Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Rachunkowość » Zasady prowadzenia rachunkowości »  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24.12.2007 r. w ...

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24.12.2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2007 r. nr 249, poz. 1859
Rozdział 2

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

§ 6. 1. Księgi rachunkowe funduszu prowadzi się w języku polskim i w walucie polskiej, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Księgi rachunkowe funduszu, o którym mowa w art. 13 ustawy, prowadzi się w walucie, w której wyceniane są aktywa funduszu i ustalane jego zobowiązania. W przypadku gdy fundusz dokonuje zmiany waluty wykorzystywanej do wyceny aktywów oraz ustalania zobowiązań, zmiana taka wchodzi w życie z początkiem kolejnego roku obrotowego.

3. Księgi rachunkowe funduszu obejmują elementy określone w art. 13 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz:

  1) rejestr uczestników funduszu - w przypadku funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych;

  2) subrejestry uczestników subfunduszy, wydzielone w ramach rejestru uczestników funduszu - w przypadku funduszy inwestycyjnych otwartych z wydzielonymi subfunduszami oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych z wydzielonymi subfunduszami;

  3) rejestr certyfikatów inwestycyjnych - w przypadku funduszy inwestycyjnych zamkniętych;

  4) subrejestry certyfikatów inwestycyjnych, wydzielone w ramach rejestru certyfikatów inwestycyjnych - w przypadku funduszy inwestycyjnych zamkniętych z wydzielonymi subfunduszami.

4. W przypadku funduszu z wydzielonymi subfunduszami księgi rachunkowe prowadzi się odrębnie dla każdego subfunduszu.

§ 7. Rejestr uczestników funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz subrejestry funduszy inwestycyjnych otwartych z wydzielonymi subfunduszami i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych z wydzielonymi subfunduszami zawierają szczegółową ewidencję kapitału wpłaconego i wypłaconego, w podziale na poszczególnych uczestników funduszu, a w szczególności:

  1) dane identyfikujące uczestnika funduszu albo subfunduszu;

  2) liczbę jednostek uczestnictwa, w tym w podziale na kategorie jednostek należących do uczestnika funduszu;

  3) datę przeliczenia jednostek uczestnictwa danej kategorii na jednostki uczestnictwa innej kategorii, wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa stanowiącą cenę przeliczenia, liczbę jednostek przeliczanych na inną kategorię oraz liczbę jednostek uczestnictwa nowej kategorii;

  4) identyfikację poszczególnych nabyć i odkupień jednostek uczestnictwa;

  5) datę nabycia, liczbę i cenę nabycia jednostki uczestnictwa;

  6) datę odkupienia, liczbę i wartości odkupionych jednostek oraz kwotę wypłaconą uczestnikowi funduszu za odkupione jednostki;

  7) datę oraz kwotę dochodów funduszu wypłaconych uczestnikowi;

  8) informację o pełnomocnictwach udzielonych lub odwołanych przez uczestnika funduszu;

  9) informację o zastawie ustanowionym na jednostkach uczestnictwa;

  10) informację o tym, czy rejestr dotyczy indywidualnego konta emerytalnego.

§ 8. Rejestr certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego zamkniętego zawiera szczegółową ewidencję kapitału wpłaconego i wypłaconego, z określeniem:

  1) daty każdej emisji, liczby oferowanych certyfikatów oraz wartości emisji;

  2) liczby certyfikatów poszczególnych serii;

  3) rodzaju certyfikatów - imienne albo na okaziciela, ze wskazaniem ograniczeń zbywalności;

  4) w przypadku certyfikatów imiennych - danych identyfikujących posiadaczy certyfikatów oraz praw wynikających z certyfikatów, o których mowa w art. 121 ustawy;

  5) liczby certyfikatów każdej emisji oraz serii wydanych uczestnikom funduszu, ceny certyfikatu oraz łącznej wartości wpłat za certyfikaty danej emisji, w tym serii;

  6) liczby certyfikatów umorzonych z mocy prawa w wyniku ich wykupienia przez fundusz, ze wskazaniem serii, emisji, daty umorzenia, ceny wykupu certyfikatu oraz łącznej wartości wypłat za wykupione certyfikaty;

  7) liczby certyfikatów nieopłaconych w całości, o których mowa w art. 122 ust. 3 ustawy.

§ 9. 1. Towarzystwo, działając jako organ funduszu, prowadzi rachunkowość w sposób umożliwiający ustalenie wartości aktywów netto na każdy dzień wyceny oraz na dzień bilansowy.

2. Towarzystwo może zlecić, w całości lub w części, innym podmiotom, upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów, wykonywanie obowiązku, o którym mowa w ust. 1.

§ 10. 1. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zastąpienie dowodu księgowego odpisem dowodu księgowego sporządzonym na formularzu właściwym dla danego dowodu.

2. Dopuszcza się zastąpienie odpisu dowodu kopią dowodu (fotokopia lub kserokopia).

3. Odpis lub kopia powinny być opatrzone odpowiednią adnotacją "Odpis" lub "Kopia" oraz uwierzytelnione poprzez zamieszczenie klauzuli "Za zgodność z oryginałem" i podpisem osoby stwierdzającej zgodność wraz z datą ich sporządzenia.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60