Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Rachunkowość budżetowa »  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4.04.2008 r. w ...

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4.04.2008 r. w sprawie trybu sporządzania oraz wzoru sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni

 Dz. U. z 2008 r. nr 61, poz. 378

Uwaga od redakcji:
Rozporządzenie utraciło moc z dniem 8.02.2010 r.

Na podstawie art. 53 ust. 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W przypadku prowadzenia audytu wewnętrznego na podstawie art. 51 ust. 2-7 i 12 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, zwanej dalej "ustawą", audytor wewnętrzny sporządza jedno sprawozdanie z wykonania planu audytu za rok poprzedni, zwane dalej "sprawozdaniem".

2. Kopie sprawozdania audytor wewnętrzny przekazuje kierownikom wszystkich jednostek, w których prowadził audyt wewnętrzny.

§ 2. W przypadku utworzenia w jednostce komórki audytu wewnętrznego, o której mowa w art. 52 ustawy, sprawozdanie podpisuje audytor wewnętrzny koordynujący działalność tej komórki.

§ 3. Wzór sprawozdania stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 4. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2006 r. w sprawie trybu sporządzania oraz wzoru sprawozdania z wykonania planu audytu wewnętrznego (Dz. U. nr 112, poz. 764 i nr 198, poz. 1462).

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2008 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60