Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  » Podatek VAT »  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.08.2013 r. w ...

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.08.2013 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące1)

 Dz. U. z 2013 r. poz. 1076
Uwaga od redakcji:
Rozporządzenie utraciło moc z dniem 7.07.2018 r.
Rozdział 4

Wniosek o wydanie potwierdzenia o spełnieniu przez kasy funkcji, kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy, oraz okres, na który jest wydawane potwierdzenie

§ 24. 1. W celu otrzymania potwierdzenia, o którym mowa w art. 111 ust. 6b ustawy, producent krajowy albo podmiot dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu kas składa wniosek zawierający:

  1) nazwę wnioskodawcy, jego siedzibę i adres;

  2) nazwę i adres producenta zagranicznego kasy oraz odpis z rejestru lub ewidencji prowadzonych w państwie, w którym znajduje się jego siedziba, uzyskane nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku i upoważnienie producenta zagranicznego kasy dla podmiotu dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu kas do wprowadzania jej na terytorium kraju do obrotu;

  3) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt 1;

  4) dane identyfikujące kasę, w tym nazwę, typ i model kasy, o ile są stosowane;

  5) opis konstrukcji, schematy ideowe i montażowe kasy;

  6) schemat blokowy budowy kasy;

  7) mapę pamięci fiskalnej kasy;

  8) program pracy kasy w wersji źródłowej;

  9) program archiwizujący na nośniku danych tego samego typu, na którym będzie udostępniony podatnikowi, wraz z dokumentami potwierdzającymi jego autoryzację;

  10) wykaz elementów elektronicznych kasy wraz z opisem ich przeznaczenia, w tym podzespołów realizujących funkcje pamięci operacyjnej, pamięci podręcznej kopii wydruków, pamięci fiskalnej, zegara czasu oraz zastosowanych w budowie kasy mikrokontrolerów;

  11) zdjęcie kasy w formacie A4;

  12) opcje konstrukcyjne kasy;

  13) instrukcje obsługi i programowania;

  14) instrukcję serwisową;

  15) protokoły komunikacyjne wszystkich interfejsów zewnętrznych kasy i interfejsów wewnętrznych pomiędzy modułem fiskalnym a pamięcią fiskalną, wyświetlaczami, drukarkami, klawiaturą i systemem zapisywania kopii elektronicznych, a także schematy przewodów połączeniowych;

  16) wykaz wszystkich części składowych kasy lub systemu kasowego oraz schemat systemu;

  17) szczegółowy opis sposobu zabezpieczeń pamięci programu pracy kasy i pamięci fiskalnej, wraz z niezbędnymi algorytmami, schematami i kodami oprogramowania dodatkowego w formie umożliwiającej weryfikację wymagań dotyczących niezmienności danych w tych pamięciach;

  18) wykaz urządzeń dodatkowych, z którymi kasa może współdziałać;

  19) wypełnioną kartę kasy;

  20) wzór książki kasy przeznaczonej dla danego typu kasy, w której zamieszcza się stałe zapisy o:

   a) typie taksometru współpracującego z kasą,

   b) rodzajach urządzeń, które przy wykorzystaniu programu określonego w § 21 pkt 1 mogą współpracować z kasą przy zapisie kopii, lub szczegółowych parametrach technicznych, które muszą spełniać te urządzenia oraz informatyczne nośniki danych, na których będą zapisywane kopie dokumentów fiskalnych;

  21) wykaz wszystkich sytuacji awaryjnych kasy i sposoby ich usuwania: automatycznie, przez serwisanta kas, przez użytkownika kasy i nieusuwalne, oraz sposoby zabezpieczenia podzespołów kasy przed dostępem osób nieuprawnionych;

  22) oświadczenie wnioskodawcy, że każda kasa wprowadzana do obrotu będzie identyczna technicznie, funkcjonalnie i programowo z kasą wzorcową poddaną badaniom, która otrzymała potwierdzenie, o którym mowa w art. 111 ust. 6b ustawy, i spełnia wszystkie wymogi określone rozporządzeniem, oraz oświadczenie o rodzaju pamięci zastosowanych do pamięci fiskalnej kasy oraz zapisu programu pracy kasy;

  23) wzory wszystkich dokumentów drukowanych przez kasę z opisem sposobu wywołania ich drukowania;

  24) opis technologii zapisywania numeru unikatowego kasy i umieszczenia pamięci fiskalnej kasy w gnieździe podczas produkcji kasy oraz technologię wymiany modułu fiskalnego kasy i pamięci fiskalnej kasy;

  25) w przypadku kas o zastosowaniu specjalnym współdziałających z taksometrami przeznaczonych do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu usług przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami:

   a) wykaz taksometrów współpracujących z kasą,

   b) oświadczenie wnioskodawcy o poprawnej współpracy kasy z taksometrem w warunkach znamionowych użytkowania taksometrów, w tym również deklarowanych przez producenta krajowego, dla każdego taksometru wymienionego w wykazie, o którym mowa w lit. a,

   c) kopię decyzji zatwierdzenia typu taksometru lub kopię certyfikatu badania typu WE albo certyfikatu projektu WE, dla każdego taksometru wymienionego w wykazie, o którym mowa w lit. a;

