Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Inne » Publiczny obrót papierami wartościowymi »  Ustawa z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej ...

Ustawa z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych1)

 Dz. U. z 2009 r. nr 185, poz. 1439
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2013 r. poz. 1382
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2016 r. poz. 1639
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wersje poprzedzające
 Dz. U. z 2018 r. poz. 512
Wyświetl późniejsze wersje
 zmieniony przez
zmiany w:

Uwaga od redakcji:
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 1 - 6) 
Rozdział 2. Postępowanie z dokumentami informacyjnymi związanymi z ofertą publiczną lub ubieganiem się o dopuszczenie papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym (art. 7 - 55) 
Oddział 1. Przepisy wspólne (art. 7 - 20) 
Oddział 2. Prospekt emisyjny i memorandum informacyjne objęte zasadami obowiązującymi jednolicie w państwach członkowskich (art. 21 - 40) 
Oddział 3. Memorandum informacyjne i inne dokumenty informacyjne objęte zasadami obowiązującymi wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 41 - 44) 
Oddział 4. Udostępnianie informacji o papierach wartościowych w związku z ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą na podstawie tej oferty lub ubieganiem się o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym (art. 45 - 55) 
Rozdział 3. Obowiązki informacyjne emitentów (art. 55a - 68c) 
Rozdział 4. Znaczne pakiety akcji spółek publicznych (art. 69 - 90b) 
Oddział 1. Ujawnianie stanu posiadania (art. 69 - 71a) 
Oddział 2. Wezwania (art. 72 - 81) 
Oddział 3. Szczególne uprawnienia i obowiązki akcjonariuszy spółki publicznej (art. 82 - 86) 
Oddział 4. Przepisy szczególne (art. 87 - 90b) 
Rozdział 5. Zniesienie dematerializacji akcji (art. 91 - 92) 
Rozdział 6. Opłaty (art. 93 - 95) 
Rozdział 7. Sankcje administracyjne za naruszenie przepisów (art. 96 - 97b) 
Rozdział 8. Odpowiedzialność cywilna (art. 98) 
Rozdział 9. Przepisy karne (art. 99 - 104a) 
Rozdział 10. Zmiany w przepisach obowiązujących (art. 105 - 127) 
Rozdział 11. Przepisy przejściowe i końcowe (art. 128 - 131) 
__________________
1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw: ...  
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60