Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Prawo pracy » Obowiązki pracodawcy i odpowiedzialność materialna pracowników »  Ustawa z dnia 14.12.2018 r. o ochronie danych ...

Ustawa z dnia 14.12.2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2019 r. poz. 125
Rozdział 2

Zadania organu nadzorczego

Art. 5. 1. Do zadań Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, zwanego dalej "Prezesem Urzędu", należy:

  1) monitorowanie i egzekwowanie stosowania przepisów niniejszej ustawy oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych;

  2) upowszechnianie wiedzy o ryzyku, przepisach, zabezpieczeniach i prawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych w celu, o którym mowa w art. 1 pkt 1;

  3) doradzanie instytucjom publicznym w sprawach środków ochrony praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu, o którym mowa w art. 1 pkt 1;

  4) upowszechnianie wiedzy z zakresu stosowania niniejszej ustawy oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych wśród administratorów i podmiotów przetwarzających;

  5) udzielanie osobie, której dane dotyczą, na jej żądanie, informacji o wykonywaniu praw przysługujących jej na mocy niniejszej ustawy, a w miarę potrzeby współpracowanie w tym celu z organami nadzorczymi w innych państwach Unii Europejskiej;

  6) rozpatrywanie skarg osób, których dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, i prowadzenie postępowań w tym zakresie;

  7) o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej, kontrola zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami niniejszej ustawy;

  8) prowadzenie postępowania w sprawie stosowania niniejszej ustawy, w tym na podstawie informacji otrzymanych od innego organu władzy publicznej;

  9) pełnienie funkcji konsultacyjnych, o których mowa w art. 38, dotyczących operacji przetwarzania w ramach niniejszej ustawy;

  10) współpraca z organami nadzorczymi w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej;

  11) wydawanie opinii dla Sejmu, Senatu oraz innych organów władzy publicznej w sprawach ochrony danych osobowych;

  12) wydawanie opinii w odniesieniu do projektów ustaw i rozporządzeń w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych przetwarzanych w celu, o którym mowa w art. 1 pkt 1.

2. Jeżeli żądanie wykonania zadania jest w sposób oczywisty nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swoją powtarzalność, Prezes Urzędu może pobrać opłatę, której wysokość odpowiada przewidywanym kosztom poniesionym z tytułu wykonywania zadania, lub może odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem. Obowiązek wykazania, że żądanie jest w sposób oczywisty nieuzasadnione lub nadmierne, spoczywa na Prezesie Urzędu. Prezes Urzędu podejmuje działania po pobraniu opłaty. Opłata pobrana przez Prezesa Urzędu stanowi dochód budżetu państwa.

3. Projekty ustaw i rozporządzeń dotyczące danych osobowych przetwarzanych w celu, o którym mowa w art. 1 pkt 1, są przedstawiane do zaopiniowania Prezesowi Urzędu.

Art. 6. W celu wykonania zadań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 6-8, Prezes Urzędu może przeprowadzać kontrolę przetwarzania danych osobowych, zwaną dalej "kontrolą". Do prowadzenia kontroli stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 9 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000 i 1669), z wyłączeniem art. 79 ust. 1 pkt 2, art. 83, art. 84 ust. 4 i art. 85 tej ustawy.

Art. 7. W toku kontroli upoważniony przez Prezesa Urzędu pracownik Urzędu Ochrony Danych Osobowych, zwany dalej "kontrolującym", ma prawo wglądu do zbioru danych podlegającego kontroli oraz do innych dokumentów mających bezpośredni związek z przedmiotem kontroli. Kontrolujący ma prawo wglądu do zbioru danych oraz do innych dokumentów, o których mowa w zdaniu pierwszym, jedynie w obecności upoważnionego przedstawiciela właściwego organu, w którym jest prowadzona kontrola.

Art. 8. 1. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że planowane operacje przetwarzania mogą skutkować naruszeniem przepisów niniejszej ustawy, Prezes Urzędu wydaje administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu ostrzeżenie.

2. W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych zbieranych w celach, o których mowa w art. 1 pkt 1, Prezes Urzędu, w drodze decyzji administracyjnej, nakazuje administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu przywrócenie stanu zgodnego z prawem, a w szczególności:

  1) usunięcie uchybień;

  2) uzupełnienie, uaktualnienie, sprostowanie, udostępnienie lub nieudostępnienie danych osobowych;

  3) zastosowanie dodatkowych środków zabezpieczających zgromadzone dane osobowe;

  4) zabezpieczenie danych osobowych lub przekazanie ich innym podmiotom;

  5) usunięcie danych osobowych;

  6) wprowadzenie czasowych lub stałych ograniczeń przetwarzania i przekazywania, w tym zakazu przetwarzania.

3. Decyzje Prezesa Urzędu, o których mowa w ust. 2, nie mogą nakazywać usunięcia danych osobowych zebranych w toku czynności operacyjno-rozpoznawczych prowadzonych na podstawie przepisów prawa. Administrator w przypadku uznania, że zgromadzone w ten sposób dane są zbędne, jest obowiązany do ich usunięcia. W przypadku niedopełnienia obowiązku usunięcia danych osobowych przez administratora Prezes Urzędu może nakazać ich usunięcie. W celu realizacji uprawnienia Prezes Urzędu nie uzyskuje dostępu do danych osobowych, o których mowa w zdaniu pierwszym. Administrator lub podmiot przetwarzający dane osobowe, o których mowa w zdaniu pierwszym, jest obowiązany do niezwłocznego przywrócenia zgodnego z prawem sposobu ich przetwarzania.

Art. 9. 1. Postępowanie w sprawach, o których mowa w art. 8 ust. 2, jest jednoinstancyjne.

2. Na decyzję Prezesa Urzędu, o której mowa w art. 8 ust. 2, przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

Art. 10. 1. W celu realizacji zadań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 i 9, Prezes Urzędu może kierować do administratora lub podmiotu przetwarzającego wystąpienia zmierzające do zapewnienia skutecznej ochrony danych osobowych zbieranych w celach, o których mowa w art. 1 pkt 1.

2. Administrator lub podmiot przetwarzający, do którego zostało skierowane wystąpienie, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany ustosunkować się do tego wystąpienia lub wniosku pisemnie w postaci papierowej lub elektronicznej w terminie 30 dni od daty jego otrzymania.

Art. 11. 1. Prezes Urzędu może zwrócić się bezpośrednio do inspektora ochrony danych, o którym mowa w art. 46, o przeprowadzenie sprawdzenia stosowania przepisów niniejszej ustawy przez administratora, który go wyznaczył, wskazując zakres i termin tego sprawdzenia.

2. Po przeprowadzeniu sprawdzenia, o którym mowa w ust. 1, inspektor ochrony danych, za pośrednictwem administratora, przedstawia Prezesowi Urzędu sprawozdanie z przeprowadzonego sprawdzenia.

3. Przeprowadzenie przez inspektora ochrony danych sprawdzenia w przypadku, o którym mowa w ust. 1, nie wyłącza prawa Prezesa Urzędu do przeprowadzenia kontroli, o której mowa w art. 7.

Art. 12. Do postępowań w sprawach objętych zakresem regulacji niniejszego rozdziału stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 oraz z 2019 r. poz. 60), zwanej dalej "Kodeksem postępowania administracyjnego", o ile przepisy niniejszej ustawy nie stanowią inaczej.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60