Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Rachunkowość » Rachunkowość budżetowa »  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13.09.2017 ...

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13.09.2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

 Dz. U. z 2017 r. poz. 1911
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wersje poprzedzające
 Dz. U. z 2020 r. poz. 342
Załącznik nr 1

Plan kont dla budżetu państwa

I. Wykaz kont

   133 - Centralny rachunek bieżący budżetu państwa

   137 - Lokaty

   138 - Rachunek budżetu środków europejskich

   139 - Inne rachunki bankowe

   140 - Inne krajowe środki pieniężne

   141 - Inne środki pieniężne

   222 - Rozliczenie podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetu państwa

   223 - Rozliczenie wydatków budżetu państwa

   224 - Rozliczenie udziałów przekazywanych jednostkom samorządu terytorialnego

   225 - Pozostałe rozliczenia budżetu

   227 - Rozliczenie budżetu środków europejskich

   240 - Pozostałe rozrachunki

   250 - Należności finansowe

   260 - Zobowiązania finansowe

   290 - Odpisy aktualizujące należności

   901 - Dochody budżetu

   902 - Wydatki budżetu

   905 - Dochody budżetu środków europejskich

   906 - Wydatki budżetu środków europejskich

   908 - Inne operacje

   930 - Niewykonane wydatki

   940 - Niewygasające wydatki

   960 - Skumulowany wynik budżetu państwa

   961 - Wynik wykonania budżetu

   963 - Wynik wykonania budżetu środków europejskich

   964 - Skumulowany wynik budżetu środków europejskich

   968 - Rozliczenia z tytułu prywatyzacji

II. Opis kont

  1) Konto 133 - "Centralny rachunek bieżący budżetu państwa"

   Konto 133 służy do ewidencji operacji dokonywanych na centralnym rachunku bieżącym budżetu państwa.

   Do konta 133 prowadzi się ewidencję szczegółową według rachunków otwartych w banku przeznaczonych do obsługi centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa.

   Na stronie Wn konta 133 ewidencjonuje się operacje zwiększające stan krajowych środków pieniężnych na centralnym rachunku bieżącym budżetu państwa danego roku budżetowego.

   Na stronie Ma konta 133 księguje się operacje zmniejszające stan krajowych środków pieniężnych na centralnym rachunku bieżącym budżetu państwa danego roku budżetowego.

   Na stronie Wn i Ma konta 133 mogą być ewidencjonowane operacje, które nie mają wpływu na stan krajowych środków pieniężnych na centralnym rachunku bieżącym budżetu państwa, jeżeli jest to uzasadnione przelewami pomiędzy rachunkami bankowymi oraz względami rozliczenia ustawy budżetowej.

  2) Konto 137 - "Lokaty"

   Konto 137 służy do ewidencji operacji w zakresie lokat zakładanych w walucie polskiej.

   Na stronie Wn konta 137 ewidencjonuje się wartość nominalną zakładanej lokaty, a na stronie Ma wartość nominalną rozwiązanej lokaty.

  3) Konto 138 - "Rachunek budżetu środków europejskich"

   Konto 138 służy do ewidencji operacji pieniężnych dokonywanych na rachunkach środków europejskich. Na stronie Wn konta 138 ujmuje się wpływ środków pieniężnych na ten rachunek, na stronie Ma ujmuje się wypłaty z tego rachunku.

  4) Konto 139 - "Inne rachunki bankowe"

   Konto 139 służy do ewidencji operacji dotyczących wydzielonych rachunków bankowych środków pieniężnych, zgodnie z odrębnymi przepisami.

   Na stronie Wn konta 139 ujmuje się wpływy tych środków pieniężnych, a na stronie Ma konta 139 ujmuje się wypłaty tych środków pieniężnych.

   Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 139 powinna zapewnić podział środków na ich rodzaje.

  5) Konto 140 - "Inne krajowe środki pieniężne"

   Konto 140 służy do ewidencji innych krajowych środków pieniężnych niż te, które są ewidencjonowane na kontach 133 i 137, ale służą do rozliczenia ustawy budżetowej.

  6) Konto 141 - "Inne środki pieniężne"

   Konto 141 służy do ewidencji innych środków pieniężnych.

  7) Konto 222 - "Rozliczenie podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetu państwa"

   Konto 222 służy do ewidencji rozliczenia podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetu państwa.

   Na stronie Wn konta 222 ewidencjonuje się zmniejszenia podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetu państwa oraz uzgodnione podatkowe i niepodatkowe dochody budżetu państwa.

   Na stronie Ma konta 222 ewidencjonuje się podatkowe i niepodatkowe dochody budżetu państwa objęte częściami budżetu państwa.

  8) Konto 223 - "Rozliczenie wydatków budżetu państwa"

   Konto 223 służy do ewidencji rozliczeń wydatków budżetu państwa.

   Na stronie Wn konta 223 ewidencjonuje się środki pieniężne przekazane dysponentom części na wydatki budżetu państwa oraz korekty.

   Na stronie Ma konta 223 ewidencjonuje się niewykorzystane przez dysponentów środki pieniężne na wydatki oraz korekty.

  9) Konto 224 - "Rozliczenie udziałów przekazywanych jednostkom samorządu terytorialnego"

   Konto 224 służy do ewidencji rozliczeń udziałów przekazywanych jednostkom samorządu terytorialnego.

   Na stronie Wn konta 224 ewidencjonuje się wartość udziałów przekazanych jednostkom samorządu terytorialnego i wartość udziałów pomniejszających dochody budżetu państwa.

