Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Inne » Ochrona środowiska »  Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji ...

Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko1)

 Dz. U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2013 r. poz. 1235
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2016 r. poz. 353
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wersje poprzedzające
 Dz. U. z 2017 r. poz. 1405
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wcześniejsze wersje
2018.01.01 - bieżąca

Uwaga od redakcji:
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Dział I. Przepisy ogólne (art. 1 - 7) 
Rozdział 1. Zakres obowiązywania ustawy (art. 1 - 2) 
Rozdział 2. Definicje i zasady ogólne (art. 3 - 7) 
Dział II. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie (art. 8 - 28) 
Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 8 - 15) 
Rozdział 2. Odmowa udostępniania informacji (art. 16 - 20) 
Rozdział 3. Publicznie dostępne wykazy oraz upowszechnianie informacji drogą elektroniczną (art. 21 - 25) 
Rozdział 4. Opłaty (art. 26 - 28) 
Dział III. Udział społeczeństwa w ochronie środowiska (art. 29 - 45) 
Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 29 - 32) 
Rozdział 2. Udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji (art. 33 - 38) 
Rozdział 3. Udział społeczeństwa w opracowywaniu dokumentów (art. 39 - 43) 
Rozdział 4. Uprawnienia organizacji ekologicznych (art. 44 - 45) 
Dział IV. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko (art. 46 - 58) 
Rozdział 1. Dokumenty wymagające przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (art. 46 - 50) 
Rozdział 2. Prognoza oddziaływania na środowisko (art. 51 - 53) 
Rozdział 3. Opiniowanie, udział społeczeństwa i przyjęcie dokumentu (art. 54 - 58) 
Dział V. Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz na obszar Natura 2000 (art. 59 - 103) 
Rozdział 1. Przedsięwzięcia wymagające oceny (art. 59 - 65) 
Rozdział 2. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (art. 66 - 70) 
Rozdział 3. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (art. 71 - 87) 
Rozdział 4. Ponowne przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (art. 88 - 95) 
Rozdział 5. Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 (art. 96 - 103) 
Dział VI. Postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko (art. 104 - 120) 
Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 104 - 107) 
Rozdział 2. Postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania pochodzącego z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku przedsięwzięć (art. 108 - 112) 
Rozdział 3. Postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania pochodzącego z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku projektów polityk, strategii, planów i programów (art. 113 - 117) 
Rozdział 4. Postępowanie w przypadku oddziaływania pochodzącego z zagranicy (art. 118 - 120) 
Dział VII. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska i regionalni dyrektorzy ochrony środowiska (art. 121 - 136) 
Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 121 - 125) 
Rozdział 2. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska (art. 126 - 129) 
Rozdział 3. Regionalni dyrektorzy ochrony środowiska (art. 130 - 131) 
Rozdział 4. Komisje do spraw ocen oddziaływania na środowisko (art. 132 - 136) 
Dział VIIa. Administracyjne kary pieniężne (art. 136a - 136c) 
Dział VIII. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe (art. 137 - 174) 
Rozdział 1. Zmiany w przepisach obowiązujących (art. 137) 
Rozdział 2. Przepisy przejściowe i końcowe (art. 153 - 174) 
__________________
1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: ...  
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60