Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Rachunkowość » Rachunkowość budżetowa »  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13.09.2017 ...

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13.09.2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

 Dz. U. z 2017 r. poz. 1911
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wersje poprzedzające
 Dz. U. z 2020 r. poz. 342
Załącznik nr 4

Plan kont dla placówek

I. Wykaz kont

  011 - Środki trwałe

  013 - Pozostałe środki trwałe w używaniu (wyposażenie placówki)

  080 - Środki trwałe w budowie (inwestycje)

  101 - Kasa

  131 - Rachunki bieżące

  140 - Inne środki pieniężne

  200 - Rozrachunki

  400 - Wydatki budżetowe

  640 - Rozliczenie kosztów

  750 - Dochody budżetowe

  800 - Fundusz placówki

  810 - Fundusz środków na wydatki budżetowe

  850 - Fundusz dochodów placówki

  880 - Fundusz działalności inwestycyjnej

II. Opis kont

  1) Konto 011 - "Środki trwałe"

   Konto 011 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości środków trwałych placówki: gruntów, budynków i budowli (w tym mieszkań) oraz środków transportowych.

   Wartość środka trwałego może być powiększona o koszty jego ulepszenia (przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji lub modernizacji), które powodują, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową.

   W wyniku aktualizacji wartość środka trwałego może być podwyższona lub obniżona.

   Księgowania na stronie Wn konta 011 są dokonywane na podstawie dowodów przyjęcia środków trwałych do używania, dowodów lub protokołów zdawczo-odbiorczych, wyceny nieodpłatnie otrzymanych lub ujawnionych środków trwałych, aktów notarialnych lub innych dowodów zwiększających wartość środków trwałych.

   Księgowania na stronie Ma konta 011 są dokonywane na podstawie dowodów uzasadniających rozchód środków trwałych, dowodów lub protokołów zdawczo-odbiorczych, likwidacji, sprzedaży, niedoboru, przeceny.

   Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 011 powinna umożliwić ustalenie wartości poszczególnych środków trwałych oraz ustalenie osób lub komórek organizacyjnych, którym powierzono środki trwałe.

   Ewidencja szczegółowa może być prowadzona w księgach inwentarzowych lub za pomocą komputera, w formie wydruków.

   Konto 011 może wykazywać saldo Wn, które wyraża wartość środków trwałych placówki.

  2) Konto 013 - "Pozostałe środki trwałe w używaniu (wyposażenie placówki)"

   Konto 013 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości pozostałych środków trwałych nieujętych na koncie 011.

   Do pozostałych środków trwałych zalicza się przedmioty o wartości stanowiącej równowartość od 500 euro i przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, stanowiące trwałe wyposażenie placówki, oraz obrazy i dzieła sztuki bez względu na wartość.

   Księgowania na stronie Wn konta 013 są dokonywane na podstawie dowodów przyjęcia pozostałych środków trwałych do używania, dowodów lub protokołów zdawczo-odbiorczych, wyceny nieodpłatnie otrzymanych lub ujawnionych środków oraz innych dowodów uzasadniających zwiększenie wartości pozostałych środków trwałych.

   Księgowania na stronie Ma konta 013 są dokonywane na podstawie dowodów uzasadniających rozchód pozostałych środków trwałych, dowodów lub protokołów zdawczo-odbiorczych, likwidacji, sprzedaży, niedoboru, przeceny.

   W przypadku braku możliwości uzyskania dowodu podpisanego przez kontrahenta placówka wystawia dowód własny zaakceptowany przez kierownika placówki.

   Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 013 powinna umożliwić ustalenie wartości poszczególnych przedmiotów lub ich grup oraz ustalenie osób lub komórek organizacyjnych, którym powierzono pozostałe środki trwałe.

   Ewidencja szczegółowa pozostałych środków trwałych, stanowiących wyposażenie placówki, oraz obrazów i dzieł sztuki może być prowadzona w księgach inwentarzowych lub za pomocą komputera, w formie wydruków.

   Przedmioty długotrwałego używania o wartości stanowiącej równowartość niższą od 500 euro ujmuje się wyłącznie w pozaksięgowej ewidencji ilościowej, która może być prowadzona w księgach inwentarzowych lub za pomocą komputera, w formie wydruków.

   Konto 013 wykazuje saldo Wn, które wyraża wartość pozostałych środków trwałych stanowiących wyposażenie placówki.

  3) Konto 080 - "Środki trwałe w budowie (inwestycje)

   Konto 080 służy do ewidencji kosztów inwestycji rozpoczętych, polegających na budowie, przebudowie, rozbudowie, rekonstrukcji lub modernizacji, oraz rozliczenia kosztów inwestycji na uzyskane efekty.

   Na koncie 080 ujmuje się również zakupy gotowych środków trwałych i pozostałych środków trwałych stanowiących wyposażenie placówki, jeżeli zostały one sfinansowane ze środków przeznaczonych na inwestycje.

   Księgowania na stronie Wn konta 080 są dokonywane na podstawie zaakceptowanych faktur lub innych dowodów uzasadniających poniesione nakłady.

