Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Rachunkowość » Zasady prowadzenia rachunkowości »  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24.12.2007 r. w ...

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24.12.2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2007 r. nr 249, poz. 1859
Załącznik nr 2

Zakres informacji wykazywanych w połączonym sprawozdaniu finansowym

1. Wprowadzenie do połączonego sprawozdania finansowego obejmuje:

  1) nazwę funduszu z wydzielonymi subfunduszami, ze wskazaniem numeru rejestru funduszy oraz czasu, na który został utworzony, jeżeli jest ograniczony;

  2) wskazanie ilości i nazw subfunduszy z określeniem typów i rodzajów subfunduszy, dat utworzenia poszczególnych subfunduszy wraz z określeniem czasu, na który zostały utworzone;

  3) firmę, siedzibę i adres towarzystwa będącego organem funduszu z wydzielonymi subfunduszami, ze wskazaniem właściwego rejestru;

  4) wskazanie okresu sprawozdawczego i dnia bilansowego;

  5) wskazanie, czy połączone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez fundusz oraz subfundusze w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez fundusz lub subfundusze;

  6) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiła zmiana ilości subfunduszy - wskazanie zakresu zmian w stosunku do poprzedniej ilości subfunduszy wraz z podaniem przyczyn zmian (w szczególności utworzenie nowych subfunduszy, połączenie subfunduszy, likwidacja subfunduszy);

  7) wskazanie podmiotu, który przeprowadził badanie (przegląd) połączonego sprawozdania finansowego;

  8) wskazanie rynku, na którym notowane są certyfikaty inwestycyjne subfunduszy;

  9) wskazanie poszczególnych serii certyfikatów inwestycyjnych i cech je różnicujących;

  10) wskazanie kategorii jednostek uczestnictwa w poszczególnych subfunduszach i cech je różnicujących.

2. Połączone zestawienie lokat1)

Kliknij, aby powiększyć obraz

3. Połączony bilans

Sporządzony na dzień ..... w (wskazanie waluty)

  I. Aktywa

   1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

   2) Należności

   3) Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu

   4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:

    - dłużne papiery wartościowe

   5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:

    - dłużne papiery wartościowe

   6) Nieruchomości

   7) Pozostałe aktywa

  II. Zobowiązania

   1) Zobowiązania własne subfunduszy

   2) Zobowiązania proporcjonalne funduszu

  III. Aktywa netto (I-II)

  IV. Kapitał funduszu

   1) Kapitał wpłacony

   2) Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)

  V. Dochody zatrzymane

   1) Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto

   2) Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat

  VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia

  VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)

4. Połączony rachunek wyniku z operacji

  I. Przychody z lokat

   1. Dywidendy i inne udziały w zyskach

   2. Przychody odsetkowe

   3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

   4. Dodatnie saldo różnic kursowych

   5. Pozostałe

  II. Koszty funduszu

   1. Wynagrodzenie dla towarzystwa

   2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

   3. Opłaty dla depozytariusza

   4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

   5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

   6. Opłaty za usługi w zakresie rachunkowości

   7. Opłaty za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

   8. Opłaty za usługi prawne

   9. Opłaty za usługi wydawnicze, w tym poligraficzne

   10. Koszty odsetkowe

   11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

   12. Ujemne saldo różnic kursowych

   13. Pozostałe

  III. Koszty pokrywane przez towarzystwo

  IV. Koszty funduszu netto (II-III)

  V. Przychody z lokat netto (I-IV)

  VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)

   1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:

    - z tytułu różnic kursowych

   2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:

    - z tytułu różnic kursowych

  VII. Wynik z operacji (V-VI)

5. Połączone zestawienie zmian w aktywach netto

Jeżeli okres, dla którego są prezentowane zmiany, nie jest równy 12 miesiącom, wówczas zmiany wyrażone procentowo należy odnieść w stosunku rocznym.

  1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego

  2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:

   a) przychody z lokat netto

   b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat

   c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat

  3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji

  4. Dystrybucja dochodów (przychodów) subfunduszy (razem):

   a) z przychodów z lokat netto

   b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat

   c) z przychodów ze zbycia lokat

  5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:

   a) zmiana kapitału wpłaconego subfunduszy (powiększenie kapitału z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych)

   b) zmiana kapitału wypłaconego subfunduszy (zmniejszenie kapitału z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)

  6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym (3-4-5)

  7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego

  8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym

6. Połączony rachunek przepływów pieniężnych4)

  A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (I-II)

   I. Wpływy

    1) Z tytułu posiadanych lokat

    2) Z tytułu zbycia składników lokat

    3) Pozostałe

   II. Wydatki

    1) Z tytułu posiadanych lokat

    2) Z tytułu nabycia składników lokat

    3) Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa

    4) Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

    5) Z tytułu opłat dla depozytariusza

    6) Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

    7) Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych

    8) Z tytułu usług w zakresie rachunkowości

    9) Z tytułu usług prawnych

    10) Z tytułu usług wydawniczych

    11) Pozostałe

  B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej (I-II)

   I. Wpływy

    1) Z tytułu zbycia jednostek uczestnictwa albo wydania certyfikatów inwestycyjnych

    2) Z tytułu zaciągniętych kredytów

    3) Z tytułu zaciągniętych pożyczek

    4) Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek

    5) Odsetki

    6) Pozostałe

   II. Wydatki

    1) Z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa albo wykupienia certyfikatów inwestycyjnych

    2) Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów

    3) Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek

    4) Z tytułu wyemitowanych obligacji

    5) Z tytułu wypłaty przychodów

    6) Z tytułu udzielonych pożyczek

    7) Odsetki

    8) Pozostałe

  C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych

  D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)

  E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego

  F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)

_______________________
1) W tabeli połączonego zestawienia lokat wykazuje się jedynie zagregowane kwoty zbiorcze dla wskazanych kategorii lokat subfunduszy.
2) W polu tym wpisuje się wartość składników lokat w walucie, w której sporządzane jest połączone sprawozdanie finansowe.
3) W pozycji tej wykazuje się wyłącznie waluty, będące lokatami subfunduszy, które nie stanowią depozytów.
4) Składniki wpływów i wydatków, niewyszczególnione w rachunku przepływów pieniężnych, o wartości stanowiącej co najmniej 5% sumy odpowiednio wpływów oraz wydatków, należy wykazać w odrębnych pozycjach rachunku przepływów pieniężnych.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60