Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Inne » Ochrona środowiska »  Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach

Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach1,2)

 Dz. U. z 2013 r. poz. 21
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2016 r. poz. 1987
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
Wyświetl wersje poprzedzające
 Dz. U. z 2018 r. poz. 21
2018.01.06 - bieżąca
Wyświetl późniejsze wersje
 zmieniony przez
zmiany w:

Uwaga od redakcji:
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Dział I. Przepisy ogólne (art. 1 - 15) 
Rozdział 1. Zakres ustawy (art. 1 - 2) 
Rozdział 2. Objaśnienia określeń ustawowych (art. 3) 
Rozdział 3. Katalog odpadów i zmiana statusu odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne (art. 4 - 9) 
Rozdział 4. Uznanie przedmiotu lub substancji za produkt uboczny (art. 10 - 13) 
Rozdział 5. Utrata statusu odpadów (art. 14 - 15) 
Dział II. Zasady ogólne gospodarki odpadami (art. 16 - 33) 
Rozdział 1. Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz środowiska (art. 16) 
Rozdział 2. Hierarchia sposobów postępowania z odpadami (art. 17 - 19) 
Rozdział 3. Zasada bliskości (art. 20) 
Rozdział 4. Postępowanie z odpadami niebezpiecznymi (art. 21) 
Rozdział 5. Koszty gospodarowania odpadami (art. 22) 
Rozdział 6. Zbieranie i transport odpadów (art. 23 - 24) 
Rozdział 7. Magazynowanie odpadów (art. 25) 
Rozdział 8. Usuwanie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania (art. 26) 
Rozdział 9. Przekazywanie odpadów i przenoszenie odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami (art. 27 - 28) 
Rozdział 10. Przetwarzanie odpadów w instalacjach i urządzeniach  (art. 29 - 31) 
Rozdział 11. Wstrzymywanie działalności posiadacza odpadów (art. 32) 
Rozdział 12. Postępowanie z odpadami (art. 33) 
Dział III. Plany gospodarki odpadami (art. 34 - 40) 
Dział IV. Uprawnienia wymagane do gospodarowania odpadami oraz prowadzenie rejestru (art. 41 - 65) 
Rozdział 1. Zezwolenie na zbieranie odpadów i zezwolenie na przetwarzanie odpadów  (art. 41 - 48) 
Rozdział 2. Rejestr (art. 49 - 65) 
Dział V. Ewidencja odpadów i sprawozdawczość (art. 66 - 78) 
Rozdział 1. Ewidencja odpadów (art. 66 - 72) 
Rozdział 2. Sprawozdawczość w zakresie produktów, opakowań oraz gospodarki odpadami (art. 73 - 78) 
Dział VI. Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (art. 79 - 84) 
Dział VII. Szczególne zasady gospodarowania niektórymi rodzajami odpadów (art. 85 - 102c) 
Rozdział 1. PCB oraz odpady zawierające PCB (art. 85 - 89) 
Rozdział 2. Oleje odpadowe (art. 90 - 93) 
Rozdział 3. Odpady medyczne i odpady weterynaryjne (art. 94 - 95) 
Rozdział 4. Komunalne osady ściekowe (art. 96) 
Rozdział 5. Odpady pochodzące z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów (art. 97 - 100) 
Rozdział 6. Odpady z wypadków (art. 101) 
Rozdział 7. Odpady metali (art. 102) 
Rozdział 8. Statki przeznaczone do recyklingu (art. 102a - 102c) 
Dział VII. Wymagania dotyczące prowadzenia procesów przetwarzania odpadów (art. 103 - 167) 
Rozdział 1. Składowanie odpadów (art. 103 - 154) 
Rozdział 2. Termiczne przekształcanie odpadów (art. 155 - 163) 
Rozdział 3. Kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami (art. 164 - 167) 
Dział IX. Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez samorząd województwa i przepisy szczególne w postępowaniu o wydanie decyzji z zakresu gospodarki odpadami (art. 168 - 170) 
Dział X. Przepisy karne i administracyjne kary pieniężne (art. 171 - 202) 
Rozdział 1. Przepisy karne (art. 171 - 193) 
Rozdział 2. Administracyjne kary pieniężne (art. 194 - 202) 
Dział XI. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe, dostosowujące i końcowe (art. 203 - 253) 
Rozdział 1. Zmiany w przepisach obowiązujących (art. 203 - 221) 
Rozdział 2. Przepisy przejściowe, dostosowujące i końcowe (art. 222 - 253) 
__________________
1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących ...  
Załączniki do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
Załącznik nr 1. Niewyczerpujący wykaz procesów odzysku  
Załącznik nr 2. Niewyczerpujący wykaz procesów unieszkodliwiania  
Załącznik nr 3. (uchylony)  
Załącznik nr 4. Składniki, które mogą powodować, że odpady są odpadami niebezpiecznymi  
Załącznik nr 5. Przykłady środków służących zapobieganiu powstawaniu odpadów  
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60