   Na stronie Ma konta 224 ewidencjonuje się korekty udziałów.

  10) Konto 225 - "Pozostałe rozliczenia budżetu"

   Konto 225 służy do ewidencji rozliczeń pomiędzy budżetem środków europejskich a budżetem państwa oraz rozliczeń w ramach budżetu państwa.

  11) Konto 227 - "Rozliczenie budżetu środków europejskich"

   Konto 227 służy do ewidencji i rozliczeń z tytułu środków na wydatki budżetu środków europejskich.

  12) Konto 240 - "Pozostałe rozrachunki"

   Konto 240 służy do ewidencji innych rozrachunków związanych z realizacją budżetu państwa.

  13) Konto 250 - "Należności finansowe"

   Konto 250 służy do ewidencji należności zaliczanych do należności finansowych dotyczących rozchodów budżetu państwa.

   Na stronie Wn konta 250 ujmuje się powstanie i zwiększenie należności finansowych, a na stronie Ma - ich zmniejszenie.

   Konto 250 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności finansowych, a saldo Ma stan nadpłat z tytułu należności finansowych.

  14) Konto 260 - "Zobowiązania finansowe"

   Konto 260 służy do ewidencji zobowiązań zaliczanych do zobowiązań finansowych dotyczących przychodów budżetu państwa.

   Na stronie Wn konta 260 ujmuje się wartość spłaconych zobowiązań finansowych, a na stronie Ma ujmuje się wartość zaciągniętych zobowiązań finansowych.

   Konto 260 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan nadpłaconych zobowiązań finansowych, a saldo Ma stan zaciągniętych zobowiązań finansowych.

  15) Konto 290 - "Odpisy aktualizujące należności"

   Konto 290 służy do ewidencji odpisów aktualizujących należności.

   Na stronie Wn konta 290 ujmuje się zmniejszenie wartości odpisów aktualizujących należności, a na stronie Ma zwiększenie wartości odpisów aktualizujących należności.

   Saldo konta 290 oznacza wartość odpisów aktualizujących należności.

  16) Konto 901 - "Dochody budżetu"

   Konto 901 służy do ewidencji osiągniętych dochodów budżetu.

   Na stronie Wn konta 901 ujmuje się przeniesienie sumy osiągniętych dochodów budżetu na konto 961.

   Na stronie Ma konta 901 ujmuje się dochody budżetu.

  17) Konto 902 - "Wydatki budżetu"

   Konto 902 służy do ewidencji dokonanych wydatków budżetowych budżetu.

   Na stronie Wn konta 902 ujmuje się wydatki.

   Na stronie Ma konta 902 ujmuje się przeniesienie sumy zrealizowanych wydatków budżetu na konto 961.

  18) Konto 905 - "Dochody budżetu środków europejskich"

   Konto 905 służy do ewidencji dochodów budżetu środków europejskich.

   Na stronie Wn konta 905 ujmuje się przeniesienie na koniec okresu sprawozdawczego sumy dochodów budżetu środków europejskich na konto 963, a na stronie Ma konta 905 ujmuje się dochody budżetu środków europejskich.

   Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 905 powinna zapewnić możliwość ustalenia stanu dochodów z poszczególnych źródeł finansowania według podziałek klasyfikacji budżetowej.

   Na koniec roku budżetowego konto nie wykazuje salda.

  19) Konto 906 - "Wydatki budżetu środków europejskich"

   Konto 906 służy do ewidencji wydatków budżetu środków europejskich.

   Na stronie Wn konta 906 ujmuje się wydatki budżetu tych środków, a na stronie Ma konta 906 ujmuje się przeniesienie na koniec okresu sprawozdawczego sumy wydatków budżetu tych środków na konto 963.

   Na koniec roku budżetowego konto nie wykazuje salda.

  20) Konto 908 - "Inne operacje"

   Konto 908 służy do ewidencji pozostałych operacji dotyczących wykonania budżetu państwa.

  21) Konto 930 - "Niewykonane wydatki"

   Konto 930 służy do ewidencji niewykonanych wydatków zatwierdzonych do realizacji w latach następnych.

  22) Konto 940 - "Niewygasające wydatki"

   Konto 940 służy do ewidencji niewygasających wydatków.

  23) Konto 960 - "Skumulowany wynik budżetu państwa"

   Konto 960 służy do ewidencji stanu skumulowanych wyników budżetu państwa.

  24) Konto 961 - "Wynik wykonania budżetu"

   Konto 961 służy do ewidencji wyniku wykonania budżetu państwa, czyli deficytu lub nadwyżki.

   Saldo konta oznacza wynik wykonania budżetu państwa.

  25) Konto 963 - "Wynik wykonania budżetu środków europejskich"

   Konto 963 służy do ewidencji wyniku wykonania budżetu środków europejskich, czyli deficytu lub nadwyżki. Saldo konta oznacza wynik wykonania budżetu środków europejskich i podlega przeniesieniu na konto 964.

  26) Konto 964 - "Skumulowany wynik budżetu środków europejskich"

   Konto 964 służy do ewidencji stanu skumulowanych wyników budżetu środków europejskich.

  27) Konto 968 - "Rozliczenia z tytułu prywatyzacji"

   Konto 968 służy do ewidencji operacji z tytułu rozliczeń dotyczących prywatyzacji.

   Na stronie Wn konta 968 ujmuje się w szczególności zmniejszenia, a na stronie Ma zwiększenia operacji z tytułu rozliczeń dotyczących prywatyzacji.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60