Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Ubezpieczenia i świadczenia » Fundusze emerytalne »  Ustawa z dnia 4.10.2018 r. o pracowniczych planach ...

Ustawa z dnia 4.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

 Dz. U. z 2018 r. poz. 2215
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wcześniejsze wersje
2020.03.31 - bieżąca
 zmieniony przez
zmiany w:
Uwaga od redakcji:
Ustawa weszła w życie z dniem 1.01.2019 r., z wyjątkami określonymi w art. 144
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem
Rozdział 18

Przepisy przejściowe i końcowe

Istniejące wersje czasowe art. 133
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 2215
2019.06.25
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 133. 1. Przepisów ustawy może nie stosować podmiot zatrudniający, który w terminie wskazanym w art. 134 ust. 1 prowadzi PPE, w którym uczestniczy co najmniej 25% osób zatrudnionych w tym podmiocie zatrudniającym, oraz nalicza i odprowadza składki podstawowe w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych do PPE w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 15 tej ustawy.

2. Przepisy ustawy stosuje się do podmiotu zatrudniającego, o którym mowa w ust. 1, począwszy od dnia:

  1) zawieszenia naliczania i odprowadzania składek podstawowych do PPE w okresie przekraczającym 90 dni;

  2) ograniczenia wysokości odprowadzanych składek podstawowych do PPE poniżej 3,5% wynagrodzenia w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych;

  3) likwidacji PPE;

  4) opóźnienia w odprowadzaniu składek podstawowych do PPE przekraczającego 90 dni, które wynikło z celowego działania podmiotu zatrudniającego;

  5) następującego po dniu 1 stycznia albo 1 lipca danego roku, jeżeli według stanu na ten dzień w PPE uczestniczy mniej niż 25% osób zatrudnionych w tym podmiocie zatrudniającym.

3. Organ nadzoru, na wniosek PFR, przekazuje PFR informacje o wystąpieniu zdarzeń, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3.

Istniejące wersje czasowe art. 134
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 2215
2020.03.31
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 134. 1. Ustawę stosuje się do:

  1) podmiotów zatrudniających, które zatrudniają co najmniej 250 osób zatrudnionych według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. - od dnia 1 lipca 2019 r.,

  2) podmiotów zatrudniających, które zatrudniają co najmniej 50 osób zatrudnionych według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. - od dnia 1 stycznia 2020 r.,

  3) podmiotów zatrudniających, które zatrudniają co najmniej 20 osób zatrudnionych według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. - od dnia 1 lipca 2020 r.,

  4) pozostałych podmiotów zatrudniających - od dnia 1 stycznia 2021 r.

- z zastrzeżeniem ust. 4 oraz art. 137.

2. Umowy o prowadzenie PPK podmiot zatrudniający zawiera w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po upływie:

  1) 3 miesięcy od dnia, o którym mowa odpowiednio w ust. 1 pkt 1, 3 i 4,

  2) 9 miesięcy od dnia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2

- w imieniu i na rzecz osoby będącej w tym dniu osobą zatrudnioną, chyba że osoba ta przed upływem tego terminu złoży deklarację, o której mowa w art. 23 ust. 2.

3. Umowy o zarządzanie PPK podmiot zatrudniający zawiera nie później niż 10 dni roboczych przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2.

4. Podmioty zatrudniające, należące do jednej grupy kapitałowej, są uprawnione do zawierania umów o zarządzanie i umów o prowadzenie PPK w terminie, w którym ustawa ma zastosowanie zgodnie z ust. 1 w stosunku do podmiotu zatrudniającego, który zatrudnia największą liczbę osób zatrudnionych w tej grupie kapitałowej.

Istniejące wersje czasowe art. 135
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 2215
2019.06.25
zmieniony przez
2019.09.05
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 135. 1. Jeżeli zawarcie umowy o prowadzenie PPK, o której mowa w art. 14 ust. 1, przez podmiot zatrudniający, który w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy uczestniczy w wykonaniu zamówienia publicznego udzielonego w postępowaniu o udzielenie zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215), wszczętym i zakończonym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, wpływa na koszty realizacji tego zamówienia, wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z pisemnym wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji dotyczących zawarcia porozumienia w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia.

2. Zamawiający uwzględnia odpowiednią zmianę wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1, obejmującą sumę wzrostu kosztów związanych bezpośrednio z realizacją zamówienia publicznego wynikającą z wpłat do PPK dokonywanych przez podmioty zatrudniające uczestniczące w wykonywaniu zamówienia publicznego, w zakresie obciążającym podmiot zatrudniający.

