Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Inne » Prawo restrukturyzacyjne i Prawo upadłościowe »  Ustawa z dnia 15.05.2015 r. Prawo restrukturyzacyjne

Ustawa z dnia 15.05.2015 r. Prawo restrukturyzacyjne

 Dz. U. z 2015 r. poz. 978
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2016 r. poz. 1574
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wersje poprzedzające
 Dz. U. z 2017 r. poz. 1508
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wcześniejsze wersje
2018.03.15 - bieżąca
Wyświetl późniejsze wersje
 zmieniony przez
zmiany w:

Uwaga od redakcji:
Ustawa weszła w życie z dniem 1.01.2016 r., z wyjątkami określonymi w art. 456 niniejszej ustawy.

Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Tytuł I. Przepisy ogólne o postępowaniach restrukturyzacyjnych i ich skutkach (art. 1 - 209) 
Dział I. Przepisy ogólne (art. 1 - 13) 
Rozdział 1. Przepisy wstępne (art. 1 - 5) 
Rozdział 2. Podstawy otwarcia postępowania (art. 6 - 8) 
Rozdział 3. Plan restrukturyzacyjny (art. 9 - 10) 
Rozdział 4. Zbieg postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego (art. 11 - 13) 
Dział II. Sąd i sędzia-komisarz (art. 14 - 22) 
Rozdział 1. Sąd (art. 14 - 17) 
Rozdział 2. Sędzia-komisarz (art. 18 - 22) 
Dział III. Nadzorca i zarządca (art. 23 - 64) 
Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 23 - 34) 
Rozdział 2. Nadzorca układu (art. 35 - 37) 
Rozdział 3. Nadzorca sądowy (art. 38 - 50) 
Oddział 1. Przepisy ogólne (art. 38 - 41) 
Oddział 2. Wynagrodzenie (art. 42 - 50) 
Rozdział 4. Zarządca (art. 51 - 64) 
Oddział 1. Przepisy ogólne (art. 51 - 54) 
Oddział 2. Wynagrodzenie (art. 55 - 64) 
Dział IV. Uczestnicy postępowania (art. 65 - 139) 
Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 65 - 75) 
Rozdział 2. Spis wierzytelności (art. 76 - 103) 
Rozdział 3. Zgromadzenie wierzycieli (art. 104 - 120) 
Oddział 1. Przepisy ogólne (art. 104 - 112) 
Oddział 2. Zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem (art. 113 - 120) 
Rozdział 4. Rada wierzycieli (art. 121 - 139) 
Dział V. Pomoc publiczna (art. 139a - 149) 
Dział VI. Układ (art. 150 - 179) 
Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 150 - 154) 
Rozdział 2. Propozycje układowe (art. 155 - 163) 
Rozdział 3. Zatwierdzenie układu (art. 164 - 165) 
Rozdział 4. Skutki układu (art. 166 - 172) 
Rozdział 5. Zmiana układu (art. 173 - 175) 
Rozdział 6. Uchylenie i wygaśnięcie układu (art. 176 - 179) 
Dział VII. Układ częściowy (art. 180 - 188) 
Dział VIII. Przepisy ogólne dotyczące postępowania restrukturyzacyjnego (art. 189 - 209) 
Tytuł II. Przepisy szczególne o postępowaniach restrukturyzacyjnych i ich skutkach (art. 210 - 337) 
Dział I. Postępowanie o zatwierdzenie układu (art. 210 - 226) 
Dział II. Przyspieszone postępowanie układowe (art. 227 - 264) 
Rozdział 1. Wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego (art. 227 - 231) 
Rozdział 2. Postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego (art. 232 - 237) 
Rozdział 3. Skutki otwarcia przyspieszonego postępowania układowego (art. 238 - 260) 
Rozdział 4. Przebieg przyspieszonego postępowania układowego (art. 261 - 264) 
Dział III. Postępowanie układowe (art. 265 - 282) 
