Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Rachunkowość » Zasady prowadzenia rachunkowości »  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24.12.2007 r. w ...

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24.12.2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2007 r. nr 249, poz. 1859
Rozdział 5

Sprawozdania finansowe

§ 31. 1. Rokiem obrotowym funduszu jest rok kalendarzowy.

2. W przypadku gdy fundusz rozpocznie działalność w trakcie roku obrotowego:

  1) jeżeli rozpoczęcie działalności przypada na drugi kwartał roku obrotowego - fundusz może dokonać połączenia półrocznego sprawozdania finansowego za ten rok z rocznym sprawozdaniem finansowym za ten rok;

  2) jeżeli rozpoczęcie działalności przypada na czwarty kwartał roku obrotowego - fundusz może dokonać połączenia rocznego sprawozdania finansowego za ten rok z rocznym sprawozdaniem finansowym za rok następny, przy czym nie wyłącza to obowiązku sporządzenia półrocznego sprawozdania finansowego za rok następny.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do sporządzania połączonego sprawozdania finansowego oraz sprawozdań jednostkowych subfunduszy.

4. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do funduszy inwestycyjnych utworzonych na czas określony, krótszy niż 12 miesięcy.

§ 32. 1. Sprawozdanie finansowe, połączone sprawozdanie finansowe oraz sprawozdania jednostkowe subfunduszy sporządza się w języku polskim i w walucie polskiej.

2. Informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, połączonym sprawozdaniu finansowym oraz w sprawozdaniach jednostkowych subfunduszy wykazuje się w tysiącach złotych, z wyjątkiem wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny oraz wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa. Jeżeli charakter i istotność danej pozycji wymaga innej dokładności, należy odnotować ten fakt odpowiednio w notach objaśniających albo informacji dodatkowej.

3. Przepisów ust. 1 i 2, w zakresie odnoszącym się do waluty polskiej, nie stosuje się w przypadkach, o których mowa w art. 13 oraz art. 166 ustawy.

4. W przypadku, o którym mowa w art. 166 ustawy, dla celów sporządzenia połączonego sprawozdania finansowego, poszczególne pozycje sprawozdań jednostkowych subfunduszy przelicza się na walutę, w której sporządzane jest połączone sprawozdanie finansowe, z zastrzeżeniem, że poszczególne pozycje:

  1) bilansu przelicza się na walutę, w której sporządzane jest połączone sprawozdanie finansowe, według średniego kursu obowiązującego na dany dzień bilansowy, wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski;

  2) rachunku wyniku z operacji przelicza się na walutę, w której sporządzane jest połączone sprawozdanie finansowe, według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów wyliczonych przez Narodowy Bank Polski dla waluty, w której zostały sporządzone informacje finansowe podlegające przeliczeniu, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku obrotowego.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, w sprawozdaniach jednostkowych subfunduszy ujawnia się informację o kursie zastosowanym do przeliczenia poszczególnych pozycji dla celów sporządzenia połączonego sprawozdania finansowego.

§ 33. Na dzień bilansowy ustala się wynik z operacji funduszu, obejmujący:

  1) przychody z lokat netto - stanowiące różnicę pomiędzy przychodami z lokat a kosztami funduszu netto;

  2) zrealizowany zysk (stratę) ze zbycia lokat i niezrealizowany zysk (stratę) z wyceny lokat.

§ 34. Na dzień bilansowy przyjmuje się metody wyceny stosowane w dniu wyceny.

§ 35. 1. Sprawozdanie finansowe, z zastrzeżeniem ust. 3, obejmuje:

  1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

  2) zestawienie lokat;

  3) bilans;

  4) rachunek wyniku z operacji;

  5) zestawienie zmian w aktywach netto;

  6) rachunek przepływów pieniężnych;

  7) noty objaśniające;

  8) informację dodatkową.