3. Wykonawca przedstawia sposób i podstawę wyliczenia odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia dodatkowych dokumentów lub udzielenia informacji potwierdzających wzrost kosztów związanych bezpośrednio z realizacją zamówienia publicznego.

4. (uchylony)

5. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o przekazaniu odpowiedniej części zmienionego wynagrodzenia podmiotom zatrudniającym uczestniczącym w wykonaniu zamówienia.

6. W przypadku zamówienia publicznego realizowanego wspólnie przez kilku wykonawców przepisy ust. 1-3 i 5 stosuje się odpowiednio.

Art. 136. 1. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń tworzy fundusz zdefiniowanej daty ze zdefiniowaną datą funduszu przypadającą w roku 2025, który przeznaczony jest dla osób urodzonych w latach 1963-1967.

2. Podmiot zatrudniający zawiera w imieniu i na rzecz osoby urodzonej przed 1963 r., na jej wniosek, umowę o prowadzenie PPK z funduszem zdefiniowanej daty, o którym mowa w ust. 1.

Art. 137. W przypadku podmiotów zatrudniających będących jednostkami wchodzącymi w skład sektora finansów publicznych w rozumieniu art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693), obowiązek, o którym mowa w art. 8 ust. 1, powstaje w dniu 1 stycznia 2021 r. Umowę o prowadzenie PPK podmiot taki zawiera najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2021 r.

Art. 138. Przepis art. 67 ust. 1 po raz pierwszy ma zastosowanie od dnia 1 lipca 2022 r., przy czym do tego terminu miesięczna opłata za prowadzenie ewidencji PPK oraz realizację obowiązków, o których mowa w art. 8 ust. 4 i 5, wnoszona na rzecz PFR przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwa emerytalne lub zakłady ubezpieczeń umieszczone w ewidencji PPK nie może być wyższa niż iloczyn liczby rachunków PPK prowadzonych przez wybraną instytucję finansową i kwoty 20 gr.

Art. 139. Do dnia 31 grudnia 2023 r. wyznaczona instytucja finansowa, o której mowa w art. 54, może nie spełniać wymogu, o którym mowa w art. 59 ust. 1 pkt 1.

Istniejące wersje czasowe art. 140
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 2215
2019.06.25
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 140. W okresie do dnia 31 grudnia 2020 r. środki z opłaty wstępnej oraz środki z opłaty rocznej, o których mowa w art. 79 ust. 1, mogą być wydatkowane przez operatora portalu reprezentatywnym organizacjom związkowym oraz reprezentatywnym organizacjom pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2232), na ich wniosek, z przeznaczeniem na działania związane z edukacją i promocją PPK, w wysokości do 25% wartości środków określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 79 ust. 4.

Art. 141. Przepis art. 13a ustawy zmienianej w art. 123 stosuje się do umów zakładowych albo umów międzyzakładowych zawartych od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 142. Do czasu spełnienia przez co najmniej jeden zakład ubezpieczeń określonego w art. 64 ust. 2 wymogu osiągnięcia w ciągu kolejnych 12 miesięcy dodatniej stopy zwrotu z zarządzanych aktywów ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych będących funduszami zdefiniowanej daty, przejęcie zarządzania ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym będącym funduszem zdefiniowanej daty, dokonywane zgodnie z art. 64 ust. 2, następuje przez zakład ubezpieczeń, który osiągnął najwyższą stopę zwrotu z zarządzanych aktywów ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych w okresie poprzednich 3 miesięcy.

Art. 143. 1. Rada Ministrów dokonuje przeglądu funkcjonowania PPK po wejściu w życie ustawy i przedkłada Sejmowi informację o skutkach jej obowiązywania wraz z ewentualnymi propozycjami zmian nie rzadziej niż co 4 lata.

2. Pierwszego przeglądu funkcjonowania PPK po wejściu w życie ustawy i przedłożenia Sejmowi informacji o skutkach jej obowiązywania wraz z ewentualnymi propozycjami zmian Rada Ministrów dokona nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.

Art. 144. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r., z wyjątkiem:

  1) art. 124 pkt 4 lit. b, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.;

  2) art. 49 ust. 5 i 6, który wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2021 r.;

  3) art. 77 ust. 3 pkt 4, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.;

  4) art. 23 ust. 5 i 6, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60