Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Ubezpieczenia i świadczenia » Fundusze emerytalne »  Ustawa z dnia 4.10.2018 r. o pracowniczych planach ...

Ustawa z dnia 4.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

 Dz. U. z 2018 r. poz. 2215
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wcześniejsze wersje
2020.03.31 - bieżąca
 zmieniony przez
zmiany w:
Uwaga od redakcji:
Ustawa weszła w życie z dniem 1.01.2019 r., z wyjątkami określonymi w art. 144
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem
Rozdział 10

Ewidencja Pracowniczych Planów Kapitałowych

Art. 58. 1. Tworzy się Ewidencję Pracowniczych Planów Kapitałowych, zwaną dalej "ewidencją PPK".

2. Ewidencję PPK prowadzi PFR w systemie teleinformatycznym umożliwiającym przesyłanie i udostępnianie danych, o których mowa w art. 8 ust. 2 i art. 71-74.

3. Do zadań PFR w zakresie prowadzenia ewidencji PPK należy w szczególności:

  1) weryfikacja danych, o których mowa w art. 8 ust. 2;

  2) umieszczanie towarzystw funduszy inwestycyjnych, PTE, pracowniczych towarzystw emerytalnych lub zakładów ubezpieczeń w ewidencji PPK;

  3) udostępnienie informacji o towarzystwach funduszy inwestycyjnych, PTE, pracowniczych towarzystwach emerytalnych lub zakładach ubezpieczeń umieszczonych w ewidencji PPK operatorowi portalu PPK, o którym mowa w art. 77 ust. 2, w celu zamieszczenia tych informacji w portalu PPK, o którym mowa w rozdziale 11;

  4) udostępnienie wykazu towarzystw funduszy inwestycyjnych, PTE, pracowniczych towarzystw emerytalnych lub zakładów ubezpieczeń umieszczonych w ewidencji PPK organowi nadzoru w celu zamieszczenia na stronie internetowej organu nadzoru;

  5) weryfikacja prawa uczestnika PPK do otrzymania wpłaty powitalnej i dopłaty rocznej, z zastrzeżeniem pkt 6;

  6) weryfikacja, na podstawie informacji otrzymanych z ZUS, o których mowa w art. 34 ust. 3, prawa uczestnika PPK, o którym mowa w art. 27 ust. 2, do otrzymania dopłaty rocznej;

  7) pośrednictwo w przekazywaniu uczestnikom PPK wpłaty powitalnej i dopłaty rocznej, w tym dokonywanie ustaleń, o których mowa w art. 33 ust. 4.

Art. 59. 1. W ewidencji PPK może zostać umieszczone towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

  1) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi typu otwartego, funduszami emerytalnymi lub otwartymi funduszami emerytalnymi, a w przypadku zakładów ubezpieczeń - co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu działalności określonej w grupie 3 w dziale I załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, w zakresie oferowania ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym;

  2) posiada kapitał własny, a w przypadku zakładów ubezpieczeń - dopuszczone środki własne, w wysokości co najmniej 25 000 000 zł, w tym co najmniej 10 000 000 zł w środkach płynnych rozumianych jako lokaty określone dla funduszu rynku pieniężnego, o którym mowa w art. 178 ustawy o funduszach inwestycyjnych;

  3) spełnia wymogi, o których mowa w art. 38 lub art. 39.

2. W ewidencji PPK umieszczana jest wyznaczona instytucja finansowa.

Art. 60. 1. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń składa PFR oraz organowi nadzoru, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 59 ust. 1. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

2. Do oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń dołącza dokumenty potwierdzające spełnianie warunków, o których mowa w art. 59 ust. 1. Do oświadczenia dołącza się także dokumenty, które zgodnie z art. 71 obejmuje ewidencja towarzystw funduszy inwestycyjnych, PTE, pracowniczych towarzystw emerytalnych i zakładów ubezpieczeń, z zastrzeżeniem art. 62.