2. Połączone sprawozdanie finansowe, z zastrzeżeniem ust. 4, obejmuje:

  1) wprowadzenie do połączonego sprawozdania finansowego;

  2) połączone zestawienie lokat;

  3) połączony bilans;

  4) połączony rachunek wyniku z operacji;

  5) połączone zestawienie zmian w aktywach netto;

  6) połączony rachunek przepływów pieniężnych.

3. Sprawozdanie finansowe funduszu inwestycyjnego otwartego nie obejmuje składnika, o którym mowa w ust. 1 pkt 6.

4. Połączone sprawozdanie finansowe funduszu inwestycyjnego otwartego z wydzielonymi subfunduszami nie obejmuje składnika, o którym mowa w ust. 2 pkt 6.

5. Do połączonego sprawozdania finansowego załącza się sprawozdania jednostkowe subfunduszy, obejmujące odpowiednio składniki, o których mowa w ust. 1 pkt 2-8.

6. Sprawozdania finansowe funduszy, o których mowa w art. 170 ustawy, publikuje się łącznie.

7. Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w ust. 1, sporządza się ze szczegółowością nie mniejszą niż określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

8. Połączone sprawozdanie finansowe, o którym mowa w ust. 2, sporządza się ze szczegółowością nie mniejszą niż określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

9. Sprawozdania jednostkowe subfunduszy sporządza się ze szczegółowością nie mniejszą niż określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia, z zastrzeżeniem ust. 3 i 5.

§ 36. 1. Połączone sprawozdanie finansowe sporządza się, sumując odpowiednie pozycje sprawozdań jednostkowych subfunduszy.

2. Do połączonego sprawozdania finansowego nie włącza się sprawozdań jednostkowych subfunduszy, które:

  1) w momencie sporządzania połączonego sprawozdania finansowego znajdują się w trakcie likwidacji;

  2) zostały zlikwidowane w trakcie okresu, za który sporządza się połączone sprawozdanie finansowe.

3. Wyłączeń, o których mowa w ust. 2, nie stosuje się, jeżeli uniemożliwiałoby to rzetelną i jasną prezentację połączonego sprawozdania finansowego.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, zamieszcza się odpowiednią informację we wprowadzeniu do połączonego sprawozdania finansowego, opisującą przyczyny włączenia sprawozdań jednostkowych subfunduszy, o których mowa w ust. 2, do połączonego sprawozdania finansowego.

§ 37. 1. Do sprawozdania finansowego dołącza się:

  1) list towarzystwa będącego organem funduszu, skierowany do uczestników funduszu, opisujący w sposób zwięzły co najmniej wyniki działania funduszu w okresie sprawozdawczym;

  2) oświadczenie depozytariusza o zgodności danych dotyczących stanów aktywów funduszu, w tym w szczególności aktywów zapisanych na rachunkach pieniężnych i rachunkach papierów wartościowych oraz pożytków z tych aktywów przedstawionych w sprawozdaniu finansowym, ze stanem faktycznym.

2. Do połączonego sprawozdania finansowego dołącza się dokumenty, o których mowa w ust. 1, odnoszące się osobno do każdego z subfunduszy objętych połączonym sprawozdaniem finansowym.

3. Dokumentów, o których mowa w ust. 1, nie dołącza się do sprawozdań jednostkowych subfunduszy.

§ 38. 1. Sprawozdania finansowe sporządza się dwa razy w roku, jako:

  1) półroczne sprawozdanie finansowe - obejmujące dane za półrocze bieżącego roku obrotowego oraz dane porównywalne, w szczególności odnośnie do:

   a) bilansu - za co najmniej poprzedni rok obrotowy,

   b) rachunku wyniku z operacji i rachunku przepływów pieniężnych, z zastrzeżeniem § 35 ust. 3 - za co najmniej poprzedni rok obrotowy oraz półrocze poprzedniego roku obrotowego,

   c) zestawienia lokat i zestawienia zmian w aktywach netto - za co najmniej poprzedni rok obrotowy, przy czym odnośnie do zestawienia lokat dane porównywalne sporządza się wyłącznie dla pozycji w tabeli głównej, określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

  2) roczne sprawozdanie finansowe - obejmujące dane za bieżący rok obrotowy oraz dane porównywalne za co najmniej poprzedni rok obrotowy.

