Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Dyrektywa UE w sprawie VAT »  Szósta dyrektywa Rady z dnia 17.05.1977 r. w ...

Szósta dyrektywa Rady z dnia 17.05.1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku

Tekst pierwotny: Dz. Urz. UE L z 1977 r. nr 145/1
Dz. Urz. UE L z 1980 r. nr 90/41
Dz. Urz. UE L z 1984 r. nr 208/58
Dz. Urz. UE L z 1989 r. nr 226/21
Dz. Urz. UE L z 1991 r. nr 376/1
Dz. Urz. UE L z 1992 r. nr 316/1
Dz. Urz. UE L z 1992 r. nr 384/47
Dz. Urz. UE L z 1994 r. nr 60/14
Dz. Urz. UE L z 1994 r. nr 60/16
Dz. Urz. UE L z 1994 r. nr 365/53
Dz. Urz. UE L z 1995 r. nr 102/18
Dz. Urz. UE L z 1996 r. nr 170/34
Dz. Urz. UE L z 1998 r. nr 281/31
Dz. Urz. UE L z 1999 r. nr 139/27
Dz. Urz. UE L z 1999 r. nr 162/63
Dz. Urz. UE L z 1999 r. nr 277/34
Dz. Urz. UE L z 2000 r. nr 84/24
Dz. Urz. UE L z 2000 r. nr 269/44
Dz. Urz. UE L z 2001 r. nr 22/17
Dz. Urz. UE L z 2002 r. nr 15/24
Dz. Urz. UE L z 2002 r. nr 128/41
Dz. Urz. UE L z 2002 r. nr 331/27
Dz. Urz. UE L z 2003 r. nr 260/8
Dz. Urz. UE L z 2004 r. nr 27/44
Dz. Urz. UE L z 2004 r. nr 168/35
Dz. Urz. UE L z 2005 r. nr 345/19
Dz. Urz. UE L z 2006 r. nr 51/12
Dz. Urz. UE L z 2006 r. nr 174/5
Dz. Urz. UE L z 2006 r. nr 221/9**
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2006.08.13 - bieżąca
 uwzględniający ww. zmiany

Uwaga od redakcji:
Na podstawie art. 411 dyrektywy 2006/112/WE RADY z dnia 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, z dniem 1.01.2007 r. niniejsza dyrektywa straciła moc.

__________________

** Wykaz aktów prawnych zamieszczonych w polskiej wersji Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, na podstawie których ujednolicono VI Dyrektywę:

1. SZÓSTA DYREKTYWA RADY z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych — wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (77/388/EWG)
(publikacja: Dz. Urz. L 145/1 z dnia 13.06.1977 r.)

2. JEDENASTA DYREKTYWA RADY z dnia 26 marca 1980 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do podatków obrotowych - wyłączenie francuskich departamentów zamorskich z zakresu stosowania dyrektywy 77/388/EWG (80/368/EWG)
(publikacja: Dz. Urz. L 90/41 z dnia 3.04.1980 r.)

3. DZIESIĄTA DYREKTYWA RADY z dnia 31 lipca 1984 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do podatków obrotowych, zmieniająca dyrektywę 77/388/EWG - zastosowanie podatku od wartości dodanej do wynajmu rzeczy ruchomych (84/386/EWG)
(publikacja: Dz. Urz. L 208/58 z dnia 3.08.1984 r.)

4. OSIEMNASTA DYREKTYWA RADY z dnia 18 lipca 1989 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do podatków obrotowych - zniesienie niektórych odstępstw przewidzianych w art. 28 ust. 3 szóstej dyrektywy 77/388/EWG (89/465/EWG)
(publikacja: Dz. Urz. L 226/21 z dnia 3.08.1989 r.)

5. DYREKTYWA RADY z dnia 16 grudnia 1991 r. uzupełniająca wspólny system podatku od wartości dodanej i zmieniająca dyrektywę 77/388/EWG w celu zniesienia granic fiskalnych (91/680/EWG)
(publikacja: Dz. Urz. L 376/1 z dnia 31.12.1991 r.)

6. DYREKTYWA RADY 92/77/EWG z dnia 19 października 1992 r. uzupełniająca wspólny system podatku od wartości dodanej i zmieniająca dyrektywę 77/388/EWG (zbliżenie stawek VAT)
(publikacja: Dz. Urz. L 316/1 z dnia 31.10.1992 r.)

