Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Ubezpieczenia i świadczenia » Fundusze emerytalne »  Ustawa z dnia 4.10.2018 r. o pracowniczych planach ...

Ustawa z dnia 4.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

 Dz. U. z 2018 r. poz. 2215
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wcześniejsze wersje
2020.03.31 - bieżąca
 zmieniony przez
zmiany w:
Uwaga od redakcji:
Ustawa weszła w życie z dniem 1.01.2019 r., z wyjątkami określonymi w art. 144
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem
Rozdział 14

Łączenie i likwidacja funduszy inwestycyjnych lub funduszy emerytalnych, w których lokowane są środki gromadzone w PPK, oraz przejęcie zarządzania takimi funduszami

Art. 87. 1. Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się do ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych.

2. Jeżeli fundusz inwestycyjny będący funduszem zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 38, w dniu wystąpienia zdarzenia powodującego rozwiązanie funduszu zgodnie z art. 246 ust. 1 pkt 3, 3a, 5, 6, 8 i 10 ustawy o funduszach inwestycyjnych nie osiągnął swojej zdefiniowanej daty, fundusz nie ulega rozwiązaniu.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, towarzystwo funduszy inwestycyjnych jest obowiązane wystąpić z wnioskiem o udzielenie zgody organu nadzoru na połączenie funduszu z innym funduszem zdefiniowanej daty lub subfunduszem zdefiniowanej daty wydzielonym w funduszu inwestycyjnym z wydzielonymi subfunduszami, zarządzanym przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych, który:

  1) osiągnie swoją zdefiniowaną datę w okresie 5 lat następujących po roku, w którym swoją zdefiniowaną datę osiągnie fundusz, w którym wystąpiło zdarzenie, o którym mowa w ust. 2, albo

  2) osiągnie swoją zdefiniowaną datę w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym swoją zdefiniowaną datę osiągnie fundusz, w którym wystąpiło zdarzenie, o którym mowa w ust. 2.

4. Fundusz, o którym mowa w ust. 2, jest funduszem przejmowanym.

5. W przypadku gdy nie jest możliwe połączenie, o którym mowa w ust. 3, ze względu na to, że towarzystwo funduszy inwestycyjnych nie zarządza funduszem zdefiniowanej daty lub subfunduszem zdefiniowanej daty wydzielonym w specjalistycznym funduszu inwestycyjnym otwartym zarządzanym przez to towarzystwo funduszy inwestycyjnych spełniającym warunek, o którym mowa w ust. 3, następuje otwarcie likwidacji funduszu, o którym mowa w ust. 2.

6. Jeżeli połączenie funduszu, o którym mowa w ust. 2, nie będzie możliwe z powodu odmowy udzielenia zgody przez organ nadzoru na połączenie, o której mowa w ust. 3, otwarcie likwidacji funduszu następuje z dniem, w którym decyzja organu nadzoru o odmowie zgody na połączenie funduszy stała się ostateczna.

7. Do połączenia funduszy, o których mowa w ust. 3, stosuje się przepisy art. 90 ust. 5-8.

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, w razie wystąpienia zdarzenia powodującego rozwiązanie funduszu zgodnie z art. 246 ust. 1 pkt 3 lub 3a ustawy o funduszach inwestycyjnych, dotychczasowy depozytariusz funduszu wykonuje czynności w zakresie wynikającym z art. 72 ustawy o funduszach inwestycyjnych do dnia zawarcia przez fundusz umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza z nowym depozytariuszem, a w przypadku wydania decyzji o odmowie zgody na połączenie funduszy - nie dłużej niż do dnia, w którym decyzja stała się ostateczna. Za wykonywanie tych czynności depozytariuszowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości ustalonej zgodnie z zasadami obowiązującymi przed dniem wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 2.

9. Jeżeli fundusz emerytalny będący funduszem zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 38, w dniu wystąpienia zdarzenia powodującego rozwiązanie funduszu zgodnie z art. 72a ust. 1 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych nie osiągnął swojej zdefiniowanej daty, fundusz nie ulega rozwiązaniu.

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, PTE jest obowiązane wystąpić z wnioskiem o udzielenie zgody organu nadzoru na połączenie dobrowolnego funduszu emerytalnego, o którym mowa w ust. 9, z innym dobrowolnym funduszem emerytalnym będącym funduszem zdefiniowanej daty zarządzanym przez to PTE, który:

  1) osiągnie swoją zdefiniowaną datę w okresie 5 lat następujących po roku, w którym swoją zdefiniowaną datę osiągnie fundusz, w którym wystąpiło zdarzenie, o którym mowa w ust. 9, albo

  2) osiągnie swoją zdefiniowaną datę w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym swoją zdefiniowaną datę osiągnie fundusz, w którym wystąpiło zdarzenie, o którym mowa w ust. 9.