3. Jeżeli oświadczenie oraz dokumenty, o których mowa w ust. 2, nie zawierają braków, PFR, w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania, umieszcza towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń w ewidencji PPK.

4. Jeżeli PFR stwierdzi, że oświadczenie lub dokumenty, o których mowa w ust. 2, zawierają braki, wzywa towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń do ich uzupełnienia w terminie 14 dni.

5. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 4, PFR pisemnie informuje o braku możliwości umieszczenia towarzystwa funduszy inwestycyjnych, PTE, pracowniczego towarzystwa emerytalnego lub zakładu ubezpieczeń w ewidencji PPK.

6. Od informacji, o której mowa w ust. 5, przysługuje odwołanie do organu nadzoru.

7. Do odwołania, o którym mowa w ust. 6, stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096).

8. Organ nadzoru po rozpatrzeniu odwołania, o którym mowa w ust. 6:

  1) umieszcza towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń w ewidencji PPK albo

  2) odmawia umieszczenia towarzystwa funduszy inwestycyjnych, PTE, pracowniczego towarzystwa emerytalnego lub zakładu ubezpieczeń w ewidencji PPK.

9. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, dokumenty, które należy zgodnie z ust. 2 dołączyć do oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, uwzględniając w szczególności potrzebę wykazania spełnienia warunków, o których mowa w ust. 1.

Art. 61. PFR niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia umieszczenia w ewidencji PPK, informuje towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń oraz organ nadzoru i operatora portalu, o którym mowa w art. 77 ust. 2, o umieszczeniu w ewidencji PPK.

Art. 62. 1. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń po otrzymaniu informacji, o której mowa w art. 61, niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji, przekazuje do PFR istotne postanowienia, jakie zawierać będą zawarte przez instytucję finansową umowy o zarządzanie PPK (istotne postanowienia umowy o zarządzanie PPK), oraz kluczowe informacje dla inwestorów albo dokument zawierający kluczowe informacje.

2. PFR umieszcza w ewidencji PPK istotne postanowienia umowy o zarządzanie PPK oraz kluczowe informacje dla inwestorów albo dokument zawierający kluczowe informacje nie później niż w dniu następującym po dniu otrzymania tych postanowień lub tych kluczowych informacji dla inwestorów albo dokumentu zawierającego kluczowe informacje.

3. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń niezwłocznie przekazuje PFR informacje o wszystkich zmianach w istotnych postanowieniach umowy o zarządzanie PPK lub w kluczowych informacjach dla inwestorów lub dokumencie zawierającym kluczowe informacje. PFR umieszcza w ewidencji PPK informacje o takich zmianach nie później niż w dniu następującym po dniu otrzymania informacji o tych zmianach.

4. Za istotne postanowienia umowy o zarządzanie PPK uznaje się w szczególności postanowienia, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2-5 i 8, a w przypadku zakładów ubezpieczeń - także informację, o której mowa w art. 10 ust. 2 pkt 1, oraz regulamin lokowania środków ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego i ogólne warunki ubezpieczenia.

5. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 3, są przekazywane do PFR w postaci elektronicznej za pomocą systemu teleinformatycznego udostępnionego przez PFR w formacie danych zgodnym z formatem danych systemu teleinformatycznego PFR.

6. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych może określić, w drodze rozporządzenia, sposób przedstawiania PFR informacji, o których mowa w ust. 3, uwzględniając w szczególności konieczność ich prezentacji w portalu PPK.

Art. 63. 1. Jeżeli towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń przestanie spełniać warunki określone w art. 59 ust. 1, organ nadzoru wzywa towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń do usunięcia nieprawidłowości w wyznaczonym przez organ nadzoru terminie oraz występuje z wnioskiem do PFR o zawieszenie udziału towarzystwa funduszy inwestycyjnych, PTE, pracowniczego towarzystwa emerytalnego lub zakładu ubezpieczeń w ewidencji PPK.

