Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Rachunkowość » Krajowe Standardy Rachunkowości i stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości »  Komunikat nr 2 Ministra Finansów z dnia 29.03.2012 ...

Komunikat nr 2 Ministra Finansów z dnia 29.03.2012 r. w sprawie ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie przyjęcia znowelizowanego Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 4 "Utrata wartości aktywów"

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. Urz. Min. Fin. z 2012 r. poz. 15

X. Utrata wartości firmy wykazywanej w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym

10.1. Jeżeli jednostka posiada udziały w jednostkach podporządkowanych i sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, to ustalona w czasie procedur konsolidacyjnych skonsolidowana wartość firmy podlega na każdy dzień bilansowy ocenie czy nie nastąpiła utrata jej wartości.

10.2. Ocena ta - w przypadku posiadania mniejszego niż 100% udziału w jednostce podporządkowanej - wymaga ustalenia:

  - 100% wartości firmy,

  - 100% aktywów netto jednostki podporządkowanej, w wartości przewidzianej do ujęcia w skonsolidowanym sprawozdaniu,

  - 100% wartości odzyskiwalnej jednostki podporządkowanej, której wartość firmy dotyczy,

  - 100% różnicy pomiędzy wartością odzyskiwalną jednostki podporządkowanej i wartością 100% aktywów netto jednostki podporządkowanej powiększoną o 100% wartości firmy jednostki podporządkowanej,

  - możliwego odpisu aktualizującego wartość firmy spowodowanego utratą jej wartości (maksymalnie w wartości 100%),

  - rozliczenia ewentualnej nadwyżki odpisu ponad wartość odpisu aktualizującego wartość firmy na poszczególne aktywa jednostki podporządkowanej ujęte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

10.3. Odpis aktualizujący wartość firmy jednostki podporządkowanej objętej konsolidacją obciąża skonsolidowany rachunek zysków i strat; nie może on wpływać na udział akcjonariuszy mniejszościowych w skonsolidowanym wyniku.

10.4. Odpisy aktualizujące poszczególne aktywa jednostki podporządkowanej, ujęte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, obciążają skonsolidowany kapitał z aktualizacji wyceny, jeżeli w jednostce podporządkowanej występuje na dzień bilansowy taki kapitał a powstał on w okresie utrzymywania udziałów i wiąże się z aktywami, których wartość jest zmniejszana na skutek odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące zmniejszają ten kapitał maksymalnie do zera. Nadwyżka odpisu aktualizującego nad kwotę kapitału z aktualizacji wyceny obciąża skonsolidowany rachunek zysków i strat, podobnie jak odpis aktualizujący, gdy kapitał z aktualizacji wyceny nie występuje. Odpis taki - wobec ustalenia udziału akcjonariuszy mniejszościowych w zysku grupy kapitałowej - wpływa na wynik finansowy grupy kapitałowej jedynie w wysokości proporcjonalnej do praw własności jednostki dominującej w jednostce podporządkowanej.

Przykład 10.1. Odpis aktualizujący wartość firmy wykazaną w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym

1. 1 stycznia 200A r. jednostka dominująca JD objęła 80% udziałów (akcji) w jednostce zależnej JZ płacąc za nie 8.000,-. Wartość godziwa aktywów netto JZ wynosiła 7.500,-.

2. Na dzień nabycia JD ustaliła wartość firmy dotyczącą jednostki zależnej JZ w wysokości 2.000,- (tj. 8.000 - 80% × 7.500).

3. Jednostka dominująca, sporządzając skonsolidowane sprawozdanie finansowe na koniec 200A r., przed wykazaniem w nim wartości firmy musi sprawdzić, czy w ciągu tego roku nie nastąpiła utrata wartości firmy odnoszącej się do JZ, w którym lokatę traktuje jako ośrodek wypracowujący korzyści ekonomiczne. W tym celu, przed ukończeniem procedur konsolidacyjnych, jednostka JD ustaliła wartość odzyskiwalną całej jednostki JZ, pomimo że posiada w tej jednostce mniej niż 100% praw własności. Wartość ta wyniosła 5.000,-.

4. Aby ustalić ewentualny odpis aktualizujący, JD musi określić wynikającą z ksiąg rachunkowych wartość całej JZ na koniec 200A r. oraz dotyczącą JD całą wartość firmy.