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, pracownicze towarzystwo emerytalne jest obowiązane wystąpić z wnioskiem o udzielenie zgody organu nadzoru na połączenie pracowniczego funduszu emerytalnego, o którym mowa w ust. 9, z innym pracowniczym funduszem emerytalnym zdefiniowanej daty zarządzanym przez to pracownicze towarzystwo emerytalne, który:

  1) osiągnie swoją zdefiniowaną datę w okresie 5 lat następujących po roku, w którym swoją zdefiniowaną datę osiągnie fundusz, w którym wystąpiło zdarzenie, o którym mowa w ust. 9, albo

  2) osiągnie swoją zdefiniowaną datę w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym swoją zdefiniowaną datę osiągnie fundusz, w którym wystąpiło zdarzenie, o którym mowa w ust. 9.

12. Fundusz, o którym mowa w ust. 9, jest funduszem przejmowanym.

13. W przypadku gdy nie jest możliwe połączenie, o którym mowa w ust. 10 albo 11, ze względu na to, że PTE albo pracownicze towarzystwo emerytalne nie zarządza funduszem zdefiniowanej daty spełniającym warunek, o którym mowa w ust. 10 albo 11, następuje otwarcie likwidacji funduszu, o którym mowa w ust. 9.

14. Jeżeli połączenie funduszu nie będzie możliwe ze względu na odmowę udzielenia zgody przez organ nadzoru na połączenie, o której mowa w ust. 10 albo 11, otwarcie likwidacji funduszu następuje z dniem, w którym decyzja organu nadzoru o odmowie zgody na połączenie funduszy stała się ostateczna.

15. Do połączenia funduszy, o których mowa w ust. 9, stosuje się przepisy rozdziału 5a ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych o połączeniu funduszy będących funduszami zdefiniowanej daty.

16. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, dotychczasowy depozytariusz funduszu, o którym mowa w ust. 9, wykonuje czynności w zakresie wynikającym z art. 159 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych do dnia zawarcia przez fundusz umowy o przechowywanie aktywów funduszu z nowym depozytariuszem, a w przypadku wydania decyzji o odmowie zgody na połączenie funduszy nie dłużej niż do dnia, w którym decyzja stała się ostateczna. Za wykonywanie tych czynności depozytariuszowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości ustalonej zgodnie z zasadami obowiązującymi przed dniem wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 9.

17. W przypadku otwarcia likwidacji funduszu inwestycyjnego lub funduszu emerytalnego będącego funduszem zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 38, lub subfunduszu zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 39, wybrana instytucja finansowa powiadamia podmiot zatrudniający o otwarciu likwidacji. Powiadomienie powinno zawierać informację o firmie i siedzibie likwidatora funduszu inwestycyjnego lub subfunduszu lub informację o firmie i siedzibie likwidatora funduszu emerytalnego.

18. W terminie miesiąca od dnia otwarcia likwidacji funduszu inwestycyjnego lub funduszu emerytalnego, lub subfunduszu, o którym mowa w ust. 17, podmiot zatrudniający, o którym mowa w ust. 17, jest obowiązany zawrzeć w imieniu i na rzecz uczestnika PPK będącego uczestnikiem albo członkiem tego funduszu umowę o prowadzenie PPK z innym funduszem zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 38 lub art. 39, zarządzanym odpowiednio przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne wpisane do ewidencji PPK, które zarządzało likwidowanym funduszem, który jest odpowiedni dla wieku uczestnika, oraz umowę o zarządzanie PPK z tym funduszem.

19. Od dnia zawarcia umowy o prowadzenie PPK, o której mowa w ust. 18, wpłaty podstawowe oraz wpłaty dodatkowe, o których mowa w rozdziale 4, są dokonywane do funduszu zdefiniowanej daty, o którym mowa w ust. 18.