2. PFR, na wniosek organu nadzoru, zawiesza udział towarzystwa funduszy inwestycyjnych, PTE, pracowniczego towarzystwa emerytalnego lub zakładu ubezpieczeń w ewidencji PPK na okres wskazany we wniosku organu nadzoru, o którym mowa w ust. 1. Okres ten może być, na wniosek organu nadzoru, przedłużony.

3. W okresie zawieszenia udziału towarzystwa funduszy inwestycyjnych, PTE, pracowniczego towarzystwa emerytalnego lub zakładu ubezpieczeń w ewidencji PPK instytucja finansowa zarządzana przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń nie może zawierać nowych umów o zarządzanie PPK.

4. W razie nieusunięcia nieprawidłowości w wyznaczonym przez organ nadzoru terminie organ nadzoru wydaje decyzję o usunięciu towarzystwa funduszy inwestycyjnych, PTE, pracowniczego towarzystwa emerytalnego lub zakładu ubezpieczeń z ewidencji PPK.

5. W przypadku gdy towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń zostało umieszczone w ewidencji PPK na podstawie fałszywego oświadczenia, o którym mowa w art. 60, organ nadzoru wydaje decyzję o usunięciu towarzystwa funduszy inwestycyjnych, PTE, pracowniczego towarzystwa emerytalnego lub zakładu ubezpieczeń z ewidencji PPK.

6. W przypadku gdy towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń nie wniesie opłaty wstępnej lub opłaty rocznej, o których mowa w art. 79 ust. 1, na rzecz operatora portalu, o którym mowa w art. 77 ust. 2, w terminie 90 dni od dnia, o którym mowa w art. 79 ust. 2 lub 3, operator portalu, o którym mowa w art. 77 ust. 2, informuje towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń o obowiązku wniesienia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji, opłaty wstępnej lub opłaty rocznej.

7. W przypadku gdy towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń nie wniesie opłaty wstępnej lub opłaty rocznej w terminie, o którym mowa w ust. 6, organ nadzoru, na wniosek operatora portalu, o którym mowa w art. 77 ust. 2, może wydać decyzję o usunięciu towarzystwa funduszy inwestycyjnych, PTE, pracowniczego towarzystwa emerytalnego lub zakładu ubezpieczeń z ewidencji PPK.

8. W przypadku wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia na:

  1) utworzenie PTE lub pracowniczego towarzystwa emerytalnego - na podstawie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,

  2) wykonywanie działalności przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych w zakresie, o którym mowa w art. 45 ust. 1 lub 1a ustawy o funduszach inwestycyjnych, lub w przypadku wygaśnięcia takiego zezwolenia na podstawie tej ustawy,

  3) wykonywanie działalności ubezpieczeniowej przez zakład ubezpieczeń - na podstawie ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

- wpis do ewidencji PPK wygasa z mocy prawa.

9. W przypadkach, o których mowa w ust. 4, 5 i 7, PFR, na wniosek organu nadzoru, zawiesza udział towarzystwa funduszy inwestycyjnych, PTE, pracowniczego towarzystwa emerytalnego lub zakładu ubezpieczeń w ewidencji PPK do dnia, w którym decyzja o usunięciu towarzystwa funduszy inwestycyjnych, PTE, pracowniczego towarzystwa emerytalnego lub zakładu ubezpieczeń z ewidencji PPK stanie się ostateczna.

10. W przypadkach, o których mowa w ust. 9, instytucja finansowa zarządzana przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń nie może zawierać nowych umów o zarządzanie PPK.

11. W przypadku wydania decyzji, o której mowa w ust. 4, 5 lub 7, towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń nie może ubiegać się o ponowne umieszczenie w ewidencji PPK przez okres roku od dnia, w którym decyzja, o której mowa w ust. 4, 5 lub 7, stanie się ostateczna.

