Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Kodeksy »  Ustawa z dnia 6.06.1997 r. Kodeks karny wykonawczy

Ustawa z dnia 6.06.1997 r. Kodeks karny wykonawczy

Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
 uwzględniający ww. zmiany
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
art. 2, art. 3, art. 4, art. 7, art. 8, art. 8a, art. 11, art. 12a, art. 12b, art. 12c, art. 12d, art. 15, art. 17a, art. 22, art. 25, art. 27, art. 27a, art. 29, art. 29a, art. 32, art. 38, art. 39, rozdz. VIIa, oddz. 1, art. 43a, art. 43b, art. 43c, art. 43d, art. 43e, art. 43f, art. 43g, oddz. 2, art. 43h, art. 43i, art. 43j, art. 43k, art. 43l, oddz. 3, art. 43m, art. 43n, art. 43o, art. 43p, art. 43q, art. 43r, art. 43s, oddz. 4, art. 43t, art. 43u, art. 43v, art. 43w, art. 43x, art. 43y, art. 43z, oddz. 5, art. 43za, art. 43zb, art. 43zc, art. 43zd, art. 43ze, art. 43zf, art. 48a, art. 53, art. 56, art. 57, art. 57a, art. 61, art. 63b, art. 64, art. 64a, art. 65, art. 65a, art. 66, art. 66a, art. 75, art. 76, art. 80, art. 80a, art. 80b, art. 86, art. 96, art. 105a, art. 105b, art. 109, art. 110a, art. 112, art. 113, art. 113a, art. 123a, art. 126, art. 131a, art. 134, art. 139, art. 143, art. 144, art. 145, art. 151, art. 152, art. 160, art. 163, art. 166, art. 167a, art. 168, art. 169, art. 169a, art. 169b, art. 172, art. 173, art. 173b, art. 173c, art. 174, art. 175, art. 176, art. 177, art. 178, art. 178a, rozdz. XII, art. 181a, art. 181b, art. 183a, art. 186a, art. 187, art. 188, art. 190, art. 191, art. 192, art. 195a, art. 199a, art. 199b, art. 200, art. 200a, art. 200b, art. 200c, art. 201, art. 202, art. 202a, art. 202b, art. 203, art. 204, art. 204a, art. 204b, art. 204c, art. 204d, art. 205, art. 212, art. 212ba, art. 213, art. 215, art. 217, art. 217b, art. 217c, art. 221, art. 222, art. 222a, art. 223, art. 242, art. 245, art. 249, art. 249a,
 
 Dz. U. z 2017 r. poz. 665
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wersje poprzedzające
 Dz. U. z 2018 r. poz. 652
Rozdział I. Zakres obowiązywania (art. 1) 
Rozdział II. Organy postępowania wykonawczego (art. 2 - 3) 
Rozdział III. Skazany (art. 4 - 8b) 
Rozdział IV. Postępowanie wykonawcze (art. 9 - 31) 
Oddział 1. Wykonywanie orzeczeń (art. 9 - 17a) 
Oddział 2. Postępowanie przed sądem (art. 18 - 24) 
Oddział 3. Postępowanie egzekucyjne (art. 25 - 31) 
Rozdział V. Nadzór penitencjarny (art. 32 - 36) 
Rozdział VI. Zatarcie skazania (art. 37) 
Rozdział VII. Uczestnictwo społeczeństwa w wykonywaniu orzeczeń, pomoc w społecznej readaptacji skazanych oraz Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (art. 38 - 43) 
Rozdział VIIa. System dozoru elektronicznego (art. 43a - 43zf) 
Oddział 1. Przepisy ogólne (art. 43a - 43g) 
Oddział 2. Rozpoczęcie dozoru elektronicznego (art. 43h - 43l) 
Oddział 2a. Warunki i tryb orzekania o udzieleniu skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego (art. 43la - 43ln) 
Oddział 3. Obowiązki i prawa skazanego (art. 43m - 43s) 
Oddział 4. Czynności podmiotów wykonujących dozór elektroniczny (art. 43t - 43z) 
Oddział 5. Zakończenie dozoru elektronicznego (art. 43za - 43zf) 
Rozdział VIII. Grzywna (art. 44 - 52a) 
Rozdział IX. Kara ograniczenia wolności (art. 53 - 66a) 
Rozdział X. Kara pozbawienia wolności (art. 67 - 168a) 
Oddział 1. Cele wykonywania kary (art. 67) 
Oddział 2. Zakłady karne (art. 68 - 78) 
Oddział 3. Wykonywanie kary i jej indywidualizacja (art. 79 - 100) 
Oddział 4. Prawa i obowiązki skazanego (art. 101 - 120) 
Oddział 5. Zatrudnienie (art. 121 - 129) 
Oddział 6. Nauczanie (art. 130 - 134) 
Oddział 7. Działalność kulturalno-oświatowa, społeczna, kultura fizyczna i zajęcia sportowe (art. 135 - 136a) 
Oddział 8. Nagrody i ulgi (art. 137 - 141a) 
Oddział 9. Kary dyscyplinarne (art. 142 - 149) 
Oddział 10. Odroczenie i przerwa wykonania kary pozbawienia wolności (art. 150 - 158a) 
Oddział 11. Warunkowe przedterminowe zwolnienie (art. 159 - 163) 
Oddział 12. Zwalnianie skazanych z zakładów karnych i warunki udzielania im pomocy (art. 164 - 168) 
Oddział 13. Informowanie o opuszczeniu przez skazanego zakładu karnego (art. 168a) 
Rozdział XI. Prawa i obowiązki kuratora sądowego, wykonywanie dozoru, warunkowego umorzenia postępowania i warunkowego zawieszenia wykonania kary (art. 169 - 178a) 
Oddział 1. Prawa i obowiązki kuratora sądowego oraz dozór (art. 169 - 176) 
Oddział 2. Warunkowe umorzenie postępowania karnego (art. 177) 
Oddział 3. Warunkowe zawieszenie wykonania kary (art. 178 - 178a) 
Rozdział XII. Środki karne, środki kompensacyjne i przepadek (art. 179 - 199) 
Oddział 1. Pozbawienie praw publicznych (art. 179 - 179a) 
Oddział 2. Zakazy, nakaz i obowiązek (art. 180 - 186a) 
Oddział 3. Przepadek (art. 187 - 195c) 
Oddział 4. Naprawienie szkody, zadośćuczynienie, nawiązka i świadczenie pieniężne (art. 196 - 196a) 
Oddział 5. Podanie wyroku do publicznej wiadomości (art. 197 - 199) 
Rozdział XIII. Środki zabezpieczające (art. 199a - 205a) 
Rozdział XIV. Należności sądowe (art. 206) 
Rozdział XV. Tymczasowe aresztowanie (art. 207 - 223a) 
Rozdział XVa. Umieszczanie tymczasowo aresztowanych i skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w wydzielonych pomieszczeniach lub pomieszczeniach dla osób zatrzymanych (art. 223b - 223e) 
Rozdział XVI. Przepisy ogólne (art. 224 - 226) 
Rozdział XVII. Kara ograniczenia wolności (art. 227 - 230) 
Rozdział XVIII. Kara pozbawienia wolności i kara aresztu wojskowego (art. 231 - 236) 
Rozdział XIX. Środki karne (art. 237 - 239) 
Rozdział XX. Tymczasowe aresztowanie (art. 240 - 241) 
Rozdział XXI. Objaśnienie wyrażeń ustawowych (art. 242) 
Rozdział XXII. Przepisy przejściowe i końcowe (art. 243 - 259) 
POMOCNIKI Księgowego powiązane tematycznie
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60