20. Likwidator funduszu albo subfunduszu, o którym mowa w ust. 17, ustala w porozumieniu z podmiotami zatrudniającymi oraz z PFR:

  1) listę uczestników PPK, którzy w dniu otwarcia oraz w dniu zamknięcia likwidacji funduszu albo subfunduszu, o którym mowa w ust. 17, nie byli zatrudnieni w danym podmiocie zatrudniającym;

  2) listę funduszy zdefiniowanej daty, o których mowa w ust. 18, z którymi podmiot zatrudniający zawarł w imieniu i na rzecz uczestników albo członków likwidowanego funduszu zdefiniowanej daty umowę o prowadzenie PPK oraz umowę o zarządzanie PPK, do których likwidator przekaże środki z umorzenia jednostek uczestnictwa lub jednostek rozrachunkowych przyznane uczestnikowi PPK po przeprowadzeniu likwidacji funduszu albo subfunduszu, w sposób określony w ust. 21.

21. Środki pieniężne przyznane uczestnikowi PPK po przeprowadzeniu likwidacji funduszu inwestycyjnego zdefiniowanej daty albo funduszu emerytalnego zdefiniowanej daty, albo subfunduszu zdefiniowanej daty, o którym mowa w ust. 17, przekazywane są przez likwidatora w celu nabycia jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego, w tym ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego, będącego funduszem zdefiniowanej daty, o którym mowa odpowiednio w art. 38 lub art. 39, albo w celu ich przeliczenia na jednostki rozrachunkowe funduszu emerytalnego, będącego funduszem zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 38, z którym podmiot zatrudniający zawarł w imieniu i na rzecz uczestnika PPK umowę o prowadzenie PPK oraz umowę o zarządzanie PPK, o których mowa w ust. 18.

22. Jeżeli uczestnik PPK w dniu zamknięcia likwidacji funduszu albo subfunduszu, o którym mowa w ust. 17, nie jest zatrudniony w dotychczasowym podmiocie zatrudniającym, likwidator przekazuje środki na rachunek PPK tego uczestnika PPK otwarty w innej instytucji finansowej zarządzanej przez to samo albo inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne albo zakład ubezpieczeń.

23. Jeżeli dla uczestnika PPK w dniu zamknięcia likwidacji funduszu albo subfunduszu, o którym mowa w ust. 17, nie jest prowadzony rachunek PPK, w instytucji finansowej innej niż likwidowany fundusz lub subfundusz przepisu ust. 21 nie stosuje się; w takim przypadku likwidator przekazuje środki pieniężne przyznane uczestnikowi po przeprowadzeniu likwidacji funduszu lub subfunduszu bezpośrednio uczestnikowi PPK.

24. PFR udziela likwidatorowi funduszu lub subfunduszu wszystkich niezbędnych informacji do wypełnienia obowiązków wynikających z ust. 22 i 23.

Art. 88. 1. Fundusze zdefiniowanej daty będące funduszami inwestycyjnymi mogą łączyć się jedynie z innymi funduszami zdefiniowanej daty będącymi funduszami inwestycyjnymi.

2. Subfundusze zdefiniowanej daty wydzielone w funduszach inwestycyjnych mogą łączyć się wyłącznie z:

  1) funduszem zdefiniowanej daty będącym funduszem inwestycyjnym, którego organem jest to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych, albo

  2) subfunduszem zdefiniowanej daty wydzielonym w funduszu inwestycyjnym z wydzielonymi subfunduszami, którego organem jest to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych.

Art. 89. Przekształcenie funduszu zdefiniowanej daty będącego funduszem inwestycyjnym może polegać wyłącznie na:

  1) przekształceniu funduszy zdefiniowanej daty w jeden specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami, będącymi subfunduszami zdefiniowanej daty;

  2) przekształceniu funduszu zdefiniowanej daty w nowy subfundusz zdefiniowanej daty istniejącego specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego z wydzielonymi subfunduszami.

Art. 90. 1. Specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty będący funduszem zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 38, lub subfundusz zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 39, który osiągnął swoją zdefiniowaną datę, oraz którego wartość aktywów netto spadła poniżej 2.000.000 zł, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia tego zdarzenia, ogłasza w sposób wskazany w statutach łączących się funduszy o zamiarze połączenia:

  1) z innym specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym będącym funduszem zdefiniowanej daty, który osiągnął swoją zdefiniowaną datę, zarządzanym przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych;

  2) z innym subfunduszem zdefiniowanej daty, wydzielonym w specjalistycznym funduszu inwestycyjnym otwartym zarządzanym przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych, który osiągnął swoją zdefiniowaną datę.

2. Fundusz, o którym mowa w ust. 1, jest funduszem przejmowanym. Subfundusz, o którym mowa w ust. 1, jest subfunduszem przejmowanym.

