Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Inne » Prawo autorskie i pokrewne »  Ustawa z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim ...

Ustawa z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych1)

Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
 uwzględniający ww. zmiany
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2016 r. poz. 666
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wersje poprzedzające
 Dz. U. z 2017 r. poz. 880
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wcześniejsze wersje
2017.09.01 - bieżąca
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl późniejsze wersje

Uwaga od redakcji:
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Rozdział 1. Przedmiot prawa autorskiego (art. 1 - 7) 
Rozdział 2. Podmiot prawa autorskiego (art. 8 - 15a) 
Rozdział 3. Treść prawa autorskiego (art. 16 - 3512) 
Oddział 1. Autorskie prawa osobiste (art. 16) 
Oddział 2. Autorskie prawa majątkowe (art. 17 - 22) 
Oddział 3. Dozwolony użytek chronionych utworów (art. 23 - 35) 
Oddział 4. Zasady określania i wypłaty wynagrodzenia za użyczanie egzemplarzy utworów przez biblioteki publiczne (art. 351 - 354) 
Oddział 5. Dozwolony użytek utworów osieroconych (art. 355 - 359) 
Oddział 6. Niektóre sposoby korzystania z utworów niedostępnych w obrocie handlowym (art. 3510 - 3512) 
Rozdział 4. Czas trwania autorskich praw majątkowych (art. 36 - 40) 
Rozdział 5. Przejście autorskich praw majątkowych (art. 41 - 68) 
Rozdział 6. Przepisy szczególne dotyczące utworów audiowizualnych (art. 69 - 73) 
Rozdział 7. Przepisy szczególne dotyczące programów komputerowych (art. 74 - 772) 
Rozdział 8. Ochrona autorskich praw osobistych (art. 78) 
Rozdział 9. Ochrona autorskich praw majątkowych (art. 79 - 80) 
Rozdział 10. Ochrona wizerunku, adresata korespondencji i tajemnicy źródeł informacji (art. 81 - 84) 
Rozdział 11. Prawa pokrewne (art. 85 - 103) 
Oddział 1. Prawa do artystycznych wykonań (art. 85 - 93) 
Oddział 2. Prawa do fonogramów i wideogramów (art. 94 - 96) 
Oddział 3. Prawa do nadań programów (art. 97 - 99) 
Oddział 31. Prawa do pierwszych wydań oraz wydań naukowych i krytycznych (art. 991 - 996) 
Oddział 4. Postanowienia wspólne dotyczące praw pokrewnych (art. 100 - 103) 
Rozdział 12. Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi (art. 104 - 110) 
Rozdział 121. Komisja Prawa Autorskiego (art. 1101 - 11023) 
Oddział 1. Przepisy ogólne (art. 1101 - 11010) 
Oddział 2. Zatwierdzanie tabel wynagrodzeń (art. 11011 - 11016) 
Oddział 3. Wskazywanie organizacji właściwej w rozumieniu ustawy (art. 11017) 
Oddział 4. Rozstrzyganie sporów (art. 11018) 
Oddział 5. Pozostałe postępowania (art. 11019) 
Oddział 6. Postępowanie przed sądem (art. 11020 - 11023) 
Rozdział 122. Kontrola produkcji nośników optycznych (art. 11024 - 11030) 
Rozdział 13. (uchylony) (art. 111 - 114) 
Rozdział 14. Odpowiedzialność karna (art. 115 - 123) 
Rozdział 15. Przepisy przejściowe i końcowe (art. 124 - 129) 
__________________
1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: ...  
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60