7. DYREKTYWA RADY 92/111/EWG z dnia 14 grudnia 1992 r. zmieniająca dyrektywę 77/388/EWG i wprowadzająca środki upraszczające w odniesieniu do podatku od wartości dodanej
(publikacja: Dz. Urz. L 384/47 z dnia 30.12.1992 r.)

8. DYREKTYWA RADY 94/4/WE z dnia 14 lutego 1994 r. zmieniająca dyrektywy 69/169/EWG i 77/388/EWG oraz zwiększająca sumy niepodlegające opodatkowaniu dla podróżnych z państw trzecich i limity wolnocłowych zakupów w wewnątrzwspólnotowym ruchu pasażerskim
(publikacja: Dz. Urz. L 60/14 z dnia 3.03.1994 r.)

9. DYREKTYWA RADY 94/5/WE z dnia 14 lutego 1994 r. uzupełniająca wspólny system podatku od wartości dodanej i zmieniająca dyrektywę 77/388/EWG - przepisy szczególne dotyczące towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków
(publikacja: Dz. Urz. L 60/16 z dnia 3.03.1994 r.)

10. DYREKTYWA RADY 94/76/WE z dnia 22 grudnia 1994 r. zmieniająca dyrektywę 77/388/EWG poprzez wprowadzenie środków przejściowych stosowanych w zakresie podatku od wartości dodanej, w kontekście rozszerzenia Unii Europejskiej dnia 1 stycznia 1995 r.
(publikacja: Dz. Urz. L 365/53 z dnia 31.12.1994 r.)

11. DYREKTYWA RADY 95/7/WE z dnia 10 kwietnia 1995 r. zmieniająca dyrektywę 77/388/EWG i wprowadzająca nowe środki upraszczające w odniesieniu do podatku od wartości dodanej - zakres niektórych zwolnień i praktyczne uregulowania wprowadzające je w życie
(publikacja: Dz. Urz. L 102/18 z dnia 5.05.1995 r.)

12. DYREKTYWA RADY 96/42/WE z dnia 25 czerwca 1996 r. zmieniająca dyrektywę 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej
(publikacja: Dz. Urz. L 170/34 z dnia 9.07.1996 r.)

13. DYREKTYWA RADY 98/80/WE z dnia 12 października 1998 r. uzupełniająca wspólny system podatku od wartości dodanej i zmieniająca dyrektywę 77/388/EWG - specjalny program dotyczący złota inwestycyjnego
(publikacja: Dz. Urz. L 281/31 z dnia 17.10.1998 r.)

14. DYREKTYWA RADY 1999/49/WE z dnia 25 maja 1999 r. zmieniająca, w odniesieniu do poziomu standardowej stawki podatku, dyrektywę 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej
(publikacja: Dz. Urz. L 139/27 z dnia 2.06.1999 r.)

15. DYREKTYWA RADY 1999/59/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. zmieniająca dyrektywę 77/388/EWG w zakresie sytemu podatku od wartości dodanej stosowanego do usług telekomunikacyjnych
(publikacja: Dz. Urz. L 162/63 z dnia 26.06.1999 r.)

16. DYREKTYWA RADY 1999/85/WE z dnia 22 października 1999 r. zmieniająca dyrektywę 77/388/EWG w odniesieniu do możliwości stosowania na zasadzie eksperymentu obniżonej stawki podatku VAT od usług pracochłonnych
(publikacja: Dz. Urz. L 277/34 z dnia 28.10.1999 r.)

17. DYREKTYWA RADY 2000/17/WE z dnia 30 marca 2000 r. zmieniająca dyrektywę 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - przepisy przejściowe przyznane Republice Austrii i Republice Portugalii
(publikacja: Dz. Urz. L 84/24 z dnia 5.04.2000 r.)

18. DYREKTYWA RADY 2000/65/WE z dnia 17 października 2000 r. zmieniająca dyrektywę 77/388/EWG w odniesieniu do określenia osoby odpowiedzialnej za zapłatę podatku od wartości dodanej
(publikacja: Dz. Urz. L 269/44 z dnia 21.10.2000 r.)