3. W przypadku gdy nie jest możliwe połączenie, o którym mowa w ust. 1, fundusz, o którym mowa w ust. 1, nie ulega rozwiązaniu albo nie następuje otwarcie likwidacji subfunduszu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli na wniosek towarzystwa funduszy inwestycyjnych złożony w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 1, organ nadzoru udzieli zgody na połączenie tego funduszu lub subfunduszu:

  1) z innym funduszem zdefiniowanej daty, który osiągnie swoją zdefiniowaną datę w ciągu 5 lat od dnia wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 1, zarządzanym przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych;

  2) z innym subfunduszem zdefiniowanej daty, wydzielonym w specjalistycznym funduszu inwestycyjnym otwartym zarządzanym przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych, który osiągnie swoją zdefiniowaną datę w ciągu 5 lat od dnia wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 1.

4. Do połączenia, o którym mowa w ust. 1, stosuje się przepisy ustawy o funduszach inwestycyjnych o połączeniu wewnętrznym, z wyjątkiem art. 208a i art. 208b. Przepis art. 208d tej ustawy stosuje się odpowiednio. W pierwszym dniu po upływie terminu, o którym mowa w ust. 6 pkt 3:

  1) fundusz przejmujący przydziela uczestnikowi funduszu przejmowanego jednostki uczestnictwa funduszu przejmującego, przepis art. 208c ust. 1 pkt 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych stosuje się odpowiednio;

  2) fundusz przejmujący przydziela uczestnikowi subfunduszu przejmowanego jednostki uczestnictwa funduszu przejmującego, przepis art. 208c ust. 1 pkt 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych stosuje się odpowiednio;

  3) fundusz przejmujący występuje do sądu z wnioskiem o wykreślenie z rejestru funduszy inwestycyjnych funduszu przejmowanego, przepisu art. 208c ust. 1 pkt 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych nie stosuje się.

5. Do połączenia, o którym mowa w ust. 3, stosuje się przepisy ustawy o funduszach inwestycyjnych o połączeniu wewnętrznym, z wyjątkiem art. 208b. Przepis art. 208d tej ustawy stosuje się odpowiednio. W pierwszym dniu po upływie terminu, o którym mowa w ust. 6 pkt 3:

  1) fundusz przejmujący przydziela uczestnikowi funduszu przejmowanego jednostki uczestnictwa funduszu przejmującego, przepis art. 208c ust. 1 pkt 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych stosuje się odpowiednio;

  2) fundusz przejmujący przydziela uczestnikowi subfunduszu przejmowanego jednostki uczestnictwa funduszu przejmującego, przepis art. 208c ust. 1 pkt 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych stosuje się odpowiednio;

  3) fundusz przejmujący występuje do sądu z wnioskiem o wykreślenie z rejestru funduszy inwestycyjnych funduszu przejmowanego, przepis art. 208c ust. 1 pkt 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych stosuje się odpowiednio.

6. Ogłoszenie o zamiarze połączenia funduszy, o których mowa w ust. 1 albo 3:

  1) wskazuje fundusz lub subfundusz przejmujący i fundusz lub subfundusz przejmowany;

  2) wskazuje dzień, od którego wpłaty do funduszu przejmowanego lub subfunduszu przejmowanego, zlecenia zbycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa funduszu przejmowanego lub jednostek uczestnictwa związanych z subfunduszem przejmowanym oraz wnioski o wypłatę, wypłatę transferową lub zwrot środków zgromadzonych w funduszu przejmowanym lub subfunduszu przejmowanym będą uważane odpowiednio za wpłaty do funduszu przejmującego lub subfunduszu przejmującego, zlecenia zbycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa funduszu przejmującego lub jednostek uczestnictwa związanych z subfunduszem przejmującym oraz wnioski o wypłatę, wypłatę transferową lub zwrot środków zgromadzonych w funduszu przejmującym lub subfunduszu przejmującym;

  3) wskazuje termin, po upływie którego fundusz przejmowany lub subfundusz przejmowany nie będzie zbywał i odkupował jednostek uczestnictwa;

  4) zawiera treść statutu funduszu przejmującego.

