, o którym mowa w art. 55 ust. 1, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania ustalonych dla publicznych szkół podstawowych, niepubliczne szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej otrzymują, na wniosek, dotację celową z budżetu państwa. Przepisy art. 55 ust. 5-8, art. 56, art. 57, art. 62 ust. 2-12 i art. 65 ust. 2, 4 i 5 oraz przepisy wydane na podstawie art. 55 ust. 10 stosuje się odpowiednio.

4. Niepubliczne szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, które otrzymały dotację celową, o której mowa w ust. 1 i 3, zapewniają uczniom bezpłatny dostęp do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, zakupionych z tej dotacji.

5. Do niepublicznych szkół podstawowych stosuje się odpowiednio przepisy art. 55 ust. 5-9, art. 56, art. 57, art. 58 ust. 1 i ust. 3-10, art. 59, art. 65 ust. 1, 4 i 5 oraz przepisy wydane na podstawie art. 55 ust. 10, art. 60 i art. 61.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60