19. DYREKTYWA RADY 2001/4/WE z dnia 19 stycznia 2001 r. zmieniająca szóstą dyrektywę (77/388/EWG) w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, w odniesieniu do okresu stosowania minimalnej standardowej stopy
(publikacja: Dz. Urz. L 22/17 z dnia 24.01.2001 r.)

20. DYREKTYWA RADY 2001/115/WE z dnia 20 grudnia 2001 r. zmieniająca dyrektywę 77/388/EWG w celu uproszczenia, modernizacji i harmonizacji ustanowionych warunków fakturowania w zakresie podatku od wartości dodanej
(publikacja: Dz. Urz. L 15/24 z dnia 17.01.2002 r.)

21. DYREKTYWA RADY 2002/38/WE z dnia 7 maja 2002 r. zmieniająca oraz tymczasowo zmieniająca dyrektywę 77/388/EWG w odniesieniu do systemu podatku od wartości dodanej stosowanego do usług radiowych i telewizyjnych oraz niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną
(publikacja: Dz. Urz. L 128/41 z dnia 15.05.2002 r.)

22. DYREKTYWA RADY 2002/93/WE z dnia 3 grudnia 2002 r. zmieniająca dyrektywę 77/388/EWG w celu rozszerzenia rozwiązania pozwalającego Państwom Członkowskim zastosować obniżone stawki VAT w stosunku do niektórych pracochłonnych usług
(publikacja: Dz. Urz. L 331/27 z dnia 7.12.2002 r.)

23. DYREKTYWA RADY 2003/92/WE z dnia 7 października 2003 r. zmieniająca dyrektywę 77/388/EWG w odniesieniu do zasad dotyczących miejsca dostawy gazu i energii elektrycznej
(publikacja: Dz. Urz. L 260/8 z dnia 11.10.2003 r.)

24. DYREKTYWA RADY 2004/7/WE z dnia 20 stycznia 2004 r. zmieniająca dyrektywę 77/388/EWG dotyczącą wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, w odniesieniu do przyznania uprawnień wykonawczych i procedury przyjmowania odstępstw
(publikacja: Dz. Urz. L 27/44 z dnia 30.01.2004 r.)

25. DYREKTYWA RADY 2004/66/WE, z dnia 26 kwietnia 2004 r., dostosowująca dyrektywy 1999/45/WE, 2002/83/WE, 2003/37/WE i 2003/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz dyrektywy 77/388/EWG, 91/414/EWG, 96/26/EWG, 2003/48/WE i 2003/49/WE Rady w zakresie swobodnego przepływu towarów, swobody świadczenia usług, rolnictwa, polityki transportowej, opodatkowania, w następstwie przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji
(publikacja: Dz. Urz. L 168/35 z dnia 1.05.2004 r.)

26. DYREKTYWA RADY 2005/92/WE z dnia 12 grudnia 2005 r. zmieniająca dyrektywę 77/388/EWG w odniesieniu do okresu stosowania minimalnej stawki standardowej VAT
(publikacja: Dz. Urz. L 345/19 z dnia 28.12.2005 r.)

27. DYREKTYWA RADY 2006/18/WE z dnia 14 lutego 2006 r. zmieniająca dyrektywę 77/388/EWG w odniesieniu do stawek obniżonych podatku od wartości dodanej
(publikacja: Dz. Urz. L 51/12 z dnia 22.02.2006 r.)

28. DYREKTYWA RADY 2006/58/WE z dnia 27 czerwca 2006 r. zmieniająca dyrektywę 2002/38/WE w odniesieniu do okresu stosowania systemu podatku od wartości dodanej stosowanego do usług nadawczych radiowych i telewizyjnych oraz niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną
(publikacja: Dz. Urz. L 174/5 z dnia 28.06.2006 r.)

29. DYREKTYWA RADY 2006/69/WE z dnia 24 lipca 2006 r. zmieniająca dyrektywę 77/388/EWG w odniesieniu do niektórych środków w celu uproszczenia procedury obciążania podatkiem od wartości dodanej i pomocy w zwalczaniu uchylania się od opodatkowania lub unikania opodatkowania oraz uchylająca niektóre decyzje przyznające odstępstwa
(publikacja: Dz. Urz. L 221/9 z dnia 12.08.2006 r.)

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60