12. Informację o wydaniu decyzji, o których mowa w ust. 4, 5, 7 i 8, organ nadzoru przekazuje do PFR.

Art. 64. 1. W przypadku usunięcia towarzystwa funduszy inwestycyjnych, PTE lub pracowniczego towarzystwa emerytalnego z ewidencji PPK stosuje się przepisy art. 68a ustawy o funduszach inwestycyjnych lub art. 64a ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

2. W przypadku usunięcia z ewidencji PPK zakładu ubezpieczeń lub wygaśnięcia wpisu zakładu ubezpieczeń do ewidencji PPK przejęcia zarządzania ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym będącym funduszem zdefiniowanej daty dokonuje wskazany przez organ nadzoru w formie decyzji zakład ubezpieczeń umieszczony w ewidencji PPK, który w ciągu ostatnich 12 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, o którym mowa w ust. 3, osiągnął najwyższą stopę zwrotu z zarządzanych aktywów ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych będących funduszami zdefiniowanej daty.

3. Postępowanie w przedmiocie przejęcia zarządzania ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym będącym funduszem zdefiniowanej daty wszczyna się z urzędu. Stronami postępowania są zakład ubezpieczeń przekazujący zarządzanie ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym będącym funduszem zdefiniowanej daty oraz zakład ubezpieczeń przejmujący zarządzanie ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym będącym funduszem zdefiniowanej daty (zakład przejmujący).

4. Organ nadzoru doręcza decyzję, o której mowa w ust. 2, w terminie 30 dni roboczych od dnia wszczęcia postępowania.

5. Organ nadzoru wskazuje zakład przejmujący, jeżeli są spełnione następujące warunki:

  1) zakład przejmujący po przejęciu zarządzania będzie posiadać dopuszczone środki własne w wysokości nie niższej niż kapitałowy wymóg wypłacalności oraz dopuszczone podstawowe środki własne w wysokości nie niższej niż minimalny wymóg kapitałowy;

  2) interesy ubezpieczających, ubezpieczonych i uprawnionych z umów ubezpieczenia są należycie zabezpieczone.

6. Decyzja organu nadzoru, o której mowa w ust. 2, jest natychmiast wykonalna. Na decyzję organu nadzoru zakład ubezpieczeń może wnieść skargę do sądu administracyjnego w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji. Wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania tej decyzji. Przepisu art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego nie stosuje się.

7. Informacja o wydaniu decyzji, o której mowa w ust. 2, ujawniana jest w ewidencji PPK.

8. Zakład przejmujący niezwłocznie po doręczeniu decyzji, o której mowa w ust. 2, przejmuje zarządzanie ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym będącym funduszem zdefiniowanej daty.

9. W dniu przejęcia zarządzania:

  1) przeniesienie aktywów ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego będącego funduszem zdefiniowanej daty do zakładu przejmującego uważa się za dokonane;

  2) zakład przejmujący wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki zakładu ubezpieczeń, od którego przejął zarządzanie ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym będącym funduszem zdefiniowanej daty, związane z tym ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

10. W przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu ubezpieczeń przepisy ust. 2-9 stosuje się odpowiednio w odniesieniu do środków ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego będącego funduszem zdefiniowanej daty.

11. W przypadku ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń, z którym została zawarta umowa o zarządzanie PPK, przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 398, 685, 1544 i 1629) nie stosuje się do środków ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego będącego funduszem zdefiniowanej daty.

Art. 65. PFR może, w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, powierzyć jednemu przedsiębiorcy lub kilku przedsiębiorcom wykonywanie niektórych lub wszystkich czynności związanych z prowadzeniem ewidencji PPK.

Art. 66. 1. PFR jest administratorem w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) w zakresie danych, do których dostęp uzyskano na podstawie art. 8, art. 33 i art. 72-74.

2. Dane uczestników PPK uzyskane przez PFR lub podmiot, o którym mowa w art. 65, w wyniku realizacji zadań wynikających z ustawy podlegają obowiązkowi zachowania w tajemnicy. Do tajemnicy tej w zakresie nieuregulowanym w ustawie stosuje się odpowiednio przepisy o tajemnicy zawodowej, o której mowa odpowiednio w ustawie o funduszach inwestycyjnych, ustawie o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Dane te przechowywane są do upływu terminu przedawnienia roszczeń związanych z umową o prowadzenie PPK.