2. Połączone sprawozdanie finansowe sporządza się razem ze sprawozdaniami jednostkowymi subfunduszy dwa razy w roku, jako:

  1) półroczne połączone sprawozdanie finansowe oraz półroczne sprawozdania jednostkowe subfunduszy - obejmujące dane za półrocze bieżącego roku obrotowego oraz dane porównywalne, w szczególności odnośnie do:

   a) bilansu i połączonego bilansu - za co najmniej poprzedni rok obrotowy,

   b) rachunku wyniku z operacji, połączonego rachunku wyniku z operacji, rachunku przepływów pieniężnych oraz połączonego rachunku przepływów pieniężnych, z zastrzeżeniem § 35 ust. 3 i 4 - za co najmniej poprzedni rok obrotowy oraz półrocze poprzedniego roku obrotowego,

   c) zestawienia lokat, połączonego zestawienia lokat, zestawienia zmian w aktywach netto oraz połączonego zestawienia zmian w aktywach netto - za co najmniej poprzedni rok obrotowy, przy czym odnośnie do zestawienia lokat dane porównywalne sporządza się wyłącznie dla pozycji zagregowanych w tabeli głównej, określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

  2) roczne połączone sprawozdanie finansowe oraz roczne sprawozdania jednostkowe subfunduszy - obejmujące dane za bieżący rok obrotowy oraz dane porównywalne za co najmniej poprzedni rok obrotowy.

§ 39. 1. Roczne sprawozdanie finansowe, roczne połączone sprawozdanie finansowe oraz roczne sprawozdania jednostkowe subfunduszy podlegają badaniu przez biegłego rewidenta.

2. Półroczne sprawozdanie finansowe, półroczne połączone sprawozdanie finansowe oraz półroczne sprawozdania jednostkowe subfunduszy podlegają przeglądowi przeprowadzanemu przez biegłego rewidenta.

§ 40. 1. Ogłoszeniu, o którym mowa w art. 70 ustawy o rachunkowości, podlegają roczne sprawozdania finansowe oraz roczne połączone sprawozdania finansowe z rocznymi sprawozdaniami jednostkowymi subfunduszy, wraz z opinią biegłego rewidenta o badanym sprawozdaniu finansowym oraz z odpisem uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania, podjętej przez organ zatwierdzający.

2. Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz rocznego połączonego sprawozdania finansowego z rocznymi sprawozdaniami jednostkowymi subfunduszy powinna być podjęta w terminie czterech miesięcy od zakończenia roku obrotowego.

3. Towarzystwo ma obowiązek złożenia do ogłoszenia rocznego sprawozdania finansowego oraz rocznego połączonego sprawozdania finansowego z rocznymi sprawozdaniami jednostkowymi subfunduszy niezwłocznie po ich zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później jednak niż w terminie czterech miesięcy od zakończenia roku obrotowego.

4. Sporządzenie i przegląd półrocznego sprawozdania finansowego oraz półrocznego połączonego sprawozdania finansowego z półrocznymi sprawozdaniami jednostkowymi subfunduszy powinno nastąpić w terminie dwóch miesięcy od zakończenia pierwszego półrocza roku obrotowego.

5. Publikacja na stronach internetowych, o których mowa w art. 219 ust. 1 ustawy, półrocznego sprawozdania finansowego oraz półrocznego połączonego sprawozdania finansowego z półrocznymi sprawozdaniami jednostkowymi subfunduszy wraz z oświadczeniem depozytariusza i raportem z przeglądu, sporządzonym przez biegłego rewidenta, powinna nastąpić nie później niż w terminie dwóch miesięcy od zakończenia pierwszego półrocza roku obrotowego.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60