Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Prawo pracy » Obowiązki pracodawcy i odpowiedzialność materialna pracowników »  Ustawa z dnia 14.12.2018 r. o ochronie danych ...

Ustawa z dnia 14.12.2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2019 r. poz. 125
Rozdział 4

Prawa osoby, której dane dotyczą

Art. 22. 1. Administrator udostępnia informacje o:

  1) nazwie, siedzibie i danych kontaktowych administratora;

  2) w razie potrzeby danych kontaktowych inspektora ochrony danych;

  3) celu, do których mają posłużyć dane osobowe;

  4) prawie wniesienia do Prezesa Urzędu lub innego organu sprawującego nadzór na podstawie przepisów odrębnych skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania jej danych osobowych, oraz danych kontaktowych Prezesa Urzędu lub innego organu sprawującego nadzór;

  5) prawie żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących tej osoby.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, udostępnia się na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu lub urzędu lub w jego siedzibie.

3. Osobie, której dane dotyczą, w konkretnych przypadkach w celu umożliwienia wykonywania przysługujących jej praw, administrator przekazuje co najmniej następujące informacje:

  1) podstawa prawna przetwarzania;

  2) okres przechowywania danych osobowych lub, gdy nie jest to możliwe, kryteria służące określeniu tego okresu;

  3) odbiorcy lub kategorii odbiorców, którym dane osobowe zostały ujawnione, w szczególności odbiorcy w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych.

4. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje na jej wniosek prawo do uzyskania od administratora informacji, czy jej dane są przetwarzane, a w sytuacji ich przetwarzania prawo do informacji o:

  1) celu i podstawie prawnej ich przetwarzania;

  2) kategorii danych osobowych i danych, które są przetwarzane;

  3) odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;

  4) okresie przechowywania danych osobowych lub, gdy nie jest to możliwe, o kryteriach służących określeniu tego okresu;

  5) możliwości wniesienia wniosku do administratora o sprostowanie lub usunięcie danych osobowych, lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych dotyczących tej osoby;

  6) prawie wniesienia do Prezesa Urzędu lub innego organu sprawującego nadzór na podstawie przepisów odrębnych skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania jej danych osobowych, oraz danych kontaktowych Prezesa Urzędu lub innego organu sprawującego nadzór;

  7) źródle pochodzenia danych.

Art. 23. 1. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje, na jej wniosek, prawo dostępu do jej danych osobowych.

2. Uwzględniając wniosek o dostęp do danych osobowych, administrator udostępnia lub przekazuje wnioskodawcy ich kopię albo sporządzony w przystępnej formie wyciąg z tych danych.

3. Administrator informuje osobę, której dane dotyczą, o przyczynach odmowy lub ograniczenia dostępu oraz o możliwości wniesienia do Prezesa Urzędu skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania jej danych osobowych.

4. Administrator dokumentuje faktyczne lub prawne przyczyny odmowy lub ograniczenia dostępu do danych. Informację tę udostępnia się Prezesowi Urzędu na jego wniosek.

Art. 24. 1. Osoba, której dane dotyczą, może wystąpić z wnioskiem do administratora o niezwłoczne:

  1) uzupełnienie, uaktualnienie lub sprostowanie danych osobowych - w przypadku gdy dane te są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe;

  2) usunięcie danych osobowych - w przypadku gdy dane te zostały zebrane lub są przetwarzane z naruszeniem przepisów niniejszej ustawy.

2. Uwzględniając wniosek, o którym mowa w ust. 1, administrator bez zbędnej zwłoki odpowiednio uzupełnia, aktualizuje lub sprostowuje dane osobowe albo dokonuje ich usunięcia.

3. Jeżeli wniosek o sprostowanie lub uaktualnienie dotyczy danych, które znajdują się również w dokumencie zawierającym zeznanie, wypowiedź czy oświadczenie osoby fizycznej, a ustalono, że dane te są nieprawidłowe lub nieaktualne, administrator pozostawia je w postaci niezmienionej. Wniosek uwzględnia się tylko przez umieszczenie w zbiorze danych stosownej adnotacji.

4. W przypadku stwierdzenia z urzędu okoliczności, o której mowa w ust. 1 pkt 2, administrator dokonuje usunięcia danych osobowych.

5. Administrator informuje wnioskodawcę o sprostowaniu lub usunięciu danych lub o odmowie ich sprostowania lub usunięcia.

6. W przypadku odmowy sprostowania lub usunięcia danych osobowych administrator poucza osobę, której dane dotyczą, o możliwości wniesienia skargi, jeżeli jej dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Art. 25. 1. Jeżeli:

  1) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, a ich prawidłowości lub nieprawidłowości nie można stwierdzić,

  2) dane osobowe, które podlegają usunięciu, muszą zostać zachowane do celów dowodowych

- administrator jest obowiązany bez zbędnej zwłoki do czasowego ograniczenia przetwarzania kwestionowanych danych polegającego na nieudostępnianiu tych danych odbiorcom.