7. Wpłaty do funduszu przejmowanego lub subfunduszu przejmowanego, zlecenia zbycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa funduszu przejmowanego lub jednostek uczestnictwa związanych z subfunduszem przejmowanym oraz wnioski o wypłatę, wypłatę transferową lub zwrot środków zgromadzonych w funduszu przejmowanym lub subfunduszu przejmowanym, które wpłynęły po dniu wskazanym w ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, uważa się odpowiednio za wpłaty do funduszu przejmującego lub subfunduszu przejmującego, zlecenia zbycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa funduszu przejmującego lub jednostek uczestnictwa związanych z subfunduszem przejmującym oraz wnioski o wypłatę, wypłatę transferową lub zwrot środków zgromadzonych w funduszu przejmującym lub subfunduszu przejmującym oraz realizuje się je w pierwszym dniu wyceny funduszu przejmującego po dniu przydziału, o którym mowa w ust. 4 albo 5, chyba że z ustawy wynikają inne terminy realizacji takich wniosków. W takim przypadku terminy te biegną na nowo, począwszy od dnia przydziału, o którym mowa w ust. 4 albo 5.

8. Fundusz przejmujący lub subfundusz przejmujący, w terminie 6 miesięcy od dnia, o którym mowa w art. 208e ustawy o funduszach inwestycyjnych, dostosowuje stan swoich aktywów także do wymagań określonych w ustawie oraz w aktach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy.

9. Jeżeli połączenie funduszu lub subfunduszu, o którym mowa w ust. 1, nie będzie możliwe z powodu:

  1) nieosiągnięcia swojej zdefiniowanej daty przez żaden inny specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty będący funduszem zdefiniowanej daty, zarządzany przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych, które zarządza funduszem, o którym mowa w ust. 1, lub przez subfundusz zdefiniowanej daty, wydzielony w specjalistycznym funduszu inwestycyjnym otwartym, zarządzanym przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych, które zarządza funduszem, o którym mowa w ust. 1,

  2) nieosiągnięcia swojej zdefiniowanej daty w ciągu 5 lat od dnia wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 1, przez żaden inny specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty, będący funduszem zdefiniowanej daty, zarządzany przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych, które zarządza funduszem, o którym mowa w ust. 1, lub przez subfundusz zdefiniowanej daty, wydzielony w specjalistycznym funduszu inwestycyjnym otwartym, zarządzanym przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych, które zarządza funduszem, o którym mowa w ust. 1

- otwarcie likwidacji funduszu lub subfunduszu następuje z dniem wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 1.

10. Jeżeli połączenie funduszu lub subfunduszu, o którym mowa w ust. 1, nie będzie możliwe z powodu odmowy udzielenia zgody przez organ nadzoru na połączenie, o której mowa w ust. 3, otwarcie likwidacji funduszu lub subfunduszu następuje z dniem, w którym decyzja organu nadzoru o odmowie zgody na połączenie, o której mowa w ust. 3, stała się ostateczna.

11. Jeżeli przesłanka rozwiązania funduszu, o której mowa w art. 246 ust. 1 pkt 3, 3a, 5, 6, 8 i 10 ustawy o funduszach inwestycyjnych, wystąpi po dniu, w którym fundusz osiągnął swoją zdefiniowaną datę, przepisy ust. 1-10 stosuje się odpowiednio. Jeżeli połączenie funduszu nie będzie możliwe z przyczyn, o których mowa w ust. 9, otwarcie likwidacji funduszu następuje z dniem wystąpienia przesłanki, o której mowa w art. 246 ust. 1 pkt 3, 3a, 5, 6, 8 i 10 ustawy o funduszach inwestycyjnych.

Art. 91. 1. Dobrowolny fundusz emerytalny, będący funduszem zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 38, który osiągnął swoją zdefiniowaną datę, oraz którego wartość aktywów netto spadła poniżej 2 000 000 zł, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia tego zdarzenia, ogłasza w sposób wskazany w statutach łączących się funduszy o zamiarze połączenia z innym dobrowolnym funduszem emerytalnym, będącym funduszem zdefiniowanej daty, który osiągnął swoją zdefiniowaną datę, zarządzanym przez to samo PTE.

2. Pracowniczy fundusz emerytalny, będący funduszem zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 38, który osiągnął swoją zdefiniowaną datę, oraz którego wartość aktywów netto spadła poniżej 2 000 000 zł, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia tego zdarzenia, ogłasza w sposób wskazany w statutach łączących się funduszy o zamiarze połączenia z innym pracowniczym funduszem emerytalnym, będącym funduszem zdefiniowanej daty, który osiągnął swoją zdefiniowaną datę, zarządzanym przez to samo pracownicze towarzystwo emerytalne.