Rozdział 1. Postępowanie o otwarcie postępowania układowego (art. 265 - 272) 
Oddział 1. Wniosek o otwarcie postępowania układowego (art. 265 - 267) 
Oddział 2. Postępowanie zabezpieczające (art. 268 - 269) 
Oddział 3. Postanowienie o otwarciu postępowania układowego (art. 270 - 272) 
Rozdział 2. Skutki otwarcia postępowania układowego (art. 273 - 279) 
Oddział 1. Skutki otwarcia postępowania układowego co do osoby, majątku i zobowiązań dłużnika (art. 273 - 275) 
Oddział 2. Wpływ otwarcia postępowania układowego na postępowania sądowe, administracyjne, sądowoadministracyjne i przed sądami polubownymi (art. 276 - 279) 
Rozdział 3. Przebieg postępowania układowego (art. 280 - 282) 
Dział IV. Postępowanie sanacyjne (art. 283 - 323) 
Rozdział 1. Postępowanie o otwarcie postępowania sanacyjnego (art. 283 - 290) 
Oddział 1. Wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego (art. 283 - 285) 
Oddział 2. Postępowanie zabezpieczające (art. 286 - 287) 
Oddział 3. Postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego (art. 288 - 290) 
Rozdział 2. Skutki otwarcia postępowania sanacyjnego (art. 291 - 312) 
Oddział 1. Skutki otwarcia postępowania sanacyjnego co do osoby dłużnika (art. 291 - 293) 
Oddział 2. Skutki otwarcia postępowania sanacyjnego co do majątku dłużnika (art. 294 - 296) 
Oddział 3. Skutki otwarcia postępowania sanacyjnego co do zobowiązań dłużnika (art. 297 - 300) 
Oddział 4. Skutki otwarcia postępowania sanacyjnego co do spadków nabytych przez dłużnika (art. 301 - 303) 
Oddział 5. Bezskuteczność i zaskarżanie czynności dłużnika (art. 304 - 309) 
Oddział 6. Wpływ postępowania sanacyjnego na postępowania sądowe, administracyjne, sądowoadministracyjne i przed sądami polubownymi (art. 310 - 312) 
Rozdział 3. Przygotowanie i realizacja planu restrukturyzacyjnego (art. 313 - 319) 
Rozdział 4. Przebieg postępowania sanacyjnego (art. 320 - 323) 
Dział V. Zakończenie i umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego (art. 324 - 333) 
Dział VI. Uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości (art. 334 - 337) 
Tytuł III. Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania restrukturyzacyjnego (art. 338 - 347) 
Dział I. Przepisy ogólne (art. 338 - 341) 
Dział II. Jurysdykcja krajowa (art. 342 - 344) 
Dział III. Współpraca z sądami zagranicznymi i zarządcami zagranicznymi (art. 345 - 347) 
Tytuł IV. Odrębne postępowania restrukturyzacyjne (art. 349 - 398) 
Dział I. Postępowanie restrukturyzacyjne wobec deweloperów (art. 349 - 361) 
Dział II. Postępowanie restrukturyzacyjne wobec emitentów obligacji (art. 362 - 367) 
Dział III. (uchylony) (art. 368 - 398) 
Rozdział 1. (uchylony) (art. 368 - 375) 
Rozdział 2. (uchylony) (art. 376 - 380) 
Rozdział 3. (uchylony) (art. 381 - 398) 
Oddział 1. (uchylony) (art. 381 - 384) 
Oddział 2. (uchylony) (art. 385 - 388) 
Oddział 3. (uchylony) (art. 389 - 398) 
Tytuł V. Przepisy karne (art. 399 - 400) 
Tytuł VI. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i przepis końcowy (art. 401 - 456) 
Dział I. Zmiany w przepisach obowiązujących (art. 401 - 447) 
Dział II. Przepisy przejściowe (art. 448 - 455) 
Dział III. Przepis końcowy (art. 456) 
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60