5. Na koniec 200A r. wartość 100% aktywów netto jednostki JZ przewidziana do ujęcia w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym wynosiła 6.750,-, z tego na udział mniejszości przypada 1.350,-(tj. 20% × 6.750). Wartość aktywów wynosiła 10.000,- a zobowiązań JZ 3.250,-.

6. Dotycząca JD wartość firmy - 80% wynosi 2.000,- stąd 100% wartości firmy wynosi 2.500,- (tj. 2.000 ÷ 0,8).

7. Wynikająca z ksiąg rachunkowych wartość wszystkich aktywów ZI (rozpatrywanego ośrodka wypracowującego korzyści ekonomiczne) wynosi na koniec 200A r. 9.250,- (6.750 + 2.500).

8. Ponieważ wartość odzyskiwalna (5.000) jest mniejsza od wynikającej z ksiąg rachunkowych wartości aktywów ZI - 9.250,-, to odpis aktualizujący powinien wynosić 4.250,-. Z tej kwoty na wartość firmy przypada 2.500,- (80% z 2.500 = 2.000 obciąży wartość firmy ustaloną dla JD a 20% z 2.500 = 500 obciąży udziały udziałowców mniejszościowych).

9. Pozostała kwota odpisu 1.750,- wymaga rozliczenia na poszczególne aktywa JZ ujmowane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

10. Stosownie do tego w arkuszu konsolidacyjnym dokonano uporządkowania zaprezentowanego w poniższej tabeli. Tabela podaje jedynie te wartości, które mają znaczenie dla zilustrowania przedstawianej procedury.

Pozycje skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Wartość na 
31.12.200A r. 
przed podjęciem 
procedury 
pomiaru utraty 
wartości

Uporządkowania wynikające z zastosowania procedury pomiaru utraty wartości aktywów

Wartość bilansowa pozycji skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Dt

Ct

Wartość firmy JZ

2.000

500 (1)

2.000 (2)
500 (3)

0

Aktywa-1 JZ

5.000

 

875 (4)

4.125

Aktywa-2 JZ

4.000

 

700 (4)

3.300

Aktywa-3 JZ

1.000

 

175 (4)

825

Razem aktywa

12.000

 

 

8.250

Kapitał własny-podstawowy

8.000

 

 

8.000

Kapitał udziałowców (akcjonariuszy) mniejszościowych

1.350

500 (3)
350 (4)

500 (1)

1.000

Wynik finansowy skonsolidowany

-600

2.000 (2)
1.400 (4)

 

-4.000

Zobowiązania i rezerwy JZ

3.250

 

 

3.250

Razem pasywa

12.000

4.750

4.750

8.250

(1) Robocza korekta wartości firmy o wartość firmy dotyczącą 20% aktywów netto JZ a przypadająca na akcjonariuszy mniejszościowych do jej 100% wymiaru.
(2) Odpis aktualizujący wartość firmy dotyczącą JZ, ale przypadającą na JD.
(3) Wyrejestrowanie roboczej korekty wartości firmy.
(4) Odpis aktualizujący wartość poszczególnych aktywów JZ wykazywanych w sprawozdaniu skonsolidowanym rozliczony (tu jedynie przykładowo według struktury wartości) na poszczególne aktywa (tj. z uwzględnieniem ich długo- bądź krótkoterminowego przeznaczenia, operacyjnego, bądź inwestycyjnego charakteru); odpis ten uwzględnia także fakt, że w 20% powinien on obciążać udziałowców mniejszościowych.

Uwaga! Nieprawidłowe byłoby obliczenie odpisu aktualizującego na bazie 80% wartości odzyskiwalnej i 80% wartości aktywów netto wykazywanych w konsolidowanych danych. Takie rozwiązanie nie odpowiadałoby treści ekonomicznej procedur konsolidacyjnych. Skoro w procedurach konsolidacyjnych ujmowane są aktywa netto w 100% to odpis aktualizujący powinien dotyczyć pełnej wartości (a nie 80%) tych aktywów. Zniekształcony zostałby wynik skonsolidowany i udziały akcjonariuszy mniejszościowych.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60