3. Fundusz, o którym mowa w ust. 1 lub 2, jest funduszem przejmowanym.

4. W przypadku gdy nie jest możliwe połączenie, o którym mowa w ust. 1, organ nadzoru, na wniosek PTE zarządzającego funduszem, o którym mowa w ust. 1, złożony w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 1, może udzielić zgody na połączenie tego funduszu z innym dobrowolnym funduszem emerytalnym będącym funduszem zdefiniowanej daty, zarządzanym przez to samo PTE, które zarządza funduszem, o którym mowa w ust. 1, który osiągnie swoją zdefiniowaną datę w ciągu 5 lat od dnia wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 1.

5. W przypadku gdy nie jest możliwe połączenie, o którym mowa w ust. 2, organ nadzoru, na wniosek pracowniczego towarzystwa emerytalnego zarządzającego funduszem, o którym mowa w ust. 2, złożony w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 2, może udzielić zgody na połączenie tego funduszu z innym pracowniczym funduszem emerytalnym będącym funduszem zdefiniowanej daty, zarządzanym przez to samo pracownicze towarzystwo emerytalne, które zarządza funduszem, o którym mowa w ust. 2, który osiągnie swoją zdefiniowaną datę w ciągu 5 lat od dnia wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 2.

6. Do połączenia, o którym mowa w ust. 1 i 2, stosuje się przepisy rozdziału 5a ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych o połączeniu funduszy będących funduszami zdefiniowanej daty, z wyjątkiem art. 78a, z tym że do wniosku, o którym mowa w art. 78c ust. 1 pkt 2 tej ustawy, nie dołącza się zgody organu nadzoru, o której mowa w art. 78b ust. 1 tej ustawy.

7. Do połączenia, o którym mowa w ust. 4 i 5, stosuje się przepisy rozdziału 5a ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych o połączeniu funduszy będących funduszami zdefiniowanej daty.

8. Jeżeli połączenie funduszu, o którym mowa w ust. 1, 2, 4 albo 5, nie będzie możliwe z powodu:

  1) nieosiągnięcia swojej zdefiniowanej daty przez żaden inny dobrowolny fundusz emerytalny będący funduszem zdefiniowanej daty, zarządzany przez to samo PTE, które zarządza funduszem, o którym mowa w ust. 1 - w przypadku, o którym mowa w ust. 1,

  2) nieosiągnięcia swojej zdefiniowanej daty przez żaden inny pracowniczy fundusz emerytalny będący funduszem zdefiniowanej daty, zarządzany przez to samo pracownicze towarzystwo emerytalne, które zarządza funduszem, o którym mowa w ust. 2 - w przypadku, o którym mowa w ust. 2,

  3) nieosiągnięcia swojej zdefiniowanej daty w ciągu 5 lat od dnia wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 1, przez żaden inny dobrowolny fundusz emerytalny będący funduszem zdefiniowanej daty, zarządzany przez to samo PTE, które zarządza funduszem, o którym mowa w ust. 4 - w przypadku, o którym mowa w ust. 4,

  4) nieosiągnięcia swojej zdefiniowanej daty w ciągu 5 lat od dnia wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 2, przez żaden inny pracowniczy fundusz emerytalny będący funduszem zdefiniowanej daty, zarządzany przez to samo pracownicze towarzystwo emerytalne, które zarządza funduszem, o którym mowa w ust. 5 - w przypadku, o którym mowa w ust. 5

- otwarcie likwidacji funduszu następuje z dniem wystąpienia zdarzenia, o którym mowa odpowiednio w ust. 1 albo 2.

9. Jeżeli połączenie funduszu nie będzie możliwe ze względu na odmowę udzielenia zgody przez organ nadzoru na połączenie, o której mowa w ust. 4 lub 5, otwarcie likwidacji funduszu następuje z dniem, w którym decyzja organu nadzoru o odmowie zgody na połączenie funduszy stała się ostateczna.

Art. 92. Umowa o przejęcie zarządzania funduszem inwestycyjnym będącym funduszem zdefiniowanej daty i prowadzenia jego spraw oraz reprezentowania funduszu w stosunkach z osobami trzecimi może być zawarta przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych wyłącznie z innym towarzystwem funduszy inwestycyjnych, wpisanym do ewidencji PPK.

Art. 93. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale, do przejęcia zarządzania funduszem inwestycyjnym lub funduszem emerytalnym, w którym lokowane są środki gromadzone w PPK, likwidacji oraz przekształcenia takiego funduszu, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o funduszach inwestycyjnych lub ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60