2. Administrator jest obowiązany poinformować bez zbędnej zwłoki właściwy organ, od którego pochodzą nieprawidłowe dane osobowe, o dokonanym sprostowaniu tych danych.

3. Administrator bez zbędnej zwłoki informuje odbiorców o dokonanym sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych, lub ograniczeniu ich przetwarzania. Odbiorcy są obowiązani do uaktualnienia, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia ich przetwarzania.

4. Przed zniesieniem ograniczenia przetwarzania kwestionowanych danych osobowych administrator informuje o tym osobę, której dane dotyczą.

5. Administrator informuje osobę, której dane dotyczą, o ograniczeniu przetwarzania danych osobowych, a także o możliwości wniesienia skargi, jeżeli jej dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Art. 26. 1. Nie przekazuje się informacji, o których mowa w przepisach niniejszego rozdziału, oraz nie udostępnia się danych osobowych, jeżeli mogłoby to powodować:

  1) ujawnienie informacji uzyskanych w wyniku czynności operacyjno-rozpoznawczych;

  2) utrudnienie lub uniemożliwienie rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania lub zwalczania czynów zabronionych;

  3) utrudnienie prowadzenia postępowania karnego, karnego wykonawczego, karnego skarbowego lub w sprawach o wykroczenia lub wykroczenia skarbowe;

  4) zagrożenie życia, zdrowia ludzkiego lub bezpieczeństwa i porządku publicznego;

  5) zagrożenie bezpieczeństwa narodowego, w tym obronności lub bezpieczeństwa oraz ekonomicznych podstaw funkcjonowania państwa;

  6) istotne naruszenie dóbr osobistych innych osób.

2. Administrator może przekazać osobie, której dane dotyczą, informacje, o których mowa w ust. 1, w przypadku gdy ich ujawnienie byłoby niezbędne do ochrony życia lub zdrowia ludzkiego.

Art. 27. W odniesieniu do danych osobowych zgromadzonych w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw, o których mowa w art. 3 pkt 1, prawa osób, których dane dotyczą, są wykonywane wyłącznie na podstawie i w zakresie przewidzianym przez przepisy regulujące te postępowania.

Art. 28. Wnioskodawca, składając wniosek na podstawie art. 22 ust. 4, art. 23 ust. 1 lub art. 24 ust. 1, jest obowiązany do podania co najmniej imienia i nazwiska oraz adresu korespondencyjnego. Jeżeli administrator ma uzasadnione wątpliwości co do tożsamości osoby, która złożyła wniosek, może zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości tej osoby.

Art. 29. Administrator w przypadku, o którym mowa w art. 26 ust. 1, poucza osobę, której dane dotyczą, o możliwości wniesienia skargi do Prezesa Urzędu w sposób określony w art. 30 ust. 2.

Art. 30. 1. Administrator podejmuje działania mające na celu ułatwienie osobie, której dane dotyczą, wykonywanie przysługujących jej praw, o których mowa w art. 15 i art. 22-25.

2. Administrator udziela informacji, o których mowa w art. 15, art. 22-25 i art. 45, osobie, której dane dotyczą, jasnym i prostym językiem, w takiej samej postaci, w jakiej wniesiono wniosek, chyba że udzielenie informacji w takiej postaci powodowałoby nadmierne trudności lub koszty lub przepis niniejszej ustawy stanowi inaczej.

3. Administrator, bez zbędnej zwłoki, informuje pisemnie w postaci papierowej lub elektronicznej lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123) osobę, której dane dotyczą, o działaniach podjętych w związku z jej wnioskiem lub, jeżeli to możliwe, udziela wnioskowanych informacji.

4. Komunikacja prowadzona przez administratora z osobą, której dane dotyczą, na podstawie art. 15, art. 22-25 i art. 45 jest wolna od opłat. Jeżeli żądania osoby, której dane dotyczą, są nieuzasadnione lub nadmierne, zwłaszcza ze względu na ich powtarzalność, administrator może:

  1) pobrać opłatę, pokrywającą administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań, lub

  2) odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

5. Opłatę, o której mowa w ust. 4 pkt 1, uiszcza się przed udzieleniem przez administratora informacji, prowadzeniem komunikacji lub podjęciem żądanych działań. Opłata pobierana przez administratora działającego w ramach państwowej jednostki budżetowej albo samorządowej jednostki budżetowej stanowi odpowiednio dochód budżetu państwa albo jednostki samorządu terytorialnego.

6. Administrator bez zbędnej zwłoki, lecz nie później niż w terminie do 14 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w art. 22 ust. 4, art. 23 ust. 1 lub art. 24 ust. 1, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty, o której mowa w ust. 4 pkt 1. Udzielenie informacji zgodnie z wnioskiem następuje w terminie do 14 dni od uiszczenia opłaty, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku co do zakresu żądanych danych, sposobu lub formy ich udostępnienia albo wycofa wniosek.

7. Obowiązek wykazania, że żądanie osoby, której dane dotyczą, jest w sposób oczywisty nieuzasadnione lub nadmierne, spoczywa na administratorze.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60