   Księgowania na stronie Ma konta 080 są dokonywane na podstawie dowodów przekazania środków trwałych lub pozostałych środków trwałych stanowiących wyposażenie placówki do używania lub dowodów dotyczących zakończonych ulepszeń podwyższających wartość środka trwałego.

   Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 080 powinna zapewnić co najmniej wyodrębnienie kosztów inwestycji według poszczególnych zadań inwestycyjnych.

   Cena nabycia lub koszt wytworzenia inwestycji rozpoczętej oraz środków trwałych obejmuje ogół kosztów, dotyczących danej inwestycji, poniesionych przez placówkę w czasie od dnia rozpoczęcia inwestycji do dnia bilansowego lub dnia przyjęcia do używania środków trwałych powstałych w wyniku inwestycji, w tym również niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług dotyczący inwestycji rozpoczętej oraz środków trwałych.

   Konto 080 może wykazywać saldo Wn, które wyraża wartość kosztów niezakończonych inwestycji.

  4) Konto 101 - "Kasa"

   Konto 101 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń gotówki znajdującej się w kasie placówki, niezależnie od rodzaju waluty.

   Na koncie 101 nie ujmuje się operacji przeprowadzanych za pomocą innych niż gotówka środków pieniężnych (w tym czeków). Inne niż gotówka środki pieniężne przyjmowane do kasy są ujmowane w odrębnym raporcie kasowym i księgowane na koncie 140.

   Zapisy na stronie Wn i stronie Ma konta 101 są dokonywane na podstawie dowodów określonych w instrukcji kasowej.

   Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 101 powinna zapewnić ustalenie stanu gotówki w poszczególnych walutach i w walucie, w której jest prowadzona rachunkowość.

   Konto 101 może wykazywać saldo Wn wyrażające ewidencyjny stan gotówki w walucie, w której jest prowadzona rachunkowość.

  5) Konto 131 - "Rachunki bieżące"

   Konto 131 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń środków pieniężnych na rachunkach bankowych placówki.

   Na koncie 131 dokonuje się księgowań wyłącznie na podstawie dokumentów zrealizowanych przez bank.

   W ciągu roku można ujmować na koncie 131 operacje na podstawie dokumentów uzasadniających operacje kasowe lub bankowe, dokonywane w korespondencji z danym rachunkiem bankowym w szczególności na podstawie czeku lub polecenia przelewu środków z jednego rachunku bankowego placówki na drugi.

   Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 131 powinna zapewnić ustalenie stanu poszczególnych rachunków w walucie, w której jest prowadzony rachunek, oraz w walucie, w której jest prowadzona rachunkowość.

   Konto 131 może wykazywać saldo Wn wyrażające ewidencyjny stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych placówki w walucie, w której jest prowadzona rachunkowość.

  6) Konto 140 - "Inne środki pieniężne"

   Konto 140 służy do ewidencji środków pieniężnych w drodze, w tym wpłat i przelewów dokonywanych w jednym okresie, a potwierdzonych przez bank w następnym okresie, oraz wpłat i wypłat dokonywanych w innych niż gotówka środkach pieniężnych (czeki).

   Do środków pieniężnych w drodze mogą być zaliczone wyłącznie środki pieniężne znajdujące się między:

    1) kasą placówki a jej rachunkiem bankowym, jeżeli wpłata gotówki lub przekazanie czeków do banku albo pobranie gotówki z banku nastąpiło w końcu roku, a potwierdzenie wpłaty lub wypłaty albo realizacji czeku przez bank nastąpiło w następnym roku;

    2) rachunkami bankowymi placówki, jeżeli realizacja operacji na tych rachunkach została potwierdzona w różnych okresach. Środki pieniężne w drodze mogą być ewidencjonowane na bieżąco lub tylko na przełomie roku.

   Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 140 powinna umożliwić ustalenie stanu środków pieniężnych w drodze, z poszczególnych tytułów w walucie tytułu oraz w walucie, w której jest prowadzona rachunkowość, a także stanu innych niż gotówka środków pieniężnych (czeki) z poszczególnych tytułów w walucie tytułu oraz w walucie, w której jest prowadzona rachunkowość.

   Saldo Wn lub Ma konta 140 wyraża ewidencyjny stan środków pieniężnych w drodze oraz innych niż gotówka środków pieniężnych w walucie, w której jest prowadzona rachunkowość.

  7) Konto 200 - "Rozrachunki"

   Konto 200 służy w szczególności do ewidencji:

    1) rozliczeń z dysponentem części z tytułu środków budżetowych, stałej zaliczki oraz dochodów placówki;

    2) rozrachunków z pracownikami placówki z tytułu przekazywania podatku dochodowego od osób fizycznych, zaliczek i pożyczek;

    3) rozliczeń z tytułu sum obcych wpłacanych na realizację zadań zleconych;

    4) rozrachunków z odbiorcami i dostawcami;

    5) rozrachunków publicznoprawnych;

    6) rozrachunków z tytułu pomocy konsularnej;

    7) rozliczeń z tytułu wpłaconych sum obcych;

    8) rozliczeń z tytułu wymiany walut;

    9) roszczeń.

   Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 200 powinna zapewnić ustalenie stanu rozliczeń z każdym kontrahentem, z poszczególnych tytułów w walucie tytułu rozliczeń oraz w walucie, w której jest prowadzona rachunkowość.

   Konto 200 może wykazywać saldo Wn lub saldo Ma. W bilansie wykazuje się odrębnie salda należności i roszczeń oraz odrębnie salda zobowiązań z różnymi jednostkami lub osobami z różnych tytułów.

  8) Konto 400 - "Wydatki budżetowe"

   Konto 400 służy do ewidencji wydatków budżetowych placówki, pokrytych ze środków na wydatki budżetowe dotyczących danego roku.

   Ewidencja szczegółowa do konta 400 powinna być prowadzona według pozycji zatwierdzonego planu finansowego placówki.

   W ciągu roku konto 400 może wykazywać saldo Wn, które oznacza wysokość wydatków poniesionych przez placówkę i sfinansowanych ze środków budżetu państwa.

   W końcu roku saldo konta 400 jest przenoszone na konto 810.

   Na koniec roku konto 400 nie wykazuje salda.

  9) Konto 640 - "Rozliczenie kosztów"

   Konto 640 służy do ewidencji kosztów placówki dotyczących danego okresu sprawozdawczego i przyszłych okresów sprawozdawczych.

   Na stronie Wn konta 640 ujmuje się koszty w momencie ich powstania niezależnie od terminu zapłaty w korespondencji z kontem 200, a na stronie Ma konta 640 ujmuje się koszty w momencie dokonania ich zapłaty w korespondencji z kontem 400.

   Ewidencja szczegółowa do konta 640 powinna być prowadzona według pozycji klasyfikacji paragrafów wydatków budżetowych.

   Konto 640 może wykazywać saldo Wn, które oznacza wysokość kosztów do poniesienia przez placówkę i sfinansowanych ze środków budżetu państwa.

  10) Konto 750 - "Dochody budżetowe"

   Konto 750 służy do ewidencji dochodów budżetowych i przychodów placówki stanowiących realizację planu finansowego dochodów budżetowych.

   Ewidencja szczegółowa do konta 750 powinna być prowadzona według pozycji zatwierdzonego planu finansowego placówki.

   Rozliczenie zrealizowanych dochodów z budżetem państwa następuje okresowo, na podstawie polecenia dysponenta części budżetowej.

   Konto 750 może wykazywać saldo Ma, które oznacza wysokość zrealizowanych przez placówkę dochodów budżetowych podlegających rozliczeniu z budżetem państwa.

  11) Konto 800 - "Fundusz placówki"

   Konto 800 służy w szczególności do ewidencji stanu, zwiększeń oraz zmniejszeń funduszu placówki odzwierciedlających równowartość środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych stanowiących wyposażenie placówki.

   Do konta 800 nie prowadzi się ewidencji szczegółowej.

   Konto 800 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan majątku placówki pokrytego funduszem placówki.

  12) Konto 810 - "Fundusz środków na wydatki budżetowe"

   Konto 810 służy do ewidencji stanu, zwiększeń oraz zmniejszeń funduszu środków na wydatki budżetowe, z tytułu rozliczeń z dysponentem części budżetowej z tytułu otrzymanych przez placówkę środków na wydatki budżetowe.

   Konto 810 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan środków budżetowych z tytułu wydatków budżetowych pozostających w placówce.

  13) Konto 850 - "Fundusz dochodów placówki"

   Konto 850 służy do ewidencji stanu, zwiększeń oraz zmniejszeń dochodów placówki gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym.

   Na stronie Wn konta 850 ujmuje się koszty oraz inne zmniejszenia stanu dochodów placówki.

   Na stronie Ma konta 850 ujmuje się przychody oraz inne zwiększenia stanu dochodów placówki.

   Ewidencja szczegółowa do konta 850 powinna być prowadzona według pozycji planów finansowych dochodów placówki.

   Konto 850 może wykazywać saldo Ma oznaczające równowartość środków pieniężnych i należności dotyczących dochodów placówki pomniejszonych o zobowiązania.

  14) Konto 880 - "Fundusz działalności inwestycyjnej"

   Konto 880 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń funduszu inwestycyjnego tworzonego księgowo w równowartości środków budżetowych, dochodów placówki i innych przeznaczonych na inwestycje. Zakres inwestycji ujmowanych na koncie 880 podlega uzgodnieniu z dysponentem części budżetowej.

   Na stronie Wn konta 880 ujmuje się równowartość przyjętych do używania środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych stanowiących wyposażenie placówki, powstałych w wyniku poniesionych przez placówkę nakładów inwestycyjnych.

   Na stronie Ma konta 880 ujmuje się środki pieniężne, dochody placówki i inne przeznaczone na inwestycje.

   Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 880 powinna umożliwić ustalenie wysokości środków pieniężnych, dochodów placówki i innych wydatkowanych na poszczególne zadania inwestycyjne.

   Konto 880 powinno wykazywać saldo Ma, które wyraża równowartość środków pieniężnych, nakładów inwestycyjnych i należności inwestycyjnych pokrytych funduszem inwestycyjnym placówki.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60