3. Zobowiązani do zachowania tajemnicy, o której mowa w ust. 2, są osoby sprawujące funkcje kierownicze, pracownicy i osoby pozostające z PFR lub podmiotem, o którym mowa w art. 65, w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, mający dostęp do danych podmiotów obowiązanych do uiszczania opłat, o których mowa w art. 67 ust. 1.

Art. 67. 1. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń umieszczone w ewidencji PPK wnosi na rzecz PFR miesięczną opłatę za prowadzenie ewidencji PPK oraz realizację obowiązków, o których mowa w art. 8 ust. 4 i 5. Opłata ta nie może być wyższa niż 0,01% w skali roku łącznej wartości aktywów netto wszystkich funduszy zdefiniowanej daty zarządzanych przez wybraną instytucję finansową.

2. Opłatę, o której mowa w ust. 1, towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń pokrywa z własnych środków.

3. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, terminy uiszczania oraz wysokość i sposób obliczania opłaty, o której mowa w ust. 1, kierując się potrzebą zapewnienia pokrycia kosztów funkcjonowania ewidencji PPK oraz realizacji obowiązków, o których mowa w art. 8 ust. 4 i 5.

Art. 68. Ewidencja PPK obejmuje ewidencje:

  1) towarzystw funduszy inwestycyjnych, PTE, pracowniczych towarzystw emerytalnych i zakładów ubezpieczeń spełniających wymogi, o których mowa w art. 59 ust. 1;

  2) podmiotów zatrudniających, które zawarły umowy o zarządzanie PPK;

  3) umów o zarządzanie PPK zawartych przez podmioty zatrudniające;

  4) uczestników PPK.

Art. 69. 1. Wybrana instytucja finansowa, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy o zarządzanie PPK, zgłasza, w postaci elektronicznej, wniosek o wpis umowy o zarządzanie PPK do ewidencji PPK.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera: datę zawarcia umowy o zarządzanie PPK, nazwę, NIP lub inny numer identyfikacyjny, adres siedziby oraz adres do korespondencji podmiotu zatrudniającego i instytucji finansowej, z którą podmiot zatrudniający zawarł umowę o zarządzanie PPK.

3. W przypadku gdy podmiotowi zatrudniającemu nie nadano NIP, stosowną informację umieszcza się we wniosku, o którym mowa w ust. 1.

4. W przypadku podmiotów zatrudniających będących osobami fizycznymi, którym nie nadano NIP, wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera serię i numer dokumentu tożsamości lub paszportu.

Art. 70. W przypadku otrzymania nowych danych, o których mowa w art. 69 ust. 2-4 i art. 74 ust. 2, lub w przypadku wystąpienia zmian w zakresie danych udostępnionych PFR, wybrana instytucja finansowa na koniec każdego dnia roboczego udostępnia PFR te dane w postaci elektronicznej.

Art. 71. 1. Ewidencja towarzystw funduszy inwestycyjnych, PTE, pracowniczych towarzystw emerytalnych i zakładów ubezpieczeń spełniających wymogi, o których mowa w art. 59 ust. 1, obejmuje:

  1) firmę towarzystwa funduszy inwestycyjnych, PTE, pracowniczego towarzystwa emerytalnego lub zakładu ubezpieczeń oraz ich numer w ewidencji PPK;

  2) siedzibę, adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej towarzystwa funduszy inwestycyjnych, PTE, pracowniczego towarzystwa emerytalnego lub zakładu ubezpieczeń;

  3) oświadczenia, o których mowa w art. 60 ust. 1, oraz dokumenty, o których mowa w art. 60 ust. 2 zdanie pierwsze;

  4) istotne postanowienia umów o zarządzanie PPK oraz kluczowe informacje dla inwestorów albo dokument zawierający kluczowe informacje;

