Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Rachunkowość » Rachunkowość budżetowa »  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7.12.2010 r. w ...

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7.12.2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

 Dz. U. z 2010 r. nr 241, poz. 1616
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wersje poprzedzające
 Dz. U. z 2015 r. poz. 1542
Rozdział 2

Sposób prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych, w tym sposób i tryb sporządzania planów finansowych

§ 4. 1. Dysponenci części budżetowych przekazują kierownikom podległych państwowych jednostek budżetowych, zgodnie ze strukturą dysponenta części budżetowej, w terminie określonym w art. 143 ust. 1 ustawy, informacje o kwotach dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, wynikających z projektu ustawy budżetowej w szczegółowości:

  1) dochody - dział,

  2) wydatki - dział, rozdział oraz grupy wydatków określone w art. 124 ust. 1 ustawy

- w celu opracowania projektów planów finansowych.

2. Projekty planów finansowych są sporządzane w szczegółowości część, dział, rozdział i paragraf.

3. Projekty planów finansowych, zapewniające zgodność kwot dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, z projektem ustawy budżetowej są zatwierdzane przez kierowników jednostek i przekazywane dysponentowi części budżetowej zgodnie ze strukturą dysponenta części budżetowej w terminach przez nich ustalonych, nie później jednak niż do dnia 1 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy.

4. Projekty planów finansowych państwowych jednostek budżetowych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefowi Agencji Wywiadu i Szefowi Centralnego Biura Antykorupcyjnego, jednostek organizacyjnych Służby Więziennej oraz jednostek organizacyjnych działających poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej mogą być sporządzane w szczegółowości większej niż określona w ust. 2.

5. Dysponenci części budżetowych przekazują kierownikom podległych państwowych jednostek budżetowych, zgodnie ze strukturą dysponenta części budżetowej, w terminie określonym w art. 143 ust. 1 ustawy, informacje o kwotach wydatków z budżetu środków europejskich, w tym wynagrodzeń, wynikających z projektu ustawy budżetowej w szczegółowości:

  1) program finansowany z udziałem środków europejskich,

  2) dział

- w celu opracowania projektów planów finansowych dla budżetu środków europejskich.

6. Projekty planów finansowych państwowych jednostek budżetowych dla budżetu środków europejskich do wydatków z budżetu środków europejskich są sporządzane w szczegółowości: część, program finansowany z udziałem środków europejskich, dział, rozdział oraz paragraf. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.

§ 5. 1. Zarządy jednostek samorządu terytorialnego przekazują kierownikom podległych samorządowych jednostek budżetowych, w terminie określonym w art. 248 ust. 1 ustawy, informacje o kwotach dochodów i wydatków budżetowych przyjętych w projekcie uchwały budżetowej:

  1) dochody - w szczegółowości określonej w art. 235 ustawy,

  2) wydatki - w szczegółowości określonej w art. 236 ustawy

- w celu opracowania projektów planów finansowych.

2. Projekty planów finansowych są sporządzane w szczegółowości dział, rozdział i paragraf.

3. Projekty planów finansowych, zapewniające zgodność kwot dochodów i wydatków z projektem uchwały budżetowej, są zatwierdzane przez kierowników jednostek i przekazywane zarządowi jednostki samorządu terytorialnego w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji, o których mowa w ust. 1, nie później jednak niż do dnia 22 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy.

Istniejące wersje czasowe § 6
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 241, poz. 1616
2014.10.01
zmieniony przez
2015.10.05 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 1542
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 6. 1. Dysponenci części budżetowych weryfikują otrzymane projekty planów finansowych pod względem ich zgodności z projektem ustawy budżetowej i w przypadku stwierdzenia różnic wprowadzają w nich odpowiednie zmiany, informując o ich dokonaniu kierowników podległych państwowych jednostek budżetowych zgodnie ze strukturą dysponenta części budżetowej w terminach przez nich ustalonych, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy.

2. Zarządy jednostek samorządu terytorialnego weryfikują otrzymane projekty planów finansowych pod względem ich zgodności z projektem uchwały budżetowej i w przypadku stwierdzenia różnic wprowadzają w nich odpowiednie zmiany, informując o ich dokonaniu kierowników samorządowych jednostek budżetowych, w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu planu finansowego, nie później jednak niż do dnia 27 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy.

§ 7. Projekty planów finansowych jednostek budżetowych:

  1) w przypadku gdy zachowana została zgodność z projektem ustawy budżetowej, zatwierdzone przez kierownika państwowej jednostki budżetowej, o której mowa w § 4 ust. 1, albo

  2) w przypadku gdy zachowana została zgodność z projektem uchwały budżetowej, zatwierdzone przez kierownika samorządowej jednostki budżetowej oraz

  3) zweryfikowane w trybie i w terminie określonym w § 6

- stanowią podstawę gospodarki finansowej odpowiednio państwowej albo samorządowej jednostki budżetowej w okresie od dnia 1 stycznia roku budżetowego do dnia opracowania planu finansowego na podstawie informacji o kwotach dochodów i wydatków wynikających odpowiednio z ustawy budżetowej albo uchwały budżetowej.

§ 8. 1. Dysponenci części budżetowych przekazują kierownikom podległych państwowych jednostek budżetowych, zgodnie ze strukturą dysponenta części budżetowej, w terminie określonym w art. 146 ust. 1 ustawy, informacje o kwotach dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, wynikających z ustawy budżetowej w szczegółowości określonej w § 4 ust. 1.

2. Na podstawie otrzymanych informacji kierownicy państwowych jednostek budżetowych, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania informacji, o których mowa w ust. 1, sporządzają plany finansowe państwowych jednostek budżetowych, zgodnie ze strukturą dysponenta części budżetowej, przez dostosowanie projektów planów finansowych, o których mowa w § 7, celem zapewnienia ich zgodności z ustawą budżetową.

3. Plany finansowe państwowych jednostek budżetowych są sporządzane w szczegółowości określonej w § 4 ust. 2, a w zakresie wydatków z budżetu środków europejskich zawartych w odrębnych planach finansowych państwowych jednostek budżetowych dla budżetu środków europejskich - w szczegółowości określonej w § 4 ust. 6.

4. Plany finansowe państwowych jednostek budżetowych, o których mowa w § 4 ust. 4, mogą być sporządzone w szczegółowości większej niż określona w § 4 ust. 2 i 5.

5. Kierownicy samorządowych jednostek budżetowych w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania informacji o kwotach dochodów i wydatków budżetowych, przyjętych w uchwale budżetowej, sporządzają plany finansowe swoich jednostek przez dostosowanie projektów planów finansowych samorządowych jednostek budżetowych, o których mowa w § 7.

§ 9. 1. Projekty planów dochodów, o których mowa w art. 223 ustawy, i wydatków z nich finansowanych są przekazywane przez kierownika samorządowej jednostki budżetowej zarządowi jednostki samorządu terytorialnego w terminie określonym w § 5 ust. 3.

2. Plany dochodów, o których mowa w art. 223 ustawy, ujęte w uchwale budżetowej stanowią prognozę gromadzonych dochodów, a w zakresie wydatków - nieprzekraczalny limit oraz stanowią podstawę gospodarki finansowej.

3. Plany dochodów, o których mowa w art. 223 ustawy, i wydatków z nich finansowanych utworzonych w ciągu roku budżetowego ujmowane są w uchwale budżetowej na najbliższej sesji organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, nie później jednak niż w ciągu trzech miesięcy od dnia ich utworzenia.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60