  26) schemat blokowy programu pracy kasy;

  27) algorytmy i udokumentowane kody źródłowe programów pracy kasy odpowiedzialne za realizację funkcji i bezpieczeństwo danych rejestrowanych w kasie w zakresie:

   a) fiskalizacji kasy,

   b) zapisu i odczytu danych w pamięci fiskalnej kasy,

   c) zapisywania kopii danych na informatycznych nośnikach danych,

   d) transmisji danych przez zewnętrzne protokoły komunikacyjne kasy (parser instrukcji),

   e) wykrywania, sygnalizacji i obsługi dopełniania się wewnętrznych pamięci kasy,

   f) transmisji danych do sterowników wyświetlaczy i drukarki kasy,

   g) definicji opisów umieszczanych na wydrukach,

   h) procedury obsługi błędów, w szczególności związanych z weryfikacją poprawności danych w pamięci fiskalnej, podręcznej kopii wydruków i pamięci operacyjnej,

   i) zabezpieczeń programowych modułów pamięci fiskalnej oraz pamięci programu pracy kasy,

   j) innych elementów niezbędnych do oceny spełnienia warunków, które muszą spełniać kasy;

  28) sumy kontrolne programów kasy;

  29) informację o wystawieniu dla kasy deklaracji zgodności lub oznakowaniu CE, określonych w odrębnych przepisach;

  30) podpis osoby lub osób reprezentujących wnioskodawcę.

2. W przypadku kas o zastosowaniu specjalnym współdziałających z taksometrami przeznaczonych do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu usług przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami, wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, składany jest wniosek o wykonanie przez Główny Urząd Miar ekspertyzy w zakresie możliwości współpracy taksometru z kasą, której dotyczy wniosek.

§ 25. 1. Do wniosku, o którym mowa w § 24 ust. 1, dołącza się:

  1) co najmniej dwa egzemplarze kasy, przy czym jeden stanowiący wzorzec kasy pozostaje w Głównym Urzędzie Miar do czasu upływu ważności potwierdzenia, o którym mowa w art. 111 ust. 6b ustawy;

  2) pamięć fiskalną zabezpieczoną w sposób określony w § 5 ust. 1 pkt 2;

  3) dodatkowe pamięci fiskalne, w tym:

   a) jedną zawierającą 32 wolne rekordy przeznaczone do zapisu raportów fiskalnych dobowych,

   b) jedną zawierającą zapisy dotyczące 195 zerowań pamięci operacyjnej, o numerze unikatowym takim samym jak pamięci wymienione w lit. e,

   c) jedną zawierającą zapisy dotyczące 25 zmian stawek podatku, o numerze unikatowym takim samym jak pamięci wymienione w lit. e,

   d) trzy czyste, w tym dwie z takimi samymi numerami unikatowymi i jedną z innym numerem unikatowym,

   e) cztery o takim samym testowym numerze unikatowym i trzy o innym testowym numerze unikatowym zawierające 10 takich samych raportów fiskalnych dobowych,

   f) w przypadku kas z kopią elektroniczną - sparowane z określonymi w lit. a-e pamięciami fiskalnymi nośniki kopii elektronicznych;

  4) program do odczytu pamięci fiskalnej;

  5) program umożliwiający programowanie bazy towarowej z komputera zewnętrznego.

2. Do wniosku dołącza się opisy działania wszystkich urządzeń dołączonych do kasy.

§ 26. 1. W celu wykonania badań kasy producent krajowy albo podmiot dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu kas udostępnia wszystkie urządzenia przeznaczone do współpracy z kasą.

2. W przypadku kas współpracujących z taksometrem do wniosku dołącza się lub dostarcza na badania kasy egzemplarz taksometru współdziałającego z kasą oraz urządzenie umożliwiające symulację pracy taksometru.

§ 27. Wniosek oraz dołączone do niego dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim albo powinny być dołączone ich tłumaczenia na język polski, sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

§ 28. Potwierdzenie, o którym mowa w art. 111 ust. 6b ustawy, wydaje się na okres 4 lat. Po upływie tego okresu może ono być wydane na następne okresy po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi dokumentami i urządzeniami oraz przeprowadzeniu wszystkich badań testowych.

§ 29. Po uzyskaniu potwierdzenia, o którym mowa w art. 111 ust. 6b ustawy, wszelkie zmiany funkcjonalne, konstrukcyjne oraz programowe w kasie, przed ich wprowadzeniem, wymagają każdorazowo ponownego złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami i urządzeniami i uzyskania pozytywnego wyniku z wszystkich przeprowadzonych badań testowych kasy oraz uzyskania potwierdzenia, o którym mowa w art. 111 ust. 6b ustawy.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60