  5) statut towarzystwa funduszy inwestycyjnych, PTE, pracowniczego towarzystwa emerytalnego lub zakładu ubezpieczeń, statut (regulamin) instytucji finansowej, prospekt informacyjny lub inne materiały informacyjne dotyczące działalności towarzystwa funduszy inwestycyjnych, PTE, pracowniczego towarzystwa emerytalnego lub zakładu ubezpieczeń lub instytucji finansowej w zakresie PPK;

  6) nazwy funduszy zdefiniowanej daty zarządzanych przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń;

  7) informację o wydaniu decyzji, o której mowa w art. 63 ust. 4, 5 lub 7 oraz art. 64 ust. 2, oraz o wygaśnięciu wpisu do ewidencji zgodnie z art. 63 ust. 8.

2. Towarzystwa funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwa emerytalne oraz zakłady ubezpieczeń niezwłocznie przekazują PFR informacje o wszystkich zmianach w dokumentach oraz danych, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem art. 62.

Art. 72. Ewidencja podmiotów zatrudniających, które zawarły umowy o zarządzanie PPK, obejmuje:

  1) numer podmiotu zatrudniającego w ewidencji PPK;

  2) nazwę podmiotu zatrudniającego;

  3) NIP lub inny numer identyfikacyjny podmiotu zatrudniającego i instytucji finansowej;

  4) serię i numer dokumentu tożsamości lub paszportu osoby fizycznej będącej podmiotem zatrudniającym, jeżeli nie nadano jej NIP;

  5) adres siedziby podmiotu zatrudniającego;

  6) adres do korespondencji podmiotu zatrudniającego.

Art. 73. Ewidencja umów o zarządzanie PPK zawartych przez podmioty zatrudniające obejmuje:

  1) numer podmiotu zatrudniającego w ewidencji PPK;

  2) datę zawarcia umowy o zarządzanie PPK;

  3) nazwę podmiotu zatrudniającego i instytucji finansowej;

  4) NIP lub inny numer identyfikacyjny podmiotu zatrudniającego;

  5) serię i numer dokumentu tożsamości lub paszportu osoby fizycznej będącej podmiotem zatrudniającym, jeżeli nie nadano jej NIP;

  6) adres siedziby podmiotu zatrudniającego i instytucji finansowej;

  7) adres do korespondencji podmiotu zatrudniającego i instytucji finansowej.

Art. 74. 1. Ewidencję uczestników PPK tworzy się na podstawie danych wynikających z zapisów na rachunkach PPK uczestników PPK.

2. Ewidencja uczestników PPK obejmuje:

  1) dane identyfikujące uczestnika PPK;

  2) indywidualny identyfikator uczestnika PPK w ewidencji PPK;

  3) oznaczenie wybranej instytucji finansowej lub wybranych instytucji finansowych, w przypadku gdy uczestnik PPK jest stroną więcej niż jednej umowy o prowadzenie PPK;

  4) numery podmiotów zatrudniających, o których mowa w art. 72 pkt 1;

  5) datę zawarcia w imieniu i na rzecz uczestnika PPK umowy o prowadzenie PPK przez podmiot zatrudniający;

  6) liczbę jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych albo liczbę jednostek rozrachunkowych w danym funduszu emerytalnym, zewidencjonowanych na rachunkach PPK prowadzonych przez poszczególne instytucje finansowe dla danego uczestnika PPK, w podziale na jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub jednostki uczestnictwa ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych nabyte z wpłat finansowanych przez osobę zatrudnioną i podmiot zatrudniający oraz z wpłaty powitalnej i dopłat rocznych albo w podziale na jednostki rozrachunkowe, na które zostały przeliczone wpłaty finansowane przez osobę zatrudnioną, podmiot zatrudniający oraz wpłata powitalna i dopłaty roczne;

  7) wartość środków zgromadzonych na rachunkach PPK uczestnika PPK prowadzonych przez poszczególne instytucje finansowe, w podziale na poszczególne instytucje prowadzące te rachunki;

  8) datę nabycia, liczbę i cenę nabycia jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego lub jednostki uczestnictwa ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, w podziale na jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego lub jednostki uczestnictwa ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych nabyte z wpłat finansowanych przez osobę zatrudnioną, podmiot zatrudniający oraz wpłaty powitalnej i dopłat rocznych albo dzień przeliczenia, liczbę i wartość jednostek rozrachunkowych, na które zostały przeliczone wpłaty finansowane przez osobę zatrudnioną, podmiot zatrudniający oraz wpłata powitalna i dopłaty roczne;

  9) informacje na temat wysokości:

   a) wypłat, o których mowa w art. 98,

   b) wypłat, o których mowa w art. 99,

   c) wypłat, o których mowa w art. 100,

   d) wypłat, o których mowa w art. 101,

   e) wypłat transferowych, o których mowa w art. 102,

   f) zwrotów, o których mowa w art. 80 ust. 2, art. 85 ust. 4, art. 86 ust. 2 i art. 105

  - w podziale na jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego lub jednostki uczestnictwa ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych nabyte z wpłat finansowanych przez uczestnika PPK, wpłat finansowanych przez podmiot zatrudniający i wpłaty powitalnej oraz dopłat rocznych albo na jednostki rozrachunkowe, na które zostały przeliczone wpłaty finansowane przez osobę zatrudnioną, podmiot zatrudniający oraz wpłata powitalna i dopłaty roczne;

  10) datę złożenia podmiotowi zatrudniającemu deklaracji, o której mowa w art. 23 ust. 2;

  11) datę poinformowania podmiotu zarządzającego wybraną instytucją finansową o ponownym dokonywaniu wpłat za uczestnika PPK, o którym mowa w art. 23 ust. 7;

  12) datę złożenia podmiotowi zatrudniającemu wniosku, o którym mowa w art. 23 ust. 10.

Art. 75. Wybrana instytucja finansowa współpracuje z PFR w celu wyjaśnienia ewentualnych różnic występujących pomiędzy danymi zgromadzonymi przez wybraną instytucję finansową a danymi zgromadzonymi w ewidencji PPK.

Art. 76. 1. PFR udostępnia z ewidencji PPK:

  1) Państwowej Inspekcji Pracy dane, o których mowa w art. 73, w celu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 15d ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 623, 1338 i 2215);

  2) operatorowi portalu, o którym mowa w art. 77 ust. 2, oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 60 ust. 1 i 2, informacje, dane oraz dokumenty, o których mowa w art. 71, w celu realizacji zadań, o których mowa w art. 77 ust. 3, oraz dane, o których mowa w art. 74 ust. 2, w celu realizacji zadania, o którym mowa w art. 77 ust. 3 pkt 4;

  3) instytucjom finansowym dane, o których mowa w art. 74 ust. 2 pkt 1, w celu, o którym mowa w art. 75;

  4) ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, Narodowemu Bankowi Polskiemu oraz organowi nadzoru dane, o których mowa w art. 71-74, w celach analityczno-sprawozdawczych;

  5) ministrowi właściwemu do spraw pracy dane o liczbie uczestników PPK, którzy nabyli prawo do dopłaty rocznej za rok poprzedni, w trybie określonym w art. 34 ust. 2.

2. Dane uzyskane zgodnie z ust. 1 podlegają obowiązkowi zachowania w tajemnicy. Do tajemnicy tej w zakresie nieuregulowanym w ustawie stosuje się odpowiednio przepisy o tajemnicy zawodowej, o której mowa odpowiednio w ustawie o funduszach inwestycyjnych, ustawie o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

3. Zobowiązani do zachowania tajemnicy, o której mowa w ust. 2, są osoby sprawujące funkcje kierownicze, pracownicy i osoby pozostające z podmiotem, o którym mowa w ust. 1, w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym o podobnym charakterze.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60